č. j. 3 Ads 103/2005-43

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Š. G., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 2 Cad 36/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 15. 4. 2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 9. 2005 č. j. 2 Cad 36/2005-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 12. 9. 2005 č. j. 2 Cad 36/2005-25 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 4. 2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podal žalobce včas kasační stížnost, která však neobsahovala veškeré náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, jak požaduje § 105 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud tak usnesením ze dne 20. 10. 2005 č. j. 2 Cad 36/2005-37 žalobce vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení usnesení doložil v řízení o kasační stížnosti zastoupení advokátem předložením plné moci zvoleného advokáta a odstranil vady kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s., konkrétně označil rozhodnutí, proti němuž kasační stížnosti směruje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí stěžovatel napadá a dále údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Žalobce byl v rámci usnesení zároveň poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě doložena plná moc advokáta a nebudou-li zároveň odstraněny citované vady kasační stížnosti, soud kasační stížnost odmítne. Z předloženého soudního spisu plyne, že předmětné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo žalobci doručeno dne 21. 10. 2005, přičemž on na něj ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.), a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, ačkoliv pro řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek uvedených v § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné, kasační stížnost také neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především označení rozhodnutí, proti němuž směruje, údaj o tom, v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno, a jaké jsou její důvody ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě žalobce) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. Krajský soud v Českých Budějovicích ve smyslu § 37 odst. 5 a § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně poučil a stanovil mu lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě (ani později) nerespektoval, vady kasační stížnosti neodstranil.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu