39 ICm 1422/2010
Číslo jednací: 39 ICm 1422/2010-105 KSBR 37 INS 962/2010-C2-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou ve věci žalobce JUDr. Milana Nováčka, Karlovo nám. 22/28, 674 01 Třebíč, insolvenčního správce dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , Březinova 359, 676 02 Moravské Budějovice proti žalované Mgr. Ing. Iloně Chládkové, Bráfova 52, 674 01 Třebíč, insolvenční správkyni dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , Staroříšská 141, 588 65 Nová Říše, o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba s návrhem, aby soud z majetkové podstaty dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Staroříšská 141, 588 65 Nová Říše vyloučil nemovitosti: budovu č.p. 32 na pozemku parc. č.st. 7/1, pozemek parc. č.st. 7/1 o výměře 1380 m2, zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č.st. 7/2, pozemek parc. č.st. 7/2 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č.st. 87, pozemek parc. č.st. 87 o výměře 105 m2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 9/4 o výměře 1115 m2, ostatní plocha, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice na listu vlastnictví číslo 163 pro k.ú. Vranín, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. KSBR 37 INS 962/2010-C2-21

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 14. 10. 2010 domáhal se žalobce Marek Valach vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Stanislava anonymizovano . V návrhu žalobce uvedl, že jako kupující uzavřel dne 27. 12. 2007 kupní smlouvu se Stanislavem Nehybou jako prodávajícím, na základě které nabyl do svého vlastnictví výše uvedené nemovitosti. Právní účinky vkladu vlastnického práva ve prospěch žalobce nastaly na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice, a to ke dni 11. 2. 2008. Kupní smlouva byla sepsána a podepsána v advokátní kanceláři JUDr. Roberta Mrázika. Kupní cena byla mezi prodávajícím a žalobcem sjednána ve výši 1.000.000,-Kč. Celá kupní cena byla ze strany žalobce uhrazena tak, že poskytovatelem úvěru byla poukázána přímo ve prospěch účtu JUDr. Roberta Mrázika, když tento advokát s finančními prostředky zaplacenými na kupní cenu nemovitostí naložil v souladu s kupní smlouvou tak, že uspokojil přímo pohledávky věřitelů, v důsledku kterých byly převáděné nemovitosti zatíženy. Prodávajícím byl žalobce informován, že má dluhy ve výši cca 940.000,-Kč a hodlá kupní cenu nemovitostí použít za účelem uspokojení svých věřitelů. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 6. 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Stejným usnesením byla insolvenčním správcem ustanovena žalovaná, která do soupisu majetkové podstaty dlužníka Stanislava anonymizovano zahrnula i nemovitosti žalobce. Vyrozumění o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka bylo ze strany žalované doručeno žalobci dne 16. 9. 2010.

Ve svém vyjádření ze dne 7. 3. 2011 žalovaná k věci uvedla, že dne 14. 9. 2010 do majetkové podstaty dlužníka Stanislava anonymizovano byly sepsány nemovitosti zapsané na LV č. 163 pro obec Moravské Budějovice a k.ú. Vranín, o jejichž vyloučení se jedná. Nemovitosti měl žalobce nabýt jako kupující kupní smlouvou uzavřenou dne 27. 12. 2007 se Stanislavem Nehybou jako prodávajícím. Jelikož kupní smlouvu považovala žalovaná za absolutně neplatnou sepsala nemovitosti do soupisu majetkové podstaty. V době, kdy Stanislav Nehyba smlouvu uzavíral, to je dne 27. 12. 2007, byla na jeho majetek vedena řada exekucí a to: exekuce nařízená usnesením OS v Jihlavě, č.j. 8 Nc 6166/2005-5, usnesením OS v Jihlavě, č.j. 2 Nc 5420/2006-9, usnesením OS v Jihlavě, č.j. 2 Nc 5509/2006-7 a usnesením OS v Jihlavě, č.j. 2 Nc 6416/2006-7. Dále byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitostí 012 Ex-1408/2006-16 ze dne 6. 12. 2006. Podle § 44 odst. 7 z. č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ke dni 27. 12. 2007, po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. Z výše uvedeného plyne, že kupní smlouva je absolutně neplatná od samého počátku a ani skutečnost, že z výtěžku prodeje byli mimo jiné uspokojeni i věřitelé, nemůže na neplatnosti nic změnit. Vzhledem k výše uvedenému žalovaná navrhla, aby soud žalobu zamítl.

Podáním ze dne 5. 4. 2012 zástupkyně žalobce k vyjádření žalované sdělila, že nesouhlasí se závěrem žalované, že kupní smlouva uzavřená dne 27. 12. 2007 ohledně nemovitostí v k.ú. Vranín mezi Stanislavem Nehybou jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím je absolutně neplatná a to od svého počátku. Žalobce jako kupující uhradil kupní KSBR 37 INS 962/2010-C2-21 cenu, tj. částku 1.000.000,-Kč tak, že ji složil na účet advokáta JUDr. Roberta Mrázika. Složená částka pak byla použita v souladu s článkem III. kupní smlouvy na úhradu dluhů prodávajícího, mimo jiné i závazků vůči věřitelům v exekučních řízeních, která byla v té době vedena. Bylo dohodnuto, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva bude podán poté, co bude mít advokát k dispozici dokumenty osvědčující zastavení exekučního řízení. Vklad vlastnického práva byl zapsán v katastru nemovitostí 11. 3. 2008. Žalobce má za to, že kupní smlouva nemůže být absolutně neplatná pro porušení ustanovení § 44 odst. 7 z. č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ke dni 27. 12. 2007. Pokud v exekučních řízeních vedených v době uzavření kupní smlouvy byli oprávnění, tj. věřitelé, uspokojeni tak, že jejich nárok zanikl zaplacením a exekuční řízení byla z tohoto důvodu zastavena, není důvod spojovat úkon prodávajícího se sankcí absolutní neplatnosti, to i poté, když došlo k zastavení exekucí. Jestliže kupní smlouva byla uzavřena dne 27. 12. 2007 za situace, kdy z kupní ceny byly následně uspokojeny nároky oprávněných v exekučních řízeních, pak postih této smlouvy absolutní neplatnosti není namístě. I když ke změně zákona týkající se generálního inhibitoria došlo teprve v roce 2009 na základě novely exekučního řádu, je nutno i pro dobu předcházející účinnosti této novely vycházet z úmyslu zákonodárce. Žalobce poukázal na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2011 pod sp. zn. 31 Cdo 4545/2008, ve kterém dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru: Je-li zastavena exekuce, aniž jí byl postižen majetek, s nímž povinný nakládal v rozporu s generálním inhibitorem ve smyslu ust. § 44 odst. 7 z. č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2009, považují se úkony, jimiž povinný s tímto majetkem nakládal za trvání exekuce, za platné.

V podání ze dne 20. 10. 2013 žalovaná dále uvedla, že není pravdou, že všechny exekuce, kterými byl dlužník Stanislav Nehyba postižen, byly zastaveny, aniž by byl postižen majetek, s nímž nakládal povinný v rozporu s generálním zákazem, jak to předvídá citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Exekuce, které byly na majetek povinného vedeny a nebyly zastaveny, jsou: exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Jihlavě, č.j. 2 Nc 6416/2006-7, provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Dědek, č.j. 2 Nc 4553/2007, provedením exekuce byl pověřen Mgr. Petr Jaroš a č.j. 2 Nc 6349/2007, provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jaromír Franc.

Z řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn. 30 INS 11482/2013 je soudu známo, že usnesením ze dne 27. 8. 2013 bylo rozhodnuto o úpadku navrhovatele Marka anonymizovano . Insolvenčním správcem byl současně ustanoven JUDr. Milan Nováček, s místem výkonu činnosti Karlovo nám. 22/28, Třebíč. Usnesením ze dne 15. 11. 2013 soud na majetek žalobce prohlásil konkurs. Podáním ze dne 7. 7. 2014 insolvenční správce JUDr. Milan Nováček soudu sdělil, že na podané žalobě trvá a navrhuje pokračování řízení. Na jednání konaném dne 13. 8. 2014 k dotazu soudu, která konkrétní exekuční řízení uvedená ve vyjádření žalované byla skončena, žalobce sdělil, že tyto skutečnosti mu nejsou známy.

Usnesením č.j. KSBR 37 INS 962/2010-A-21 ze dne 9. 6. 2010 soud rozhodl o úpadku dlužníka Stanislava anonymizovano a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Insolvenční správkyní současně ustanovil Mgr. Ing. Ilonu Chládkovou. Podáním ze dne 14. 9. 2010 insolvenční správkyně soudu předložila aktualizovaný soupis majetkové podstaty, v němž mimo jiné uvedla nemovitosti zapsané na LV č. 163 pro obec Moravské Budějovice a k.ú. Vranín, a to: st. 7/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1380 m2, st. 7/2-zastavěná plocha a nádvoří KSBR 37 INS 962/2010-C2-21 o výměře 9 m2, st. 87-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2, p.č. 9/4-ostatní plocha o výměře 1115 m2, budova č.p. 32 (výroba) na st. 7/1, budova bez p.č./č.e. (garáž) na st. 7/2, budova bez p.č./č.e. (výroba) na st. 87, všechny v obci Moravské Budějovice a k.ú. Vranín s tím, že majetek náleží Marku Valachovi (žalobci) a byl sepsán z důvodu neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27. 12. 2007 mezi dlužníkem a Markem Valachem.

Z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k uvedeným nemovitostem vyplývá, že byla sepsána dne 27. 12. 2007 mezi dlužníkem Stanislavem Nehybou jako prodávajícím a žalobcem Markem Valachem jako kupujícím. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 11. 3. 2008.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě č.j. 2 Nc 6416/2006-7 ze dne 17. 10. 2006, byla nařízena exekuce vykonatelného směnečného platebního rozkazu Okresního soudu v Jihlavě, č.j. Sm 393/2005-20 ze dne 17.1.2005, proti povinnému Stanislavu Nehybovi, k uspokojení pohledávky oprávněného Waldviertler Sparkasse von 1842 ve výši 598.367,-Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl současně pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Exekutorský úřad Zlín. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 26. 1. 2007, právní moc 13. 2. 2007. Podáním ze dne 8. 11. 2013 soudní exekutor žalované sdělil, že podle usnesení o nařízení exekuce č.j. 2 Nc 6414/2006-7 ze dne 17. 10. 2006 bylo na vymáhanou pohledávku vymoženo 751.318,17 Kč, zbývá uhradit včetně nákladů řízení 172.135,83 Kč. Exekuce stále trvá.

Usnesením ze dne 22. 1. 2007, č.j. 2 Nc 4553/2007-8 nařídil Okresní soud v Jihlavě exekuci proti povinnému Stanislavu Nehybovi k uspokojení pohledávky oprávněného Nové Město na Moravě ve výši 6.000,-Kč. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim. Podáním ze dne 21. 10. 2013 soudní exekutor žalované sdělil, že exekuční řízení nebylo dosud zastaveno.

Podle ust. § 225 odst. 1 a 2 z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Dle ust. § 44 odst. 7 z. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy, t. j. dne 27. 12. 2007, po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnosti, je neplatný.

V dané věci má soud za prokázané, že majetek uvedený ve výroku byl zahrnut do majetkové podstaty dlužníka Stanislava anonymizovano . Žaloba byla podána ve lhůtě dle ust. § 225 KSBR 37 INS 962/2010-C2-21 odst. 2 IZ. Jelikož kupní smlouva byla dlužníkem uzavřena po doručení usnesení o nařízení exekuce sp. zn. 2 Nc 6416/2006-7 a dle ust. § 44 odst. 7 exekučního řádu ve znění účinném ke dni jejího uzavření je tak právním úkonem neplatným, soud žalobu zamítl. Na majetek povinného Stanislava anonymizovano byl usnesením ze dne 9. 6. 2010 prohlášen konkurs. Ze sdělení soudního exekutora plyne, že ke dni 8. 11. 2013 nebyla pohledávka oprávněného ve výši 172.135,83 Kč uhrazena. Pohledávka přiznaná směnečným platebním rozkazem č.j. Sm 393/2005-20 ze dne 17.1.2005 byla věřitelem Waldviertler Sparkasse von 1842 AG v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano rovněž přihlášena a dlužníkem ve výši 120.000,-Kč uznána. Žalobce rovněž nesplnil svoji povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti, jestliže sám uvedl, že mu není známo, která konkrétní exekuční řízení, uvedená ve vyjádření žalované, byla skončena.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Úspěšné žalované náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15.

Krajský soud v Brně dne 13. srpna 2014

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.