39 ICm 1743/2010
Jednací číslo: 39 ICm 1743/2010-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, IČ: 452 44 782, proti žalovaným: ad 1) INSOLV, v.o.s., se sídlem Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 283 98 483, insolvenční správce dlužníka Renata anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Chrást 68, 289 14 Chrást, a ad 2) Renata anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Chrást 68, 289 14 Chrást, adresa pro doručování: Bělehradská 392, 530 00 Pardubice, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Renatou anonymizovano , nar. 2. 9. 1971 pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 8. 9. 2010 v celkové výši 999.060,37 Kč zajištěné jinak než majetkem dlužníka, z titulu úvěrových smluv č. 0250103109 a 3490177813.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 18.11.2010 domáhal určení, že jeho pohledávky v celkové výši 999.060,37,-Kč, které přihlásil za dlužníkem do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod spis.zn. KSPH 39 INS 8530/2010 a které byly na přezkumném jednání konaném dne 18.10.2010 žalovanými popřeny, jsou po právu.

V žalobě žalobce zejména uvedl, že do insolvenčního řízení Renaty anonymizovano , žalované ad 2) přihlásil včasnou přihláškou 2 dílčí pohledávky v celkové výši 999.060,37,-Kč jako pohledávky nevykonatelné a zajištěné jinak než majetkem dlužníka, a to na základě dvou Smluv o zřízení zástavního práva k nemovitosti, na základě kterých jsou zástavními dlužníky

Anna anonymizovano a Josef Koudelka. Na přezkumném jednání, kterého se žalobce neúčastnil, žalovaná ad 2) popřela pravost pohledávek žalobce s odůvodněním, že poté, co došlo k rozvodu manželství žalované ad 2) se jedná dle dohody o vypořádání společného jmění manželů o výlučný závazek jejího bývalého manžela. Žalovaný ad 1) se k tomuto popření připojil, avšak dne 25.10.2010 vzal toto popření zpět. K dohodě o vypořádání společného jmění manželů žalobce uvádí, že v souladu s ustanovením § 150 odst. 2 občanského zákoníku touto dohodou nesmí být dotčena práva věřitelů, není tedy možné, aby si bývalí manželé dohodli, že místo solidárního závazku budou zavázáni podílově či dokonce, že bude zavázán jen jeden z nich. Žalobce tedy dovozuje, že úkon žalované ad 2), tj. dohoda o vypořádání společného jmění manželů, je úkonem vůči žalobci právně neúčinným, žalobce je proto oprávněn požadovat plnění po žalované ad 2. Z tohoto důvodu se žalobce domnívá, že jím přihlášené pohledávky jsou přihlášeny po právu a požaduje, aby soud vydal rozsudek, ve kterém rozhodne, že uvedené pohledávky jsou pravé.

Usnesením ze dne 16.12.2010 č.j.:-6 byli žalovaní vyzváni, aby se ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřili ve věci samé k žalobě, které jim byla zaslána spolu s uvedeným usnesením. Žalovaní měli především uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznávají či nikoli a ve svých vyjádřeních měli vylíčit rozhodující skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaní byli též poučen o tom, že pokud se ve věci písemně nevyjádří ani soudu ve stanovené lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod jim v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti nim žalobou uplatňován, uznávají. Toto usnesení bylo žalovanému ad 1) doručeno dne 28.12.2010 a žalované ad 2) dne 21.01.2011. Žalovaný ad 1) se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 01.01.2011, ve kterém uvedl, že přestože na přezkumném jednání pravost pohledávek žalobce popřel, vzal toto popření v celém rozsahu zpět dne 25.10.2010 a sděluje proto soudu, že pohledávky žalobce v celkové výši 999.060,37,-Kč v plné výši zjistil. Žalovaná ad 2) se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřila, ani soudu nesdělila, jaký vážný důvod jí v tom bránil.

Dle ustanovení § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Dle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Dle ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku (§153a odst. 3) musí být poučen.

Lhůta k vyjádření se k zaslané žalobě uplynula žalované ad 2) dne 21. února 2011, vyjádření však do tohoto dne soud neobdržel. Žalovaný ad 1) již před podanou žalobou návrh žalobce uznal, zůstává však účastníkem s ohledem na ustanovení § 198 odst. 1 IZ.

V tomto konkrétním případě soudu nezbylo než rozhodnout ve věci na základě zpětvzetí popření a fikce uznání žalované ad 2) podle ustanovení § 153a o.s.ř. též za použití ustanovení § 114b odst. 5 o.s.ř., neboť došlo ke splnění předpokladů pro vydání rozsudku pro uznání, tj. žalovaný ad 1) nárok uznává a žalovaná ad 2) se ve věci bez vážného důvodu nevyjádřila ani soudu nesdělila, jaký vážný důvod jí ve vyjádření bránil, jedná se o věc, v níž lze uzavřít a schválit smír a vydání rozsudku pro uznání není v rozporu s právními předpisy. Soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

V souladu s ustanovením § 153a odst. 4 o.s.ř. soud pro vydání rozsudku pro uznání jednání nenařídil.

Dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. by úspěšný žalobce měl nárok na náhradu nákladů řízení proti žalovaným, soud mu však právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému ad 1) nepřiznal v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ (navíc žalovaný 1) pohledávku žalobce již dříve uznal), žalobce náhradu nákladů řízení ani nepožadoval, proto mu soud toto právo nepřiznal ani vůči žalované ad 2) a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze z důvodů nedostatku podmínek řízení, nedostatku věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo nesprávného obsazení soudu a dále na základě skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Praze dne 8. dubna 2011

JUDr. Hana Buršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Habudová Jana