38 ICm 655/2011
Č.j. 38 ICm 655/2011-25 (KSPH 38 INS 8514/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl JUDr. Petrou Večeřovou jako samosoudkyní v právní věci žalobkyně Ivany Cintlové, bytem Na Drahách 192, Červený Újezd, 273 51 Unhošť, proti žalovanému Mgr. Štěpánu Kratěnovi, se sídlem Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci DOUŠA trans, s.r.o., IČ 27873722, se sídlem Bratronice 273, o vyloučení majetku z majetkové podstaty

t a k t o :

I. Žaloba s návrhem na určení, že peněžitá pohledávka ve výši 290.000,-Kč za žalobkyní se vyjímá z majetkové podstaty dlužníka DOUŠA trans, s.r.o., IČ 27873722, v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 38 INS 8514/2009 s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu domáhala vyloučení částky 290.000,-Kč z majetkové podstaty s tím, že žalovaný sestavil dne 11.02.2011 soupis majetkové podstaty dlužníka DOUŠA trans, s.r.o., kde pod pořadovým číslem 4 uvedl peněžitou pohledávku za žalobkyní ve výši 290.000,-Kč. Jako důvod zapsání uvedl, že v zahájeném insolvenčním řízení KSPH 38 INS 8514/2009, přibližně dne 22.6.2010 byla ve prospěch účtu vedeného u České spořitelny, a.s. tato částka vyplacena ve prospěch dlužníka. Žalovaný nikdy žalobkyni nekontaktoval ohledně zjištění pravosti vzniklé pohledávky. Žalobkyně není ani nikdy nebyla dlužníkem DOUŠA trans, s.r.o., naopak byl a je jeho věřitelem. V době kdy byla výše zmiňovaná pohledávka vyplacena, nebyl dlužník DOUŠA trans, s.r.o. v insolvenčním řízení, neboť dne 12.05.2010 bylo vydáno usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a dne 27.08.2010 bylo vydáno Vrchním soudem v Praze rozhodnutí o K.ř. č. 1-rozsudek první strana (KSPH 38 INS 8514/2009) odvolání. Pokud bylo někým pochybeno, bylo to Exekučním úřadem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10 Praha 9 v exekuční věci 085 EX 2201/09-106, který pohledávku žalobkyně vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 31.08.2009 vyplatil. Žalobkyně se domnívá, že pohledávka ve výši 290.000,-Kč měla být pod pořadovým číslem 4 uvedena jako pohledávka za Exekutorským úřadem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10. Ze všech těchto důvodů navrhovala vyjmout pohledávku ve výši 290.000,-Kč z majetkové podstaty dlužníka.

