39 ICm 1089/2012
č. j.: 39 ICm 1089/2012-95

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud vPraze se sídlem nám Kinských 5, 150 75 Praha 5-Smíchov rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou ve věci žalobce: Gomanold Trading Limited, se sídlem Akropoleos, 59-61, Savvides Center, 1st Íloor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Kyperská republika, zastoupeného J UDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem Praha 1, Štěpánská č. 49/633, proti žalovaně: První konkursní V.o.s., se sídlem Severozápadní II č. 32/306, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Bezděkov 190, o urče ní po řadí po hle dávky takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Bezděkov 190, ve Výši 200.000,-Kč z dohody o privativní novaci ze dne 14.08.2008, je zajištěna zástavním právem na podílu dlužníka o velikosti 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1456 pro obec a katastrální území Velké Karlovice u Katastrálního úřadu Zlínského kraje, Katastrální pracoviště Vsetín, a to: budovy bez č.p. na parcele č. St. 1292, parcely č. St. 1292-zastavěná plocha a nádvoří, parcely č. 319/2-zahrada, č. 319/3-ostatní plocha a č. 319/4-zahrada.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodněnn

Žalobou podanou u zdejšího soudu dne 19.04.2012 se žalobce domáhá určení existence práva na uspokojení pohledávky za dlužníkem , původně v uplatněné výši 97,184.497,02 Kč, ze zajištění váznoucího vpodobě zástavního práva na nemovitostech ve spoluvlastnictví dlužníka, konkrétně jeho podílu o velikosti 1/3 na budově bez popisného a evidenčního čísla postaveného na pozemku č. parc. st. 1292 vkat. území Velké Karlovice, pozemku č. par. st. 1292, pozemku č. parc. 319/2, pozemku č. parc. 319/3 a pozemku č. parc. 319/4, vše v kat. úz. Velké Karlovice aobci Velké Karlovice. Tato pohledávka vznikla zdohody o privativní novaci ve smyslu § 570 OZ ze dne 14.08.2008, kterou uzavřely Bytové družstvo Kolovraty, IČ: 26127539, jako věřitel, a společnost FERRO BUILDING a.s., IČ: 25108531, jako dlužník. Téhož dne přistoupila k závazkům původního dlužníka společnost Horský Hotel Tatra s. r. o., IČ: 60323051, na základě dohody o přistoupení k závazku. Tato společnost uzavřela jako zástavní dlužník k zajištění závazku, k němuž přistoupila, zástavní smlouvu, kterou ve prospěch věřitele ( BDK) zastavila nemovitosti ve svém vlastnictví v obci a kat. úz. Velké Karlovice. Dlužník Karel Urbář se později stal spoluvlastníkem některých ze zastavených nemovitostí se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/3. Smlouvou ze dne 1.6.2010 byly všechny pohledávky původního věřitele za dlužníkem-včetně práv s pohledávkami spojených-postoupeny na žalobce, který se tak stal zástavním věřitelem vůči dlužníku. Při přezkumném jednání dne 23.3.2012 žalovaný popřel pohledávku věřitele tak, že popřel právo na uspokojení pohledávky ze zajištění v celém rozsahu s odkazem na ust. § 196 odst. 2 IZ , podle kterého vtomto případě ( kdy pohledávka směřuje za osobním dlužníkem odlišným od zástavního dlužníka) nastupují účinky popření pravosti a výše pohledávky. Důvodem popření správcem je jeho tvrzení, že návrh na provedení vkladu práva ze zástavní smlouvy je absolutně neplatným úkonem, nebot jej učinila osoba, která k tomu vdobě podání návrhu nebyla oprávněna. Podle správce zástavní právo nemohlo vzniknout. S tímto tvrzením však žalobce nesouhlasí, rozhodnutí Katastrálního úřadu ( dále jen KÚ) o povolení vkladu zástavního práva považuje za správné a nezměnitelné žádným z řádných či mimo řádných opravných prostředků.

Později žalobce změnil žalobní petit tak, že požaduje určit existenci zajištění pohledávky žalobce ve výši 200.000,-Kč poté, kdy soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí jeho přihlášky ve výši 97,184.497,02 Kč. Žalobce je tak nadále věřitelem přihlášeným s pohledávkou ve výši 200.000,-Kč za dlužníkem ztitulu zástavního práva váznoucího na nemovitostech ve spoluvlastnictví dlužníka, který není jeho osobním dlužníkem Soud při jednání připustil změnu žaloby.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 08.06.2012, ve kterém blíže popsal okolnosti, pro které setrvává na popření zajišťovacího práva žalobce. Uvádí, že funkce jednatele dlužníka Jiřího Havlase zanikla ke dni 28.10.2007, z obchodního rejstříku byl jako jednatel vymazán k 01.09.2008. Dne 04.09.2008, tedy takřka rok po zániku funkce, a již ipo provedeném výmazu původního jednatele zOR, podává původní jednatel návrh na zápis zástavního práva u Katastrálního úřadu. Poté co byl návrh na zápis vkladu doplněn na výzvu KÚ k odstranění některých nesrovnalostí, KÚ provedl vklad dne 30.09.2008 správními účinky vkladu ke dni 04.09.2008. Sám KÚ provedl kontrolu nesprávně provedeného vkladu, která vyústila ve zjištění zachycená vprotokolu ze dne 15.01.2010, ze kterého vyplývá, že celý vklad byl proveden vrozporu se zákonem Žalovaný připouští, že proti provedenému pravomocnému rozhodnutí i přes provedená zjištění nemá sám KÚ žádný prostředek , jak tento vadný zápis odstranit. Má však za to, že by tento nezákonný stav měl odstranit soud. Upozornil rovněž na to, že nejenom návrh na vklad ale i zástavní smlouvu podepsal za zástavce Jiří Havlas v době takřka jednoho roku po té, kdy jeho funkce fakticky zanikla.

Soud provedl důkaz listinami předloženými oběma účastníky řízení a spisem zdejšího soudu KSPH 39 INS 16939/2011. Po zjištění z insolvenčního spisu , že žaloba byla podána včas a účastníky řízení jsou ti, které zákon za účastníky považuje, přistoupil soud k provedení důkazů a věcnému projednání žaloby.

Zdůkazů předložených žalobcem, a to zDohody ze dne 14.08.2008 o narovnání, z Dohody o přistoupení k závazku z téhož dne, ze zástavní smlouvy ztéhož dne, z výpisu katastru nemovitostí KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, LV č. 1456, k.ú. a obec Velké Karlovice, ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2010 , soud zjistil, že původní pohledávka původního věřitele BDK zDohody o narovnání, která směřuje vůči FERRO BUILDING a.s. z titulu půjčky ve výši přesahující 14 mil. Kč, byla zajištěna zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví společnosti Horský hotel Tatra s.r.o. , která k dluhu společnosti FERRO BUILDING přistoupila a k zajištění pohledávky dala k dispozici své nemovitosti . Pohledávka byla způvodního věřitele postoupena na žalobce a vprůběhu let se dlužník stal jedním ze tří spoluvlastníků části nemovitostí sloužící k zajištění dluhu FERRO BUILDING a s.

Z listinných důkazů předložených žalovaným, a to z výpisu zOR dlužníka ke dni 8.6.2012, znávrhu na vklad zástavního práva ze dne 04.09.2008 , zvýzvy kodstranění nedostatku návrhu na zahájení řízení po povolení vkladu a odpovědi JUDr. Račoka ze dne 12.9.2008 , zprotokolu o provedení kontrolní činnosti KÚ pro Zlínský kraj soud zjistil, že Smlouvy a dohody uzavřené za Horský hotel TATRA s.r.o. vsouvislosti spohledávkou původního věřitele BDK, včetně zástavní smlouvy , uzavíral za Horský hotel TATRA jednatel Havlas ipřes to, že vdobě podpisu smluv , konkrétně od 28.10.2007 , nebyl ve funkci jednatele společnosti. Návrh na povolení vkladu zástavního práva k nemovitostem , podepsaný Jiřím Havlasem, byl doručen KÚ dne 14.9.2008 a doplňován 19.9.2008, tedy již vdobě po provedené změně zápisu statutárních orgánů společnosti v Obchodním rejstříku, kdy již bylo všemi z OR zjevné, že úkon činí osoba, která k tomu není oprávněna.

Zrozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28.10.2007, opatřeného soudem, soud zjistil, že téhož dne jediný společník společnosti Horský hotel TATRA , Jiří Havlas, rozhodlo odvolání své osoby jako jednatele a jmenování novým jednatelem Karla anonymizovano ( dlužníka).

