39 ICm 4294/2015
Číslo jednací: 39 ICm 4294/2015-228 KSBR 39 INS 35503/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou, jako soudkyní pověřenou dle rozvrhu práce zastupováním soudce soudního oddělení 39 ICm Mgr. Jana Kozáka v právní věci

žalobce: Ing. Robert Beneš, IČ 730 70 556, Kosmákova 29, 750 02 Přerov, insolvenční správce dlužníka Lubor anonymizovano , anonymizovano , Zbrojovácká 1377, 755 01 Vsetín zastoupen Mgr. Jakubem Novákem, advokátem se sídlem Zahradní 636, Studénka proti žalované a): JUDr. Radka Píšťková Záhorcová, IČ 662 56 917, Mostní 5552, 760 01 Zlín, insolvenční správkyně dlužníka Bc. Jana anonymizovano , nar. 12. 2. 1975, Ječmenná 632, 763 14 Zlín a žalované b): Bc. Jana anonymizovano , nar. 12. 2. 1975, Ječmenná 632, 763 14 Zlín zastoupena JUDr. Zdenkou Pechancovou, advokátkou se sídlem Masarykova 175, 763 26 Luhačovice

o žalobě o vypořádání společného jmění manželů

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá přikázání ze společného jmění manželů do výlučného vlastnictví Lubora anonymizovano pozemku p.č. 804/13 v k.ú. Jasenka, dluhu z důvodu zůstatku půjčky ve výši 1 407 000 Kč včetně příslušenství ze smlouvy o isir.justi ce.cz

půjčce uzavřené dne 11. 3. 2004 s obchodní společností Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339, dluhu z důvodu zůstatku úvěru ve výši 1 460 862 Kč včetně příslušenství ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. 5. 2005 s obchodní společností Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339, a uložení povinnosti žalované 1) a 2) zaplatit žalovanému podíl ve výši 3 299 896,25 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované 1) náklady řízení ve výši 524,10 Kč k rukám žalované 1) do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalované 2) náklady řízení ve výši 18 964 Kč k rukám právního zástupce žalované 2) do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 6. 4. 2015, doručenou Okresnímu soudu ve Zlíně dne 8. 4. 2015, se Lubor anonymizovano domáhal přikázání ze společného jmění manželů do svého výlučného vlastnictví pozemku p.č. 804/13 v k.ú. Jasenka, dluhu z důvodu zůstatku půjčky ve výši 1 407 000 Kč včetně příslušenství ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 11. 3. 2004 s obchodní společností Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339, dluhu z důvodu zůstatku úvěru ve výši 1 460 862 Kč včetně příslušenství ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25. 5. 2005 s obchodní společností Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339, a uložení povinnosti žalované 1) a 2) zaplatit mu podíl ve výši 3 299 896,25 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V žalobě Lubor anonymizovano uvedl, že manželství s žalovanou 2) uzavřeli dne 7. 10. 2000 a toto manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně čj. 41 C 175/2011-66, který nabyl právní moci dne 5. 5. 2012. Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně čj. 38 C 37/2013 ze dne 27. 2. 2014 byl majetek náležející do našeho společného jmění manželů vypořádán tak, že do výlučného vlastnictví žalované 2) byl přikázán osobní automobil zn. Renault Laguna Grandtour, VIN VF1KG0F0B29464339 a do jeho výlučného vlastnictví byly přikázány nemovité věci, a to pozemek p.č. St. 828 se stavbou č.p. 632 a pozemek p.č. 315/192, vše v k.ú. Kostelec u Zlína, dále pozemky p.č. 134 a p.č. 160/3 v k.ú. Jasenka a dále movité věci tvořící vybavení rodinného domu č.p. 632 v k.ú. Kostelec u Zlína a zůstatek na účtu č. 271909510277/0100. Žalované 2) jsem byl zavázán vyplatit vypořádací podíl ve výši 7 260 210,70 Kč. V řízení nebyl vypořádán veškerý majetek, který tvořil zaniklé společné jmění manželů. Ohledně majetku Lubora anonymizovano i majetku žalované 2) bylo zahájeno insolvenční řízení.

Dále v žalobě Lubor anonymizovano uvedl, že za doby trvání manželství nabyli do společného jmění pozemek p.č. 804/13, trvalý travní porost v k.ú. Jasenka, na základě Kupní smlouvy ze dne 19. 7. 2010, vklad byl proveden ke dni 22. 7. 2010, peněžní prostředky na koupi tohoto pozemku pocházely ze společných prostředků. Pozemek je sepsán v majetkové podstaty v insolvečním řízení žalované 2). Dále za trvání manželství nabyli manželé dluh vůči panu Ing. Martinu Beníčkovi, bytem tř. T. Bati 3119, 760 01 Zlín, ze smlouvy o půjčce ze dne 11. 3. 2004. Věřitel půjčil manželům částku 1 000 000 Kč, splatnost nastala dne 11. 3. 2011. Půjčka byla zajištěna směnkou vlastní, která byla vyplněna na částku 1 407 000 Kč s datem splatnosti 11. 3. 2011. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky došlo ke změně věřitele, kdy nyní je věřitelem společnost Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339. Na dluh nebylo dosud ničeho uhrazeno. Dále za trvání manželství nabyli manželé dluh vůči společnosti Daltek Slovakia s.r.o., nyní Trenčianská finančná s.r.o., se sídlem Piaristická 6667, Trenčín 911 01, Slovenská republika, IČ: 363 06 339, a to ze smlouvy o úvěru ze dne 25. 5. 2005, úvěr byl poskytnut ve výši 1 000 000 Kč s datem splatnosti 25. 5. 2012, smluvní úroky z prodlení činily 4,5% p.a.. Úvěr byl zajištěn směnkou vlastní, která byla vyplněna na částku 1 460 862 Kč s datem splatnosti 25. 6. 2012. Na dluh nebylo dosud ničeho uhrazeno. Získané peněžní prostředky byly použity na stavbu rodinného domu č.p. 632 v k.ú. Kostelec u Zlína. Žalovaná 2) o závazcích věděla a smlouvy byly uzavřeny s jejím souhlasem. Lubor anonymizovano v žalobě navrhl, aby mu dluhy byly přikázány do jeho výlučného vlastnictví a žalované 2) bylo uloženo, aby uhradila částku 1 559 896,25 Kč.

Dále v žalobě Lubor anonymizovano uvedl, že vložil své výlučné finanční prostředky v celkové výši 3 480 000 Kč, které představovaly úspory nabyté před uzavřením manželství ve výši 2 500 000 Kč a dále prostředky získané z prodeje bytové jednotky č. 790/221 v budově č.p. 789, 790, 791, na pozemku p.č. St. 940 se spoluvlastnickým podílem o velikosti id. 68/2542 na společných částech domu a pozemku, vše v k.ú. Malenovice u Zlína ve výši 980 000 Kč, do stavby rodinného domu č.p. 632 v k.ú. Kostelec u Zlína, který již byl vypořádán. Proto Lubor anonymizovano v žalobě navrhl, aby žalovaná ze svých výlučných prostředků nahradila podíl ve výši 1 740 000 Kč za to, co ze svých výlučných prostředků vložil Lubor anonymizovano do společného jmění manželů.

Žalovaná 2) se k žalobě Lubora anonymizovano vyjádřila přípisem ze dne 12. 5. 2015, kde uvedla, že je bývalou manželkou Lubora anonymizovano a jejich manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně čj. 41 C 175/2011-66, který nabyl právní moci dne 5. 5. 2012. O závazcích Lubora anonymizovano vůči panu Ing. Martinu Benčíkovi a společnosti Daltek Slovakia s.r.o. neměla žádnou povědomost. Okresní soud ve Zlíně při vypořádání společného jmění manžel dospěl závěru, že tyto závazky vypořádány nebudou neboť exekuce byla vedena účelově a Luboru anonymizovano nic nebránilo závazky uhradit. Nejedná se o závazky ve společném jmění manželů, neboť tyto převyšují obvyklé hospodaření účastníků a žalovaná 2) o nich nevěděla.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně čj. 6 C 87/2015-52 ze dne 17. 6. 2015 bylo řízení o vypořádání společného jmění manželů zastaveno. Usnesením Krajského soudu v Brně čj. 60 Co 340/2015-76 ze dne 14. 9. 2015, které nabylo právní moci dne 27. 10. 2015 bylo usnesení Okresního soudu ve Zlíně zrušeno a věc byla postoupena Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně příslušnému.

Usnesením Krajského soudu v Brně čj.-1119 ze dne 5. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 5. 8. 2017 soud zamítl námitku místní nepříslušnosti Krajského soudu v Brně, vznesenou žalobcem dne 26. 5. 2016.

Žalovaná 2) se k žalobě dále vyjádřila přípisem ze dne 27. 7. 2017, který byl soudu doručen dne 28. 7. 2017, kde uvedla, že ční nesporným, že součástí společného jmění manželů je pozemek p.č. 804/13, zapsaný na LV č. 1980 pro k.ú. Jasenka. Ohledně závazků vůči panu Ing. Martinu Benčíkovi a společnosti Daltek Slovakia s.r.o. setrvává na stanovisku, že tyto nenáležejí do společného jmění manželů, neboť žalovaná 2) o nich nevěděla a nesouhlasila s nimi. Dále

žalovaná 2) nesouhlasí s tvrzením, že pan Lubor anonymizovano investoval do společného jmění manželů finanční prostředky ve výši 3 480 000 Kč, neboť toto tvrzení Lubor anonymizovano neprokázal.

Žalovaná 1) se k žalobě vyjádřila přípisem ze dne 1. 8. 2017, doručeným soudu dne 2. 8. 2017, kde uvedla, že uvedený majetek a závazky je nutné vypořádat v tomto řízení, neboť nebyly předmětem vypořádání společného jmění manželů. Co se týče pozemku p.č. 804/13, zapsaný na LV č. 1980 pro k.ú. Jasenka, zde žalovaná 1) navrhuje, aby byl přikázán do výlučného vlastnictví Lubora anonymizovano s tím, že bude zavázán žalované uhradit částku odpovídající polovině hodnoty této nemovitosti. K půjčkám žalovaná 1) uvedla, že obě jsou přihlášeny jak do insolvenčního řízení žalované 2) tak do insolvenčního řízení Lubora anonymizovano . K jejich vypořádání navrhla, aby se soud řídil obdobnými úvahami jako v řízení sp. zn. 38 C 37/2013 uvedeném u Okresního soudu ve Zlíně, kde bylo společné jmění manželů anonymizovano vypořádáváno. Pokud jde o tvrzené investice do společného majetku, má žalovaná 1) za to, že toto žalobce v řízení neprokázal.

Za účelem projednání žaloby soud nařídil jednání, které se konalo dne 6. 12. 2017.

Soud vyšel při svém rozhodování především těchto listin: 1. Na čl. A-9 spisu 39 INS 35503/2013 ze dne 18. 12. 2013 usnesení o prohlášení úpadku 2. Na čl. B-9 spisu 39 INS 35503/2013 ze dne 11. 4. 2014 usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 3. Na čl. B-10 spisu 39 INS 35503/2013 soupis majetkové podstaty 4. Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně čj. 41 C 175/2011-66 5. Přípis žalované 1) ze dne 28. 8. 2017

Soud neprovedl k důkazu kupní smlouvu ze dne 22. 7. 2010, výpis z katastru nemovitostí LV č. 1980 pro k.ú. Jasenka, smlouvu o půjčce ze dne 11. 3. 2004, smlouvu o úvěru ze dne 25. 5. 2005, kupní smlouvu ze dne 14. 4. 2005, protokol z přezkumného jednání ze dne 17. 2. 2014, přezkumný list PP5, PP6 a PP7, spis Okresního soudu ve Zlíně 36 C 115/2014, výslech Ing. Martina Beníčka, Roberta Valy, dlužníka, Moniky anonymizovano a Jana Hlavici, zprávu o průběhu likvidace ze dne 30. 4. 2001, informativní osobní list důchodového pojištění ze dne 15. 4. 2015, fakturu č. 5411050203, č. 650078, č. 650057, č. 0511001, č. 0507002, č. 2500617, č. 2500983, č. 250100013, č. 250100028, č. 250100052, č. 250100084, č. 250100122, č. 260100024, č. 260100130, č. 2553332, č. 240100077, č. 240100019, č. 240100117, č. F037-2005, č. F029-2005, č. F065-2005, č. F082-2005, č. F038-2005, č. 2004125, č. 2004123, č. 2004113, č. 2004107, č. 2004093, č. 2005038, č. 2005037, výdejku č. 0401VY1105006811, prohlášení paní Jany anonymizovano ze dne 28. 7. 2005, dodací list č. 5V02-0400, dodací list č. 5V02-1299, protokol ze dne 9. 11. 2005, pokladní složenku ze dne 20. 7. 2005, soupisku dokladů ze dne 29. 8. 2005, soupisku dokladů ze dne 17. 5. 2005, spis Okresního soudu ve Zlíně sp.zn. 38 C 37/2013, 3T 219/2011 a přihlášku věřitele DALTEK Slovakia, neboť tyto důkazní prostředky nemohou v řízení prokázat žádnou skutečnost, která by byla pro rozhodnutí soudu významná.

Podle ustanovení § 159, odst. 1, písm. c) IZ, incidenčními spory jsou spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.

Podle ustanovení § 273 odst. 1 IZ probíhá-li řízení o vypořádání společného jmění manželů, stává se insolvenční správce prohlášením konkursu účastníkem tohoto řízení místo dlužníka. Trvají-li účinky rozhodnutí o úpadku, nelze toto řízení skončit soudním smírem.

Podle ustanovení § 274 IZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny zákonné důvody pro projednání incidenční žaloby a dospěl k závěru, že ano. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci čj. 13 VSOL 155/2017-129 ze dne 31. 5. 2017 Vrchní soud v Olomouci rozhodl, že zdejší soud je soudem věcně i místně příslušným. Na místo Lubora anonymizovano prohlášením úpadku vstoupil insolvenční správce a žalovanou 1) je insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano .

Žalovaná 2) jako dlužnice, na jejíž místo v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 IZ vstupuje žalovaná 1) jako její insovlenčním správkyně, není ve věci pasivně legitimovaná.

Z provedených důkazů soud zjistil, že manželství Lubora anonymizovano a Bc. Jany anonymizovano bylo rozvedeno a část jejich majetku byla Okresním soudem ve Zlíně vypořádána. Mezi stranami je nesporné, že pozemek p.č. 804/13 v k.ú. Jasenka je nevypořádanou částí společného jmění manželů anonymizovano . Z přípisu žalované 1) jako insolvenční správkyně dlužnice Bc. Jany anonymizovano , do jejíž majetkové podstaty byl tento pozemek zapsán v pořadí jako první, soud zjistil, že závazky dlužnice Bc. Jany anonymizovano , které vznikly za trvání manželství s Luborem anonymizovano jsou přihlášeny ve výši 3 540 490 Kč. Tuto skutečnost žalobce nerozporuje. Dále soud zjistil, že hodnota nevypořádaného majetku, který náleží do společného jmění manželů anonymizovano činí částku 1 6017,30 Kč. Ani tuto skutečnost žalobce nerozporoval.

Ve vztahu k žalované 1) po právní stránce soud věc posoudil tak, že nevypořádané společné jmění manželů Trtkových nelze vypořádat, neboť závazky dlužnice, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do nevypořádaného společného jmění manželů.

Proto soud žalobu ve vztahu k oběma žalovaným zamítl.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanou 1) postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradu nákladů řízení plně úspěšné žalované 1). Účelně vynaložené náklady žalované 1) pak v dané věci sestávají z jedné poloviny cestovného osobním automobilem Škoda Super z Uherského Hradiště do Brna a zpět, 75 Km jedna cesta, při průměrné spotřebě 5,4 l/100 km, ceně nafty 28,60 Kč/l, zákonné náhradě 3,90 Kč/km ve výši 494,10 Kč a jedné poloviny parkovného ve výši 30 Kč, kterou je žalobce povinen zaplatit žalované 1). Při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovanou 2) postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradu nákladů řízení plně úspěšné žalované 2). Účelně vynaložené náklady žalované 2) pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen advokátní tarif ). V dané věci žalované 2) náleží mimosmluvní odměna za čtyři úkony právní služby (přípravu a převzetí věci, dvakrát sepis vyjádření žalované 2) a účast u jednání). Spor o vypořádání společného jmění manželů v incidenčním řízení je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c/ advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč. Tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč za 1 úkon právní služby (celkem 12 400 Kč). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za 1 úkon právní služby (1 200 Kč) a cestovného osobním automobilem BMW X1 z Luhačovic do Brna a zpět, 120 Km jedna cesta, při průměrné spotřebě 5 l/100 km, ceně nafty 28,60 Kč/l, zákonné náhradě 3,90 Kč/km ve výši 1 272 Kč, náhradě za ztrátu času 8 půlhodin ve výši 800 Kč, jde o částku 15 672 Kč, a spolu s DPH ve výši 21% jde o částku 18 964 Kč, kterou je žalobce povinen zaplatit k rukám zástupce žalované 2).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovaným bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 6. 12. 2017

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. samosoudkyně pověřená dle rozvrhu práce zastupováním soudce soudního oddělení 39 INS Mgr. Jana Kozáka

Za správnost vyhotovení: Miroslava Veselá