38 ICm 444/2010
38 ICm 444/2010-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Z E L E N I O LTD, se sídlem Kimonos, 43A, P.C. 3095, Limassol, Cyprus, IČO VAT Number 10191165E, zastoupeného zmocněncem Antonínem Jarým, bytem 180 00 Praha 8, Čimická 768/94, proti žalovanému JUDr. Václavu K u l h a v é m u , se sídlem 130 00 Praha 3, Jeseniova 837/10, insolvenčnímu správci dlužníka IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 278 61 023, zastoupenému Mgr. Jiřím Prokopem, advokátem se sídlem 130 00 Praha 3, Jeseniova 837/10, o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 94 907 200,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 278 61 023, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 38 INS 5460/2009, je po p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení, že jeho pohledávka ve výši 94 907 200,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.38 INS 5460/2009, popřená žalovaným insolvenčním správcem na přezkumném jednání konaném dne 29. dubna -2-

2010 co do pravosti, je po právu. Nesouhlasil s právním názorem žalovaného, který považuje pohledávku za neplatnou z důvodu neexistence podpisu jedné ze smluvní strany na smlouvě o převzetí dluhu, z důvodu neprokázání existence původního dlužníka, společnosti ELODERIO Ltd., z důvodu neplatnosti smlouvy o převzetí dluhu a z důvodu neoprávněnosti osoby podepisovat dané smlouvy. Žalobce považuje pohledávku za existenční, neboť její existence je opřena o uznání a převzetí dluhu, existenci podpisu věřitele, který s tím souhlasí, existenci vykonatelného rozhodčího nálezu, uznání závazku statutárními orgány a existencí původních listin, na základě níž dluh vznikl. Žalobce poskytl finanční plnění Andriy Prusovi, a to z důvodu smlouvy o půjčce a existenci společného podnikatelského projektu, který pak tyto prostředky vložil s jeho souhlasem do společnosti ELODERIO Ltd., která se tak stala jeho právním nástupcem. Společnost ELODERIO Ltd. pak oslovil dlužník, resp. Maksym Drache, za účelem uzavření ústní dohody o spolupráci, na základě které byly předány finanční prostředky Maksymu Drachovi a uzavřena smlouva o postoupení (převzetí) dluhu. Maksym Drache se zavázal zajistit koupi požadovaných výrobních prostor, avšak na konci roku 2008 se žalobce dozvěděl od společnosti ELODERIO Ltd. o problémech dlužníka, resp. o jednání Maksyma Drache a jednatele Stanislava Krajta, a proto požadoval zajištění poskytnutého úvěru, a došlo tedy k uzavření duplicitních smluv o převzetí dluhu dlužníkem. Na základě těchto skutečností se dlužník rozhodl pro změnu jednatele, který pak po předložení dokladů uznal existenci dluhu co do důvodu a výše, což následně deklaroval i rozhodci ve svém vyjádření, zaslaném k výzvě rozhodce k rozhodčí žalobě. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhl žalobce, aby soud jeho žalobě vyhověl, neboť ta je přihlášena po právu. Zmocněnec žalobce se k jednání bez omluvy nedostavil, ačkoli předvolání mu bylo doručeno řádně a včas, proto soud jednal v jeho nepřítomnosti.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že nárok žalobce neuznává, a to ani z části. Předně se vyjádřil k vykonatelnosti dané pohledávky s tím, že žalobce v přihlášce neoznačil pohledávku jako vykonatelnou a ani ji ve lhůtě pro podávání přihlášek v tomto směru nedoplnil, a proto se nyní nemůže žalobce domáhat její vykonatelnosti. Ze strany žalobce mu nebyla předložena smlouva o půjčce mezi žalobce a původním dlužníkem, v níž měla být obsažena rozhodčí doložka, avšak rozhodčí doložku uvedenou ve smlouvě o převzetí dluhu ze dne 30.1.2009 považuje za neplatnou, v rozhodčím nálezu není zřejmé, z jakého kurzu se při přepočítávání pohledávky vycházelo. K původu pohledávky uvedl, že pokud žalobce půjčil finanční prostředky panu Andriy Prusovi, tak by měl být dlužníkem on, nikoli společnosti ELODERIO Ltd., do které tyto částky vložil, a proto pohledávka uplatňovaná žalobcem neexistuje. Není ani zřejmé, co bylo obsahem smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností ELODERIO Ltd. a dlužníkem, když tato dle žalobce byla ústní, a ani jakou částku měl Maksym Drache od společnosti ELODERIO Ltd. převzít. K neplatnosti smlouvy o převzetí dluhu uvedl, že žalobcova argumentace, že se nejedná o smlouvu o převzetí dluhu, ale jen o souhlas s převzetím, neobstojí, když smlouva o převzetí v čl. II hovoří, že: touto smlouvou přejímá nový dlužník dluh dlužníka uvedený ad. I shora . Rovněž žalobce nevysvětlil, proč při podpisu této smlouvy jednala za dlužníka Marina Zhuravleva, ačkoli nebyla v té době jednatelkou společnosti, a ani nebyla k tomuto jednání tehdejším jednatelem společnosti zmocněna. Žalovaný považuje argumentace žalobce za účelové a nezakládající se na pravdě, má za to, že žalobce nesplnil povinnost tvrzení ani povinnost důkazní, aby vyvrátil důvody, pro které žalovaný přihlášenou pohledávku v rámci přezkumného řízení popřel, tedy neprokázal vznik pohledávky žalobce vůči společnosti ELODERIO Ltd. a ani platné převzetí -3-takového dluhu společností IRBIS Development, s.r.o. S ohledem na tyto skutečnosti pak navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedeného dokazování spisem Krajského soudu v Praze sp.zn. KSPH 38 INS 5460/2009, především usnesení na č.l. A-22 ze dne 1.3.2010, protokolu o přezkumném jednání na č.l. B-9, seznamu věřitelů přítomných na přezkumném jednání, přihláškou žalobce, z výzvy k doplnění přihlášky, doručené věřiteli dne 19. března 2010, bylo zjištěno, že dne 1. března 2010 byl zjištěn úpadek dlužníka IRBIS Development, s.r.o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 278 61 023, a prohlášen konkurs na jeho majetek, že žalobce řádně podal přihlášku ve výši 94 907 200,-Kč do tohoto insolvenčního řízení, že insolvenční správce vyzval žalobce k doplnění přihlášky ve stanovené lhůtě, kterou žalobce v této lhůtě nedoplnil, a proto byla insolvenčním správcem pohledávka žalobce dne 29.4.2010 na přezkumném jednání popřena, a to v celé její výši, že žalobce byl přítomen na přezkumném jednání, na kterém byl vyrozuměn o popření, jakož i poučen o možnosti podat incidenční žalobu, která byla dne 28. května 2010, tedy včas. Ze smlouvy o půjčce ze dne 24. dubna 2007, uzavřené mezi žalobcem a Andriyem Prusem, soud zjistil, že žalobce půjčil Andriyovi Prusovi částku ve výši 3 680 000,-EUR za účelem financování svých projektů v oblasti obchodní činnosti na území České republiky a okolních zemí střední Evropy v oblasti nákupu nábytkářských podniků podle jeho projektů a ten se zavázal tuto částku vrátit do dvou let spolu se stanoveným úrokem. Tato pohledávka byla zajištěna bianco směnkou vystavenou v den podpisu této smlouvy se splatností 10. den po výzvě věřitele. Ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 26. února 2008 a poté ze dne 28. března 2008 soud zjistil, že došlo k převzetí dluhu vyplývajícího z půjčky ze dne 24. dubna 2007, a to nejprve společností ELODERIO Ltd., za níž na základě plné moci vystupoval Andriy Prus, a která se tak stala dlužníkem z výše uvedené smlouvy o půjčce, a poté společností IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, zastoupené Maksymem Drachem, která se tak stala dlužníkem namísto společnosti ELODERIO Ltd. Z potvrzení o převzetí peněz ze dne 5.5.2008 bylo zjištěno, že dlužník převzal od společnosti ELODERIO Ltd. na základě smlouvy o převzetí dluhu ze dne 28. března 2008 částku 3 680 000,-EUR, a to ve třech splátkách po 900 000,-EUR, 1 959 000,-EUR a 821 000,-EUR. Ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 30. ledna 2009 soud zjistil, že dlužník, společnost IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, za níž vystupovala Marina Zhuravlevova, znovu převzal dluh za původního dlužníka ELODERIO Ltd. ve výši 3 680 000,-EUR vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 24.4.2007. Ze smlouvy o převzetí půjčky-dluhu ze dne 30. ledna 2009 bylo zjištěno, že dlužník, společnost IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, za něhož jednala opět Marina Zhuravlevova, opětovně přebírá dluh ze smlovy o půjčce ze dne 24.4.2007 od společnosti ELODERIO Ltd., která ho převzala na základě převzetí dluhu ze dne 26. února 2008 a ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 30. ledna 2009 soud zjistil, že dlužník, společnost IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, i v tomto případě zastupující Marinou Zhuravlevovou, přebírá dluh za společnost ELODERIO Ltd., který dluží žalobci částku 3 680 000,-EUR a kterou je povinen zaplatit do 24.dubna 2009. Z upomínek ze dne 25. dubna 2009 vyplývá, že žalobce adresoval 2 upomínky dlužníkovi s tím, že ho vyzval k uhrazení částky ve výši 3 680 000,-EUR, která byla splatná ke dni 24. dubna 2009 a současně ho vyzval k uhrazení bianco směnky, vystavené dne 28. března 2008. Soudu byla předložena směnka ze dne 30. ledna 2009 spolu se směnečným prohlášením, kterým se dlužník, zastoupený Marinou Zhuravlevovu, zavázal, že za tuto směnku zaplatí dne 14. května 2009 žalobci částku 3 680 000,-Kč, a směnka ze dne -4-

28. března 2008 spolu se směnečným prohlášením, kterým se dlužník, zastoupený Maksymem Drachem, zavázal, že za tuto směnku zaplatí dne 10. května 2009 žalobci částku 3 680 000,-EUR. Z rozhodnutí zplnomocněných zástupců firmy VESTERA GROUP S.A. ze dne 10. ledna 2009 bylo zjištěno, že společnost VESTERA GROUP S.A., jako jediný společník dlužníka IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861 23, zmocnil paní Marinu Zhuravlevovou, aby vstoupila v jednání se společností ELODERIO Ltd. ohledně převzetí dluhu ve výši 3 680 000,-EUR, totéž bylo předmětem schůze valné hromady dlužníka dne 15. ledna 2009.

Podle § 192 odst. 1 IZ mohou dlužník a insolvenční správce popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Podle § 200 není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do pravosti nebo výše není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle § 531 odst. 1 občanského zákoníku kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas věřitele lze dát buď původnímu dlužníkovi nebo tomu, kdo dluh převzal. Podle odst. 2 pak kdo bez dohody s dlužníkem převezme dluh smlouvou s věřitelem, stane se dlužníkem vedle původního dlužníka.

Podle § 531 odst. 3 občanského zákoníku se vyžaduje, aby smlouva o převzetí dluhu byla uzavřena písemnou formou.

Soud na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl k závěru, že přihlášená pohledávka žalobce ve výši 94 907 200,-Kč, je po právu. Soud se zabýval pravostí výše uvedené pohledávky, tedy platností smlouvy o půjčce ze dne 24. dubna 2007, uzavřené mezi žalobcem a Andriyem Prusem, a poté následnými převzetími daného dluhu společnostmi ELODERIO Ltd. a dlužníkem a dospěl k závěru, že smlouva o půjčce uzavřená mezi žalobcem a Andriyem Prusem byla sjednána platně, když obsahovala všechny podstatné náležitosti, a proto nic nebránilo tomu, aby tento dluh byl přebrán eventuelně jiným -5-dlužníkem, když věřitel k tomuto udělil souhlas. K takovému převzetí dluhu dochází na základě písemné smlouvy mezi dlužníkem a třetí osobou, tj. přejímatelem, k jejíž účinnosti je třeba souhlasu věřitele, který může vyjádřit již během uzavírání smlouvy mezi původním dlužníkem a novým dlužníkem, nebo i dodatečně. Takovýmto převzetím dluhu dochází k singulární sukcesi, tj. že dlužník ze smlouvy o půjčce přestává být účastníkem závazkového vztahu a na jeho místo, resp. do jeho práv a povinností, nastupuje nový účastník, nový dlužník. Vzhledem k tomu, že smlouva o převzetí dluhu ze dne 26. února 2008 obsahovala všechny požadované náležitosti pro převzetí dluhu, došlo k platnému převzetí dluhu ze smlouvy o půjčce ze dne 24. dubna 2007 společností ELODERIO Ltd., kterou na základě udělené plné moci zastupoval Andriy Prus, neboť nebylo důvodu pochybovat o vůli stran převést tento závazek na společnost ELODERIO Ltd. Soud neměl důvod ani pochybovat o platnosti následné smlouvy o převzetí ze dne 28. března 2008, když za všechny tři účastníky závazkového vztahu vystupovaly osoby oprávněné, a to na