39 ICm 1772/2014
39ICm 1772/2014-35 KSOS 39 INS 37509/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Orlem ve věci žalobkyně Mgr. Venduly Vojtkové, IČ 02409534, insolvenční správkyně dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hluboká 1250, 742 58 Příbor, se sídlem Svatopluka Čecha 1580/25, 741 01 Nový Jičín, proti žalované Komerční bance a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zastoupené JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Slezská 103, Praha 3, o popření pohledávky,

t a k t o:

I. Řízení se v části týkající se určení, že pohledávka Komerční banky a.s. přihlášená pod č. P 2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 37509/2013 jako vykonatelná pohledávka z titulu Smlouvy o úvěru č. 0801106220001 ze dne 11.ledna 2006 není v částce 79.208,14 Kč po právu, s e z a s t a v u j e.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalované Komerční banka a.s. přihlášené pod č. P2 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 37509/2013 jako vykonatelná pohledávka KSOS 39 INS 37509/2013

z titulu Smlouvy o úvěru č. 0801106220001 ze dne 11. ledna 2006 není v částce 278.044,72 Kč po právu, s e z a m í t á.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou došlou soudu dne 28.05.2014 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalované přihlášená pod č. P 2 do insolvennčího řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 39 INS 37509/2013 jako vykonatelná pohledávka z titulu smlouvy o úvěru č. 0801106220001 ze dne 11.01.2006, není v částce 357.252,86 Kč po právu. Svou žalobu odůvodnila tím, že je insolvenční správkyni dlužnice Miroslavy anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 39 INS 37509/2013-A2. Žalovaná jako věřitelka dlužnice přihlásila svou poheldávku v celkové výši 357.252,86 Kč z titulu smlouvy o úvěru, skládající se z jistiny ve výši 104.058,82 Kč, řádného úroku ve výši 99.496,90 Kč, úroku z prodlení ve výši 120.598,50 Kč a nákladů řízení ve výši 33.097,64 Kč, když uvedená přihláška je evidována pod č. P2. Vykonatelnost přihlášené pohledávky opírá žalovaná o rozhodčí nález vydaný JUDr. Janem Brožem pod sp.zn. K/2008/00643 ze dne 28.04.2008, který nabyl právní moci dne 19.06.2008 a vykonatelnosti dnem 22.06.2008. Při přezkumném jednání konaném dne 14.05.2014 byla předmětná přihláška P2 žalované popřena ze strany insolvenční správkyně v plné výši, tj. v částce 357.252,86 Kč, a to jako vykonatelná. Důvodem popření ze strany insolvenční správkyně byla skutečnost, že nebyla platně sjednána rozhodčí doložka a jelikož nedošlo ke stavění promlčení doby, vznesla insolvenční správkyně námitku promlčení, jelikož splatnost přihlášené pohledávky nastala dne 07.03.2007. Pohledávka žalované byla ze strany dlužnice uznána v plné výši tak, jak je přihlášena. Sjednaná rozhodčí doložka je podle názoru žalobkyně neplatná dle ust. § 39 ObchZ pro rozpor se zákonem, jelikož sjednaná rozhodčí doložka neobsahuje transparentní pravidlo pro výběr rozhodce. S ohledem na nicotnost vydaného rozhodčího nálezu má žalobkyně za to, že tento nemohl a neměl vliv na běh promlčecí lhůty, takže pohledávka žalované je ke dni podání přihlášky pohledávky zcela promlčena.

Žalobkyně vzala žalobu v části týkající se částky 79.208,14 Kč zpět a soud proto řízení, jak uvedeno pod bodem I. výroku, zastavil.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 01.02.2016 viz č. l. 17-18 navrhl zamítnutí žaloby, když se neztotožnil s názory žalobce a uvedl, že vzhledem k částečnému zpětvzetí a zastavení, předmětem řízení zůstává částka ve výši 278.044,72 Kč. Žalovaný nesouhlasí se závěrem žalobce o promlčení přihlášené pohledávky, poněvadž přihlášená pohledávka žalovaného z titulu smlouvy o úvěru ze dne 11.01.2006 se stala splatnou dne 07.03.2007 a vzhledem ke skutečnosti, že dlužník nereagoval na výzvy k úhradě, žalovaný dne 10.01.2008 podal pro zaplacení předmětné pohledávky žalobu, v souladu s rozhodčí doložkou, k rozhodci ze Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s. a ve věci pak byl dne 28.04.2008 vydán JUDr. Janem Brožem rozhodčí nález sp.zn. K/2008/00643, který nabyl právní moci dne 19.06.2008 a vykonatelnosti dne 19.06.2008. Žalovaný pak bez zbytečného odkladu podal dne

ICM R KSOS 39 INS 37509/2013

07.10.2008 návrh na nařízení exekuce s tím, že Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 10.11.2008 č.j. 53 Nc 6179/2008-8 exekuci dle tohoto rozhodčího nálezu nařídil. Žalovaný dále odkázal na nejnovější judikaturu z insolvenčních soudů, dle které námitka promlčení přihlášených pohledávek není v obdobných případech shledávána důvodou.

Soud konstatuje důkazy ohledně zahájení insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. 2, přezkumným listem věřitele č. 2, protokolem o přezkumném jednání ze dne 14.05.2014 a považuje skutková tvrzení uvedená v těchto důkazech za nesporná s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že soudu jsou tyto důkazy všeobecně známy z rozhodovací soudní činnosti, považuje za prokázáno, jak zahájení, tak průběh insolvenčního řízení, včetně přihlášky přezkumu a obsahu.

Soud dále provedl důkaz smlouvou o úvěru č. 0801106220001 věřitele Komerční banky a dlužníků Pavla Koblížka a Miroslavy anonymizovano ze dne 11.01.2006 a z něj zjistil a vzal za prokázáno, že dlužníci uzavřeli smlouvu ohledně úvěru ve výši 140.000,-Kč s tím, že dlužník je povinen vrátit bance jistinu a uhradit úroky nejpozději do 20.12.2011, když strany sjednali úrokovou sazbu ve výši 14,90 % ze zůstatku jistiny.

Soud provedl důkaz rozhodčím nálezem sp. zn. K/2008/00643 ze dne 28.04.2008 a z něj zjistil a současně má za prokázáno, že rozhodce JUDr. Jan Brož vydal rozhodčí nález, kterým určil žalovným manželům anonymizovano povinnost uhradit Komerční bance společně a nerozdílně částku 189.864,36 Kč s úroky ve výši 14,90 % p.a. z částky 136.236,79 Kč od 07.01.2008 do zaplacení a s úroky z prodlení ve výši 10,10 % p.a. z částky 136.236,79 Kč od 07.01.2008 do zaplacení a s úroky z prodlení ve výši 25% p.a. z částky 34. 847.10 Kč od 07.01.2008 do zaplacení, dále zavázal žalované k povinnosti zaplatit náklady řízení ve výši 9.039,24 Kč a další náklady řízení ve výši 37.211,30 Kč.

Soud provedl důkaz usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně čj. 53 Nc 6179/2008-8 ze dne 10.11.2008 a z něj zjistil a vzal za prokázáno, že soud nařídil na základě rozhodčího nálezu sp. zn. K/2008/ 00643 vydaného rozhodcem JUDr. Janem Brožem k uspokojení pohledávky oprávněné Komerční banky a.s. ve ýši 189.864,36 Kč s úrokem ve výši 14,90 % z částky 136.236,79 Kč od 07.01.2008 do zaplacení a s úroky z prodlení exekucí na majetek povinných.

Po vyhodnocení tvrzených skutečností a provedených důkazů, s přihlédnutím k částečnému zastavení po částečném zpětvzetí žaloby, dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná ani ve zbylé části a žalobu zamítl. Neztotožnil se s názorem žalobce. Naopak má za to, že nelze přihlédnout k námitce promlčení přihlášených pohledávek, když žalovaný jednal v souladu s rozhodčí doložkou a bez zbytečného odkladu podal návrh na exekuci. Tomuto návrhu také bylo vyhověno a podle tehdejší judikatury nebyl rozhodčí nález resp. jeho legálnost zpochybněna. Odkazuje přitom k platné judikatuře ústavního soudu, že věřitel nemůže být zbaven svého právního nároku jen na základě nevyjasněné koncepce promlčenosti jeho práva, způsobené změnou judikatury, tj. změnou právní interpretace ze strany soudu, jak na to poukazuje také strana žalovaná. Rovněž soud má za to, že k promlčení pohledávky nedošlo a proto rozhodl jak je ve výroku pod bodem II uvedeno. Současně pod bodem III.

ICM R KSOS 39 INS 37509/2013 rozhodl, že žádnému z účastníků nepřísluší právo na náhradu nákladů řízení, poněvadž úspěšný žalovaný náklady řízení neúčtoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.04.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Orel v.r. Eva Stöhrová samosoudce

ICM R