39 ICm 38/2010
Číslo jednací: 39 ICm 38/2010-38 Sp. zn. ins. řízení: KSOS 39 INS 3971/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v právní věci žalobce MOLA spol. s r.o., IČ 42869439, se sídlem Řepčínská 86, Olomouc proti žalovanému STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., IČ 48909491, Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, zastoupené JUDr. Ing. Maxmiliánem Jaškou, advokátem se sídlem v Olomouci, Legionářská 1085/8, o určení výše pohledávky,

takto:

I. Žaloba o určení, že žalobce má za žalovaným v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 3971/2009 pohledávku ve výši 198.372,39 Kč s e z a m í t á .

II. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému k rukám advokáta žalovaného ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na náhradě nákladů řízení 11.520,-Kč.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 2.4.2010 se žalobce domáhal určení, že má za žalovaným v insolvenčním řízení žalovaného pohledávku ve výši 198.372,39 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že dne 23.3.2010 obdržel vyrozumění o popření svých pohledávek ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 INS 3971/2009, přičemž s rozhodnutím insolvenčního správce žalobce nesouhlasí. Přihlášená pohledávka se stává z dluhu na nájemném za nájem dopravního prostředku dle faktur ze dne 30.10.2009, 30.11.2009 a 31.12.2009 vystavených vždy na částku 60.095,-Kč (na jejich úhradu byla uhrazena pouze částka 13.629,34 Kč) a dále z částek 14.508,-Kč a 50.000,-Kč jako částek poskytnutých žalobcem žalovanému v rámci jejich obchodních vztahů v hotovosti dne 16.11.2009 a 19.1.2009.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s ohledem na nedostatek pasivní legitimace žalovaného.

Ze Seznamu přihlášených pohledávek (č. přihlášky 111) v řízení sp. zn. KSOS 39 INS 3971/2009 vzal soud za prokázáno, že pohledávka č. 1 v celkové výši 198.327,39 Kč byla správcem na přezkumném jednání dne 12.3.2010 popřena.

Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky vzal soud za prokázáno, že dne 18.3.2010 vyrozuměl insolvenční správce JUDr. Ing. Maxmilián Jaška žalobce o tom, že popřel jeho přihlášené pohledávky co do pravosti a poučil jej, že pokud nepodá u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci žalobu na určení pohledávky, bude se tato pohledávka pokládat nadále za zjištěnou ve výši 0,-Kč, respektive na nezjištěnou či plně popřenou. Lhůta k podání žaloby byla stanovena na 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž neskončí dříve než uplynutím 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Uvedená výzva byla žalobci doručena dne 22.3.2010.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta ovšem neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V daném případě byl žalobce insolvenčním správcem, který popřel jeho přihlášenou pohledávku, řádně poučen o tom, že žalobu na určení pohledávky je nutno podat proti insolvenčnímu správci. Žalobce tak však neučinil a žalobu podal proti dlužníkovi. Nesplnil tak podmínky stanovené v § 198 odst. 1 IZ a žalobu podal proti věcně nelegitimovanému

OL ICM B subjektu. Za této situace nezbylo soudu než žalobu pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného zamítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a plně procesně úspěšnému žalovanému byla přiznána jejich náhrada, a to v rozsahu 11.520,-Kč, z čehož částka 9.000,-Kč představuje odměnu advokáta dle § 8 vyhl. 484/2000 Sb., částka 600,-Kč hotové výdaje ( 2x režijní paušál dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za převzetí a přípravu zastoupení a účast u jednání soudu ), a dále částka 1.920,-Kč 20% DPH z odměny a náhrady hotových výdajů, neboť advokát žalovaného je plátcem DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, soud mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Olomouci dne 25.5.2011

Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Šárka Švubová

OL ICM B