39 ICm 1687/2010
Jednací číslo: 39 ICm 1687/2010-67

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci žalobce: s Autoleasing a.s., IČ: 270 89 444, sídlem Střelničná 8, 182 00 Praha 8, proti žalovanému: INSOLV, v.o.s., se sídlem Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 283 98 483, insolvenční správce dlužníka Michálek Logistic s.r.o., se sídlem Mělnická 80, 277 01 Dolní Beřkovice, IČ: 274 39 739, zastoupenému Mgr. Ing. Jakubem Antošem, advokátem se sídlem Růžová 17, 110 00 Praha 1 o určení pravosti a výše pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Michálek logistic s.r.o. , IČ : 27439739, pohledávku ve výši 2,416.886,-Kč ze správcem popřených pohledávek evidovaných v Seznamu přihlášených pohledávek jako nároky žalobce číslo 6,15,23,25,28.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou zdejšímu soudu dne12.11.2010 domáhal určení, že má za dlužníkem Michálek logistic s.r.o. z titulu leasingových smluv pohledávku ve výši 14, 585.605,-Kč. V průběhu řízení se výše popřených pohledávek změnila v důsledku postupného zpeněžování předmětu leasingu a postoupení některých popřených nároků na nabyvatele pohledávek až na konečný stav 2, 416.886,-Kč . Žalobce upravil žalobu na tuto konečnou výši a žalovaný takto vyčíslenou pohledávku uznal.

Dle ustanovení § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Dle ustanovení § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soudu také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

V tomto konkrétním případě došlo k uznání upraveného nároku žalobce při ústním jednání dne 20.6.2012 po té, kdy bylo objasněno, které pohledávky ze sporných pohledávek vůbec původnímu věřiteli zůstaly po postoupení balíku pohledávek společnosti ANDERSEAL a.s. , s níž soud bude pokračovat v jednání ve vyloučeném řízení.

V souladu s ustanovením § 153a odst. 4 o.s.ř. soud pro vydání rozsudku pro uznání jednání nenařizoval, což účastníci vzali na vědomí při jednání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť oba účastníci se práva na náhradu nákladů řízení vzdali.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze z důvodů nedostatku podmínek řízení, nedostatku věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce nebo nesprávného obsazení soudu a dále na základě skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Praze dne 27. června 2012

JUDr. Hana Buršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková