38 INS 7446/2011-B29
Číslo jednací: KSOS 40 (38) INS 7446/2011-B29

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci

dlužníka: Libor anonymizovano , anonymizovano bytem U Losinky 213, 788 15 Velké Losiny

takto: Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí: podíl 3/8 na pozemku, parcela 1025 o výměře 155 m2, ostatní plocha, jiná plocha, podíl 3/8 na pozemku, parcela 1030 o výměře 130m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Velké Losiny, č.p. 213, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č. 1030, podíl 3/8 na pozemku, parcela 1031 o výměře 668 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, na LV 471, vedeném pro okres Šumperk, obec a k.ú. Velké Losiny,

které jsou uvedeny v doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 3. 2017 v kategorii nemovitý pod položkou n1-n3 tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví syn manželky dlužníka pan Josef Kalousek, rodné číslo 920624/3519, bytem U Losinky 213, 788 15 Velké Losiny.

Odůvodnění: Podáním ze dne 16. 1. 2018 požádal syn manželky dlužníka pan Josef Kalousek o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. Žadatel uvedl, že má zájem o koupi výše uvedených nemovitých věcí za kupní cenu ve výši 768 750 Kč, když je dle sdělení insolvenčního správce jediným zájemcem a jím nabízená částka je vyšší než výše ocenění provedené insolvenčním správcem. Současně žadatel uvedl, že uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Fieglerová isir.justi ce.cz odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Na základě žadateli uvedených okolností soud (současně jako věřitelský orgán) dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

Ostrava 26. ledna 2018

Mgr. Soňa Walderová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Fieglerová