39 ICm 3335/2012
Jednací číslo: 39 ICm 3335/2012-24 KSBR 39 INS 4668/2012-C3-6

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v právní věci žalobce: Radovan anonymizovano , anonymizovano , Chaloupeckého nám. 473/2, 602 00 Brno proti žalovanému: Ing. Lukáš Nožička, Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka NA PANENCE s.r.o. v likvidaci, se sídlem Štursova 603/34, 616 00 Brno, IČ: 276 90 580, právně zastoupen Mgr. Radovanem Indrou, advokátem, se sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno o určení existence pohledávky

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 39 ICm 3335/2012-21, KSBR 39 INS 4668/2012-C3-5, ze dne 20. 2. 2013, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č.j.-21, KSBR 39 INS 4668/2012-C3-5 ze dne 20.2.2013 bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Protože žalobce dodatečně do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení soudní poplatek zaplatil, soud proto usnesení zrušil podle ust. § 9 odst. 7 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V řízení bude pokračováno po právní moci tohoto usnesení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Krajský soud v Brně dne 11. 3. 2013

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Naděžda Koblížková