39 ICm 3668/2017
Číslo jednací: 39 ICm 3668/2017-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Neradem v právní věci žalobce: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3, zastoupen Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, proti žalované: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem V. Volfa 1337/37, České Budějovice, zastoupena JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem se sídlem Kasárenská 4, České Budějovice, o určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za žalovanou přihlášená pod pořadovým č. P11 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 44 INS 2185/2017, která byla na přezkumném jednání popřena žalovanou jakožto dlužníkem co do pravosti, platně vznikla, a je přihlášena po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná ve výši 536.654,08 Kč.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady tohoto řízení ve výši 17.342,-Kč k rukám Mgr. Marka Lošana, advokáta se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, když tato pohledávka bude uspokojena v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. KSCB 44 INS 2185/2017 ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou je veden tento spor.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 14. 8. 2017 k níže podepsanému soudu návrh, aby bylo určeno, že jeho pohledávka za dlužníkem, tedy žalovanou Marcelou anonymizovano , přihlášená pod poř. č. P11 do isir.justi ce.cz insolvenčního řízení na ni vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích ve výši 536.654,-Kč je po právu. Žalovaná ji totiž na přezkumném jednání dne 19. 4. 2017 zcela popřela. Insolvenční správce pohledávku nepopřel. Toto přezkumné jednání se konalo před schválením oddlužení, když k tomuto došlo usnesením ze dne 17. 7. 2017. Žalovaná a dále Josef Urban a Marie Urbanová uzavřeli dne 31. 12. 2010 s žalobcem Smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPO TREND a úvěru ze stavebního spoření ke Smlouvě o stavebním spoření č. 51-1021477654 (dále jen Smlouva). Součástí Smlouvy jsou též Úvěrové podmínky Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (dále jen Úvěrové podmínky). Účelem úvěru měla být úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu nebo za převod podílu v právnické osobě. Na základě Smlouvy se žalobce zavázal poskytnout žalované překlenovací úvěr ve výši 600.000,-Kč, který následně čerpala. Tento měl být splácen v pravidelných měsíčních splátkách po 3.480,-Kč s roční úrokovou sazbou 4,95 % p.a. Za účelem zajištění pohledávky ze Smlouvy byla dne 31. 12. 2010 uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 51-1021477654/8060/2.N (dále jen Zástavní smlouva) mezi žalobcem a vlastníky Josefem Urbanem a Marií Urbanovou, když předmětem zástavního práva byl byt č.p. 1045/7 v domě č.p. 1045 v obci České Budějovice 2. Vzhledem k tomu, že dne 2. 2. 2017 bylo zahájeno insolvenční řízení na žalovanou, tak byly naplněny podmínky uvedené v čl. XI. odst. 1 písm. e) Úvěrových podmínek. Na základě nich žalobce odstoupil od Smlouvy a úvěr byl zesplatněn ke dni 2. 2. 2017, což bylo žalované oznámeno další den. Žalovaná se domnívá, že za ni dluh mají plnit Josef Urban a Marie Urbanová na základě dohody o splácení dluhu s žalobcem. Toto však není pravda, neboť předmětem notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové ze dne 6. 4. 2017 byla pouze dohoda o způsobu úhrady závazku ze Zástavní smlouvy. Konkrétně žalobce s Josefem Urbanem a Marií Urbanovou dohodl plnění závazku vzniklého na základě Smlouvy, avšak pouze co do možnosti úhrady dluhu ve splátkách. Tato dohoda se nijak nedotýká závazku žalované. Zahájením insolvenčního řízení vůči dlužníkovi došlo k ohrožení návratnosti úvěrem poskytnutých prostředků. Ve Smlouvě, konkrétně v čl. V., je upravena povinnost obligačních dlužníků splnit závazek společně a nerozdílně v plné výši. Solidární odpovědnost všech tří dlužníků tedy není dotčena. Popěrný úkon žalované v podobě převzetí dluhu Josefem Urbanem a Marií Urbanovou není namístě.

Žalovaná se k návrhu nevyjádřila.

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že níže podepsaný soud vydal usnesení o úpadku žalované s povolením oddlužením dne 13. 2. 2017, když téhož dne nabylo právní moci. Dne 17. 7. 2017 vydal níže podepsaný soud usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když toto nabylo právní moci ve stejný den.

Z přihlášky pohledávky žalobce P11 ze dne 7. 3. 2017 soud zjišťuje, že tento ji označuje jako nezajištěnou majetkem dlužníka ve výši 533.931,-Kč, jakožto jistinu, jejímž důvodem je Smlouva a pokud jde o příslušenství ve výši 2.723,-Kč, které tvoří úrok z úvěru a úrok z prodlení. Tato pohledávka je zajištěna bytem manželů Josefa a Marie Urbanových.

Z přezkumného jednání níže podepsaného soudu ze dne 19. 4. 2017 soud zjišťuje, že dlužnice popírá pohledávku žalobce P11 s tím, že k jejímu splácení věřiteli se zavázali její rodiče, což vyplývá z notářského zápisu. V příloze k tomuto protokolu o přezkumém jednání je uveden stejný důvod popření.

Z notářského zápisu JUDr. Heleny Divišové ze dne 6. 4. 2017 mezi přítomnými účastníky, a to žalobcem na straně jedné a dále Marií Urbanovou a Josefem Urbanem na straně druhé soud zjišťuje, že tento se týká dohody o splnění dluhu a utvrzení dluhu a dohody se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu. Pod čl. II. bod 1) Marie Urbanová a Josef Urban uznávají svůj solidární dluh vůči žalobci z úvěrové Smlouvy č. 51-1021477654, když dle čl. II. bod 2) jsou povinni dluh splácet ve splátkách. Z obsahu tohoto notářského zápisu nevyplývá převzetí dluhu Marií Urbanovou a Josefem Urbanem za žalovanou.

Skutkový závěr je takový, že Josef Urban a Marie Urbanová byli účastni shora citovaného notářského zápisu, potvrdili svůj solidární dluh, když plnění závazku žalované se tento zápis netýkal.

Podle § 410 odst. 5 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Podle odst. 2 tohoto ustanovení v žalobě podle odst. 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání. Podle § 183 odst. 2 IZ přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem. Podle § 1888 odst. 1 OZ kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že žalovaná zůstala dlužníkem žalobce. Neexistuje důkaz o tom, že by se zprostila povinnosti úhrady dluhu, který jí byl poskytnut žalobcem a to zejmé z důvodu, který je uveden v ust. § 1888 OZ. Dále z ustanovení § 183 odst. 2 IZ a contrario vyplývá, že žalobci, jakožto věřiteli, je zachováno právo přihlásit solidární pohledávku vůči dlužníku, i když ji případně uplatňuje v jiném řízení i proti ostatním solidárním dlužníkům.

Z výše uvedených důvodů soud žalobu prvním výrokem zamítl.

Druhým výrokem soud přiznal úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. za pomoci ustanovení § 163 a § 202 odst. 1 IZ, když nárok žalobce bude uspokojen v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou je veden tento spor. Tyto náklady se skládají z úhrady soudního poplatku z návrhu ve výši 5.000,-Kč a z výdajů na advokáta žalobce. Tyto tvoří tři úkony po 3.100,-Kč, tři režijní paušály po 300,-Kč, to vše zvýšeno o DPH ve výši 21 %. Celkem náklady činí 17.342,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 22. 11. 2017

JUDr. Jiří Nerad v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Linhová