3 Ads 102/2012-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Ing V. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 2. 2011, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2012, č. j. 1 Ad 58/2011-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení ¨ n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalovaná (dále jen stěžovatelka ) rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ) ze dne 14. 8. 2012, č. j. 1 Ad 58/2011-28 (dále jen napadený rozsudek ), kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 24. 2. 2011, č. j. X (dále jen zrušené rozhodnutí ), a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení. Zrušeným rozhodnutím bylo změněno rozhodnutí žalované ze dne 20. 12. 2010, č. j. X tak, že podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o důchodovém pojištění ) a s přihlédnutím k článku 46 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 byl žalobci přiznán ode dne 23. 3. 2009 starobní důchod ve výši 11.841 Kč měsíčně a podle nařízení vlády č. 281/2010 Sb. byl od 1. 1. 2011 starobní důchod žalobci zvýšen na 12.356 Kč měsíčně.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 10. 2012 vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku městského soudu zpět. Z návrhu je zjevné, že se jedná o projev vůle dostatečně určitý a jednoznačný, z něhož plyne, že si stěžovatelka výslovně přeje kasační stížnost vzít zpět v celém jejím rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s¨§ 120 s. ř. s.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Petr Průcha předseda senátu