č. j. 3 Ads 105/2006-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce I. Š., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 376/1, Praha 2, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2006, č. j. 2 Cad 107/2005-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 6. 6. 2006 odmítl Městský soud v Praze žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 8. 7. 2005, č. j. 2005/19605-442 pro opožděnost. Toto usnesení bylo doručeno do vlastních rukou zástupce žalobce dne 14. 6. 2006.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, která však neobsahovala předepsané náležitosti ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Svoje podání předal k poštovní přepravě dne 17. 7. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze žalobci doručeno dne 14. 6. 2006. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byl den 28. 6. 2006. Jestliže žalobce předal svoji kasační stížnost k poštovní přepravě dne 17. 7. 2006, učinil tak po marném uplynutí zákonné lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. ledna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu