39 ICm 3361/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajský soud v BrnČ ke sp. zn. 39 ICm 3361/2013

V BrnČ dne 20. srpna 2014 Sen. zn.: 29 ICdo 52/2014

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze v souladu s § 9 odst. 2 vČta druhá a tvrtá zákona . 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znČní pozdČjších p edpis , vracím bez rozhodnutí o dovolání p edložený spis Vašeho soudu sp. zn., který byl Nejvyššímu soudu p edložen k rozhodnutí o dovolání druhého žalobce Stavební firmy ŠMAK, s. r. o. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. ervna 2014, . j., 11 VSOL 31/2014-72 (KSBR 46 INS 4668/2012-C5-10). Z p edkládací zprávy je patrno, že Krajský soud v BrnČ nesprávnČ posoudil poplatkovou povinnost dovolatele, když v p edkládací zprávČ uvedl, že žalobce je od placení soudního poplatku osvobozen z d vodu, že se jedná o rozhodnutí odvolacího soudu procesní povahy . Dovolání sice smČ uje toliko do procesního rozhodnutí, i v tomto p ípadČ je však nutné vybrat soudní poplatek v souladu s Položkou 23 bod 2. Sazebníku, který je p ílohou zákona o soudních poplatcích. Položka 23 Sazebníku totiž neobsahuje obdobný bod jako Položka 22, kde podle bodu 14. za odvolání proti rozhodnutí soudu procesní povahy se poplatek nevybere. Poplatková povinnost za podání dovolání tak v tomto p ípadČ dovolateli vznikla. Nejvyšší soud žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 14. srpna 2014, sen. zn. 29 ICdo 52/2014. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupkyni dovolatele doruena dne 15. srpna 2014, jak plyne z p ipojeného potvrzení o dodání a doruení do datové schránky. Na soudu prvního stupnČ tedy bude, aby vČc p edložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání až poté, co soudní poplatek z dovolání bude po ádné výzvČ uhrazen, p ípadnČ aby ízení sám zastavil podle § 9 odst. 2 vČty t etí a tvrté zákona o soudních poplatcích.

P íloha: spis zn. Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová