39 ICm 1560/2011
Jednací číslo: 39 ICm 1560/2011-43 (KSOS 39 INS 4664/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Ing. Borka Placra, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, insolvenčního správce dlužníka PROFID s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 26860406, zastoupeného Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22, proti žalovanému Mgr. Antonínu Jurečkovi, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 714, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69605394, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1695, zastoupenému JUDr. Milanem Matulou, advokátem se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 561, o určení neúčinnosti právních úkonů,

takto:

I. Řízení, aby byl žalovaný povinen zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka PROFID s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 26860406, částku 12.053.000,-Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku a řízení, aby bylo určeno, že právní úkony, kterými dlužník PROFID s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 26860406, provedl ze svého účtu vedeného u Komerční banky, a.s., číslo účtu 94-2612080207/0100 dne 12.11.2008 platbu ve výši 250.000,-Kč a dne 01.12.2008 platbu ve výši 220.000,- Kč, jsou vůči věřitelům dlužníka PROFID s.r.o., se kterým je vedeno u Krajského

soudu v Ostravě insolvenční řízení pod sp.zn. KSOS 39 INS 4664/2010, neúčinné, se zastavuje.

II. Určuje se, že právní úkony, kterými dlužník PROFID s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 26860406, provedl ze svého účtu vedeného u Komerční banky, a.s., číslo účtu 94-2612080207/0100 ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano , vedeného u Komerční banky, a.s., číslo účtu 19-6995940267/0100 dne 27.03.2008 platbu ve výši 300.000,-Kč, dne 07.04.2008 platbu ve výši 250.000,-Kč, dne 08.04.2008 platbu ve výši 600.000,-Kč, dne 21.04.2008 platbu ve výši 100.000,-Kč, dne 25.04.2008 platbu ve výši 250.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 240.000,- Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 1.200.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 1.500.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 2.000.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 200.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 500.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 2.500.000,-Kč, dne 27.05.2008 platbu ve výši 300.000,- Kč, dne 12.06.2008 platbu ve výši 100.000,-Kč, dne 03.07.2008 platbu ve výši 600.000,-Kč, dne 08.07.2008 platbu ve výši 63.000,-Kč, dne 29.12.2008 platbu ve výši 380.000,-Kč, dne 03.02.2009 platbu ve výši 400.000,-Kč a dne 13.02.2009 platbu ve výši 100.000,-Kč, jsou vůči věřitelům dlužníka PROFID s.r.o., se kterým je vedeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenční řízení pod sp.zn. KSOS 39 INS 4664/2010, neúčinné.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 21.06.2011 domáhal se žalobce, aby Ing. Jaroslav Camfrla byl povinen zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka PROFID s.r.o. částku 12.053.000,-Kč ad eventum určení, že právní úkony, kterými dlužník PROFID s.r.o. provedl ze svého účtu vedeného u Komerční banky platby, a to dne 27.03.2008 300.000,-Kč, 07.04.2008 250.000,-Kč, 08.04.2008 600.000,-Kč, 21.04.2008 100.000,-Kč, 25.04.2008 250.000,-Kč, 14.05.2008 240.000,-Kč, 14.05.2008 1.200.000,-Kč, 14.05.2008 1.500.000,-Kč, 14.05.2008 2.000.000,-Kč, 15.05.2008 200.000,-Kč, 15.05.2008 500.000,-Kč, 15.05.2008 2.500.000,-Kč, 27.05.2008 300.000,-Kč, 12.06.2008 100.000,-Kč, 03.07.2008 600.000,-Kč, 08.07.2008 63.000,-Kč, 12.11.2008 250.000,-Kč, 01.12.2008 220.000,-Kč, 29.12.2008 380.000,-Kč, 03.02.2009 400.000,-Kč, 13.02.2009 100.000,-Kč, vše ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano vedeného u Komerční banky, a.s. jsou neúčinné. V žalobě tvrdil, že jako insolvenční správce dlužníka PROFID s.r.o. zjistil, že dlužník provedl v uvedených dnech bezhotovostní platby ze svého účtu ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano , tj. jednatele dlužníka, které byly deklarovány jako splátky půjček poskytnutých Ing. Jaroslavem Camfrlou dlužníku PROFID s.r.o. K půjčkám však neexistují žádné doklady, a pokud byly smlouvy uzavřeny ústně, nebyl k nim udělen souhlas valné hromady společnosti dlužníka dle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku, který byl nezbytný, neboť Ing. Jaroslav Camfrla v době uzavření tvrzených ústních smluv o půjčkách byl a dosud je jednatelem dlužníka PROFID s.r.o. Jelikož platby byly učiněny ve prospěch osoby blízké v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení, je zde dána právní fikce dle ust. § 241 odst. 2 insolvenčního zákona a jedná se o úkony, které dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Ještě před zahájením jednání

ICM R vzal žalobce žalobu částečně zpět, a to pokud se týká určení neúčinnosti plateb ze dne 12.11.2008 ve výši 250.000,-Kč a ze dne 01.12.2008 ve výši 220.000,-Kč, neboť tyto nebyly směřovány na účet Ing. Jaroslava anonymizovano . Ze stejného důvodu vzal žalobce částečně zpět i žalobu na plnění co do částky 470.000,-Kč.

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že usnesením ze dne 13.10.2011, č.j. KSOS 39 INS 15345/2011-A-20, Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek žalovaného Ing. Jaroslava anonymizovano , na jeho majetek byl prohlášen konkurz a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Antonín Jurečka se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 714.

Žalobce podáním, doručeným soudu dne 18.10.2012, navrhl pokračování v konkurzem přerušeném řízení podle ust. § 265 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ). Mgr. Antonín Jurečka se tak stal procesním nástupcem žalovaného Ing. Jaroslava anonymizovano .

U jednání dne 20.11.2012 vzal žalobce žalobu, kterou se domáhal vůči žalovanému zaplacení peněžní částky zcela zpět s ohledem na skutečnost, že po zahájení insolvenčního řízení na Ing. Jaroslava Camfrlu, tj. původního žalovaného, se lze peněžní částky domáhat toliko přihláškou a uspokojení pohledávky může proběhnout pouze v souladu s insolvenčním zákonem. Soud proto řízení částečně zastavil za použití § 7 odst. 1 IZ, a to podle ust. § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. (výrok I. rozsudku), když pokud jde o první zpětvzetí žaloby, nebylo souhlasu žalovaného zapotřebí a s druhým zpětvzetím žaloby učiněným v rámci jednání žalovaný souhlasil.

Žalobce na žalobě na určení neúčinnosti právních úkonů ve vztahu k platbám ve výši 11.583.000,-Kč setrval.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že dlužník PROFID s.r.o. nebyl v době vrácení plnění poskytnutých Ing. Jaroslavem Camfrlou v úpadku a jeho majetek postačoval k úhradě jeho závazku. V tomto směru odkázal na obsah insolvenčního spisu. Že společnost PROFID s.r.o. v té době disponovala majetkem, hodlal prokázal potvrzením ČSOB, výslechem Ing. Jaroslava anonymizovano a počítačovou sjetinou o pohybech na účtu dlužníka. Dále uvedl, že plnění poskytnuté dlužníkem PROFID s.r.o. Ing. Jaroslavu Camfrlovi je vydáním bezdůvodného obohacení a nejde tedy o právní úkon, učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern. Půjčky, které poskytl Ing. Jaroslav Camfrla dlužníku PROFID s.r.o. byly uzavřeny v ústní formě a nebyl k nim udělen souhlas valné hromady společnosti dlužníka podle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku. Jelikož poskytnutí půjčky Ing. Jaroslavem Camfrlou-dlužníku PROFID s.r.o. bylo pouze faktickým úkonem, nelze ani vydání bezdůvodného obohacení-tedy vrácení takto získaných finančních prostředků z neplatného právního úkonu posuzovat jako právní úkon neúčinný ve smyslu insolvenčního zákona.

Žalobce v replice na vyjádření žalovaného uvedl, že plnění, které poskytl PROFID s.r.o. Ing. Jaroslavu Camfrlovi nutno považovat za zvýhodňující úkony, které dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Insolvenční správce k půjčkám nedohledal žádné doklady, jednoznačně tedy, vycházeje z účetní evidence, kterou má k dispozici od dlužníka, může tvrdit, že došlo k bezhotovostním platbám. Podle jeho názoru i plnění bez právního důvodu lze považovat za neúčinný právní úkon.

ICM R

Z listin ze spisu KSOS 39 INS 4664/2010 soud zjistil, že:

-dne 03.05.2010 byl ve věci dlužníka PROFID s.r.o. doručen insolvenční návrh, kterým se insolvenční navrhovatel Reticulum a.s. domáhal zahájení insolvenčního řízení dlužníka a vydání rozhodnutí o úpadku s odůvodněním, že eviduje za dlužníkem splatnou pohledávku za nezaplacené služby daňového poradenství, když tato pohledávka byla na navrhovatele postoupena smlouvou ze dne 29.04.2010. Zároveň označil další věřitele dlužníka s peněžitými pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, -podáním doručeným soudu dne 13.05.2010 doplněným 04.06.2010 se dlužník připojil k již podanému insolvenčnímu návrhu s odůvodněním, že je v úpadku, neboť má více věřitelů s peněžitými závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, což na výzvu soudu doložil seznamem majetku a závazků ke dni 28.05.2010 (jedná se např. o závazek z titulu smlouvy ručení ve výši 12.121.006,60 Kč vůči Ústavu finančních služeb a.s., ve výši 508.453,07 Kč a 228.516,89 Kč vůči Komerční bance a.s. a daňový nedoplatek ve výši 621.585,-Kč na dani z přidané hodnoty za rok 2009 vůči Finančnímu úřadu Rožnov pod Radhoštěm, -dne 29.06.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka PROFID s.r.o. a insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Borek Placr, -usnesením ze dne 26.07.2010 byl na dlužníka PROFID s.r.o. prohlášen konkurz, -insolvenční řízení není dosud skončeno.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28582 soud zjistil, že Ing. Jaroslav Camfrla, anonymizovano byl zapsán jako statutární orgán-jednatel společnosti PROFID s.r.o. dne 28.04.2005 a je jím až dosud.

Z výpisu z účtu dlužníka PROFID s.r.o. soud zjistil, že tento provedl bezhotovostní platby ze svého účtu vedeného u Komerční banky a.s., číslo účtu 94-2612080207/0100 ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano vedeného u Komerční banky a.s. pod číslem 19-6995940267/0100 dne 27.03.2008 platbu ve výši 300.000,-Kč, dne 07.04.2008 platbu ve výši 250.000,-Kč, dne 08.04.2008 platbu ve výši 600.000,-Kč, dne 21.04.2008 platbu ve výši 100.000,-Kč, dne 25.04.2008 platbu ve výši 250.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 240.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 1.200.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 1.500.000,-Kč, dne 14.05.2008 platbu ve výši 2.000.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 200.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 500.000,-Kč, dne 15.05.2008 platbu ve výši 2.500.000,-Kč, dne 27.05.2008 platbu ve výši 300.000,-Kč, dne 12.06.2008 platbu ve výši 100.000,-Kč, dne 03.07.2008 platbu ve výši 600.000,-Kč, dne 08.07.2008 platbu ve výši 63.000,-Kč, dne 29.12.2008 platbu ve výši 380.000,-Kč, dne 03.02.2009 platbu ve výši 400.000,-Kč a dne 13.02.2009 platbu ve výši 100.000,-Kč.

Z dopisu Ing. Jaroslava anonymizovano ze dne 10.06.2011, adresovaného insolvenčnímu správci PROFID s.r.o. soud zjistil, že jednatel společnosti PROFID s.r.o. vysvětluje převod finančních prostředků za období březen 2008 až únor 2009 definovaných jako vrácení půjčky insolvenčnímu správci takto: Společnost PROFID s.r.o. byla založena jako developerská společnost s tím, že neměla žádné vlastní prostředky na svoji činnost. Proto byly potřebné finanční prostředky od samotného vzniku společnosti zajišťovány prostřednictvím půjček-krátkodobých finančních výpomocí-a to buď od společníka CAMFI s.r.o. nebo od osoby Ing. Jaroslava anonymizovano . Jelikož se jednalo o krátkodobé finanční výpomoci pro řešení okamžitého cash flow společnosti PROFID s.r.o., nebyly nikdy tyto půjčky pro svoji nutnou

ICM R operativnost schvalovány valnou hromadou společnosti a byly vždy svou povahou jako krátkodobé finanční výpomoci s vrácením na vyzvání. Takovýto způsob byl v souladu se zájmy společnosti PROFID s.r.o.

Z listin ze spisu KSOS 39 INS 15345/2011 soud zjistil:

-z usnesení ze dne 13.10.2011, že byl zjištěn úpadek Ing. Jaroslava anonymizovano a současně že na jeho majetek byl prohlášen konkurz, -z přihlášky pohledávky P3 doručené insolvenčnímu soudu dne 24.10.2011, že žalobce Ing. Borek Placr (věřitel č. 3) přihlásil do insolvenčního řízení s dlužníkem Jaroslavem Camfrlou nevykonatelnou pohledávku ve výši 12.053.000,-Kč, jako důvod vzniku je uvedeno poskytnutí finančních prostředků věřitelem a v dalších okolnostech pak žalobce uvedl, že z účetní evidence společnosti PROFID s.r.o. zjistil, že byly provedeny bezhotovostní platby z účtu vedeného u Komerční banky a.s. na účet dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , pohledávka byla přihlášena jako podmíněná s tím, že podmínka je vázána na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci podané žaloby na určení neúčinnosti právních úkonů, -z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.01.2012 a seznamu přihlášených pohledávek, že pohledávka přihlášena pod č. P3 v celkové výši 12.053.000,-Kč byla popřena toliko dlužníkem Ing. Jaroslavem Camfrlou, neboť žaloba o určení neúčinnosti právních úkonů dosud pravomocně neskončila, insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka pohledávku uznal v celé výši. V rámci přezkumného jednání bylo vyhlášeno usnesení, kterým byla pohledávka věřitele č. 3 zjištěna.

K obsahové správnosti provedených listinných důkazů neměli účastníci řízení žádné připomínky a námitky.

Návrh na provedení důkazů, a to přihláškami pohledávek ze spisu KSOS 39 INS 4664/2010, výslechem Ing. Jaroslava anonymizovano , vyjádřením ČSOB ze dne 14.01.2008 a nepodepsanou počítačovou sjetinou o pohybech na účtu dlužníka PROFID s.r.o. v letech 2005 -2010 byl zamítnut (nebyl proveden) vzhledem k tomu, že soud dospěl k závěru, že tyto důkazy nejsou zapotřebí za situace, kdy insolvenční správce dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano pohledávku přihlášenou Ing. Borkem Placrem pod evidenčním číslem P3 nepopřel a tato pohledávka byla, jak plyne z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.01.2012, zjištěna.

Po takto provedeném dokazování v souladu se zásadou koncentrace řízení soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Pokud byly uzavřeny mezi dlužníkem PROFID s.r.o. a Ing. Jaroslavem Camfrlou smlouvy o půjčkách, nebyl k těmto právním úkonům udělen předchozí souhlas valné hromady (je nesporné). Platby dle výpisu z účtu dlužníka byly dne 27.03.2008, 07.04.2008, 08.04.2008, 21.04.2008, 25.04.2008, 4x 14.05.2008, 3x 15.05.2008, 27.05.2008, 12.06.2008, 03.07.2008, 08.07.2008, 29.12.2008, 03.02.2009 a 13.02.2009 v celkové výši 11.583.000,-Kč převedeny na účet Ing. Jaroslava anonymizovano (je nesporné a vyplývá z výpisu z účtu dlužníka). Ing. Jaroslav Camfrla jako příjemce plateb byl a je jednatelem dlužníka PROFID s.r.o. (je nesporné a vyplývá z obchodního rejstříku).

Žaloba podaná dne 21.06.2011 je žalobou včasnou ve vztahu k okamžiku rozhodnutí o úpadku dlužníka PROFID s.r.o. jako podmínka dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Soud se tedy zabýval její materiální podstatou.

ICM R

Jelikož dlužníkem PROFID s.r.o. deklarovaným půjčkám nebyl udělen souhlas valné hromady společnosti tohoto dlužníka dle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku, který byl nezbytný, neboť Ing. Jaroslav Camfrla byl a dosud je jednatelem dlužníka PROFID s.r.o. a absence souhlasu valné hromady způsobila neplatnost případných ústních smluv o půjčkách, zabýval se soud tím, zda úkony dlužníka PROFID s.r.o., kterými provedl ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano platby dne 27.03.2008, 07.04.2008, 08.04.2008, 21.04.2008, 25.04.2008, 4x 14.05.2008, 3x 15.05.2008, 27.05.2008, 12.06.2008, 03.07.2008, 08.07.2008, 29.12.2008, 03.02.2009 a 13.02.2009 celkem ve výši 11.583.000,-Kč jsou neúčinné právní úkony. Za neúčinný lze podle ust. § 235 odst. 1 IZ považovat každý právní úkon dlužníka, který vede ke zkrácení uspokojení pohledávky některého z věřitelů, např. i takové jeho jednání nebo opomenutí, jimiž by dlužník založil např. závazkový vztah z titulu bezdůvodného obohacení.

Podle odstavce prvého a druhého ustanovení § 241 IZ platí, že zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleženo v konkurzu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Z uvedeného vyplývá, že pokud zvýhodňující úkon dlužník učinil vůči osobě blízké, nastává právní domněnka, že dlužník úkon učinil v době, kdy byl v úpadku (§ 241 odst. 2 věta druhá IZ). Je na osobě, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo která z něho měla prospěch, aby tvrdila a prokázala, že dlužník v úpadku nebyl. V tomto ohledu procesní nástupce Ing. Jaroslava anonymizovano -insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka sice důkazy označil, soud je však pro nadbytečnost neprováděl vzhledem k tomu, že v řízení bylo jednoznačně prokázáno, že žalovaný insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka, který je procesním nástupcem Ing. Jaroslava Camfry, pohledávku P3 přihlášenou do insolvenčního řízení KSOS 39 INS 15345/2011 Ing. Borkem Placrem ve výši 12.053.000,-Kč, jejíž neúčinnost je předmětem tohoto incidenčního sporu, uznal. Za této situace je insolvenční soud zjištěním pohledávky vázán.

S ohledem ke všem zjištěným okolnostem dospěl soud k závěru, že jednání dlužníka, a to platby specifikované ve výroku II. tohoto rozsudku, založily závazkový vztah z titulu bezdůvodného obohacení (není přitom podstatné, zda se jednalo o plnění bez právního důvodu v případě, že nebyla smlouva o půjčce uzavřena či zda se jedná o plnění z neplatného právního úkonu, pokud byla smlouva o půjčce uzavřena, avšak neplatně), kterým získal Ing. Jaroslav Camfrla bezdůvodné obohacení. V důsledku vyvedení finančních prostředků ve výši 11.583.000,-Kč byli ostatní věřitelé zkráceni a je tím naplněna skutková podstata ust. § 235 IZ a § 241 IZ, neboť Ing. Jaroslavu Camfrlovi se dostalo většího uspokojení pohledávek, než jaké by mu jinak náleželo v konkurzu. Taktéž podmínka učinění úkonu v době úpadku dlužníka byla splněna, neboť za situace, kdy platby byly provedeny ve prospěch Ing. Jaroslava anonymizovano , jednatele dlužníka, tedy osoby dlužníku blízké, je zde dána právní fikce, že se jedná o úkony, které dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. A jelikož poslední podmínka-učinění úkonu ve lhůtě 3 let před zahájením insolvenčního řízení (když platil režim osoby blízké) byla rovněž splněna, soud žalobě na určení, že v žalobě specifikované právní úkony (po částečném omezení žaloby) jsou neúčinné, vyhověl.

ICM R

Pokud jde o náklady řízení, nutno konstatovat, že úspěšnější žalovaný by měl podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř. (když zastavení řízení z procesního hlediska zavinil žalobce) právo na poměrnou část účelně vynaložených nákladů. Žalovanému však náhrada nákladů řízení přiznána nebyla, jelikož insolvenční správce na straně žalobce požívá nákladové imunity a podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 27.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Marcela Šurabová samosoudkyně

ICM R