39 ICm 199/2012
39 ICm 199/2012-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: Kajima Czech Design and Contruction s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, právně zastoupeného Mgr. Lukášem Nývltem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1-Nové Město, proti žalované: Ing. Bc. Hana Grofová, Opatovická 4, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Polytransped s.r.o., zastoupená Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Opatovická 4 o vyloučení pohledávky

takto :

I. Žaloba na vyloučení pohledávky dlužníka Polytransped, s.r.o., IČ: 27221369, za žalobcem ve výši 466.500,-Kč s příslušenstvím z titulu plnění dle smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2008 ze soupisu majetku majetkové podstaty dlužníka s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech řízení 11.520,-Kč k rukám zástupce žalované do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění : Žalobou podanou u zdejšího soudu dne 19.1.2012, se žalobce domáhá vyloučení pohledávky ve výši 466.500,-Kč sepsané do majetkové podstaty dlužníka s tvrzením, že tato pohledávka, směřující proti němu jako povinnému, která měla dlužníku vzniknout z práva na vrácení zádržného dle smlouvy o dílo, zanikla. Žalobce jednak uplatnil slevu z ceny díla a dále na vlastní náklady odstranil vady , k jejichž odstranění byl povinen dlužník, což však na výzvu žalobce neučinil. Výše zádržného odpovídá slevě z ceny a kompenzaci nákladů vzniklých s odstraněním vad.

Žalovaná ve svém vyjádření k podané žalobě uvedla, že s odkazem na ustanovení § 253 odst.2 IZ odstoupila od smlouvy o dílo, která podle jejího názoru nebyla dosud plněna oběma stranami a toto právo jí přísluší, pozastávka ve výši 5% z ceny díla se tak stala bezdůvodným obohacením na straně žalobce . Žalobce svou pohledávku (pokud uplatňuje slevu z ceny a náklady odstranění vady díla) vůči dlužníku neuplatnil a k jeho pohledávce tak nelze přihlížet.

Ze spisu zdejšího soudu KSPH 39 INS 12977/2010 soud zjistil, že usnesením soudu č.j. KSPH 39 INS 12977/2010-A-18 ze dne 10.3.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Polytransped s.r.o., IČ : 27221369, do funkce správce byla ustanovena Ing.Bc. Hana Grofová. Na č.l. B-26 spisu se nachází soupis majetkové podstaty sepsaný žalovanou dne 18.12.2011, kde je do aktiv dlužníka sepsána rovněž pohledávka za žalobcem.ve výši 466.500,-Kč. Dopisem ze dne 8.11.2011 se žalovaná obrátila na žalobce s výzvou k zaplacení uvedené částky s oznámením o odstoupení od smlouvy o dílo a dalším přípisem ze dne 18.12.2011 pak reaguje na odmítavé stanovisko žalobce k zaplacení částky do podstaty dlužníka.

Podle § 224 IZ do soupisu (majetkové podstaty) se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

V tomto konkrétním případě je předmětem sporu o vyloučení pohledávka sepsaná žalovanou do majetkové podstaty dlužníka, která směřuje proti žalobci z titulu vrácení zádržného dle smlouvy o dílo. Žalobce však podle názoru soudu není legitimován k podání vylučovací žaloby, neboť on není osobou oprávněnou k pohledávce, o níž jde, ale osobou povinnou ( jak tvrdí správce), osobou, proti níž pohledávka směřuje. V takovém případě však není na místě spor o vyloučení z majetkové podstaty, ale spor o pohledávku jako takovou, tedy spor, v němž správce pohledávku proti povinnému ( zde žalobci) vymáhá. K rozhodnutí o takovém sporu je příslušný obecný soud a nejde o incidenční spor. Soud vychází ze známé judikatury odvolacího soudu ( názor zazněl v odůvodnění např. rozsudku VS Praha 13 Cm 265/2000), která se sice týkala postupu při vymáhání pohledávek v konkursním řízení, považuje tuto judikaturu za platnou i pro obdobné případy v insolvenčním řízení. Žalobce není aktivně legitimován k podání vylučovací žaloby na vyloučení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka směřující proti němu, neboť nemůže tvrdit ani prokazovat, že mu k této pohledávce svědčí právo , které by odůvodnilo její vyloučení. Muselo by jít nutně o pohledávku, která směřuje vůči další osobě ( jako osobě povinné), což není tento případ.

Protože žalobce není aktivně legitimován k podání vylučovací žaloby, byla žaloba bez provedení dalších důkazů zamítnuta. Výsledek sporu se promítl do nákladů řízení, o nichž bylo rozhodnuto podle § 142 odst.1 o.s.ř. a úspěšné žalované byly přiznány náklady řízení spočívající v zastoupení advokátem ve výši 11.520,-Kč dle vyhl. 484/2000 Sb. a vyhl. č. 177/1996 Sb. včetně navýšení o DPH.

Poučení : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Praze dne 29. června 2012 JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková