39 ICm 1112/2014
39ICm 1112/2014-53 KSOS 39INS 31797/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Orlem ve věci žalobce O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ 63487063, se sídlem Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupený JUDr. Ivo Marethem, advokátem se sídlem Strojírenská 2244, 591 01 Žďár nad Sázavou, proti žalované Mgr. Lence Krčové, IČ 72549718, insolvenční správkyně dlužníka Viliama anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Svět 489/52, 735 64 Havířov, se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupené Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou se sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek, o určení pravosti přihlášené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalobce O.K.V. Leasing, s.r.o., přihlášené ve výši 31.520,-Kč j e p o p r á v u p l a t n á v celé žalobcem přihlášené výši.

II. Žalovaná j e p o v i n n a zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 20.570,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet advokáta JUDr. Iva Maretha.

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 01.04.2014 se žalobce domáhal určení pravosti přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu ve věci dlužníka Viliama anonymizovano , pod sp.zn. KSOS 39INS 31797/2013 ve výši 31.520,-Kč. Žalovaná insolvenční isir.justi ce.cz KSOS 39 INS 31797/2013 správkyně uvedeného dlužníka na přezkumném jednání konaném dne 27.02.2014 popřela přihlášenou pohledávku co do pravosti a do výše 8.384,-Kč, s odůvodněním popsaným následovně spotřebitelská smlouva, smluvní poplatky, úroky, pokuty sjednány prostřednictvím formuláře předem připraveného věřitele, nesjednáno individuálně-neplatnost § 39 OZ . Žalobce tvrdí, že předmětem pohledávky je pouze zesplatněná část úvěru z úvěrové smlouvy č. 929056 a dlužník pohledávku zcela uznává.

Žalovaná ve svém vyjádření ze dne 29.10.2015 č.l.21 spisu uvedla, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 31.520,-Kč, ačkoliv předmětem úvěrové smlouvy byla částka 20.000,-Kč a pokud žalobce přihlásil i úroky, učinil tak v rozporu s ust. § 170 IZ. Dále žalovaná uvedla, že úvěrová smlouva obsahuje řadu ujednání, která zvýhodňují žalobce jako podnikatele a jsou proto neplatná podle spotřebitelských smluv. Dále však své tvrzení nekonkretizuje. Při jednání soudu uvedla, že částka 8.384,-Kč byla popřena proto, že se skládá z úroků za období od 20.01.2014 do 20.01.2016, což považuje za přemrštěné úroky, když jejich výše je 46% p.a.

Dále žalovaná učinila nesporným přihlášku pohledávky sp. zn. znějšího soudu KSOS 39 INS 31797/2013, vyrozumění o popření pohledávky ze dne 18.03.2014, kopií smlouvy o úvěru č. 929056 dlužníka Viliama anonymizovano , předžalobní výzvu zástupce žalobce adresovanou dlužníkovi Viliamu Kolárovi ze dne 06.09.2013 a usnesení zdejšího soudu ze dne 28.11.2013 č.j. KSOS 39 INS 31797/2013-A5 o zjištění úpadku dlužníka Viliama anonymizovano a ustanovení insolvenčního správce.

Soud provedl navrhované důkazy a z přilášky pohledávky č. P1 vzal za prokázáno, že pohledávka č. 1 byla v celkové výši 31.520,-Kč právním důvodem. Úvěrová smlouva č. 929056 byla popřena do pravosti a tato pohledávka v částce 8.384,-Kč s odůvodněním spotřebitelská smlouva, smluvní poplatky, úroky, pokuty sjednány prostřednictvím formuláře předem připraveného věřitele, nesjednáno individuálně-neplatnost § 39 OZ dlužník pohledávku zcela uznal.

Dále soud provedl důkaz vyrozuměním o popření pohledávky a vzal za prokázáno, že insolvenční správkyně vyrozuměla žalobce s patřičným poučením o popření pohledávky.

Z kopie smlouvy o úvěru č. 929056 vzal soud za prokázáno, že smlouva byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem Viliamem Kolárem na celkovou částku 35.460,-Kč s uvedením úrokové sazby 46,8% a tato smlouva byla podepsána přímo dlužníkem Kolárem. Z této smlouvy vzal soud za prokázáno, že její součástí jsou úvěrové podmínky, které si dlužník mohl prostudovat, včetně této smlouvy. O tom, že se s nimi seznámil svědčí skutečnost, že kromě smlouvy o úvěru podepsal také tyto úvěrové podmínky, které mimochodem nejsou nijak obsáhlé (1 strana) a z jejich obsahu vyplývá, že jsou srozumitelné a podpisem bylo stvrzeno, že dlužník chápe obsah, jak smlouvy o úvěru, tak obsah úvěrových podmínek a koneckonců pochopení této smlouvy vyplývá i ze skutečnosti, že dlužník pohledávku zcela uznal.

Při jednání soudu dne 15.3.2016 na dotaz soudu zástupkyně žalovaného upřesnila svá skutková tvrzení ohledně popření právě částky 8.384,-Kč, a to tak, že tato částka se skládá

ICM R KSOS 39 INS 31797/2013 z úroků za období od 20.01.2014 do 20.01.2016, což považuje žalovaná za přemrštěné úroky, když jejich výše je 46% ročně.

Soud dále provedl důkaz platebním kalendářem pronajímatele O.K.V. Leasing, s.r.o. a Viliama anonymizovano a z něj zjistil, že platební kalendář se vystavuje na platby splátek a úroků úvěru s vyčíslením splátek jistiny, úroků a celkové částky. Z tohoto důkazu vzal soud za prokázáno, že pod položkami č. 12-36 jsou uvedeny částky úroků za období od 20.01.2014 do 20.01.2016 v celkové částce 8.384,-Kč, která představuje popřenou částku odpovídajícím úrokům z úvěrové smlouvy. Ze shora citovaných důkazů soud učinil závěr, že úvěrová smlouva je platná, dlužník souhlasil i s odpovídajícími úroky ve výši 46 % a soud nepovažuje tyto úroky za přemrštěné, když navíc dlužník je svéprávnou osobou, který věděl jakou smouvu podepisuje, tuto smlouvu podepsat nemusel, nebyl k ní žádným způsobem nucen a podle zásady pacta sun servanta je povinen z této smlouvy plnit, čehož si byl vědom uznáním tohoto dluhu.

Soud proto rozhodl, že pohledávka žalobce je po právu v celé žalobcem přihlášené výši.

Dále soud rozhodoval ve smyslu ust. § 142 o.s.ř. o právu na náhradu nákladů řízení a toto právo přiznal straně úspěšné, tj. žalobci, když výše nákladů řízení spočívá v zaplaceném soudním poplatku ve výši 5.000,-Kč a nákladech právního zastoupení za 5 právních úkonů á 3.100,-Kč za převzetí a přípravu zastoupení, podání žaloby a 3 x vyjádření, včetně 5 režijních paušálů á 300,-Kč a DPH ve výši 3.570,-Kč, což činí celkové nákady řízení ve výši 20.570,-Kč, které je povinna žalovaná strana zaplatit na účet JUDr. Maretha do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e m o ž n o podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci písemně, dvojmo.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Ostravě dne 02.05.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Orel v.r. Eva Stöhrová samosoudce

ICM R