39 ICm 3765/2017
Číslo jednací: 39 ICm 3765/2017-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný ve věcech obchodních rozhodl soudcem JUDr. Jiřím Neradem v právní věci žalobce Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kaplická 447, 382 32 Velešín, zastoupeného JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem, bytem Kasárenská 157, 370 01 České Budějovice proti žalovanému Matco, s.r.o., IČO 26425033, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana, zastoupená Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, o popření vykonatelné pohledávky, takto: I. Návrh, aby soud určil, že popření pravosti a výše pohledávky žalovaného Matco, s.r.o. ve výši 68.969,14 Kč, přihlášené jako P-24, učiněné žalobcem při přezkumném jednání u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 18. 7. 2017 pod spis. zn. KSCB 28 INS 5424/2017, je po právu, se zamítá.

II. Žalobce je povinen uhradit žalovanému náklady tohoto řízení ve výši 8.228 Kč k rukám Mgr. Jany Sekyrové, advokátky se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, když tato pohledávka bude uspokojena v insolvenčním řízení vedeném na žalobce ve stejném pořadí, jako pohledávka, o kterou se vedl tento spor.

Odůvodnění:

Žalobce podal k níže podepsanému soudu dne 23. 8. 2017 návrh na popření pravosti a výše dvou pohledávek, které jsou evidovány v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích na žalovaného pod přihláškou P-24. Tyto jsou celkem ve výši isir.justi ce.cz

68.969,14 Kč, jsou přihlášené jako vykonatelné. Důvodem popření je jejich promlčení. Obecná promlčecí doba v obchodních vztazích dle § 408 obchodního zákoníku je deset let, bez ohledu na skutečnosti, které způsobují její přerušení nebo stavení, tedy i bez ohledu na nařízenou exekuci. Promlčí-li se přisouzená pohledávka (jistina) oprávněnému pravomocným platebním rozkazem, pak se jako příslušenství této pohledávky promlčel i nárok žalobce na náhradu nákladů řízení, přiznaný exekučním titulem. Nárok vzniká až pravomocným rozhodnutím soudu, takže po promlčení jistiny pohledávky již nelze vymoci ani příslušenství. Splatnost pohledávky nastala dne 27. 6. 2005, kdy byl úvěr zesplatněn a desetiletá lhůta uplynula nejpozději 28. 6. 2015. Přihláška v insolvenci byla soudu doručena dne 24. 4. 2017, čili po skončení promlčecí doby. Podle § 173 odst. 4 věta prvá insolvenčního zákona přihláška pohledávky má proběh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Žalovaný se k věci vyjádřil tak, že zahájil exekuční řízení pro vymožení pravomocně přiznané pohledávky dne 8. 2. 2008, tedy před uplynutím absolutní desetileté promlčecí doby a toto exekuční řízení nebylo ke dni přihlášení pohledávky žalovaného do insolvence dlužníka skončeno. Stále trvá. Při neskončení exekučního řízení tak nemohla uplynout promlčecí doba pro potřeby přihlášení stejné pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Navrhl tedy zamítnutí žaloby. Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že úpadkové řízení na žalobce bylo zahájeno dne 15. 3. 2017, když dne 30. 3. 2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal pod sp. zn. KSCB 28 INS 5424/2017 usnesení o úpadku žalobce s povolením oddlužení. Dne 24. 7. 2017 bylo vydáno usnesení o schválení oddlužení žalobce plněním splátkového kalendáře. Z protokolu o přezkumném jednání Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 7. 2017 a jeho přílohy soud zjišťuje, že žalobce popřel nezajištěné a vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 68.969,14 Kč, evidované pod přihláškou č. 24. Důvodem je to, že pohledávka vznikla dne 25. 2. 2005, když podle § 408 odst. 1 obchodního zákoníku se právo promlčuje po uplynutí deseti let bez ohledu na další ustanovení o stavení a běhu promlčecí doby. Toto promlčení, jehož se dlužník dovolává, platí dle judikatury i na příslušenství pohledávky včetně nákladů exekuce. Z přihlášky pohledávky žalovaného č. 1 a 2 a ze seznamu přihlášených pohledávek P-24 soud zjišťuje, že důvodem vzniku prvé pohledávky je smlouva o poskytování bankovních produktů a služeb ze dne 3. 10. 2000 uzavřená mezi GE Capital Bank, a.s. (právní předchůdce žalovaného), jako věřitelem a žalobcem, jako dlužníkem. Úvěr byl zesplatněn dne 27. 6. 2005. Pohledávka byla přiznaná rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích pod č. j. 15 C 449/2007-56 dne 17. 10. 2007 pro částku 65.218,14 Kč. Tato se skládá z jistiny ve výši 11.347 Kč, z úroku z prodlení ve výši 30% z částky 11.527 Kč od 25. 2. 2005 do 30. 3. 2007 a z náhrady nákladů nalézacího řízení ve výši 12.393 Kč. Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 10. 2007 č. j. 15 C 449/2007-56, který nabyl právní moci dne 21. 11. 2007. Z usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 2. 2008, které nabylo právní moci dne 8. 11. 2008 č. j. 21 Nc 6259/2008-7 soud zjišťuje, že okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného, tedy žalobce, pro pohledávky dle pravomocného shora citovaného rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích.

Z přihlášky pohledávek žalovaného, seznamu přihlášených pohledávek a z příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 5. 4. 2017 exekutorského úřadu Brno-venkov, soudního exekutora JUDr. Petra Kociána soud zjistil její celkovou výši ve výši 3.751 Kč.

Z oznámení právního předchůdce žalovaného GE Money Bank, a.s. ze dne 27. 6. 2005 soud zjišťuje, že banka prohlásila shora citovaný úvěr za splatný ke dni 27. 6. 2005 na částku 11.527,38 Kč. Z usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 2. 2008, které nabylo právní moci dne 8. 11. 2008 č. j. 21 Nc 6259/2008-7 soud zjišťuje, že okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného, tedy žalobce, pro pohledávky dle pravomocného shora citovaného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen INZ) popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníkovi. Podle třetího odstavce tohoto ustanovení, jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Podle § 199 odst. 1 INZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle třetího odstavce tohoto ustanovení v žalobě podle odst. 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které popřel pohledávku. Soud se nejprve zabýval tím, zda žaloba byla k níže podepsanému soudu podána včas. Vzhledem k tomu, že se tak stalo dne 23. 8. 2017, když usnesení o schválení oddlužení žalobce plněním splátkového kalendáře bylo vyhlášeno dne 24. 7. 2017, tak žalobce stihl třicetidenní lhůtu dle ust. § 410 odst. 2 za použití ust. § 199 odst. 1 INZ. Pro posouzení promlčení zažalovaného nároku soud činí skutkový závěr, že dne 27. 6. 2005 byl zesplatněn úvěr proti žalovanému, dne 3. 4. 2007 byla podána žaloba k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích k úhradě dlužné částky z úvěru, tento rozsudek byl vydán dne 17. 10. 2007, exekuce byla nařízena Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 8. 2. 2008, když příkaz k úhradě nákladů exekuce je ze dne 5. 4. 2017. Ze shora citovaných písemností je zřejmé, že v insolvenčním řízení na žalobce jsou uplatněny pohledávky z nalézacího a exekučního řízení, které nebyly uspokojeny. Podle § 405 odst. 1 obchodního zákoníku platného do 31. 12. 2013 (dále jen obch. z.), jestliže právo bylo uplatněno před promlčením podle § 402-404, avšak v tomto řízení nebylo rozhodnuto o věci samé, platí, že promlčecí doba nepřestala běžet. Podle druhého odstavce tohoto ustanovení, jestliže v době skončení soudního nebo rozhodčího řízení uvedeného v odst. 1 promlčecí doba již uplynula, nebo jestliže do jejího skončení zbývá méně než rok, prodlužuje se promlčecí doba tak, že neskončí dříve než jeden rok ode dne, kdy skončilo soudní nebo rozhodčí řízení. Podle § 408 odst.1 obch. z. bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí deseti let ode dne, kdy počala poprvé běžet. Námitku promlčení však nelze uplatnit v soudním nebo rozhodčím řízení, jež bylo zahájeno před uplynutím lhůty. Podle druhého odstavce tohoto ustanovení bylo-li právo pravomocně přiznáno v soudním nebo rozhodčím řízení později než tři měsíce před uplynutím promlčecí doby nebo po jejím uplynutí, lze rozhodnutí soudně vykonat, jestliže řízení o jeho výkonu bylo zahájeno do tří měsíců ode dne, kdy mohlo být zahájeno. Podle názoru žalovaného nárok je promlčen z toho důvodu, že od roku 2005, kdy se stal splatným do roku 2017, kdy byl přihlášen do insolvečního řízení, uplynulo více nežli deset let. Na přerušení promlčecí lhůty dle jeho názoru nemá vliv soudní řízení a exekuční řízení zahájené v této lhůtě a neskončené. Soud je v tomto směru opačného názoru, který se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1699/2010 (postavení konkurzních věřitelů či správce konkurzní podstaty v konkurzním řízení je, co do možnosti zpochybnit /popřít/ nárok jiného věřitele, obdobné postavení dlužníka-povinného v exekučním řízení. Nemůže-li dlužník-povinný uplatnit námitku promlčení v exekučním řízení, nemůže ohledně stejného práva tuto námitku uplatnit ani konkurzní věřitel či správce konkurzní podstaty v konkurzním řízení probíhajícím v době, kdy exekuční řízení není skončeno) nebo na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn 29 Cdo 884/2011 (ustanovení § 408 obch. z. upravuje maximální délku promlčecí doby /deset let ode dne, kdy počala poprvé běžet/ a to aniž by s tím, že před jejím uplynutím byla pohledávka uplatněna v soudním nebo rozhodčím řízení, spojovalo jakékoliv následky pro její běh. Pro případ, že řízení ohledně takové pohledávky bylo zahájeno před uplynutím této doby, zakazuje v tomto řízení uplatnit námitku promlčení). Druhé rozhodnutí nejvyššího soudu se týkalo také úpadkového řízení. V projednávané věci je zřejmé, že v desetileté promlčecí lhůtě od roku 2005 probíhala dvě soudní řízení, a to jak nalézací, tak exekuční s vymáháním nároku soudem pověřeným exekutorem. Insolvenční řízení, ve kterém věřitelé, tedy zde žalovaný, uplatňují své právo vůči dlužníkům, tedy žalobci, je pouze pokračováním neukončených zahájených řízení vedoucích nyní aspoň k částečnému uspokojení stále stejného nároku. Není proto možno do všech důsledků aplikovat ust. § 173 odst. 4 INZ, neboť je zde návaznost přihlášky pohledávky na dříve uplatněné nároky u soudu a u exekutora. Navíc u druhé přihlášené pohledávky, kde se jedná pouze o návazný nárok původní přiznané pohledávky, který dospěl úpadkem žalobce (poté je již exekuce prakticky bezpředmětná), jakákoli promlčecí lhůta nemohla proběhnout. Z výše uvedených důvodů soud prvním výrokem žalobu zamítl. Druhým výrokem soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 163 a § 202 odst. 1 INZ, když přiznal úspěšnému žalovanému náhradu nákladů proti neúspěšnému žalobci, které však budou uspokojeny ve stejném pořadí, jako pohledávky, pro které je veden tento spor. Tyto náklady se skládají z výdajů na advokátku žalovaných za dva úkony po 3.100 Kč, dva režijní paušály po 300 Kč, to vše zvýšeno o DPH 21%, jíž je tato plátcem. Celkem tedy činí 8.228 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 9. října 2017

JUDr. Jiří Nerad, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Eva Laurynová