39 ICm 3227/2014
39ICm 3227/2014-34 KSOS 39 INS 12297/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Orlem ve věci žalobkyně Mgr. Lenky Krčové, IČ 72549718, insolvenční správkyně dlužnice Alžběty anonymizovano , anonymizovano , bytem Puškinova 1730, 738 01 Frýdek-Místek, se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupená Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, proti žalovanému Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, zastoupený JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o popření pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že věřitel č. 2 Intrum Justitia Czech, s.r.o. nemá v insolvenčním řízení pohledávku č. 1 ve výši 23.621,15 Kč, s e z a m í t á.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že věřitel Intrum Justitia Czech, s.r.o. nemá v insolvenčním řízení pohledávku č. 2 ve výši 219.464,74 Kč, s e z a m í t á.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz KSOS 39 INS 12297/2014

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 29.09.2014 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení dlužnice Alžběty anonymizovano pohledávku č. 1 ve výši 23.621,15 Kč a pohledávku č. 2 ve výši 219.464,74 Kč.

Podle žaloby jsou pohledávky vykonatelné, když první pohledávka vznikla z titulu dohody o uznání dluhu č. 3246132107 ze dne 02.11.2010, když dluh vznikl ze smlouvy o úvěru GE Money Multiservis, a.s. ze dne 25.04.2008 č. 3603526152.

Pro neplacení bylo zahájeno rozhodčí řízení o zaplacení částky 120.123,01 Kč, spolu se smluvní pokutou ve výši 0,15 % denně z této částky ode dne 01.02.2011 do zaplacení. Smluvní pokuta ve výši 219.464,74 Kč byla přihlášena jako pohledávka č. 1.

Žaloba považuje rozhodčí smlouvu jako absolutně naplatnou, poněvadž odporuje předpisům o spotřebitelské smlouvě (ústnost, přímost jednání, odvolací instance atd.). Rozhodce tak neměl podle žaloby pravomoc ve věci jednat a rozhodnout.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 18.11.2015 na č.l. 13-17 spisu navrhl zamítnutí žaloby s tím, že žalovaný s dlužníkem uzavřel samostatnou rozhodčí smlouvu, rozhodčí smlouva je platná, rozhodčí nález ze dne 26.04.2011 č.j. Va-PD 337/2011-6 vydaný rozhodcem JUDr. Evou Vaňákovou je zákonný, dlužník uzavřel smlouvu o úvěru i dohodu o uznání dluhu poté, co si mohl obsah smlouvy přečíst, smlouvu podepsal, což svědčí o tom, že obsahu porozuměl. Rozhodčí nález tedy dokládá vykonatelnost pohledávky, takže důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.

Při jednání soudu dne 19.04.2016 učinily obě strany nesporným skutečnosti spojené s insolvenčním řízením, a to přihlášku pohledávky a dále rámcovou smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 01.08.2008, smlouvu o úvěru ze dne 25.04.2008 uzavřenou mezi GE Money Multiservis, a.s. a Alžbětou anonymizovano , odstoupení od smlouvy GE Money Multiservis, a.s. adresovaný Alžbětě anonymizovano ze dne 17.04.2009, oznámení o postoupení pohledávky ze dne 30.08.2010, platební historii smlouvy č. 3603526152 Alžběty anonymizovano , dohoda o uznání dluhu č. 3246132107 ze dne 02.11.2010, včetně smluvních ujednání ze dne 01.07.2010, rozhodčí smlouvu mezi věřitelem Profidebt, s.r.o. a dlužnicí Alžbětou anonymizovano ze dne 02.11.2010, rozhodčí nález rozhodkyně JUDr. Evy Vaňkové č.j. Va-PD 337/2011-6 ze dne 26.04.2011, výpočet smluvní pokuty k pohledávce a přehled plateb na účet Profidebt, s.r.o. pro Alžbětu anonymizovano .

Soud ze shora citovaných důkazů vzal za prokázáno, a to z přihlášky pohledávky dlužnice Alžběty anonymizovano skutečnsot, že věřitel Profidebt, s.r.o. (nyní Intrum Justitia Czech s.r.o.) přihlásil přihláškou č. P2 doručenou soudu dne 23.06.2014 pohledávku č. 1 ve vykonatelné výši 120.873,01 Kč vycházející z dohody o uznání dluhu č. 3246132107 ze dne 02.11.2010, vyplývající ze smlouvy o úvěru GE Money Multiservis, a.s. ze dne 25.04.2008 č. 3603526152, když tato pohledávka byla popřena insolvenčním správcem do částky 23.621,15 Kč a dále pohledávku č. 2 v celkové výši 219.464,74 Kč, vykonatelnou ve stejné

ICM R KSOS 39 INS 12297/2014 výši z důvodu smluvní pokuty, když pohledávka byla popřena co do pravosti v této výši. Dlužník pohledávku zcela uznal. Insolvenční správce popřel pohledávku pro rozpor smlouvy o úvěru a dohody uznání dluhu se spotřebitelskými smlouvami a smluvní pokutu, jako sjednanou neplatně, prostřednictvím všeobecných podmínek a ohledně její výše s tím, že tato je v rozporu s dobrými mravy. Dále soud vzal za prokázáno uzavření smlouvy o úvěru mezi dlužnicí Alžbětou anonymizovano a společnosti GE Money Multiservis, a.s. rovněž postoupení pohledávky této společnosti žalovanému. Z obsahu této smlouvy uzavřené dne 25.04.2008 nezjistil skutečnosti tvrzené. Žalovanou smlouvu považuje za srozumitelnou s tím, že žalovaný s dlužníkem uzavřel samostatnou rozhodčí smlouvu. Zákonně se dohodli na zákonném rozhodci, který vynesl rozhodčí nález, který je podle soudu způsobilý být exekučním titulem. Soud se dále ztotožňuje s názorem uvedeným v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.06.2010 č.j. 23Cdo 1201/2009, že jmenovaná nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, je průměrným spotřebitelem a po přečtení smlouvy mohla a měla jejímu obsahu porozumět, což také stvrdila svým podpisem,. Bylo na její vůli a uvážení, zda a za jakých podmínek smlouvu uzavřela a musela si být vědoma následků jejich neplnění, což koneckonců sama uznala tím, že dluh uznala.

Z platební histopie vzal soud za prokázáno, že porozumění obsahu smlouvy dlužnicí vyplývá i ze skutečnosit, že dluh po určitou dobu na základě dohodnutých splátek také hradila.

Z dohody o uznání dluhu se splátkovým kalandářem vzal soud za prokázáno, že i zde si byla dlužnice vědoma následků nedodržení svých zavazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru.

Za tohoto stavu nezbylo soudu nic jiného, než žalobu zamítnout. Soud vzhledem ke skutečnosti, že úspěšný žalovaný náklady řízení neúčtoval, rozhodl, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřísluší.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 02.05.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Orel v.r. Eva Stöhrová samosoudce

ICM R