Žalovaný nárok v žalobě zcela neuznal a navrhoval žalobu zamítnout s tím, že dlužník DOUŠA trans, s.r.o., IČ 27873722 se po celou dobu roku 2010 nacházel v úpadkové situaci. Insolvenčním řízení dlužníka, které posléze vyústilo v rozhodnutí o úpadku dlužníka bylo zahájeno 30.11.2009. Na základě usnesení čj. 59 Nc 5843/2009-16, které vydal Okresní soud v Kladně ve věci vymáhání pohledávky ve výši 1.241.988,72 Kč, byla soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem vedena exekuce pod sp. zn. 085 EX 2201/09 ve věci dlužníka jako oprávněného, když povinným byla společnost KOMPEK, kombinát pekařské a cukrárenské výroby spol. s.r.o., IČ 49900501. Dne 21.05.2010 se jednatelka dlužníka Marcela Doušová dostavila spolu se žalobkyní, která je její matkou do kanceláře výše uvedeného exekutora. Marcela Doušová a žalobkyně požádaly výše uvedeného exekutora, aby z vymožené pohledávky pro dlužníka byla částka ve výši 290.000,-Kč poukázána přímo na účet č. 1171084063/0800, vedený u České spořitelny, a.s. O tomto jednání byl pořízen písemný záznam. K převodu částky ve prospěch výše uvedeného účtu skutečně došlo a majitelkou tohoto účtu je žalobkyně. Svým pokynem ze dne 21.05.2010, který byl zaznamenán v záznamu exekutora a vyústil v převod prostředku dlužníka v částce 290.000,-Kč na účet žalobkyně jednala jednatelka dlužníka Marcela Doušová v rozporu s ustanovení § 111 odst. 1 IZ. Tímto úkonem došlo k nakládání s majetkovou podstatou dlužníka, která měla za následek nikoli zanedbatelné zmenšení tohoto majetku. Takový úkon je vůči věřitelům neúčinný, jak vyplývá z ustanovení § 111 odst. 3 IZ. Dále uvedl, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů učiněných v rozporu s výše citovanými ustanoveními není založeno teprve úspěšným odporem insolvenčního správce ale nastává ze zákona. Protože je zřejmé, že plnění ve výši 290.000,-Kč se žalobkyni dostalo z prostředků dlužníka na základě neúčinného právního úkonu, postupoval insolvenční správce tak, že tuto částku zapsal do soupisu majetkové podstaty.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 8514/2009-A-46 bylo prokázáno, že byl zjištěn úpadek dlužníka DOUŠA trans, s.r.o., se sídlem Bratronice 273, IČ 27873722, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný a na dlužníka byl prohlášen konkurs. Dále bylo prokázáno, že ve věci proběhla dvě přezkumná jednání a to dne 13.12.2010 a 31.01.2011. Výpisem z insolvenčního rejstříku bylo dále prokázáno, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.11.2009 v 16.54 hod na dlužníka, dne 12.05.2010 bylo vydáno usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, proti kterému bylo dne 25.05.2010 podáno odvolání a 27.08.2010 bylo rozhodnuto Vrchním soudem tak, že rozhodnutí o zamítnutí návrhu bylo zrušeno a soudu vráceno k dalšímu jednání s tím, že dále probíhalo již insolvenční řízení a to konkurs na dlužníka. Soupisem majetkové podstaty sepsaný insolvenčním správce 11.02.2011 bylo prokázáno, že pod položkou pořadové č. 4 byla zapsána peněžitá pohledávka za Ivanou Cintlovou, bytem Na Drahách 192, Červený Újezd s tím, že v zahájeném insolvenčním řízení byla přibližně dne 22.06.2009 ve prospěch účtu Ivany Cintlové vedeného u České spořitelny, a.s. provedena z prostředku dlužníka platba ve výši 290.000,-Kč. Smlouvu o půjčce ze dne 31.08.2009 bylo prokázáno, že Ivana Cintlová K.ř. č. 1-rozsudek pokračování (KSPH 38 INS 8514/2009) zapůjčila společnosti DOUŠA trans, tj. dlužníku částku ve výši 290.000,-Kč s tím, že okamžik vrácení této částky a to splatnost půjčky byla dohodnuta nejpozději do 31.12.2009, dlužník však byl oprávněn vrátit předmět plnění již před dobou stanovenou ve smlouvě. Záznamem Exekutorského úřadu Praha 9 č.j. 085 EX 2201/2009-106 bylo prokázáno, že dne 21.05.2010 v 11.00 hod exekutor hovořil s oprávněnou jednatelkou spolčenosti dlužníka a třetí osobou Ivanou Cintlovou, dále i Petrem Pichnerem, všichni zúčastnění se dostavili s žádostí o poukázání částečného plnění z vymožené pohledávky pro oprávněného DOUŠA trans, s.r.o., kdy na účet Ivany Cintlové měla být poukázána částka ve 290.000,-Kč na účet vedený u České spořitelny 1171084063/0800 a na účet Petra Pichnera poukázána částka ve výši 700.000,-Kč a to na účet vedený též u České spořitelny a to č. 0387882369/0800. Tento záznam byl podepsaný všemi zúčastněnými osobami mimo exekutora. Sdělením exekutora inslovenčnímu správci, bylo prokázáno, že žalobkyni částku 290.000,-Kč poukázál, tato skutečnost nebyla v řízení sporná. Výpisem České spořitelny, který žádal insolvenční správce ze dne 16.12.2010 bylo prokázáno, že majitelkou účtu 1171084063/0800 je Ivana Cintlová, bytem Na Drahách 192 Červený Újezd.

Na základě shora provedeného dokazování vzal soud za prokázaný tento skutkový děj a to, že dne 30.11.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníkovi DOUŠA trans, rozhodnutím z 12.05.2010 byl usnesením zamítnut tento insolvenční návrh, na základě odvolání rozhodl dne 27.08.2010 Vrchní soud, tak že rozhodnutí Krajského soudu zrušil a v insolvenčním řízení bylo nadále pokračováno. Dne 13.10.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Štěpán Kratěna a na dlužníka byl prohlášen konkurs. Následně na to 11.02.2011 sepsal majetkovou podstatu insolvenční správce do které zahrnul i pohledávku žalobkyně ve výši 290.000,-Kč, která byla v insolvenčním řízení přibližně dne 22.06.2010 zapsána ve prospěch účtu žalobkyně, a to protože se žalobkyně a její dcera dne 21.05.2010 dostavily do Exekutorského úřadu v Praze 9 k soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Suchánkovi, který na základě pokynů jednatelky dlužníka ( dcery žalobkyně a zároveň jednatelky dlužníka) vyplatil v exekučním řízení oprávněného DOUŠA trans, s.r.o. jako částečné plnění ve prospěch účtu žalobkyně Ivany Cintlové částku ve výši 290.000,-Kč a také ve prospěch třetí osoby Petra Pichnera částka 700.000,-Kč. Povinný v tomto řízení byla firma KOMPEK kombinát pekařské a cukrárenské výroby vůči které bylo exekuční řízení vedeno. Částka ve výši 290.000,-Kč pak byla poukázána jednatelkou dlužníka žalobkyni, na základě smlouvy o půjčce, kterou jí žalobkyně dlužníkovi půjčila a stala se tedy věřitelkou dlužníka dne 31.08.2009, se splatností nejpozději do 31.12.2009.

Podle § 225 zákona č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ) a to odstavce 1 osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo, že tu jediný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle odstavce 2 výše citovaného ustanovení žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

K.ř. č. 1-rozsudek pokračování (KSPH 38 INS 8514/2009)

Podle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku a nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle odstavce 2 omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinnosti stanovených zvláštními předpisy k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvracení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí.

Podle odstavce 3 právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinku spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

V daném případě se jedná o vylučovací žalobu, kterou se domáhá osoba rozdílná od dlužníka, jejíž věc, právo nebo jiná majetková hodnota byla zapsána da soupisu majetkové podstaty, aby insolvenční soud rozhodl, že tato věc, právo nebo jiná majetková hodnota se vylučuje ze soupisu majetkové podstaty. Tato žaloba se řadí mezi incidenční spory podle § 159 odst. 1 písmeno b) IZ. Žaloba se podává proti správci u soudu, který vede insolvenční řízení a to v prekluzivní hmotně právní lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo osobě žalobce doručeno vyrozumění insolvenčního správce o zařazení majetku, vůči němuž tato osoba uplatňuje své právo do soupisu majetkové podstaty. K zachování této lhůty je nutné, aby žaloba nejpozději její poslední den došla insolvenčnímu soudu, který je příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Žalobu nelze však odmítnout ani zamítnout pro předčasnost, v případě, kdy ji vylučovatel podal poté, co se jakkoli dozvěděl tom, že jeho věc byla zahrnuta do soupisu majetkové podstaty, i když o tom nebyl vyrozuměn insolvenčním správcem a lhůta k podání žaloby mu ještě formálně nezačala běžet. Vylučovatel musí mít možnost obrátit se na soud excindační žalobou ihned, jakmile se o zahrnutí své věci do soupisu dozví a to jakýmkoli způsobem (např. od dlužníka, z insolvenčního rejstříku, z případné evidence) a na vyrozumění od insolvenčního správce čekat nemusí. Zahrnutí věci do soupisu může být vážným zásahem do vlastnického práva třetí osoby a tato třetí osoba nesmí být v možnosti aktivně se bránit omezena vyčkáváním na doručení formálního úkonu insolvenčního správce, kterým je vyrozumění o zahrnutí věci do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

V daném případě podala žalobkyně žalobu dne 10.03.2011, pohledávka byla zapsána do majetkové podstaty insolvenčním správcem dne 11.02.2011, žalobkyně tuto žalobu podala ještě předtím než byla vyrozuměna insolvenčním správcem o zařazení tohoto majetku do majetkové podstaty, žalobu podala včas, protože jak bylo výše uvedeno, nelze žalobkyni upírat možnost aktivně se bránit touto žalobou poté, co se dozvěděla, že byla zahrnuta do soupisu majetkové podstaty. Z tohoto důvodu má soud za to, že byla podána řádně a včas.

Účelem ustanovení § 111 IZ je zřejmý a spočívá zejména v tom, aby nebyla zkracována majetková podstata ke škodě věřitelů. Nejedná se v tomto případě o absolutní K.ř. č. 1-rozsudek pokračování (KSPH 38 INS 8514/2009) zákaz nakládání s majetkovou podstatou, ale jde jen o takové nakládání, které by mělo za následek změnu skladby majetku resp. jeho využití či určení jejíž důsledkem je, že pokud dlužník učinil právní úkon v rozporu omezeními stanovenými tímto rozhodnutím, jedná se o právní úkony vůči věřitelům neúčinné.

Na základě shora provedeného dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba v daném případě nebyla podána důvodně. V řízení bylo nepochybně prokázáno, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.11.2009, zahájením tohoto insolvenčního řízení, které nebylo do současné doby žádným způsobem pravomocně ukončeno byla jednatelka dlužníka povinna zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní náleží, jednatelka dlužníka však nerespektovala tento svůj zákaz, dne 21.05.2010 se dostavila spolu se svojí matkou a ještě s panem Pichnerem do kanceláře exekutora JUDr. Milana Suchánka, kde ve věci exekučního řízení vedeného proti povinnému KOMPEK požádala exekutora, aby vyplatil ve prospěch účtu žalobkyně částku 290.000,-Kč, jako částku představující půjčku, kterou uzavřela jako jednatelka dlužníka s žalobkyní dne 31.08.2009. K takovémuto úkonu však jednatelka dlužníka neměla žádné oprávnění, protože se na ni vztahovalo uvedené omezení nakládáním s majetkovou podstatou dlužníka. Na této skutečnosti nemůže změnit nic ani skutečnost, že 12.05.2010 bylo vydáno zdejším soudem usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu avšak toto usnesení nikdy nenabylo právní moci a dne 27.08. 2010 bylo Vrchním soudem zrušeno, insolvenční řízení kontinuálně probíhalo a úkon dlužnice, který učinila před exekutorem je neúčinným právním úkonem a částka 290.000,-Kč má být a byla řádně zapsáno do majetkové podstaty. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

K námitce žalobkyně, že pochybil v daném případě exekutor JUDr. Milan Suchánek, je třeba uvést, že došlo i k pochybení tohoto exekutora, protože i exekutor má povinnost zjišťovat si skutečnosti, které jsou veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku, nicméně v daném případě není exekutor pasivně legitimován v tomto řízení.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst 1 o.s.ř., kdy úspěšnému žalovanému by náležela náhrada nákladů řízení, protože žalobkyně nebyla ve věci úspěšná, žalovanému žádné náklady nevznikly, soud tedy rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. září 2011

JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Dagmar Procházková

K.ř. č. 1-rozsudek pokračování