Svědek Karel Urbář , jednatel dlužníka, vypověděl, že někdy v říjnu roku 2008 převáděl pan Havlas svůj obchodní podíl ve společnosti Horský hotel Tatra na společnost Škoda Export Limited ( pan Havlas měl zájem o zakoupení pohledávky ŠEL za třetí osobou a za to nabídl obchodní podíl ve společnosti HHT). Svědek vté době pracoval ve společnosti ŠEL a zúčastnil se v některých případech jednání s panem Havlasem Pokud jde o zástavní smlouvu ve prospěch žalobce na nemovitostech, které spoluvlastní, vypověděl, že zástavní smlouva byla uzavírána někdy v létě 2009 a byla podepsána Havlasem, který už jeden rok nebyl jednate lem Zástavní smlouva byla sepsána ve prospěch Bytového družstva Kolovraty (BDK), které zastupoval JUDr. Račok, dnes zástupce žalobce. Návrh na vklad zástavního práva do katastru byl předložen bez ověřených podpisů, katastr proto návrh vrátil k dop lnění. V době, kdy byl zápis proveden , již byl svědek jednatelem. Jednatelem ve společnosti HHT se stal zrozhodnutí ŠEL někdy koncem roku 2008, kdy byl pan Havlas pro jeho aktivity odvolán. Někdy následující rok poté , co se již stal jednatelem , ho kontaktoval jeho známý a zpro středkoval setkání s panem Šetinou, který jednal za BDK, který se ho následně ptal, co ví o aktivitách pana Havlase, a že měl podepsat nějaké smlouvy se ŠEL vdobě, kdy nebyl jednatelem Po převzetí funkce jednatele ve společnost HHT převzal svědek veškeré listiny, které ve společnosti byly, a právní problémy k řešení přenechal lidem ze ŠEL. Svědek dále vypověděl o tom, že před podpisem zástavní smlouvy byl pan Šetina jím informován, že pan Havlas není jednatelem společnosti HHT, pan Šetina se ho měl ptát, zda je pravda, že pan Havlas měl údajně podepsat se společností ŠEL nějaké dokumenty ohledně majetku, a jestli je pravda, že již není jednatelem Svědek se stal jednatelem zrozhodnutí ŠEL, podepsal rozhodnutí jediného společníka společnosti , vněmž současně bylo také odvolání pana Havlase zfunkce jednatele. Jednání svědka spanem Šetinou i spanem Havlasem bylo vyvoláno tlakem i na jeho osobu, že pan Havlas vyvíjí aktivity, ke kterým údajně není oprávněn. Svědek dále vypověděl, že o uzavření zástavní smlouvy vůbec nic nevěděl, první zmínka byla až od katastrálního úřadu, který zjistil nedostatky návrhu na provedení vkladu zástavního práva. Ani na jeho žádost se mu nedostalo vysvětlení, proč Havlas podepsal smlouvy jako jednatel, když jednatel nebyl. Když svědek zakoupil nemovitost, která je zatížená zástavním právem ve prospěch žalobce, věděl o zřízení zástavního práva. Činil kroky k tomu, aby zápis zástavního práva byl vymazán. Inicioval přezkoumání rozhodnutí katastrálního úřadu včetně žádosti, aby se případem zabývala Policie ČR. K dotazu žalobce pak vypověděl, že neví, kdo podepsal rozhodnutí o odvolání jednatele Havlase z funkce, kde se nachází originál takové listiny, že neví přesně, kdy došlo k odvolání pana Havlase, jestli to bylo den před podpisem smluv o převodu obchodního majetku a nemovitosti vPetrské vPraze. To všechno připravoval pan Michal Halko. Pan Havlas často docházel do ŠEL, svědek neví, jaká všechna jednání vedl s touto společností. Svědek byl zaměstnancem společnosti ŠEL a zpracovával podklady pro Ministerstvo financí, problematiku deblokací mezivládních dluhů Ruské federace. Podle jeho tvrzení se v roce 2007 dozvěděl, že je jednatelem HHT, v předchozím tvrzení ve výpovědi posunul čas o jeden rok. Návrh na zápis do obchodního rejstříku pravděpodobně podepisoval on po té, kdy návrh na zápis do obchodního rejstříku zpracovávala firma ŠEL a lidi této společnosti, především pan Halko. Jednání svědka s panem Šetinou i s JUDr. Račokem se odvíjela od nařčení, že jako ŠEL připravili pana Havlase o HHT a o dům vPetrské. Na stejně téma jednali s panem JUDr. Račokem v jeho kanceláři, advokát pak řekl, že bude chtít sepsat záznam, což svědek odmítl. Svědek nejčastěji vedl jednání s panem Michalem Halko za ŠEL. Svědek vypovídal, že vlastně nebyl zaměstnancem ŠEL, ale tato společnost ho hodnotila a odměňovala za práci, kterou prováděl, jednal na základě pověření. Konkrétní pověření svědka k výkonu funkce je založeno na Ministerstvu financí .Pan Michal Halko řešil za ŠEL právní věci. Svědek nemá žádné dokumenty, podle kterých by bylo lze vypátrat osobu pana Michala Halko.

Podle § 5 odst. 3 zák. č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, rozhodnutí, kterým se vklad povoluje , lze provést zápisem ve spisu. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.

Vtomto případě jde o posouzení, zda může mít vliv na platnost rozhodnutí KÚ skutečnost, že vdobě, kdy je návrh na zápis vkladu podáván , již podepsaná osoba není oprávněna k takovému úkonu a dále otázka, zda společnost, za kterou jednán jednatel, který vtéto funkci již není avšak zápis jeho osoby vOR nadále trvá, je zavázána úkony takové osoby. Soud se vpřípadě prvé otázky ztotožňuje s názorem žalobce v tom, že tuto skutečnost již nelze dodatečně zkoumat a napravit. Návrh na provedení zápisu vkladu do KN je úkon , který navazuje na vlastní smlouvu o zřízení zástavního práva a dokončuje proces, k němuž smlouva směřuje, tedy proces vzniku věcného práva a podle názoru soudu nemůže mít vliv na obsah vůle účastníků smlouvy jako takové. Jinak je tomu u samotné smlouvy, z níž se právo , které se do katastru zapisuje, dovozuje. Ke zjištění neplatnosti takové smlouvy může dojít i přes zápis učiněný vkatastru nemovitostí .Touto problematikou se zabýval vřadě svých rozhodnutí Nejvyšší soud ČR, např. vrozhodnutích NS ČR 23 Cdo 1517/2010 , NS ČR 29 Odo 914/2004, NS ČR 32 Odo 766/2003 ,kterou soud považuje pro tento konkrétní případ za přiléhavou a s níž se ztotožňuje. Z uvedených rozhodnutí je především patrné, že pro posouzení otázky vázanosti právnické osoby úkonem, který představuje překročení svého oprávnění činit za právnickou osobu úkony podle § 20 odst.2 OZ, je zásadnípředevším to, zda jde o úkon týkající se předmětu činnosti a jde současně o překročení, o kterém druhý

účastník nemohl vědět. Obě podmínky, jak vnímá soud, musí být splněny současně. V tomto případě bylo na žalovaném, měl-li být úspěšný ve své obraně, aby prokázal, že nejenom návrh na zápis vkladu do katastru nemovito stí, který je pro posouzení této věci nepodstatný, podepsal někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, ale především to, že zástavní smlouvu podepsala za zástavního dlužníka (Horský Hotel Tatra) osoba, která k tomu nebyla oprávněna a že tuto skutečnost věděl nejenom sám zástavní dlužník, ale i vědět mohl( měl) také zástavní věřitel (Bytové družstvo Kolovraty). Ačkoliv žalovaný byl vyzván k případnému doplnění tvrzení a důkazních návrhů, důkaz nepředložil. Svědek Urbář ve své výpovědi vykazoval značné nesrovnalosti, některé věci si nepamatoval, jiné ještě ze starší doby si naopak pamatoval velmi přesně, jako například průběh rozhovoru s panem Šetinou (předseda představenstva Bytového družstva Kolovraty). Vypovídal tak, že si v mnoha věcech protiřečil ( s Šetinou hovořil ještě před uzavřením zástavní smlouvy , na jiném místě pak uvádí , že s ním hovořil po uzavření smlouvy) . Jeho výpověď, měl-li to být zásadní důkaz toho, že zástavní věřitel věděl o tom, že pan Havlas již není jednatelem zástavního dlužníka, byla důkazem nedostatečným, nepřesvědčivým. Soud proto, ztotožniv se s tvrzeními žalobce ohledně platnosti zápisu zástavní smlouvy od katastru nemovitostí, rozhodl tak, že žalobě vyhověl poté, kdy přistoupil na změnu žalobního návrhu.

Pokud jde o náklady řízení, nepřiznal je žádnému z účastníků, nebot proti neúspěšnému správci majetkové podstaty ve sporu o pravo st, výši nebo pořadí, nelze uplatnit náklady řízení úspěšnou protistranou. Tomu brání ust. § 202 IZ.

P o u č e ní: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. ledna 2013

JUDr. Hana B u rš íková,v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Pražáková