39 ICm 128/2010
Číslo jednací: 39 ICm 128/2010-183

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou ve věci žalobce Moravské železárny, a.s., se sídlem Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 779 11, IČO 47674865, zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem Hlinky 118, Brno, PSČ 603 00, proti žalovanému JUDr. Ing. Maxmiliánovi Jaškovi, bytem Dlouhá 486/42, Olomouc-Lazce, PSČ 772 00, insolvenčnímu správci dlužníka STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., Zkratka: SMS, a.s. v likvidaci , se sídlem Olomouc, Řepčínská 86, IČO 48909491, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, aby pozemky p.č. 1205 a p.č. 1206, oba zapsané na listu vlastnictví č. 617 pro katastrální území Řepčín, obec Olomouc, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, byly vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., IČO 48909491, se sídlem Olomouc, Řepčínská 86, PSČ 779 00, se zamítá. isir.justi ce.cz

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 4.236,-Kč do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 16.4.2010 se žalobce domáhal vyloučení ve výroku označených nemovitostí (dále jen Nemovitosti ) ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zapsaných pod položkou A.7 a A.8 s odůvodněním, že SMS, a.s. v likvidaci (dále jen dlužník) nabyl od žalobce uvedené pozemky za sjednanou kupní cenu ve výši 2.945.500,-Kč na základě kupní smlouvy dne 24.4.2001, na jejímž základě byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy tato smlouva, uzavřena v rozporu s ustanovením ust. § 196a zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění platném do 30.12.2001, zejména s ust. § 196a odst. 3 obch.zák. pro absenci požadavku určení hodnoty převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, je kupní smlouvou absolutně neplatnou pro rozpor se zákonem. Žalobu soud rozhodnutím ze dne 19.2.2014, č.j.-48 zamítl (výrok I) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II). K odvolání žalobce odvolací soud rozhodnutím ze dne 20.11.2014, č.j. 12 VSOL 87/2014-111 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Účastníci řízení setrvali na svých dosavadních stanoviscích.

Soud prvního stupně vázán právním zározem odvolacího soudu doplnil dokazování a zjistil:

-z dodatku č. 1 ze dne 18.2.2015 ke znaleckému posudku č. 227-5/2014, vypracovaný znalcem Ing. Markem Kořenkem, se znaleckou doložkou dle ust. § 127a o.s.ř., že znalec stanovil tržní hodnotu (obvyklou cenu) Nemovitosti ke dni 11.5.2001 ve výši 2.297.490,-Kč, přičemž pro stanovení obecné, tj. obvyklé, tržní ceny byla použita metodika oceňování dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a prováděcí vyhláška č. 173/2001 Sb. k datu 11.5.2001 podle cenové mapy stavebních pozemků města Olomouce platné do 30.6.2001, částkou 390,-Kč/m2. Z vysvětlení znalce u jednání bylo dále zjištěno, že vycházel z cenové mapy vydané dne 1.5.1999, jejíž platnost byla ukončena ke dni 30.6.2001, přičemž podkladem pro ceny uvedené v cenových mapách jsou tržní ceny nemovitostí zjištěných porovnávací metodou k datu platnosti cenové mapy. Uvedl vývoj trhu ve výše uvedené oblasti, tj. parcel.č. 1205 a 1206, kdy podle cenové mapy činila cena pozemků v období od 1.7.2001 do 31.3.2003 částku 390,-kč/m2, od 1.4.2003 do 30.6.2006 předpokládá cenu 390-400,- Kč/m2, od 1.7.2006 do 30.9.2006 činila cena 400,-Kč/m2, od 1.7.2009 do 30.6.2012 byla cena v dané oblasti 440,-Kč/m2 a od 1.7.2012 dosud činí cena za m2 částku 700,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku č. 227-5/2014 včetně dodatku č. 1 k tomuto posudku pro stanovení tržní ceny pozemku použil znalec cenovou mapu stavebních pozemků města Olomouc, která zohledňuje a vychází při zpracování tržní ceny nemovitostí ze skutečně realizovaných prodejů doplněných o další nemovitosti porovnávací metodou. Srovnávací metodu znalec nepoužil,

-ze znaleckého posudku č. 51/2015 ze dne 1.10.2015 vypracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus, spol. s r.o., se znaleckou doložkou dle § 127a o.s.ř., že Nemovitosti byly znalecky oceněny ke dni 11.5.2001 na tržní hodnotu 3.000.000,-Kč metodou, kdy znalec provedl stanovení tržní ceny pozemků ke dni místního šetření na základě porovnávací metody a cenové mapy pro město Olomouc při zpětné projekci stanovení tržní hodnoty na základě porovnávací metody a cenové mapy pro město Olomouc s využitím míry inflace pro jednotlivé roky sledovaného období. Na základě tohoto postupu znalec odhadl tržní hodnotu posuzovaných pozemků ke dni zpracování znaleckého posudku ve výši 4.100.000,-Kč a zpětně ke dni 11.5.2001 na hodnotu 3.000.000,-Kč,

-na skutková zjištění z provedených důkazů a to insolvenčního spisu KSOS 39 INS 3971/2009 (čl. A36, B8, B13), obsahu spisuuvedená v rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 19.2.2014 č.j.-48, strana 3-4 rozhodnutí, doplněná odvolacím soudem a to úplným výpisem z obchodního rejstříku společnosti žalobce, společnosti dlužníka, kupní smlouvou, jejímž předmětem byl převod Nemovitosti uzavřené dne 11.5.2001, hodnocena na straně 5-6 rozhodnutí ze dne 20.11.2014, č.j. 12 VSOL 87/2014-111, soud pro stručnost odkazuje.

Na základě provedeného dokazování činí soud závěr o skutkovém stavu věci: insolvenční soud usnesením ze dne 6.11.2008 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil žalovaného, který do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod pol. č. A.7 a A.8 dne 9.3.2010 sepsal předmětné Nemovitosti, které dlužník nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 11.5.2001 od žalobce jako společnost od osoby blízké za protihodnotu ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu dlužníka ke dni jeho nabytí. Žaloba je podána proti insolvenčnímu správci, v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku trvají účinky konkursu a ke dni rozhodnutí o žalobě nebyl sporný majetek z majetkové podstaty vyňat.

Při právním posouzení věci vycházel soud z ust. § 225 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ust. § 196a obchodního zákoníku, v rozhodném znění, ust. § 39 obč. zák. ve znění zák. č. 131/1982 Sb., ust. § 3028 zák. č. 89/2012 Sb. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Předpokladem úspěšnosti vylučovací žaloby (vedle pasivní legitimace insolvenčního správce, trvání účinku konkursu a sepisu sporného majetku v majetkové podstatě-viz. závěry Nejvyššího soudu uveřejněné pod č. 27/2003 , č. 9/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek aplikovatelné i pro insolvenční řízení) je prokázání skutečnosti, že právo, které vylučuje zařazení sporného majetku do majetkové podstaty dlužníka svědčí žalobci. Odvolací soud přisvědčil tvrzení žalobce, že kupní smlouva ze dne 11.5.2001 podléhala režimu ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku v rozhodném znění a ve vztahu k nabyvateli (dlužníku) vznikla povinnost stanovení hodnoty převáděného majetku na základě posudku znalcem jmenovaného soudem, když úplatný převod byl učiněn mezi osobami vyjmenovanými v ust. § 196a odst. l obchodního zákoníku za protihodnotu ve výši přesahující výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu dlužníka. Zároveň odvolací soud konstatoval, že ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku v rozhodném znění je ustanovením na ochranu jak společnosti prodávajícího, tak společnosti kupujícího, prosadí se však pouze za předpokladu, že převodem majetku v rozporu s tímto ustanovením na způsob stanovení ceny, byla společnost poškozena. Ze závěrů znaleckého posudku č. 227-5/2014 včetně jeho dodatku č. l, který stanovil tržní cenu Nemovitostí ve výši 2.297.490,-Kč ke dni uzavření kupní smlouvy tedy vyplývá, že prodávající společnost žalobce tímto právním úkonem tj. uzavřením kupní smlouvy za cenu 2.945.500,-Kč poškozena nebyla. Námitky žalobce ve vztahu ke způsobu určení tržní ceny, znalec u jednání vysvětlil tak, že vycházel z cenové mapy, která v místě a čase činila 390,-Kč/m2, že sice nepoužil srovnávací metodu pro stanovení obvyklé ceny, nicméně cenová mapa stavebních pozemků města Olomouce zohledňuje a vychází při zpracování tržní ceny nemovitostí ze skutečně realizovaných prodejů doplněných o další nemovitosti porovnávací metodou. Ze znaleckého posudku č. 51/2015, kdy znalec odhaduje tržní hodnotu posuzovaných pozemku ke dni 11.5.2001 na částku 3.000.000,-Kč vyplývá, že tato vychází přepočtem z cenové úrovně 2015 na úroveň 2001 využitím míry inflačního růstu vyhlášeného MFČR. Základem pro výpočet úrovně ceny pozemků pro rok 2015/2016 je cena pozemků stanovena znalcem ve výši 700 Kč/m2, tedy cena shodná s cenami (strana 11 a 12 posudku) dle cenové mapy pro město Olomouc, kdy cena pozemků činí 700 Kč/m2, celková plocha 5891 m2, tedy aktuální celková tržní hodnota činí 4.123.700,-Kč (násobek ceny dle cenové mapy a plochou pozemků). Na základě porovnávací metody pak znalec odhadl součanou tržní hodnotu pozemků ve výši 4.100.000,-Kč, tedy nižší než dle cenové mapy. Při stanovení tržní ceny k datu 11.5.2001 znalec k závěrečné částce 3.000.000,-Kč dospěl přepočtem cenové úrovně využitím míry inflačního růstu.

Soud si vědom skutečnosti, že nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů znalce (což ale neznamená, že je vázán znaleckým posudkem a musí jej bez dalšího převzít) a i za situace, že k závěrům znaleckého posudku předloženého žalobcem vznesl žalovaný řadu námitek, nepřikročil k případnému výslechu znalce k uvedenému posudku ani k vypracování revizního posudku. Oba znalecké posudky jako základ pro stanovení obvyklé ceny vycházely z cenové mapy pro město Olomouc. V případě tržní ceny, kterou znalec odhadl částkou 3.000.000,-Kč, tedy ceny, která překračuje cenu uzavřeného obchodu o částku 54.500,-Kč, nebyla společnost prodávajícího, tedy žalobce, poškozena tak, že by na uzavření kupní smlouvy bylo možno nahlížet jako na absolutně neplatný právní úkon, neboť cena ve výši 2.945.500,-Kč byla mezi prodávajícím a kupujícím stanovena dohodou a nebylo ani tvrzeno, že by společnost prodávající byla schopna realizovat obchod za cenu vyšší.. Uvedenou kupní smlouvu ze dne 11.5.2001 tedy soud hodnotí jako platně uzavřenou kupní smlouvu mezi stranami za podmínek v obchodním styku obvyklých, o čemž svědčí dohoda stran o kupní ceně, neboť výsledek obchodu je vždy otázkou nabídky a poptávky a znalecký posudek pouze deklaruje hodnotu v místě a čase obvyklou, což ještě neznamená, že za takto znalecky stanovenou cenu k uzavření obchodu dojde. Nelze ani přehlédnout skutečnost, že deklarovanou újmu, kterou společnost uzavřením kupní smlouvy takto utrpěla, pocítila až po uplynutí 9 let od uzavření předmětné smlouvy (kdy na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a Nemovitosti zahurnuty do majetkové podstaty) a to podáním této vylučovací žaloby a určovací žaloby podané a zamítnuté u Okresního soudu v Olomouci.

Za situace, kdy po provedeném dokazování postupem dle § 132 o.s.ř. nebylo v řízení prokázáno, že právo, které vylučuje zařazení sporného majetku do majetkové podstaty dlužníka svědčí žalobci, soud žalobu zamítl.

Náklady řízení dle ustanovení § 142 odst. l o.s.ř. byly žalovanému přiznány ve výši 4.236,-Kč a představují cestovní náhrady osobním automobilem HYUNDAI ix55 CRDI, RZ 5MO 0615 za jízdné z Olomouce do Ostravy a zpět, tj. 2x112 km, průměrné spotřebě dle technického průkazu 7,6l nafty/100 km, sazbě základních náhrad silničních motorových vozidel 3,70 Kč, ceně pohonných hmot 36,-Kč dne 11.2.2014 ve výši 1.442,-Kč, dne 2.10.2015 při ceně pohonných hmot 36,10 Kč a parkovném 20,-Kč ve výši 1.443,-Kč a dne 27.7.2016 při ceně pohonných hmot 29,50 Kč ve výši 1.331,-Kč. Žalobce byl k jejich úhradě zavázán ve lhůtě dle ust. § 160 odst. l o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 03.08.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně