39 ICm 1219/2012
Číslo jednací: 39 ICm 1219/2012 KSBR 39 INS 15251/2010-C2-4

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v právní věci žalobce: Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, Masarykovo náměstí 37, 783 91 Uničov, jako insolvenční správkyně dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ: 15413250, proti žalovanému: Ing. Michal Zámečník, Stará Osada 27, 615 00 Brno, jako insolvenční správce dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395 o návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012

takto: I. Návrh žalobkyně na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012, aby žalovanému bylo zakázáno jakkoliv nakládat s položkami majetkové podstaty, a to: a) nemovitostmi zapsanými pod položkou n1 soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395 (blíže specifikované v příloze č. 1 soupisu majetkové podstaty), b) movitým majetkem zapsaným pod položkou m1 soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395 (blíže specifikovaných v příloze č. 2 soupisu majetkové podstaty), c) movitým majetkem zapsaným pod položkou m2 soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395 (blíže specifikovaných v příloze č. 3 soupisu majetkové podstaty), které byly zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395, a to do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o incidenční žalobě vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 13ICm 1225/2012 se odmítá.

II. Žádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení v souvislosti s řízením o návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012.

Odůvodnění: Dne 16.5.2012 bylo podepsanému insolvenčnímu soudu doručeno podání žalobkyně ze dne 16.5.2012, kterým se domáhala vydání předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ve svém návrhu žalobkyně uvedla, že je insolvenční správkyní dlužníka Jiřího anonymizovano , add. generálie shora, na jehož majetek byl Krajským soudem v Ostravě v řízení sp. zn. KSOS 13INS 1972/2011 prohlášen konkurs. Žalovaný podle žalobkyně sepsal do majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395 majetek KSBR 39 INS 15251/2010-C2-4 označený ve výroku tohoto rozhodnutí. Dne 11.1.2010 byla uzavřena smlouva o vkladu podniku mezi Jiřím Rýznarem, add. generálie shora v postavení vkladatele a Jiřím Rýznarem v postavení správce vkladů společnosti JIREX, a.s. se sídlem Dvorská 2333/19c, Zábřeh, když tato společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 18.12.2009 ve formě notářského zápisu sepsaného u Mgr. Pavla Hutáka, notáře se sídlem v Olomouci, sp. zn. NZ 515/2009, N531/2009. Na základě smlouvy o vkladu podniku ze dne 11.1.2010 vložil Jiří Rýznar jako vkladatel podnik do základního kapitálu společnosti JIREX, a.s. Podnik vkladatele jako hromadná věc byla tvořena nemovitými věcmi, movitými věcmi, právy a povinnostmi z pracovněprávních vztahů, pohledávkami, závazky a jinými právy. Podnik vkladatele byl popsán ve znaleckém posudku č. 470/09 ze dne 4.12.2009, který byl vyhotoven Ing. Karlem Machánkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví oceňování podniku, který byl k ocenění jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.2009. Dne 28.1.2010 byl uzavřen dodatek č. 1 k Zakladatelské smlouvě, kterou byla změněna obchodní firma společnosti JIREX, a.s. na MASO JIREX, a.s., kdy tento dodatek byl uzavřen rovněž ve formě notářského zápisu. Na základě tohoto byl dne 28.1.2010 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o vkladu podniku s uvedením příslušných změn. Žalobkyně má za to, že shora popsané jednání dlužníka Jiřího anonymizovano naplňuje znaky úmyslně zkracujícího právního úkonu dle § 242 odst. 1, odst. 2 insolvenčního zákona, když Jiří Rýznar v době uzavření předmětné smlouvy o vkladu podniku měl závazky, které jsou specifikované mimo jiné ve znaleckém posudku uvedeném výše. Úmysl Jiřího anonymizovano zkrátit věřitele v souladu s § 242 odst. 2 insolvenčního zákona předpokládá, když Jiří Rýznar převáděl svůj podnik na společnost, kde byl většinovým akcionářem. Dne 30.4.2012 byla Krajskému soudu v Ostravě ze strany žalobkyně podána odpůrčí žaloba na určení neúčinnosti právního úkonu, kdy žalobkyně navrhuje, aby Krajský soud v Ostravě vydal rozsudek, že smlouva o vkladu podniku ze dne 11.1.2010 je neúčinná. Tento incidenční spor je veden u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 13ICm 1225/2012. Dne 30.4.2012 byla Krajskému soudu v Brně ze strany žalobkyně podána žaloba na vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395. Na základě těchto skutečností se žalobkyně domáhala vydání předběžného opatření tak, jak je označeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Insolvenční soud považuje za potřebné na úvod uvést, že předmětný návrh na vydání předběžného opatření soud řeší v rámci incidenčního sporu vedeného u podepsaného insolvenčního soudu pod sp. zn.. Podepsaný insolvenční soud tak postupoval přesto, že na první straně návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012 žalobkyně uvedla spisovou značku podepsaného insolvenčního soudu 46 INS 15251/2010, což je insolvenční řízení vedené na majetek dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395. Podepsaný insolvenční soud tak postupoval proto, že žalobkyně sama na podaném návrhu na vydání předběžného opatření uvedla jako účastníky žalobce a žalovaného a do insolvenčního spisu podepsaného insolvenčního soudu sp. zn. KSBR 39 (původně 46) INS 15251/2010 žalobkyně podáním ze dne 30.4.2012 sdělila, že podala u Krajského soudu v Ostravě žalobu na určení neúčinnosti právního úkonu, a to v souvislosti s postupem žalovaného označeného v návrhu na vydání předběžného opatření, který předmětný majetek zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395. Z těchto skutečností podepsaný insolvenční soud dovodil, že návrh na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012 byl žalobkyní směřován k podané vylučovací žalobě vedené u podepsaného insolvenčního soudu pod sp. zn. 39ICm 1219/2012 a nikoliv do insolvenčního řízení vedeného opět u podepsaného insolvenčního soudu pod sp. zn. 39INS 15251/2010.

Spor o vyloučení věci z majetkové podstaty je ve smyslu § 159 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění KSBR 39 INS 15251/2010-C2-4

(dále jen insolvenční zákon ) součástí insolvenčního řízení vedeného u insolvenčního soudu (§ 160 odst. 1 insolvenčního zákona). Proto i na návrh na vydání předběžného opatření podaný v rámci incidenčního sporu je třeba vztáhnout ustanovení insolvenčního zákona.

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákona jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle § 113 odst. 1 insolvenčního zákona, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovu uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovali dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanovení předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Z výše citovaných ustanovení insolvenčního zákona vyplývá, že úprava otázky předběžného opatření není v insolvenčním zákoně řešena komplexně a je tedy třeba použít podpůrně ustanovení občanského soudního řádu, která řeší otázku návrhu na vydání předběžného opatření a rozhodnutí o tomto návrhu, což jsou ustanovení § 74 a násl. o.s.ř.

Podle § 74 odst. 2 věta první o.s.ř. účastníci řízení o návrhu na vydání předběžného opatření jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.

Podle § 75 odst. 2 a odst. 5 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodních, firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečnosti o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného patření se navrhovatel domáhá; ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí dále návrh obsahovat identifikační číslo právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

Podle § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Jak je již výše uvedeno podepsaný insolvenční soud dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012 se vztahuje k vylučovací žalobě, kterou žalobkyně podala u podepsaného insolvenčního soudu dne 30.4.2012 a která je vedena pod sp. zn. 39ICm 1219/2012. Návrh na vydání předběžného opatření ze dne 1ž.5.2012 však KSBR 39 INS 15251/2010-C2-4 směřuje proti jinému subjektu, než proti kterému je namířena vylučovací žaloba ze dne 30.4.2012. Žalobkyně se tímto postupem odchýlila od výše citovaného ustanovení § 74 odst. 2 o.s.ř. Žalovaný označený v návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 16.5.2012 tedy není pasivně legitimován v řízení o návrhu na vydání předběžného opatření. Aktivní legitimace žalobkyně vyplývá z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku; i když je třeba konstatovat, že žalobkyně svou aktivné legitimaci sama žádným způsobem nedoložila.

Žalobkyně k podanému návrhu na vydání předběžného opatření doložila kopie odpůrčí žaloby ze dne 30.4.2012 a kopii vylučovací žaloby ze dne 30.4.2012 adresované podepsanému insolvenčnímu soudu. V návrhu na vydání předběžného patření žalobkyně dále označila jako důkazy pouze spisy podepsaného insolvenčního soudu sp. zn. KSBR 46INS 15251/2010 a spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 13ICm 1225/2012 a dále spis podepsaného insolvenčního soudu sp. zn. 39ICm 1219/2012; blíže tyto listiny nespecifikovala. Podepsaný insolvenční soud má za to, že takové vymezení důkazů, které mají dokládat skutečnosti uvedené v návrhu na vydání předběžného opatření, je naprosto nedostatečné. Z takového označení není zřejmé, kterých částí soudních spisů se žalobkyně domáhá jako důkazů. Podepsaný insolvenční soud má za to, že není povinností soudu, který rozhoduje o návrhu na vydání předběžného opatření, zkoumat obsah celých soudních spisů označených jako důkazy, když minimálně spis podepsaného insolvenčního soudu spisové značky podle aktuálního stavu 39INS 15251/2010 je velmi obsáhlý. Pokud má soud o návrhu na vydání předběžného opatření v souladu s § 75c odst. 2 o.s.ř. rozhodnout do 7 dnů, musí navrhovatel předběžného opatření dostatečně specifikovat důkazy, především listiny, které mají doložit jeho tvrzení uvedená v návrhu na vydání předběžného opatření.

Výše uvedené skutečnosti o nedostatku pasivní legitimace a nedostatečném označení důkazů v návrhu na vydání předběžného opatření brání rozhodnutí o návrhu a činí tento návrh nedostatečným. S ohledem na tyto skutečnosti a citované ustanovení § 75a odst. 1 o.s.ř. podepsaný insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

I v případě, že by soud nebral ohled na nedostatky v otázce pasivní legitimace nebo by označení důkazů v návrhu na vydání předběžného opatření považoval za dostatečné, musel by podaný návrh na vydání předběžného opatření zamítnout. Žalobkyně sice odkázala na soudní spisy, které jsou přístupné elektronickou formou, ovšem v těchto spisech Krajského soudu v Ostravě přístupných v elektronické podobě ani ve vylučovací žalobě vedené u podepsaného insolvenčního soudu pod sp. zn. 39ICm 1219/2012 nejsou doloženy všechny rozhodné skutečnosti uvedené v návrhu na vydání předběžného opatření. Jde především o notářské zápisy, kterými mělo dojít ke vkladu movitých a nemovitých věcí ze strany Jiřího anonymizovano do majetku dlužníka MASO JIREX, a.s., IČ: 28615395. Za této situace by musel podepsaný insolvenční soud skutečnosti uvedené v návrhu na vydání předběžného opatření považovat za nedoložené a návrh proto jako takový zamítnout. Tyto skutečnosti však podepsaný insolvenční soud uvádí pouze nad rámec výše uvedených závěrů o důvodech pro odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

V souvislosti s návrhem na vydání předběžného opatření insolvenční soud nevyžadoval složení jistoty a ani se otázkou složení této jistoty nezabýval, neboť podle jeho názoru v tomto případě není vyloučeno vydání předběžného opatření i bez návrhu, jak vyplývá z výše citovaných ustanovení insolvenčního zákona. KSBR 39 INS 15251/2010-C2-4

V souvislosti s řízením o návrhu na vydání předběžného opatření žalobkyně ze dne 16.5.2012 žádnému z účastníků označených v tomto návrhu nevznikly žádné náklady, proto jim soud jejich náhradu také nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 insolvenčního zákona). Žalobkyni a žalovanému bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 insolvenčního zákona); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Krajský soud v Brně dne 22.5.2012.

Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Rusevová