39 ICm 2622/2015
č. j. 39 ICm 2622/2015-32 (KSOS 39 INS 835/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou ve věci

žalobce: JUDr. Aleš Vídenský sídlem Sokolská 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenčního správce dlužnice Aleny Sobkové, rodné číslo: 846015/5704 trvale bytem 756 06 Velké Karlovice l, zastoupený JUDr. Kateřinou Martínkovou, LL.M., advokátkou sídlem Sokolská 22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava proti žalované: MONETA Money Bank, a. s., IČO 25672720 sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle

o popření vykonatelné pohledávky žalovaného

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužnicí Alenou Sobkovou, rodné číslo: 846015/5704, trvale bytem 756 06 Velké Karlovice 1, pohledávku ve výši 12 982,10 Kč uplatněnou z důvodu smluvní pokuty, přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 5. 2008, č. j. 51 C 1642/2008-6, se zamítá

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková isir.justi ce.cz

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 8. 7. 2015 se žalobce domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužnicí ve výroku specifikovanou pohledávku, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 835/2015. V žalobě tvrdil, že usnesením ze dne 20. 3. 2015 insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice, žalobce byl ustanoven insolvenčním správcem dlužnice a žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku v celkové výši 89 421,44 Kč jako pohledávku vykonatelnou. Tato se skládala z jistiny ve výši 38 751,05 Kč z důvodu neuhrazené jistiny dle Smlouvy o úvěru s pojištěním klienta Expres č. 174671322 ze dne 16. 8. 2015 a z příslušenství ve výši 50 670,39 Kč, které představovalo náklady nalézacího a exekučního řízení, poplatky, pojištění a pokuty. Vykonatelnost pohledávky byla žalovaným doložena platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 5. 2008, č. j. 51 C 1642/2008-6. Žalobce popřel pohledávku žalovaného v části příslušenství ve výši 12 982,10 Kč představující smluvní pokutu dle čl. III. bodu 8. smlouvy o úvěru, kdy se jednalo o smluvní pokutu ve výši 20% z celkové částky všech splátek, splatných dle smlouvy po dni prohlášení úvěru za splatný. Toto ujednání o smluvní pokutě je dle žalobce absolutně neplatné a to pro rozpor s ustanovením § 56 zákona č. 40/1964 Sb., kdy dlužník ve smluvním vztahu vystupoval jako spotřebitel ve vztahu k žalovanému v postavení podnikatele. Ujednání o smluvní pokutě nebylo obsahem hlavní smlouvy, byla sjednána s odkazem na aktuální Sazebník Banky , který nebyl součástí smlouvy, a případná možnost žalovaného jednostranně měnit sazebník a tím i výši smluvní pokuty je v rozporu s požadavkem rovnováhy v právech a povinnostech stran, k újmě spotřebitele. Z těchto důvodů žalobce spornou pohledávku u přezkumného jednání dne 9. 6. 2015 co do pravosti i výše popřel.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť i spornou pohledávku má přisouzenou pravomocným platebním rozkazem a námitky žalobce jsou irelevantní, neboť jejich připuštěním by došlo k jinému právnímu posouzení věci ve smyslu ustanovení § 199 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Z insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 39 INS 835/2015 soud zjistil: -usnesením ze dne 20. 3. 2015 (č. l. A10) zjistil soud úpadek dlužnice, řešení úpadku povolil oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobce, -z protokolu o přezkumném jednání ze dne 9. 6. 2015 a přezkumného listu věřitele č. 3 (žalovaného), že pohledávka tohoto věřitele byla v celém rozsahu uznána dlužnicí, insolvenčním správcem popřena pravost a výše pohledávky v rozsahu 12 982,10 Kč představující smluvní pokutu, důvodem popření je neplatné ujednání o smluvní pokutě pro rozpor s ustanovením § 56 zákona č. 40/1964 Sb., -přihláškou pohledávky evidovanou pod číslem P3 žalovaný přihlásil pohledávku vykonatelnou na základě platebního rozkazu vydaným Okresním soudem pro Prahu 1 ze dne 9. 5. 2008, č. j. 51 C 1642/2008-6 pro částku 89 421,44 Kč tvořící jistinu ve výši 38 751,05 Kč a příslušenství v částce 50 670,39 Kč (NŘ, SOP, NEŘ, splatné poplatky, pojištění a pokuty), právním důvodem pohledávky je Smlouva o úvěru s pojištěním klienta Expres č. 174671322 ze dne 16. 8. 2005.

