3 Ads 100/2009-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, o rozhodnutí žalované ze dne 28. 1. 2009, č.j. X, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 6. 2009, č. j. 20 Cad 39/2009-14,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení, kterým byla pro opožděnost odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 28. 1. 2009, č.j. X, jímž jí byl ode dne 20. 3. 2009 odňat plný invalidní důchod.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel(ka) musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen(a) advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatelka při podání kasační stížnosti soudu nedoložila, že je zastoupena advokátem, nebo že má sama požadované právnické vzdělání, vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatelku usnesením ze dne 3. 7. 2009, č. j. 20 Cad 39/2009-21, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení, a současně, aby jeho prostřednictvím doplnila soudem výslovně označené chybějící náležitosti její kasační stížnosti. Přitom stěžovatelku poučil o tom, že nevyhoví-li výzvě soudu, bude řízení o kasační stížnosti pro tyto nedostatky podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto.

Krajský soud v Ostravě stěžovatelku současně poučil o tom, že podle § 35 odst. 8 s. ř. s., může navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Označené usnesení, jak vyplývá ze spisu, bylo stěžovatelce doručeno do vlastních rukou dne 17. 7. 2009. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení, a stejně tak nepodala příp. návrh na jeho ustanovení soudem. V daném řízení tedy není zastoupena. Za tohoto stavu je již nerozhodné, že stěžovatelka taktéž nedoplnila další chybějící náležitosti kasační stížnosti.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatelky a stěžovatelka při podání kasační stížnosti zastoupení nedoložila, přičemž tento nedostatek nebyl v průběhu soudem poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 35 odst. 8, ve spojení s § 120, s. ř. s. odmítnout, když stěžovatelka byla o následcích nerespektování výzvy soudu v usnesení ze dne 3. 7. 2009, č. j. 20 Cad 39/2009-21, výslovně poučena.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

JUDr. Petr Průcha předseda senátu