39 ICm 2533/2017
č.j.: 39 ICm 2533/2017-97

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Jiří Nerad v právní věci žalobců a) Zdeněk Plachý a b) Vladislava Plachá, oba bytem U Tří lvů 299/14, 370 01 České Budějovice, proti žalovaným 1) JUDr. Jiří Švihla, Lannova tř. 16/13, 370 01 České Budějovice, insolvenční správce Zdeňka Plachého, a 2) Oschatz Bohemia, spol. s r.o., IČO 14498162, U Tří lvů 298/12, 370 01 České Budějovice, zast. JUDr. Anna Dvořáková, advokátka, Krajinská 31, 370 01 České Budějovice, o určení neplatnost kupní smlouvy, takto:

I. Návrh, že Kupní smlouva uzavřená dne 20.1. 2017 mezi prvním žalovaným jako prodávajícím a druhým žalovaným jako kupujícím, kterou prodávající prodal kupujícímu za dohodnutou kupní cenu 1.416.289 Kč spoluvlastnický podíl v rozsahu 949/10000 k parc. č. 523 o výměře 485 m2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 299, bydlení a spoluvlastnický podíl v rozsahu 1172/10000 k parc. č. 522 o výměře 92 m2-zahrada, to vše v k.ú. České Budějovice 6, s právními účinky zápisu vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, dnem 2. 2. 2017, je neplatná, se zamítá.

II. První žalovaný nemá nárok na náhradu nákladů řízení vůči žalobcům.

III. Druhá žalovaná nemá nárok na náhradu nákladů řízení proti prvému žalobci.

IV. Druhá žalobkyně je povinna uhradit druhé žalované náklady tohoto řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Anny Dvořákové, advokátky, AK v Českých Budějovicích, Krajinská 31, ve výši 12.342 Kč. isir.justi ce.cz

V. Zástupkyni JUDr. Ludmile Zdvořákové, advokátce v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 309/12, se přiznává odměna a hotové výdaje za zastupování žalobců ve výši 12 804 Kč, když po právní moci tohoto rozsudku jí tato částka bude vyplacena prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobci podali k níže podepsanému soudu dne 23. 5. 2017 žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 20. 1. 2017 mezi prvním žalovaným (insolvenčním správcem majetku prvého žalobce jakožto dlužníka) a druhým žalovaným jakožto kupujícím. Předmětem převodu byl spoluvlastnický podíl v rozsahu 949/10000 k pozemkové parc. č. 523 o vým 485 m2-zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby čp. 299, a spoluvlastnický podíl ve výši 1172/10000 k pozemkové parc. č. 522 o vým. 92 m2-zahrada, vše v k.ú. České Budějovice 6. Jednalo se o společné jmění prvého žalobce a druhé žalované. Kupní cena činila 1.416.829 Kč. Jako vlastníci v předmětu kupní smlouvy nebyli k ní přizváni. V textu smlouvy je uvedeno, že žalobci mají vypořádáno společné jmění manželů. Toto je nepravdivé. Také kupní cena neodpovídá dané lokalitě a způsobu stanovení její výše první žalovaný bez znaleckého posudku.

První žalovaný se vyjádřil tak, že prodej mimo dražbu uvedeného majetku byl proveden zákonným způsobem, když tento byl jako společný majetek žalobců zahrnut do majetkové podstaty.

Stejným způsobem se vyjádřil i druhý žalovaný, když dále uvedl, že i cena, za který byl majetek prodáván, je cenou obecnou. Toto vyplývá i ze soukromého znaleckého posudku, který si nechali zpracovat. Podle tohoto posudku je cena připadající na podíl žalobců pouze o 6.829 Kč vyšší, než-li hodnota spoluvlastnického podílu žalobců dle posudku ing. Huška.

Ze zprávy prvého žalovaného adresované druhé žalované ze dne 29. 4. 2015 soud zjišťuje, že předmětné nemovitosti byly pojaty do majetkové podstaty v insolvenční věci prvého žalovaného majetku ve společném jmění manželů (SJM).

Z insolvenčního rejstříku a ze zprávy prvého žalovaného pro insolvenční soud ze dne 21. 2. 2017 soud zjistil, že tato byla zveřejněna dne 23. 2. 2017.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 26. 8. 2017 soud zjišťuje, že ke dni 25. 8. 2013 se do konkurzu na prvého žalobce přihlásilo 17 věřitelů s pohledávkami celkem ve výši 4.310.369,87 Kč, z nichž přihlášení uplatnili pohledávky ve výši 2.180.062 Kč a zajištění ve výši 2.130.307 Kč. Z výsledku přezkumného jednání, který byl zaznamenán do seznamu přihlášených pohledávek, vyplývá, že správce popřel pohledávky pouze v nepatrné výši.

Z pokynu prvého ze tří zajištěných věřitelů, a to CKR security s.r.o. ze dne 1. 1. 2015, adresovaného prvému žalovanému, soud zjišťuje, že tento jako první z věřitelů v pořadí dává pokyn k přímému prodeji nemovitostí mimo dražbu za cenu odpovídající ceně určené znaleckým posudkem. Z e-mailové zprávy druhého zajištěného věřitele České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 1. 2016 vyplývá, že tento s postupem prvého zajištěného věřitele souhlasí. Totéž vyplývá ze zprávy třetího zajištěného věřitele, a to Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, úz. pracoviště v Českých Budějovicích, ze dne 27. 1. 2016.

Ze znaleckého posudku pro potřeby insolvenčního řízení na majetek prvého žalovaného č. 3626-029/14 vypracovaného Ing. Pavlem Huškem soud zjišťuje, že cena předmětných nemovitostí je stanovena na částku 1.400.000 Kč.

Ze znaleckého posudku Ing. Stanislava Wölfla na předmětné nemovitosti (příloha druhého žalovaného, která byla vrácena zpět), soud zjišťuje, že předmětné nemovitosti byly oceněny na částku 14.800.000 Kč.

Z provedeného dokazování soud činí skutkový závěr, že prodané nemovitosti se staly součástí majetkové podstaty dlužníka, tedy prvého žalobce, když tam byly zahrnuty jako majetek původně v SJM obou žalobců. Jednalo se o nemovitosti, resp jejich spoluvlastnické podíly ve vlastnictví žalobců, které byly zatíženy k uspokojení tří věřitelů, a to Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Českou správu sociálního zabezpečení a CKR security s.r.o. Po pokynu prvého z nich a souhlasu ostatních dvou zajištěných věřitelů a vypracování znaleckého posudku pro stanovení prodejní ceny, došlo dne 20. 1. 2017 k prodeji předmětných nemovitostí mimo dražbu druhému žalovanému, a to za kupní cenu 1.416.829 Kč.

Podle § 274 insolvenčního zákona č. 182/2006. Sb. (dále jen INZ), nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty. Podle § 289 odst. 1 věty prvé INZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Podle 2. odst. věty první tohoto ustanovení při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Ve třetím odstavci tohoto ustanovení je uvedeno, že platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Podle § 293 odst. 1 ZKV věty prvé, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Podle 2. odst. tohoto ust. § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ust. mimo jiné § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele. Podle § 230 odst. 2 věta prvá ZKV, jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Podle 4 odst. věty prvé tohoto ustanovení, není-li k pokynu zajištěného věřitele podle odst. 2 připojen písemný souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění, osoba s dispozičními oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud.

Soud se nejprve zabýval tím, zda žaloba byla podána včas. Protože byla kupní smlouva zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 23. 2. 2017 a žaloba byla podána 23. 5. 2017, tak se tak stalo ve tříměsíční lhůtě a žaloba je tedy podle ust. § 289 odst. 3 INZ včasná. Protože závazky prvního žalovaného jsou mnohem vyšší nežli hodnota prodávaných nemovitostí a dalšího majetku žalobců, tak insolvenční správce správně ve smyslu § 274 INZ zahrnul majetek v SJM, tedy sporné nemovitosti, do majetkové podstaty. Zajištěný věřitel první v pořadí (CKR security s.r.o.) dal pokyn k přímému prodeji nemovitostí mimo dražbu za cenu dle znaleckého posudku, s čímž další dva zajištění věřitelé (Finanční úřad pro Jihočeský kraj a Česká správa sociálního zabezpečení) vyslovili souhlas. Kupní cena, jak je uvedena v kupní smlouvě, je vyšší nežli cena odhadní připadající na podíl žalobců, takže insolvenční správce, tedy první žalovaný, dostál všem zákonným povinnostem vyplývajícím z ust. § 293 INZ za pomoci ust. § 289 a 230 INZ. Navíc podle § 289 odst. 2 INZ mohla být cena spoluvlastnického podílu žalobců stanovena pod cenu odhadní.

Zástupkyně žalobců ještě navrhovala přerušení řízení do doby než proběhne kárné řízení na 1. žalovaného u České advokátní komory, zahájené z jejich podnětu. Protože k návrhu 1. žalobce byl níže podepsaným soudem zamítnut návrh na odvolání 1. žalovaného z funkce insolventního správce usnesením ze dne 13.9.2017, č.j. 26 INS 13745/2012 a je zde časová souvislost mezi oběma řízeními, když toto je konáno v rámci insolventního řízení, tak soud tento návrh zamítl.

Z výše uvedených důvodů soud žalobu prvním výrokem zamítl.

Druhým výrokem soud nepřiznal prvému žalovanému náhradu nákladů řízení, neboť tento se jich vzdal.

Třetím výrokem soud rozhodl, že druhá žalovaná nemá nárok na náhradu nákladů proti prvému žalobci z toho důvodu, že tento je v insolvenci.

Čtvrtým výrokem soud přiznal úspěšné druhé žalované proti druhé žalobkyni náhradu nákladů řízení ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. za pomoci ust. § 163 INZ. Tyto náklady tvoří odměna pro advokátku za 3 úkony po 3.100 Kč, 3 režijní paušály po 300 Kč, to vše zvýšeno o DPH 21 %.

Posledním výrokem soud přiznal opatrovnici odměnu za 3 úkony po 3 968 Kč a 3 režijní paušály po 300 Kč (§ 9 odst. 4 za pomoci §§ 7, 12 odst. 3, 12a a 13 odst. 3 zák. 549/91 Sb. o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 11. 10. 2017

JUDr. Jiří Nerad samosoudce