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková

Platebním rozkazem vydaným Obvodním soudem pro Prahu 1 dne 9. 5. 2008, č. j. 51 C 1642/2008-6 soud vyhověl žalobě žalobce GE Money Bank, a. s., IČO 25672720 proti žalované Aleně Sobkové, rodné číslo 846015/5704, o zaplacení částky 66 727,64 Kč a nákladů řízení ve výši 25 577,50 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 16. 8. 2005 a to dle specifikace dlužné částky i v rozsahu smluvní pokuty dle Podmínek, nebo od 1. 4. 2004 dle Sazebníku (čl. 183 Podmínek, nebo dle Sazebníku V.II.položka 5) ve výši 12 982,10 Kč.

Další důkazy soud nehodnotil z důvodu jejich nadbytečnosti pro právní posouzení věci.

Na základě provedeného dokazování činí soud závěr o skutkovém stavu věci: pod sp. zn. KSOS 39 INS 835/2015 je u Krajského soudu v Ostravě vedeno insolvenční řízení ve věci dlužnice, soud rozhodl o úpadku dlužnice, žalobce ustanovil insolvenčním správcem a povolil řešení úpadku formou oddlužení. Žalovaný v tomto insolvenčním řízení přihlásil svou pohledávku za dlužnicí v celkové výši 89 421,44 Kč jako vykonatelnou na základě platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 51 C 1642/2008-6 a to i v popřené výši insolvenčním správcem 12 982,10 Kč u přezkumného jednání dne 9. 6. 2015 představující smluvní pokutu dle čl. III. bodu 8. smlouvy o úvěru pro rozpor s ustanovením § 56 zákona č. 40/1964 Sb.

Při právním posouzení věci vycházel soud z ustanovení § 199 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dále jen IZ . Insolvenční správce, který u přezkumného jednání dne 9. 6. 2015 popřel vykonatelnou pohledávku, včas ve lhůtě 30 dnů podal žalobu, kterou uplatnil své popření vůči věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Druhý odstavec citovaného ustanovení stanoví jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím přísluného orgánu uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí: důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel (odst. 3).

S ohledem na závěry formulované Nejvyšším soudem v rozhodnutí ze dne 18. 7. 2013, sen. zn. 29 ICdo 7/2013, dále v rozsudku ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 392/2011 se soud v dané věci zaměřil na skutečnosti, zda námitky žalobce stran neplatného ujednání o smluvní pokutě dle čl. III. bodu 8. smlouvy o úvěru pro rozpor s ustanovením § 56 zákona č. 40/1964 Sb., je oprávněn přezkoumat. Nejvyšší soud k ustanovení § 199 odst. 2 IZ uzavřel, že u přihlášené vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jako důvod popření její pravosti nebo výše jen skutkové námitky, které dlužník neuplatnil v řízení, které rozhodnutí předcházelo, a to lhostejno, zda takové skutečnosti dlužník neuplatnil vlastní vinou, kdy rezignoval na svou procesní obranu a přivodil vznik exekučního titulu založeného rozhodnutím, jež se neodůvodňuje vůbec (platební rozkaz) nebo rozhodntutím s minimálním odůvodněním (rozsudek pro zmeškání nebo rozsudek pro uznání). Skutečnost, že rozhodnutí byla vydána, osvědčuje, že soud zkoumal s pozitivním výsledkem předpoklady, za nichž vydána být mohla, tedy především, že u platebního rozkazu uplatněné právo vyplývá ze skutečností uvedených žalobcem. Popěrný úkon žalobce vycházející ze shodného skutkového základu, který předcházel vydání vykonatelného rozhodnutí, je jen jiné právní posouzení věci, které je dle ustanovení § 199 IZ v incidenčním sporu zapovězeno a žalobu soud z uvedených důvodů zamítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková

O nákladech řízení (§ 7 IZ, § 142 o. s .ř.) soud rozhodl dle výroku II., kdy procesně neúspěšný žalobce na náhradu nákladů řízení právo nemá, žalovaný se tohoto práva vzdal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, neboť po vyhlášení rozhodnutí se tohoto práva oba účastníci vzdali (§ 207 o. s .ř.).

Ostrava 22. listopadu 2017

JUDr. Judita Tománková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Miroslava Musálková