základě doložených plných mocí, kterou pak dluh ze smlouvy o půjčce ze dne 24. dubna 2007 ve výši 3 680 000,-EUR převzal dlužník, tj. společnost IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, což bylo doloženo i převzetím výše uvedených finančních prostředků zástupcem dlužníka, který měl k tomuto řádnou plnou moc, jejíž rozsah nepřekročil, tedy Maksymem Drachem. K zajištění této pohledávky pak byla Maksymem Drachem vyplněna původní bianco směnka, a to právě na původní dlužnou částku 3 680 000,-Kč s dobou splatnosti ke dni 10. května 2009. Je proto bezpečně prokázáno, že dlužník IRBIS Development, s. r. o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023 se stal dlužníkem z výše uvedené smlouvy o půjčce ze dne 24. dubna 2007 a proto byl povinen ke dni splatnosti smlouvy o půjčce, resp. ke dni splatnosti směnky, zaplatit výše uvedenou částku žalobci. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, má žalobce nárok na vrácení poskytnutých finančních prostředků ve výši 94 907 200,-Kč, která odpovídá částce 3 680 000,-EUR při přepočtu kursem ke dni podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a jím přihlášená pohledávka je proto po právu. Soud se i přes takto nesporně zjištěný skutkový a právní stav věci zabýval i dalšími spornými skutečnostmi mezi stranami, které jsou však pro dané řízení již s ohledem na shora uvedené závěry bezvýznamné. Dle žalovaného pohledávka žalobce byla do insolvenčního řízení přihlášená jako pohledávka nevykonatelná, když kolonka vykonatelnost nebyla vyplněna, jakož i jinak doložena, a žaloba byla rovněž podána dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ pro nevykonatelnou pohledávku, a proto se soud již platností rozhodčí doložky, která byla součástí smlouvy o půjčce, nezabýval, když rozhodčí nález navíc soudu v rámci tohoto řízení či insolvenčního řízení předložen nebyl. Pokud jde o smlouvy o převzetí dluhu ze dne 30. ledna 2009, o převzetí půjčky-dluhu ze dne 30. ledna 2009, o převzetí dluhu ze dne 30. ledna 2009, jakož i směnka ze dne 30. ledna 2009, které byly ze strany dlužníka podepsány paní Marinou Zhuravlevovou, pak v tomto směru soud konstatuje, že jsou neplatné, neboť jsou podepsány osobou neoprávněnou k takovému zastupování. Marina Zhuravlevova se stala jednatelkou dlužníka až ke dni 30. července 2009, a proto tedy nemohla činit právní úkony za dlužníka před tímto datem bez jakéhokoli zplnomocnění statutárním orgánem. Žalobcem předložené rozhodnutí zplnomocněných zástupců firmy VESTERA GROUP, S.A. ze dne 10. ledna 2009 a následný zápis valné hromady ze dne 15. ledna 2009 nelze považovat za řádné udělení plné moci, když jednak usnesení valné hromady nelze považovat za právní úkon, jednak si valná hromada nemůže atrahovat jednatelská oprávnění příslušející jednatelům a nelze pominout ani tu skutečnost, že jediný společník společnosti -6-

S ručením omezeným nemůže vykonávat jednatelské oprávněné jménem společnosti, není-li současně jednatelem. Takováto zjištění však nemají vliv na platnost smlouvy o půjčce, ani na platnost původních smluv o převzetí dluhu, které jak ze strany věřitele v daném případě žalobce, tak i ze strany původního dlužníka, ELODERIA Ltd., a nově nastupujícího dlužníka, tedy v daném případě dlužníka IRBIS Develompment, s.r.o., se sídlem 290 01 Senice 23, IČO 27861023, byly podepsány osobami oprávněnými k danému právnímu úkonu, což bylo doloženo předloženými plnými mocemi, a na oprávněnost nároku žalobce požadovat po dlužníkovi vrácení finančních prostředků ve výši 94 907 200,-Kč. Naopak všechny tyto skutečnosti, i když právně nevýznamné, dosvědčují skutečnost, že dlužník od žalobce skutečně požadované finanční prostředky získal a jednoznačně uznává oprávněnost žalobce na jejich vrácení. S ohledem na tyto skutečnosti nezbylo soudu než rozhodnout tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 3. února 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á , v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zuzana Horská