39 ICm 986/2010
Jednací číslo: 39 ICm 986/2010-13 KSBR 39 INS 3936/2010-C3-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou Mgr. Alexandra Chapman v právní věci žalobce: Energo Trading Zlín a.s., se sídlem Karlovo nám, 559/28, 120 00 Praha 2, IČ: 27756939, proti žalovanému: Mgr. Jiří Ostravský, se sídlem Lešetín VI/671, 760 01 Zlín, insolvenční správce dlužníka Bounty Trade a.s., v likvidaci , se sídlem nám. T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 25583701, o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-10, KSBR 39 INS 3936/2010-C3- 3 ze dne 11. 3. 2011 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-10, KSBR 39 INS 3936/2010-C3-3 ze dne 11. 3. 2011 bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Protože žalobce dodatečně do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení soudní poplatek zaplatil, soud proto usnesení zrušil podle ust. § 9 odst. 7 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V řízení bude pokračováno po právní moci tohoto usnesení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 5. 5. 2011

Mgr. Alexandra Chapman, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Ivana Ševčíková