39 ICm 1819/2010
Jednací číslo: 39 ICm 1819/2010-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou ve věci žalobce: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, proti žalovaným: 1) JUDr. Břetislav Koman, insolvenční správce, sídlem Bubenská 25, 170 00 Praha 7, 2) Josef Kliment, anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nižbor 142, 267 05 Nižbor, o žalobě na určení pravosti a výše pohledávek, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za anonymizovano Josefem Klimentem, anonymizovano , bytem Nižbor 142, pohledávku ze smluv o úvěru a smlouvy o sporožirovém účtu ve výši 233.400,65 Kč.

II. Žalovaný 2) je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 1.000,-Kč , jde o zapodstatový výdaj.

III. Žalobce a žalovaný 1) nemají vůči sobě nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 3.9.2010 podanou toliko proti správci (žalovanému 1) domáhal určení, že žalobce má za anonymizovano dílčí pohledávku označenou v Seznamu přihlášených pohledávek pod č.4/B ve výši 233.400,65 Kč, popřenou při přezkumném jednání anonymizovano s tvrzením, že tento závazek převzala dohodou jeho bývalá manželka v rámci dohody o majetkovém vypořádání. Protože žalobce vycházel z nesprávného poučení ve výzvě k podání žaloby a jeho žaloba směřovala pouze proti správci, žalovaný 1) výzvu k podání žaloby opakoval s řádným poučením o tom, proti komu má být žaloba podána. Na to žalobce reagoval podáním nové žaloby na určení práva směřující jak proti správci tak proti popírajícímu anonymizovano -žalovanému 2) dne 25.11.2010. Protože původní žalobu nevzal žalobce zpět, soud obě žaloby spojil ke společnému projednání a rozhodnutí.

V žalobě žalobce zejména uvedl, že do insolvenčního řízení vedeném proti anonymizovano přihlásil pohledávku, která je předmětem sporu, z titulu tří Smluv o úvěru a jedné Smlouvy o sporožirovém účtu, kde vznikl debet. Celkem jde o pohledávku ve výši dodatečně upravené žalobcem v doplnění původní přihlášky, a to v částce 233.400,65 Kč.

Usnesením ze dne 29.11.2010 č.j.:-7 byl žalovaný 2) vyzván, aby se ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, které mu byla zaslána spolu s uvedeným usnesením. Žalovaný měl především uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává či nikoli a ve svém vyjádření měl vylíčit rozhodující skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl též poučen o tom, že pokud se ve věci písemně nevyjádří ani soudu ve stanovené lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Toto usnesení bylo žalovanému doručeno dne 13.12.2010.Pokud jde o žalovaného 1), ten se již k původní žalobě vyjádřil tak, že žalovaný nárok nepopřel ani při přezkumném jednání a nadále pohledávku uznává. Nebyl důvod výzvu po podání nové žaloby vůči žalovanému 1) opakovat. Žalovaný 2) se k výzvě soudu vůbec nevyjádřil.

Dle ustanovení § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Dle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soudu také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Dle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku (§153a odst. 3) musí být poučen.

Lhůta k vyjádření se k zaslané žalobě uplynula žalovanému 2) dnem 12.1.2011, vyjádření však do tohoto dne ani později soud neobdržel.

V tomto konkrétním případě však soudu nezbylo než rozhodnout ve věci na základě fikce uznání podle ustanovení § 153a o.s.ř. za použití ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř., neboť došlo ke splnění předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání, tj. žalovaný 2) se ve věci bez vážného důvodu ve lhůtě nevyjádřil ani soudu nesdělil, jaký vážný důvod mu ve vyjádření bránil, žalovaný 1) pohledávku nepopírá, jedná se o věc, v níž lze uzavřít a schválit smír a vydání rozsudku pro uznání není v rozporu s právními předpisy.

V souladu s ustanovením § 153a odst. 4 o.s.ř. soud pro vydání rozsudku pro uznání jednání nenařídil.

Dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. by úspěšný žalobce měl nárok na náhradu nákladů řízení proti žalovaným, soud mu však právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal vůči 1.žalovanému v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ, podle kterého ve sporu o pravost, výši či pořadí nemá věřitel právo na náhradu nákladů řízení proti správci . Proti žalovanému 2) přiznal žalobci náhradu nákladů řízení spočívající v úhradě soudního poplatku za žalobu podanou dne 25.11.2010( k níž bude žalobce dodatečně zavázán). Pokud jde o soudní poplatek za žalobu podanou 3.9.2010, náklady v tomto případě nelze přičíst k tíži žalovaného 2).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze z důvodů nedostatku podmínek řízení, nedostatku věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo nesprávného obsazení soudu a dále na základě skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Praze dne 14.března 2011

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana