39 ICm 2003/2014
Číslo jednací: 39 ICm 2003/2014-29 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 39 INS 2398/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

R OZS UD EK JM ÉN EM R EP UB LIK Y

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobců: a) JUDr. Viliam Vidovič, IČO 11571853, Pod Letištěm 297/32, Olomouc 10, insolvenční správce dlužníků: Pavla anonymizovano a Květy anonymizovano , oba bytem Opavská 241/2, Krnov-Pod Cvilínem, b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , a c) Květy anonymizovano , r.č. 675413/0042, oba bytem Opavská 241/2, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, proti žalovanému: HP Invest, a. s., IČO 60732792, Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné, zastoupenému Mgr. Veronikou Soukupovou, advokátkou, Tylov 147, 793 02 Lomnice, o popření pohledávky, takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že žalovaný jako věřitel č. 9 nemá vykonatelnou zajištěnou pohledávku ve výši 426.780 Kč přihlášenou v řízení vedeném u KS Ostrava, pod sp. zn. KSOS 39 INS 2398/2014 za dlužníky Pavlem a Květou anonymizovano , oba bytem Opavská 241/2, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů říze ní.

Odův o d ně ní:

Žalobou ze dne 10.06.2014 došlou procesnímu soudu dne 16.06.2014 se žalobci domáhají vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 2398/2014 jako věřitel č. 9, vykonatelnou zajištěnou pohledávku ve výši 426.780 Kč za dlužníky Pavlem anonymizovano a Květou anonymizovano , Opavská 241/2, 794 01 Krnov pod Cvilínem. Svou žalobu zdůvodnil tak, že:

-usnesením Krajského soudu v Ostravě, č. j. 39 INS 2398/2014 ze dne 20.2.2014 byl prohlášen úpadek dlužníků manželů Pavla a Květy anonymizovano . -Přihláškou ze dne 18.03.2012 přihlásil žalovaný ve výše uvedeném insolvenčním řízení svou pohledávku 426.780 Kč, jako pohledávku vykonatelnou zajištěnou majetkem dlužníka, která sestává z jistiny úvěru ve výši 351.036 Kč dle smlouvy o úvěru č. 11843 ze dne 09.10.2007 a nezaplacených zákonných úroků 75.744 Kč za dobu od 10.01.2009 do 20.02.2014. Jistina byla splatná dne 01.09.2009. -Pohledávka se stala vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu, č. j. HK056/2006 ze dne 25.06.2009, kterou vydal rozhodce Mgr. Zdeněk Kučera, se sídlem Olomouc, Máhlerova 19, a který se stal pravomocným dne 10.07.2009 a vykonatelným dne 14.07.2009. -Na přezkumném řízení konaném dne 22.05.2014 popřel insolvenční správce, dlužníci a žalovaný přihlášenou vykonatelnou pohledávku v celkové výši 426.780 Kč z těchto důvodů: a) právo na zaplacení pohledávky 351.036 Kč je promlčeno, neboť je neplatný rozhodčí nález č. j. HK056/2006 ze dne 25.06.2009, protože je neplatná rozhodčí doložka uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování úvěru, uvedených ve smlouvě o úvěru č. 11843; b) právo na zaplacení úroků z prodlení 75.744 Kč je promlčeno z důvodu promlčení práva na zaplacení jistiny shora specifikované.

Žalobci dovozovali, že z ustálené soudní judikatury vyplývá, že pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc nebo konkrétní způsob jeho určení, ale pouze odkazuje ohledně výběru rozhodce na nějaké blíže neurčený seznam rozhodců, je neplatná dle § 39 Obchodního zákoníku pro obcházení zákona. V daném případě v citovaných úvěrových podmínkách společnosti žalovaného je uvedeno, že rozhodce bude jmenován Květoslavem Hlínou ze Seznamu rozhodců bez bližšího určení tohoto seznamu. Jde o zjevné nastavení podmínek, vzbuzující k důvodné pochybnosti o perspektivě nestranného řešení sporu, přičemž žádný rozhodce v rozhodčí doložce uveden nebyl. V doložce nebyla sjednána ani instance a spor měl být rozhodován bez ústního jednání, které mohlo být nařízeno, pokud to rozhodce uzná za potřebné a pravomoc soudů při řešení sporu byla vyloučena. V tomto směru se dovolával rozhodnutí velkého senátu NSČR, publikovaného ve sbírce rozhodnutí a stanovisek NSČR pod č. R 121/2011 a nálezu Ústavního soudu ČR č. j. II.US 2164/10 a č. j. I. US 3512, vzhledem k neplatnosti rozhodčí doložky a tudíž i nicotnosti rozhodčího nálezu, je pak přihlášena pohledávka splatná dne 09.01.2009 promlčena, neboť není přiznána žádným pravomocným rozhodnutím a již proběhla promlčecí lhůta, ve které mělo být právo na zaplacení této pohledávky uplatněné u soudu.

ICM R

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby v celém rozsahu, přičemž svoji obranu založila na těchto tvrzeních:

-Usnesením KS v Ostravě byl prohlášen úpadek dlužníků Pavla a Květy anonymizovano -Přihláškou ze dne 18.03.2014 přihlásil žalovaný předmětnou pohledávku ve výši 426.780 Kč jako pohledávku vykonatelnou a zajištěnou majetkem dlužníka. -Pohledávka se stala vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu H056/09 ze dne 25.06.2009, vydaného rozhodcem Mgr. Kučerou -Na přezkumném jednání dne 22.05.2014 popřel insolvenční správce a dlužníci pohledávku v celkové výši 426.780 Kč z důvodu v žalobních tvrzeních uvedených, se kterými žalovaná polemizuje a prezentuje názor, že na vydaný rozhodčí nález je nutno pohlížet v celkovém kontextu, kdy rozhodčí doložku účastníci uzavřeli dobrovolně v rámci smluvní volnosti a v době, kdy uzavřeli smlouvu o úvěru č. 11843 dne 09.10.2007, tedy v době, kdy platil zákon o rozhodčím řízení v určitém znění a kdy byla platná konstantní judikatura odlišná od judikatury stávající. Dlužníci nesplnili své smluvní povinnosti ze smlouvy o úvěru a žalovaná tak v rámci dobré víry o principech právní jistoty a předvídatelnosti práva, se obrátila se svým nárokem na určeného rozhodce. V tomto směru se dovolávala rozhodnutí ÚS ČR sp. zn. IV.ÚS 215/94, který uvedl, že princip právní jistoty zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního podkladu. Jestliže někdo jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této důvěře zklamán. Za této situace žalovaná nesouhlasí s tím, že žalobce tak de facto s výše citovaným nálezem retroaktivně posuzuje smluvní ujednání dlužníků a žalovaného se zákonnou úpravou a judikaturou mladší i několik let. V rozhodčím řízení jako takovému pak poukazovala na skutečnost, že dlužníci o něm byli řádně informováni. Návrh na vydání rozhodčího nálezu spolu s poučením a výzvou byl doručen do vlastních rukou dne 26.02.2009. Současně jim byl doručen do vlastních rukou dne 10.07.2009 i předmětný rozhodčí nález HK 056/2009 ze dne 25.06.2009. V rámci řízení mohli žalobci vznést jakékoliv námitky, měli možnost se nechat v tomto řízení právně zastoupit a využít všech možností obrany po vydání rozhodčího nálezu, které je v jisté době zákon o rozhodčím řízení umožnil. -Právní předchůdce žalované TGI MONEY, a. s., jako původní věřitel poskytl dlužníkům úvěr ve výši 369.050 Kč a to na základě citované smlouvy o úvěru č. 11843 ze dne 09.10.2007, který dlužníci řádně nespláceli, byť bylo v zajištění pohledávky sjednáno i zástavní právo k nemovitým věcem ve společném jmění dlužníků. -Smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou mezi žalovanou a společností TGI MONEY, a. s., ze dne 18.12.2008 došlo k postoupení pohledávky z této smlouvy, přičemž zůstatek nesplacené jistiny činil částku 358.036,57 Kč. Současně došlo i k postoupení zajištění dle článku I. odst. 3 Smlouvy o postoupení, na základě čehož byla žalovaná zapsána na příslušném listu vlastnictví jako,,nový zástavní věřitel. -V souladu s článkem V. odst. 1 smlouvy o úvěru žalovaná ke dni 09.01.2009 od této smlouvy odstoupila a vyzvala dlužníky k úhradě zůstatku jistiny, smluvní

ICM R

pokuty a úroků, což oba dlužníci převzali do vlastních rukou dne 20.01.2009, resp. 21.01.2009; -Dlužníci na výzvu k úhradě dluhu nereagovali a žalovaná tedy zahájila kroky, vedoucí k vymožení své pohledávky: -dle článku XII. bod 3 VOP pro poskytování úvěru, měli být majetkové spory z předmětné smlouvy o úvěru řešeny v rozhodčím řízení, které určil v souladu s ujednáním JUDr. Květoslav Hlína a to osobou Mgr. Zdeňka Kučery; -Návrh na vydání rozhodčího nálezu ze dne 12.02.2009 byl žalobou podán u určeného rozhodce dne 16.02.2009, kdy došlo k zahájení rozhodčího řízení a tedy ke stavení promlčení doby; -V daném rozhodčím řízení byl vydán rozhodčí nález HK 056/2009 ze dne 25.06.2009, který nabyl právní moci dne 10.07.2009 a vykonatelnosti 14.07.2009; -Následně pak žalovaná podala návrh na zahájení exekučního řízení a jejímu návrhu bylo dne 14.09.2009, když OS v Bruntále, pobočka v Krnově, vydal usnesení č. j. 19 Mc 2100/2009-8, kterým nařídil na majetek dlužníků exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. Vránu, soudního exekutora EU Přerov. Citované usnesení nabylo právní moci dne 11.11.2010. Předmětná exekuce je vedena doposud pod č. 103 Ex 24195/09, byť je v důsledku insolvenčního řízení přerušena. Zahájení exekučního řízení došlo opět ke stavení promlčecí doby; -Přihláškou ze dne 18.03.2014 přihlásila žalovaná do předmětného insolvenčního řízení svou pohledávku v celkové výši 426.780 Kč, a to jako pohledávku vykonatelnou a zajištěnou nemovitými věcmi ve vlastnictví dlužníka.

Žalovaná má dále za to, že v případě rozhodčího nálezu HK 056/2009 nejde o nicotný právní akt, když nebyla podána žaloba na jeho zrušení a je nutné na nález pohlížet jako na rozhodnutí s účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Nárok žalobce tedy nemůže být promlčen. Na podporu své argumentace se dovolává rozhodnutí VS v Praze, č. j. 104 VSPH 50/2014-62, sp. zn. 34 ICm 2288/2012, KSPH 40 INS 1545/2012, rozhodnutí VS ze dne 04.08.2014, č. j. 104 VSPH 329/2014-85 ze dne 10.10.2014.

Základní argument žalované spočívá v tom, že žalovaná v tomto případě při vymáhání své pohledávky postupovala bez zbytečného odkladu a dosáhla nařízení exekuce s dostatečným předstihem před uplynutím 4 promlčecí doby. Vzhledem k tomu, že na základě předmětného rozhodčího nálezu byla soudem nařízena i exekuce, považuje žalovaná za nepřiměřený požadavek, kladený na žalovanou, aby i přesto uplatňovala opět již vykonávaný nárok v exekuci u soudu, když za dané situace s ohledem na stávající judikaturu by bylo možné posuzovat tuto pohledávku, již jako pravomocně rozhodnutou, a tudíž by byl shledán nedostatek podmínek v řízení vymezeny v ust. § 104 o. s. ř., když ke zrušení pravomocného rozhodčího nálezu nedošlo.

Současně pak v případě, že by byla shledána rozhodčí doložka, neplatnou a rozhodčí nález nicotný, vznesl námitku rozporu s dobrými mravy k uplatněné námitce promlčení, když se jedná v daném případě o zneužití práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil. V tomto směru se dovolával i rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 85/2010 ze dne 08.02.2011.

ICM R

Soud rozhodl o věci dle § 115a o.s.ř. ve spojení s ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili, což soud dovodil v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 o.s.ř., když usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím věci soudem prvního stupně bez nařízení jednání ze dne 11.8.2015 bylo žalobcům bylo doručené ad 1) dne 22.8.2015, ad 2) dne 14.8.2015 a ad 3) dne 14.8.2015 a žalované dne 12.8.2015 a lhůta soudem stanovena k vyjádření marně uplynula.

Předpokladem projednání žaloby, je posouzení její včasnosti a dále okruhu účastníků. Přezkumné jednání, na kterém byla žalobci popřena pohledávka přihlášená jako vykonatelná a zajištěná ve výši 426.780 Kč co do pravosti, se konalo dne 22.5.2014. Žaloba byla podána u příslušného Krajského soudu v Ostravě dne 17.6.2014, tedy včas (§ 199 insolvenčního zákona).

Z uvedeného vyplývá, že mezi účastníky jsou nesporná tvrzení a rozhodné skutečnosti, že: -U Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39INS 5362/2014 je vedeno insolvenční řízení ohledně majetku dlužníků (žalobců ad 2 a ad 3)), do kterého žalovaný přihlásil předmětnou pohledávku jako pohledávku zajištěnou. -Na přezkumném jednání konaném dne 17.6.2014 žalobci popřeli předmětnou pohledávku v celém rozsahu co do pravosti i výše s odůvodněním, že předmětná pohledávka v celém rozsahu je promlčena .

Pro posouzení věci je rozhodující, zda popření pravosti předmětné pohledávky žalobce ze strany insolvenčního správce (a potažmo i dlužníků) bylo důvodné či nikoliv.

V této souvislosti pak soud posuzoval náležitosti přihlášky žalovaného, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě, ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 insolvenčního zákona, která musí obsahovat kromě obecných náležitostí podání dle § 42 odst. 4 o.s.ř. důvod vzniku a výši požadované pohledávky. Důvodem vzniku se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Tyto náležitosti přihláška pohledávky žalobce dle názoru soudu splňuje.

Dle § 192 odst. 1 insolvenčního zákona je správce oprávněn popřít nárok přihlášený konkursním věřitelem, výši nároku nebo jeho právní důvod. Právo popírat všechny přezkoumávané pohledávky mají přihlášení věřitelé, správce insolvenční správce a úpadce (jehož popření ovšem nemá-v intencích insolvenčního zákona-pro zjištění pohledávky v konkursu význam). Popřením pravosti pohledávky se přitom rozumí popření jejího základu, má-li popírající za to, že pohledávka vůbec nevznikla nebo že sice vznikla, ale také již zcela zanikla (např. splněním, započtením nebo prekluzí), anebo že je zcela promlčená (§ 193 insolvenčního zákona). Popření výše pohledávky představuje námitka, že přezkoumávaná pohledávka tu sice je, avšak nikoliv v takové výši, jakou uvádí přihlašovatel; typické v tomto případě je, že popírající uznává pohledávku co do základu, ale nesouhlasí s tvrzenou výší-tedy má za to, že pohledávka v přihlašované výši vůbec nevznikla, že již zčásti zanikla (např. započtením, splněním) nebo že se zčásti promlčela (§ 194 insolvenčního zákona). Vycházeje z uvedeného soud konstatuje, že insolvenční správce popřel pohledávku co do pravosti. Dle

ICM R

§ 410 IZ lze tyto závěry vztáhnout i na dlužníky, žalobce 2) a 3).

Soud pak provedl následující zjištění:

-Z veřejně přístupného rejstříku, že usnesením Krajského soudu v Ostravě, č. j. 39 INS 2398/2014-A5 ze dne 20.2.2014 byl prohlášen úpadek dlužníků manželů Pavla a Květy anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce 1) JUDr. Viliam Vidovič, IČO: 115 71 853, a povoleno řešení úpadku oddlužením. -Z přihlášky pohledávek P10 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 2398/2014, že dne 18.3.2014, ve znění jejího doplňku ze dne 12.5.2014 žalovaný přihlásil vykonatelnou a zajištěnou pohledávku v celkové výši 426.780 Kč sestávající z jistiny ve výši 351.036 Kč a příslušenství a to zákonného úroku z prodlení ode dne 10.1.2009 ( zesplatnění ke dni 9.1.2007) do 20.2.2014, kdy bylo povoleno oddlužení v celkové výši 75.744Kč. Důvod vzniku pohledávky: Smlouva o úvěru číslo 11843 ze dne 9. 10. 2007 uzavřenou dlužníky a právním předchůdcem věřitel, tj. TGI Money, a.s., IČ 26878321, na jejímž základě byl dlužníků poskytnut úvěr ve výši 360 050 Kč, který se zavázali dlužníci splácet ve 240 měsíčních splátkách po 4.166 Kč vždy k 20. dni v měsíci. Dlužníci přestali tento úvěr splácet, a proto původní věřitel postoupil celý zbytek nesplaceného úvěru v částce jistiny 358.036 Kč na věřitele na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18. 12. 2008. Dle ustanovení článku V odst. 1 smlouvy o úvěru věřitel pak ke dni 9. 1. 2009 odstoupil od této smlouvy a vyzval dlužníky k úhradě jistiny, úroků a smluvní pokuty.

Z přihlášky se dále podává informaci, že tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníků a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem. Zajištění vzniklo smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 9. 10. 2007 číslo 11843 přičemž majetek tvořící předmět zajištění s okamžikem vzniku zajištění dne 15.10.2007 je vymezen následovně: Nemovitosti v k. ú Opavské předměstí na LV č. 2895-jednotka číslo 241/5-byt v budově číslo popisné 241-bytový dům v části obce Pod Cvilínem, postavené na pozemku parcelní číslo st. 583/1-zastavěná plocha a nádvoří; spoluvlastnický podíl ve výši 281/2500 na společných částech budovy číslo popisné 241-bytový dům, v části obce Pod Cvilínem, postavené na pozemku p.č. 583/1-zastavěná plocha a nádvoří; spoluvlastnický podíl ve výši 281/2500 na pozemku p.č. 583/1-zastavěná plocha a nádvoří na LV číslo 1318; spoluvlastnický podíl ve výši 1124/10000 na pozemku p.č. 584/1-zahrada na LV číslo 3938. Pod bodem 22 Vlastnosti pohledávek je uvedeno, že tato pohledávka je splatná od 9. 1. 2009 v celkové výši 426.780 Kč.

