39 ICm 1612/2014
39ICm 1612/2014-41 KSOS 39 INS 30397/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Orlem ve věci žalobce Ing. Tomáše Gardiančíka, IČ 61966878, bytem Šilheřovická 558/36, 725 29 Ostrava-Petřkovice, zastoupený Mgr. Peterem Harmečkem, advokátem se sídlem Macharova 302/13, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalované Ing. Libuši Dobré, IČ 18058710, insolvenční správkyni dlužnice Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem Finské domky 701/14, 747 14 Ludgeřovice, se sídlem Masarykova 39, 746 01 Opava, zastoupená Mgr. Petrem Pešatem, advokátem se sídlem Přívozská 10, 702 00 Ostrava, o určení existence pohledávky,

t a k t o:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužnicí Miluší anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 31.426,-Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o půjčce ze dne 31.05.2010 a pohledávku ve výši 87.723,-Kč z titulu smluvní pokuty dle smlouvy o půjčce ze dne 27.03.2012, s e z a m í t á. KSOS 39 INS 30397/2013

II. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 8.651,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet advokáta Mgr. Petra Pešata.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou došlou soudu dne 13.05.2014 se žalobce domáhal určení, že má za dlužnicí Miluší anonymizovano pohledávku ve výši 31.426,-Kč z titulu smluvní pokuty podle smlouvy o půjčce ze dne 31.05.2010 a pohledávku ve výši 87.723,-Kč z titulu smluvní pokuty podle smlouvy o půjčce ze dne 27.03.2012, když žaloba směřovala proti insolvenční správkyni dlužnice Ing. Libuši Dobré.

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 12.12.2015 viz č.l.20-22 uvedla, že navrhuje zamítnutí žaloby v plném rozsahu, když se ztotožnila s žalobcem ohledně zjištění úpadku dlužnice Miluše anonymizovano podáním přihlášky pohledávky v celkové výši 350.664,-Kč a popřením dílčí pohledávky č. 2 přihlášené ve výši 31.426,-Kč a dílčí pohledávky č. 4 přihlášené ve výši 87.723,-Kč, když pohledávka byla popřena v její nevykonatelné části (k uplatněné dílčí pohledávce č. 2 a č. 4 nebyl doložen vykonatelný titul). Ze stejných důvodů popřel pravost i výši pohledávky podle tvrzení žalované také dlužník. Žalovaná dále tvrdila, že vyrozuměla o popření ve smyslu ust. § 197 odst. 2 IZ, včetně poučení o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky. Důvod, proč žaloba má být zamítnuta uvedla žalovaná, že žaloba měla být podána proti oběma popírajícím a ne jen proti insolvenčnímu správci, ale také proti popírajícímu dlužníku. Dále žalovaná uvedla, že žalobce nedoložil k přihlášce pohledávky dílčí pohledávka č. 2, jakým způsobem byla vypočtena jistina ve výši 57.558,-Kč a dále, že žalobce nedoložil k přihlášce pohledávky dílčí pohledávka č. 2 skutečnosti pro naplnění čl. II. odst. II. 9 smlouvy o půjčce, tzn. zda vůbec nastaly důvody k tvrzenému zesplatnění celé půjčky k datu 16.01.2013, tedy zda byl dlužník skutečně v prodlení s úhradou dvou po sobě jdoucích splátek. Dále se žalovaná strana zabírala částkami, které z obou půjček dlužnice dostala a kolik z nich vrátila včetně příslušenství.

Soud vzhledem k námitce žalované, ohledně otázky její pasivní legitimace, provedl důkaz seznamem přihlášených pohledávek, z něhož zjistil a vzal za prokázáno, že seznam byl vyhotoven dne 24.04.2014, dlužnice Miluše anonymizovano a věřitele Ing. Gardiančíka a v kolonce stanovisko dlužníka je uvedeno uznávám 231.515 popírám 119.149 Kč z důvodů jako insolvenční správce 24.04.2014 anonymizovano . Dále soud konstatuje, že žalobce učinil tento důkaz jako nesporný a pravý s odkazem, že důkaz byl i zveřejněn.

Dále soud ke stejné námitce žalované provedl důkaz dopisem adresovaným právnímu zástupci žalobce Mgr. Peteru Harmečka ze dne 25.04.2014 odeslaný insolvenční správkyni Ing. Libuši Dobrou a z něho zjistil a taktéž vzal za prokázáno, že správkyně vyrozuměla žalobce, o čemž svědčí i priložený podací lístek a podpis zástupce žalobce, kterým prokázal převzetí tohoto dopisu o popření nevykonatlné přihlášené pohledávky insolvenčním správcem a dlužníkem na přezkumném jednání, jehož se věřitel nezůčastnil ve smyslu ust. § 197 odst.

ICM R KSOS 39 INS 30397/2013

2 IZ, včetně poučení, že pokud žalobce nepodá u insolvenčního soudu proti insolvenčímu správci a proti dlužníkovi žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky do 30 dnů od přezkumného jednání, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo. Pohledávka popřená co do výše se bude pokládat za zjištěnou pouze ve výši, která nebyla insolvenčním správcem či dlužníkem popřena.

Zástupce žalobce učinil i tento důkaz za nesporný.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že není nutno provádět další důkazy navrhované žalobcem vzhledem ke skutečnosti, že bylo prokázáno, že žalovaný informoval a poučil žalobce, že žaloba musí být podána jak proti insolvenční správkyni, tak proti dlužníkovi, když oba popřeli pohledávky ze stejného důvodu. Žalobce prokazatelně za žalovaného určil insolvenčního správce, přestože podle současné judikatury (komentář k § 198 odst. 1 insolvenčního zákona) pasivně legitimován k podání žaloby je ten, kdo pohledávku pořel. U dlužníka to platí jen tehdy, pokud nastaly účinky jeho popření. Incidenční žaloba v takovém případě směřuje jen proti popírajícímu dlužníkovi. Pokud pohledávku popřeli insolvenční správce i dlužník ve stejném rozsahu a ze shodných důvodů (a nastaly účinky popření pohledávky dlužníkem), mají v incidenčním sporu o popřené pohledávce postavení nerozlučných společníků. Nebude-li žaloba podána současně i proti dlužníku, nebude se k přihlášce přihlížet, jako by žaloba nebyla vůbec podána.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce s žalobou nedisponoval, nezbylo soudu nic jiného, než žalobu v plném rozsahu zamítnout, poněvadž pasivní legitimace svědčila nejen proti žalované insolvennčí správkyni, ale také proti dlužnici, která však nebyla žalována, ačkoliv byla nerozlučnou společnicí.

Soud ve smyslu ust. § 142 o.s.ř. rozhodoval o právu na náhradu nákladů řízení, které přiznal straně úspěšné, tj. žalované a zavázal žalobce k povinnosti zaplatit žalované náklady řízení ve výši 8.651,50 Kč, spočívající v nákladech právního zastoupení za 3 úkony právní služby, a to 2 úkony á 2.500,-Kč a 1 úkon á 1.250,-Kč a 3 režijní paušály, včetně DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.04.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Orel v.r. Eva Stöhrová samosoudce

ICM R