39 ICm 3236/2013
Č.j. : KSPH 39 ICm 3236/2013-72

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce : GE Money Bank a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zastoupen JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti žalované: Jaroslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem Pražská 68, 281 01 Velim, o určení pravosti popřené pohledávky

takto :

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem pohledávku v popřené výši 10.000,-Kč z titulu Smlouvy o úvěru č. 197172278 ze dne 18.02.2010.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 15.164,-Kč k rukám právního zástupce žalobce do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou ze dne 26.9.2013, podanou u soudu dne 27.9.2013, domáhal určení, že má za dlužníkem (žalovanou) pohledávku ve výši 10.000,-Kč z titulu úvěru poskytnutého žalované, kterou žalovaná právě v této výši popřela při přezkumném jednání dne 6.9.2013 s tvrzením, že tuto pohledávku uhradila.

V průběhu řízení žalovaná žalobcův nárok zcela uznala při jednání uskutečněném dne 30.5.2014.

Soud provedl důkaz spisem zdejšího soudu KSPH 39 INS 32562/2012, aby zjistil, že tento spor je zahájen včas a jeho účastníky jsou ti, které zákon za účastníky povolává. Po zjištění, že podmínky vedení tohoto sporu jsou dány, soud již další důkazy neprováděl.

Podle ustanovení § 153a o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem pro uznání.

Protože byly naplněny podmínky výše citovaného zákonného ustanovení, rozhodl soud, jak uvedeno ve výroku rozsudku.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst.1 o.s.ř.. Soud přiznal úspěšnému žalobci náhradu ve výši 15.164,-Kč podle vyhl. č.177/1996 Sb., za tři úkony právní služby dle ust. § 9 odst.3 písm.a) a tři paušální náhrady á 300,-Kč dle § 13 vyhl. + zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, celkem 15.164,-Kč.

P o u č e n í : proti výroku I. tohoto rozsudku je přípustné odvolání pouze v souladu s ustanovením § 205b o.s.ř., tzn. že odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst.2 písm.a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, proti výroku II. lze podat odvolání, vždy do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 30. května 2014 JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Crhová