V Doplňku přihlášky je doplněn údaj o vykonatelnosti předmětné pohledávky na základě Rozhodčího nálezu sp. zn. HK 056/2009 ze dne 25.6.2009. -Na přezkumném jednání konaném dne 22.5.2014, byla pohledávka 426.780 Kč zařazena k přezkumu jako vykonatelná a zajištěná (v souladu s přihláškou věřitele). Insolvenční správce (žalobce) a dlužníci (žalobci 2 a 3) popřeli přihlášenou pohledávku v celé částce 426.780 Kč z důvodu, že právo na zaplacení pohledávky č. 1 ve výši 351.036 Kč je promlčeno, neboť je neplatný rozhodčí

ICM R

nález č.j. sp. zn. HK 056/2009 ze dne 25.6.2009, protože je neplatná rozhodčí doložka uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování úvěrů uvedených ve smlouvě o úvěru číslo 11843. Pohledávka číslo 1.1 týkající se příslušenství, tj. úroku z prodlení 75.744 Kč byla popřena pravost z důvodu: právo na zaplacení úroku z prodlení 75.744 Kč je promlčeno, neboť je promlčeno právo na zaplacení jistiny 351.036 Kč, ze které jsou úroky z prodlení zaplaceny, neboť je neplatný rozhodčí nález č.j. HK 056/2006 ze dne 25. 6. 2009, protože je neplatná rozhodčí doložka uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování úvěrů uvedených ve smlouvě o úvěru číslo 11843. Ze stejného důvodu byla popřena i vykonatelnost předmětné pohledávky. -Z rozhodčího nálezu vydaného dne 25.6.2009, sp. zn. HK056/2006 rozhodcem Mgr. Zdeňkem Kučerou, který nabyl právní moci dne 10.7.2009 a vykonatelnosti dne 14.7.2009 bylo zjištěno, že Nálezem v právní věci žalobce označeného subjektem žalovaného, zastoupeného advokátem Mgr. Janem Horáčkem, se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. č. 13 proti žalovaným: 1) Pavlu anonymizovano , anonymizovano , a 3) Květě anonymizovano , r.č. 675413/0042, oba bytem Opavská 241/2, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, o zaplacení částky 358.036 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, kterým byla žalovaným uložena povinnost žalobci zaplatit částku 358. 036 Kč spolu s řádným úrokem ve výši 27.780 Kč a smluvní pokutou ve výši 0,1 % denně z částky 358.036 Kč ode dne 10. 1. 2009 do zaplacení a dále smluvní pokutu v částce 170.834 Kč a náklady řízení sestávající z rozhodčího poplatku ve výši 14.000 Kč, nákladů za právní zastoupení dle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 47.880 Kč a 2× režijního paušálu po 300 Kč to vše do tří dnů od právní moci tohoto nálezu, přičemž rozsahu splnění tohoto závazku jedním ze žalovaných zaniká v rozsahu plnění závazek druhého z žalovaných. -Z Usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově č. j. 19 Nc 2100/2009 -8 ze dne 14.9.2009 bylo zjištěno, že soud nařídil podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Zdeňka Kučery, sp.zn. HK056/2009 ze dne 25.6.2009 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 358.036 Kč s úrokem ve výši 27.780 Kč a smluvní pokuty ve výši 165.834 Kč a dále ve výši 0,1% denně z částky 358.036 Kč od 10.1.2009 do zaplacení, jakož i nákladů předcházejícího řízení ve výši 62.480 Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny exekuci na majetek povinného (odstavec I výroku). Současně soud pověřil provedením této exekuce JUDr. Tomáše Vránu, soudního exekutora se sídlem v Přerově, ul. Komenského 38, PSČ 750 02 (odst. II. výroku). -Ze Smlouvy o úvěru číslo 1184, uzavřené dne 9.10.2007 předchůdcem žalobce TGI Money a.s., IČ: 26878321 a žalobci 2+3 (dlužníky), bylo zjištěno, že na základě tento smlouvy původní věřitel dlužníkům poskytl úvěr v celkové výši 360.050,-Kč, kterou se žalobci 2 a 3 zavázali ve splátkách 4.166 do 240 kalendářních měsíců od poskytnutí úvěru s úrokem ve výši 8,80% a roční procentní sazbou nákladů 14,10%. První splátka byla splatná do 20.dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo ukončené čerpání úvěru. Z článku VII pod bodem 1 (Společná a závěrečná ustanovení) je ujednání, že práva a povinností smluvních stran se řídí touto smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování úvěrů, které jsou součástí této smlouvy, aktuálně platným sazebníkem a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouva je

ICM R

předepsána dlužníky a pravost podpisu neověřená ověřovací klauzulí-doložkou MÚ v Krnově ze dne 15. 10. 2007. Z listiny vyplývá, že její přílohu tvoří plná moc, Všeobecné obchodní podmínky a sazebník. -Z Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) společnosti původního věřitele TGI Money a.s. tvořící nedílnou součást předmětné úvěrové smlouvy dle ujednání smluvních stran konkrétně čl. I bod 2, pak z čl. XII. Bodu 3 označené rozhodčí doložka bylo zjištěno, že je zde obsaženo následující ujednání: Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu mezi nimi vznikly ze smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a to rozhodcem, jehož určí správce seznamu rozhodců JUDr. Květoslava Hlína, se sídlem Přerov, Čechova 2. Rozhodce rozhoduje ve věci bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považoval za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Náklady rozhodčího řízení, včetně odměny rozhodce budou stranami hrazeny dle platného sazebníku rozhodce. Náklady právního zastoupení budou stranám úspěšným ve sporu přiznány dle vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění .Rozhodčí nález je konečný a závazný a dnem doručení nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález soudnímu výkonu rozhodnutí. Právní vztahy výslovně touto rozhodčí doložkou neupravené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Pod bodem 12 citovaného článku je pak konstatování, že tyto VOP vstupují v platnost dne 4. 9. 2007.

-Z listiny označené Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení úvěru číslo 11843, výzva k úhradě dluhu ze dne 7. 1. 2009 vyhotovené žalovaným a adresované žalobců 2 a 3, že žalobci byli informováni, že věřitel v důsledku jejich prodlení s úhradou měsíčních splátek dle splatnosti smlouvy o úvěru č. 11843 ze dne 9.10.2007 a tímto i porušením povinností Všeobecných obchodních podmínek odstoupil ke dni 9. 1. 2009 od smlouvy o úvěru číslo 11843 ze dne 9. 10. 2007, požaduje předčasné splacení celé jistiny, včetně příslušenství a vyzval dlužníky úhradě těchto částek: jistina ve výši 358.036 Kč, řádné úroky do data odstoupení od smlouvy ve výši 27.780 Kč, smluvní pokuty ve výši 180.000 Kč, celkem tedy částky 565.816 Kč. Dlužníci byli vyzvání dlužnou částku zaplatit do pěti dnů ode dne doručení tohoto dopisu na specifikovaný účet. Výzva byla doručena žalobci ad 2) dne 10. 1. 2009 a žalobkyní ad 3) dne 26. 1. 2009, což stvrdili dlužníci vlastnoručním podpisem na doručenkách.

Vyhodnocením tvrzení účastníků a provedeného dokazování vzal soud za prokázaný následující skutkový stav:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č. j. 39 INS 2398/2014-A5, ze dne 20.2.2014 byl prohlášen úpadek dlužníků manželů Pavla a Květy anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce 1) JUDr. Viliam Vidovič, IČO: 115 71 853, a povoleno řešení úpadku oddlužením.

ICM R

Předchůdce žalovaného TGI Money a.s. uzavřel, se žalobci 2 a 3 (dlužníky) Smlouvu o úvěru číslo 11843, na základě které dlužníkům poskytl úvěr ve výši 360.050 Kč, spolu s příslušenstvím a to roční procentní sazbou 8,80 % + Pribor pro prodej depozit se splatností 1 rok p.a., který se žalobci 2+3 zavázali splatit ve 240 měsíčních plátkách po 4.166,-Kč vždy každého 20. dne počínaje měsícem následujícím po ukončení čerpání úvěru. Dlužníci své povinnosti ze smlouvy nesplnili a tudíž v souladu se smluvním ujednání byl předmětný úvěr zesplatněn ke dni 9.1.2009 a žalovaný vyčíslil dluh celkovou částkou 426.780 Kč, kterou přihláškou pohledávek pod č. P10 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 2398/2014, dne 18.3.2014 přihlásil jako vykonatelnou a zajištěnou pohledávku, sestávající z pohledávky č. 1 ve výši 351.036 Kč (představující jistinu) a 1.1 úroku z prodlení ve výši 75.744 Kč.

U pohledávky byl den splatnosti stanoven datem 9.1.2009, přičemž u pohledávky č. 1 je v oddíle Další okolnosti uvedeno, že: Dle ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy o úvěru ke dni 9.1.2009 odstoupili od smlouva a dlužník byl vyzván k zaplacení úvěru a smluvní pokuty ve sjednané lhůtě .

Na přezkumném jednání konaném dne 22.5.2014, byla pohledávka 426.780 Kč zařazena k přezkumu jako vykonatelná a zajištěná (v souladu s přihláškou). Insolvenční správce (žalobce ad 1) spolu s dlužníky (žalobci ad 2 a ad 3) popřeli přihlášenou pohledávku v celé částce 426.780Kč z důvodu, že rozhodčí nález HK 056/2006 ze dne 25. 6. 2009 je neplatný, protože je neplatná rozhodčí doložka uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování úvěrů uvedených ve smlouvě o úvěru číslo 11843, a proto je promlčená.

Žalovaný se popěrnému úkonu brání tvrzením, že s popěrným úkonem žalobců nesouhlasí, když má za to, že pohledávka promlčena není, protože žalovaný v průběhu trvání pohledávky za dlužníky učinil řadu procesních úkonů, s nimiž je spojeno stavění běhu promlčení promlčecích lhůt, když a) uplatnil své právo u rozhodce žalobou s návrhem na vydání rozhodčího nálezu, na jehož základě byl dne 25.6.2009 vydán rozhodčí nález, č.j. HK056/2006, který nabyl právní moci dne 10.7.2009 a vykonatelnosti dne 14.7.2009, na jehož základě bylo b) dne 14.9.2009 vydáno usnesení Okresním soudem v Bruntále, pobočka v Krnově o nařízení exekuce, kdy provedením exekuce byl pověřen JUDr. Tomáš Vrána a věc je vedena pod sp.zn. 19 Nc 2100/2009-8. Promlčecí doba v důsledku nařízení exekuce v současné době neběží. Žalobci setrvali na svém popěrném úkonu co do pravosti a výše pohledávky P10 v částce 426.780 Kč z důvodu promlčení.

Dlužníci s žalovaným z čl. VII. Bodu 1 označené rozhodčí doložka dohodli následující ujednání: Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu mezi nimi vznikly ze smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a to rozhodcem, jehož určí správce

ICM R seznamu rozhodců JUDr. Květoslava Hlína, se sídlem Přerov, Čechova 2. Rozhodce rozhoduje ve věci bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považoval za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Náklady rozhodčího řízení, včetně odměny rozhodce budou stranami hrazeny dle platného sazebníku rozhodce. Náklady právního zastoupení budou stranám úspěšným ve sporu přiznány dle vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění .Rozhodčí nález je konečný a závazný a dnem doručení nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález soudnímu výkonu rozhodnutí. Právní vztahy výslovně touto rozhodčí doložkou neupravené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Na základě tohoto ujednání byl pak vydán citovaný rozhodčí nález rozhodcem Mgr. Zdeňkem Kučerou, od něhož žalovaný dovozuje vykonatelnost uplatněné pohledávky.

Podle § 388 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (ve znění účinném do 31.8.2012, dále též jen obch. zák.) promlčením právo na plnění povinnosti druhé strany nezaniká, nemůže však být přiznáno nebo uznáno soudem, jestliže povinná osoba namítne promlčení po uplynutí promlčecí doby.

Podle § 391 odst. 1 obch. zák. u práv vymahatelných u soudu začíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, nestanoví-li tento zákon něco jiného.

Podle § 408 odst. 1 obch. zák. bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet. Námitku promlčení však nelze uplatnit v soudním nebo rozhodčím řízení, jež bylo zahájeno před uplynutím této lhůty.

Zjištěný skutkový stav posoudil soud dle citovaných zákonných ustanovení a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Především se soud musel vypořádat s otázkou existence vykonatelného rozhodnutí s ohledem na důvody popěrného úkonu žalobců a tudíž v daném případě s otázkou, zda rozhodce Mgr. Kučera Zdeněk, který v daném případě vydal tvrzené vykonatelné rozhodnutí měl k vydání předmětného rozhodčího nálezu sp. zn. HK 056/2006 ze dne 25.6.2008 pravomoc k takovému rozhodnutí, tedy zda rozhodčí doložka, smluvními stranami sjednána v čl. VII, bod 1 tuto pravomoc byla způsobilá založit, jinými slovy, zda je platná.

V této souvislosti soud pak vycházeje z názoru rozhodnutí NS ČR 21 Cdo 174/2014 ze dne 18. března 2014, dle kterého Neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na seznam rozhodců vedený a rozhodčí řád vydaný fyzickou osobou (rozhodcem), je (jako celek) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Rozhodčí nález vydaný rozhodcem určeným na základě takovéto absolutně neplatné rozhodčí doložky není způsobilým exekučním titulem, neboť rozhodce neměl k jeho vydání pravomoc; dospěl k závěru, že v daném případě smluvní ujednání-rozhodčí doložka obsažená v příslušných úvěrových podmínkách je neplatná dle ů 39 obč. zák., když neobsahuje transparentní způsob jmenování rozhodce a pověřuje 3. osobu (JUDr. Hlína) ke

ICM R jmenování rozhodce ze seznamu touto osobou vedenou.

Pro posouzení správnosti názoru žalovaného, že pohledávka není promlčena, je významné, že i na vztah ze smlouvy o úvěru, která je smlouvou spotřebitelskou ve smyslu § 52 a násl obč. zák., je třeba aplikovat úpravu promlčení obsaženou v obchodním zákoníku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.7.2012, sp. zn. 32 Cdo 3337/2010 publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 135/2012).

Při posuzování otázky promlčení nároku soud vyšel ze skutkového závěru, že u pohledávky č. 1 nastala splatnost dne 9.1.2009 na základě odstoupení žalovaného od úvěrové smlouvy pro její porušení dlužníky (§ 506 obch. zák.). Tento den splatnosti uvedl žalovaný také v přihlášce pohledávky. Soud proto uzavírá, že promlčecí doba pro uplatnění pohledávky č. 1 začala běžet dne 10.1.2009 (§ 392 odst. 1, věta první obch. zák.).

Pro závěr o promlčení pohledávky je zásadní otázka, zda a pokud ano, kdy nastal konec běhu promlčecí lhůty, a to v souvislosti se skutečností, že dne 25.6.2009 byla žalobci pohledávka přiznána rozhodčím nálezem, který nabyl právní moci dne 10.7.2009, avšak byl vydán rozhodcem, který k jeho vydání neměl pro neplatnost sjednané rozhodčí doložky pravomoc. Zjednodušeně řečeno je třeba posoudit, zda i s pravomocným rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem na základě neplatné rozhodčí doložky, lze pro běh promlčecí lhůty přiznaného práva spojovat účinky dle § 408 obchodního zákoníku, spočívající v tom, že takové právo se promlčuje za 10 let ode dne, kdy promlčecí doba začala poprvé běžet (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.11.2003 sp. zn. 20 Cdo 1595/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 13/2006, případně rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.1.2014 sp. zn. 21 Cdo 703/2013, dostupný na www.nsoud.cz).

Podle názoru soudu (s rovnej. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.1.2015, sp. zn. 16 VSOL 155/2014 ) i pravomocný rozhodčí nález vydaný rozhodcem, který z důvodu neplatnosti sjednané rozhodčí doložky neměl pravomoc k jeho vydání, má účinek spojovaný s pravomocným přiznáním práva z obchodního závazkového vztahu v soudním či rozhodčím řízení dle § 408 odst. 1 obchodního zákoníku, který spočívá v prodloužení délky promlčecí doby na 10 let od okamžiku, kdy začala poprvé běžet. Tento závěr lze dovodit nejen jazykovým výkladem, který účinek prodloužení promlčecí doby přiznává pravomocnému rozhodčímu nálezu bez ohledu na to, zda byl vydán na základě platné či neplatné rozhodčí doložky (na rozdíl od úpravy dle § 403 odst. 1 obch. zák.), ale zejména výkladem teleologickým. Podle názoru soudu nelze dopady pravomocného rozhodčího nálezu do právního vztahu rozsouzeného rozhodčím nálezem eliminovat jinak, než jeho odstraněním zákonem předpokládaným způsobem (srov. § 31 a § 32 odst. 1, § 35 RozŘ). Pokud tímto zákonem předpokládaným způsobem není rozhodčí nález odstraněn, má účinky pravomocného rozhodnutí vydaného v rozhodčím (soudním) řízení (srovnej rovněž rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1.9.2014 sen. zn. 104 VSPH 158/2014). Opačný přístup by byl zásahem do principu právní jistoty.

V této věci začala promlčecí doba předmětné pohledávky běžet dne 10.1.2009 a v rozhodčím řízení byl vydán rozhodčí nález, který nabyl právní moci dne 10.7.2009. Právní

ICM R mocí rozhodčího nálezu došlo k prodloužení promlčecí doby, která skončí za 10 let ode dne, kdy začala poprvé běžet (dne 10.1.2019). Jelikož pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení dne 18.3.2014, byla uplatněna před uplynutím promlčecí lhůty. Proto podle závěru soudu předmětná pohledávky žalovaného promlčena není.

Řídě se uvedenou úvahou rozhodl soud tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Závěrem soud považuje za potřebné se zmínit, že s ohledem na prezentovaný názor bylo nadbytečné se zabývat otázkou vznesené námitky žalovanou týkající se rozporu s dobrými mravy ve vztahu k žalobci uplatněné námitce promlčení.

Nákladový výrok vychází z ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve vztahu mezi žalobcem 1) žalovaným a ve vztahu mezi žalobci 2+3 a žalovaným pak z vychází z ustanovení § 150 o.s.ř. s přihlédnutím k okolnostem tohoto řízení, kdy popěrný úkon učinili na základě právního názoru insolvenčního správce, vycházejícího z judikaturou rozdílně posuzovaného daného skutkového stavu (rozuměj otázka promlčení nároku přiznaného rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem, který k jeho vydání neměl pravomoc pro neplatnost rozhodčí doložky, na jejímž základě byl k rozhodnutí jmenován. ).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, písemně ve dvojím (2) vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce dle § 37 odst. zák. č. 120/2001 Sb. v platném znění.

Olomouc 30.10.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R