39 ICm 2110/2011
Jednací číslo: 39 ICm 2110/2011-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: JUDr. Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Burianů 1477, 269 01 Rakovník, právně zastoupen: Mgr. Petrem Malcem, advokátem se sídlem Praha 3, Korunní 127, proti žalované: První konkursní v.o.s. se sídlem Praha 4, Severozápadní II č. 32/306, insolvenční správce dlužníka BARC, s.r.o., o určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce JUDr. Aleš anonymizovano , anonymizovano , má za dlužníkem BARC, s.r.o., IČ: 25144626, se sídlem Pražská 355, Kněževes u Rakovníka, vykonatelnou pohledávku z titulu příslušenství a smluvní pokuty ze smluv o půjčce ze dne 17. 12. 2007 a ze dne 10. 01. 2008 ve výši 125.589,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 25.5.2011 domáhal určení, že jeho pohledávka za dlužníkem BARC s.r.o. , IČ : 25144626 ve výši 125.589,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka z titulu půjčky poskytnuté dlužníku a popřená správcem co do pravosti v celé výši je jako vykonatelná pohledávka po právu. Žalobce uvedl, že jeho pohledávka představuje příslušenství a smluvní pokutu k jistině, kterou dlužník na základě pravomocného rozhodčího nálezu uhradil.

Usnesením ze dne 20.9.2011 č.j.:-9 byl žalovaný vyzván, aby se ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, které mu byla zaslána spolu s usnesením. Žalovaný byl též poučen o tom, že pokud se ve věci ve lhůtě písemně nevyjádří ani soudu ve stanovené lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 30.9.2011. Žalovaný se ve věci písemně vyjádřil podáním ze dne 2.11.2011, daným k poštovní přepravě téhož dne a soudu doručeným dne 3.11.2011. Ve svém vyjádření žalovaný setrval na stanovisku, že v případě žalobce jde o nárok nevykonatelný a půjčky, z nichž žalobce dovozuje nárok, představují absolutně neplatný úkon pro rozpor s ustanovením 196a Obch.zák. ve spojení s ustanovením § 135 odst.2 Obchod.zák.

Dle ustanovení § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Dle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soudu také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Dle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku (§153a odst. 3) musí být poučen.

Lhůta k vyjádření se k zaslané žalobě uplynula žalovanému dne 31.10.2011, vyjádření však do tohoto dne soud neobdržel ani tohoto dne nebylo vyjádření předáno k doručení.

V tomto konkrétním případě však soudu nezbylo než rozhodnout ve věci na základě fikce uznání podle ustanovení § 153a o.s.ř. za použití ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř., neboť došlo ke splnění předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání, tj. žalovaný se ve věci bez vážného důvodu ve lhůtě nevyjádřil ani soudu nesdělil, jaký vážný důvod mu ve vyjádření bránil, jedná se o věc, v níž lze uzavřít a schválit smír a vydání rozsudku pro uznání není v rozporu s právními předpisy. Žalovaný sice na výzvu soudu reagoval a své vyjádření soudu zaslal , tímto však svou povinnost vyjádřit se nesplnil řádně, neboť stanovená lhůta mu uplynula dne 31.10.2011. Vyjádřil se tedy opožděně i přesto, že byl soudem řádně poučen o tom, že pokud se bez vážného důvodu včas nevyjádří ani nesdělí, jaký vážný důvod mu ve vyjádření brání, bude mít soud za to, že nárok, který je vůči němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

V souladu s ustanovením § 153a odst. 4 o.s.ř. soud pro vydání rozsudku pro uznání jednání nenařídil.

Dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. by úspěšný žalobce měl nárok na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, soud mu však právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost, výši či pořadí nemá věřitel právo na náhradu nákladů řízení proti správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze z důvodů nedostatku podmínek řízení, nedostatku věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo nesprávného obsazení soudu a dále na základě skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Praze dne 20. dubna 2012

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana