38 ICm 3737/2015
číslo jednací: (74) 38 ICm 3737/2015-69 (KSBR 38 INS 24890/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Klárou Vašákovou v právní věci

žalobce: Mgr. Marek Konečný, insolvenční správce dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolnoveská 59, 763 16 Fryšták sídlem Šrámkova 481, 763 02 Zlín-Malenovice zastoupený advokátem Mgr. Radimem Janouškem sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc

proti žalovanému: KERAM trans, s.r.o., IČO 29197350, sídlem Míchov 55, 679 61 Míchov zastoupený advokátem JUDr. Tomášem Krejčím sídlem Špitálka 23b, 602 00 Brno

o popření vykonatelné pohledávky

jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolnoveská 59, 763 16 Fryšták, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 24890/2013

takto:

I. Určuje se, že žalovaný jako věřitel č. 19 nemá za dlužníkem Ivo Odložilíkem, anonymizovano , bytem Dolnoveská 59, 763 16 Fryšták, vykonatelnou dílčí pohledávku ve výši 3 000 Kč, uplatněnou v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně na majetek dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , pod sp. zn. KSBR 38 INS 24890/2013 přihláškou č. P19.

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. isir.justi ce.cz -2-(74)

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na náhradě nákladů řízení částku 8 228 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Brně soudní poplatek za žalobu ve výši 5 000 Kč, a to rovněž do tří dnů od právní moci rozsudku, a to na účet č. 3703-5720621/0710, KS 1148, VS 3843373715.

Odůvodnění: 1. Incidenční žalobou ze dne 25. 9. 2015, která byla soudu doručena dne 29. 9. 2015, se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, jímž by bylo určeno, že jeho vykonatelná dílčí pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSBR 38 INS 24890/2013 na majetek dlužníka Ivo anonymizovano ve výši 3 000 Kč uplatněná přihláškou č. P19 není po právu. Uvedl, že jako insolvenční správce dlužníka na přezkumném jednání částečně popřel věřitelovu pohledávku ve výši 16 039,52 Kč v rozsahu 3 000 Kč, tj. co do výše, neboť ze strany dlužníka došlo dne 22. 3. 2014 k její úhradě v uvedené výši; ve zbytku pohledávku žalovaného věřitele uznal.

2. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 15. 8. 2017, č. j., 18 VSOL 299/2017-41, zrušil rozsudek pro uznání vyhlášený Krajským soudem v Brně dne 12. 6. 2017, č. j. 74/-21 (KSBR 24890/2013), a to z důvodu nezohlednění právního zastoupení žalovaného věřitele, který se nevyjádřil na tzv. kvalifikovanou výzvu soudu podle § 114b o.s.ř.; rozsudek nabyl právní moci dne 8. 9. 2017.

3. V rámci řízení o odvolání proti rozsudku pro uznání vyhlášeném Krajským soudem v Brně dne 12. 6. 2017, č. j. 74/-21 (KSBR 24890/2013), se žalovaný vyjádřil ve věci samé podáním z 11. 7. 2017 tak, že navrhuje žalobu v plném rozsahu zamítnout, neboť přestože jeho část jeho pohledávky v rozsahu 3 000 Kč, kterou mu dlužník skutečně zaplatil již před přezkumným jednáním, nicméně až po zahájení insolvenčního řízení, konkrétně dne 25. 3. 2014, měl soud postupovat podle § 186 odst. 1 insolvenčního zákona (dále též jen IZ ) a účast žalovaného věřitele v uvedeném rozsahu v insolvenčním řízení za dlužníkem ukončit. Soud se mohl o částečném uspokojení předmětné pohledávky dozvědět již při přezkumném jednání, na němž insolvenční správce pohledávku částečně popřel, nejpozději však tehdy, kdy insolvenční správce proto, že se jedná o pohledávku vykonatelnou, podal návrh na zahájení tohoto incidenčního sporu. Nepostupoval-li insolvenční soud správně, pak je na místě žalobu jako nedůvodnou zamítnout a rozhodnout o ukončení účasti žalovaného v insolvenčním řízení v uvedeném rozsahu. Doplnil, že v době podání přihlášky do insolvenčního řízení na majetek dlužníka pohledávka uhrazena nebyla a šlo tak o zcela řádné uplatnění pohledávky přihláškou. Zákon pak nekonstruuje povinnost přihlášeného věřitele vzít přihlášku pohledávky částečně zpět pro případ částečného plnění. Vyhověním žalobě by soud přenášel vlastní procesní pochybení de facto na žalovaného.

4. Při jednání dne 25. 1. 2018 zástupce žalovaného sdělil, že předmětem sporu jsou náklady tohoto řízení s tím, že procesní zavinění spojené s neúspěchem ve věci tíží žalobce. Ten měl podat návrh či podnět insolvenčnímu soudu, aby postupoval podle § 186 a 187 IZ, aby byla ukončena účast žalovaného věřitele v insolvenčním řízení. Soud pak měl sám nebo na tento podnět příslušným způsobem reagovat a tudíž by se žalobce vyhnul vedení tohoto incidenčního sporu. Informaci o tom, že dlužník částečně uhradil, měl soud již 21. 3. 2014. Pokud soud na uvedenou informaci příslušným způsobem nereagoval, je to důvodem pro postup podle § 150 o.s.ř. při úvaze o procesním zavinění a nákladech tohoto řízení, když jde o důvod zvláštního zřetele hodný.

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. -3-(74)

5. Před zkoumáním důvodnosti incidenční žaloby je nutné zabývat se nejdříve otázkou, zda tato byla podána včasně. Z § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona ve znění ke dni podání žaloby (dále jen InsZ ) vyplývá, že insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde- li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Přezkumné jednání, na němž byla popřena pohledávka žalovaného co do pravosti, se konalo dne 27. 8. 2015. Žaloba byla insolvenčním správcem soudu doručena dne 29. 9. 2015. Je zřejmé, že incidenční žaloba byla aktivně legitimovaným žalobcem podána včas a proti pasivně legitimovanému žalovanému.

6. Soud provedl při jednání dne 25. 1. 2018 dokazování listinami, přičemž dokazování vedl ke sporným otázkám mezi stranami sporu. Za nespornou pak měl skutečnost, že dlužník uhradil částku 3 000 Kč představující část žalobcem popřené pohledávky žalovaného před rozhodnutím o úpadku dlužníka.

7. Z přihlášky žalovaného z 5. 2. 2014 doručené soudu dne 5. 2. 2014 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení na majetek dlužníka Ivo anonymizovano vykonatelnou a zajištěnou pohledávku v celkové výši 16 039,52 Kč, a to na základě rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. 12. 2012, č. j. 20 C 105/2012-29, na jehož podkladě již bylo zahájeno vedení exekuce Mgr. Ing. Josefem Cingrošem, soudním exekutorem pod sp. zn. 009Ex 704/13.

8. Z usnesení o úpadku spojeného s prohlášením konkursu na majetek dlužníka z 27. 5. 2015, č. j. KSBR 38 INS 24890/2013-A-22, bylo zjištěno, že insolvenční soud zjistil uvedeného dne úpadek dlužníka Ivo anonymizovano , prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenčním správcem ustanovil žalobce Mgr. Marka Konečného.

9. Ze zápisu o přezkumném jednání z 27. 8. 2015 včetně listu přihlášené pohledávky k přihlášce P19 věřitele č. 19 (žalovaného) bylo zjištěno, že se přezkumu žalovaný věřitel neúčastnil, přihláška jeho vykonatelné pohledávky ve výši 16 039,52 Kč byla insolvenčním správcem přezkoumána tak, že ji správce popřel co do výše 3 000 Kč z důvodu jejího zániku uhrazením dne 22. 3. 2014; dlužník pohledávku věřitele uznal v plném rozsahu. Věřitel uplatnil přihláškou pohledávku z titulu neuhrazeného dluhu ze smlouvy o přepravě spolu s příslušenstvím ve formě úroků z prodlení. Vykonatelnost je odvozena od rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. 12. 2012, č. j. 20 C 105/2012-29.

10. Z plné moci zástupce žalovaného JUDr. Tomáše Krejčího, advokáta, která mu byla udělena dne 29. 5. 2012, bylo mimo jiné zjištěno, že uvedený advokát (vedle dalšího) byl zmocnitelem pověřen k přijímání plnění nároků.

11. Soud zjistil následující skutkový stav: Žalovaný věřitel přihlásil dne 5. 2. 2014 do zahájeného insolvenčního řízení na majetek dlužníka Ivo anonymizovano svou vykonatelnou pohledávku v celkové výši 16 039,52 Kč, kterou mu dlužník v rozsahu 3 000 Kč zaplatil dne 22. 3. 2014, tj. ještě před termínem konání přezkumného jednání dne 27 8. 2015. Vzhledem k tomu, že přihláška nebyla nijak věřitelem omezena a účast žalovaného věřitele nebyla soudem v uvedeném rozsahu omezena, popřel žalující insolvenční správce pohledávku co do výše 3 000 Kč, neboť pohledávka zanikla zaplacením v uvedené části. Dne 29. 9. 2015 pak správce podal včasnou žalobu v této právní věci.

12. Podle § 199 odst. 1 IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. -4-(74)

věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

13. Podle § 186 odst. 1 IZ, jestliže pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu insolvenčního řízení uspokojena nebo zanikla jiným způsobem a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast v insolvenčním řízení ukončí rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou opravné prostředky přípustné; v odůvodnění však insolvenční soud vždy uvede důvod zániku pohledávky.

14. Podle § 187 IZ, pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

15. Podle § 194 IZ, o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

16. Podřazením zjištěného skutkového stavu pod uvedená zákonná ustanovení dospěl soud k závěru, že žaloba insolvenčního správce je důvodná, neboť mezi stranami nebylo sporu, že pohledávka žalovaného zanikla v části 3 000 Kč úhradou dne 22. 3. 2014.

17. Navrhoval-li žalovaný věřitel zamítnutí žaloby pro procesní pochybení soudu spočívající v neukončení jeho účasti v uvedeném rozsahu v insolvenčním řízení, pak je nutné uvést, že soud není účastníkem řízení. Jestliže žalovaný věřitel z vlastní vůle k částečnému zpětvzetí přihlášky nepřistoupil, přestože dílčí zánik pohledávky byl doložen a je nesporný, je pravdou, že by měl soud rozhodnout dle § 186 odst. 1 ve spojení s § 187 IZ. Pokud k ničemu z tohoto zatím nedošlo, je nadále závazná výše pohledávky zjištěná při přezkumu. Z toho pohledu je pak zcela správný postup správce, který přihlášku již zčásti uhrazené pohledávky popřel a podal incidenční žalobu v této právní věci, neboť v opačném případě by byla pohledávka žalovaného věřitele zjištěna v plném rozsahu. Namítá-li žalovaný, že správce měl podat podnět insolvenčnímu soudu k ukončení jeho účasti ve stanoveném rozsahu, pak je nutné uvést, že tak mohl učinit on sám, on sám rovněž mohl (a měl) disponovat s přihláškou a po částečné úhradě dluhu dlužníkem před přezkumem vzít přihlášku částečně zpět; v tomto směru mu nic nebránilo. Pasivní žalovaný věřitel tak poukazuje na pasivitu insolvenčního správce či insolvenčního soudu, přitom to je on sám, kdo měl být aktivní v prvé řadě, když důvodnost jeho přihlášky byla přezkoumávána.

18. Ze všech uvedených důvodů má soud za to, že žaloba je důvodná a jako takové jí vyhověl.

19. O nákladech tohoto řízení insolvenční soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. ve spojení s § 163 IZ. Žalobce měl v tomto řízení plný úspěch, proto mu soud přiznává náhradu nákladů řízení proti žalovanému věřiteli, který úspěch ve věci neměl. Uvedl-li žalovaný, že je toto řízení sporem o jeho náklady a žádal je přiznat proti správci, pak soud pouze dodává, i kdyby byl žalovaný ve sporu úspěšný (což za nesporného zjištěného skutkového stavu viz. výše být nemůže), pak podle § 202 odst. 1, věta první IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. -5-(74)

20. Účelně vynaloženými náklady v tomto řízení jsou náklady právního zastoupení sestávající se z odměny ve výši 6 200 Kč podle § 7 bod 5 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ) za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby) a částku 600 Kč, která představuje náhradu hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby), a konečně částku 1 428 Kč jako náhradu daně z přidané hodnoty v souladu s ustanovením § 137 odst. 1, 3 o.s.ř. Žalujícímu správci nevznikly žádné náklady ani v rámci odvolacího řízení proti rozsudku pro uznání ani v následném řízení před soudem prvního stupně. Celkem tedy dospěl soud k celkové částce nákladů řízení ve výši 8 228 Kč. Tuto částku považuje soud za účelně vynaloženou žalobcem na uplatnění jeho práva v soudním řízení.

21. Podle § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaný povinen zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám zástupce žalobce.

22. Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Vzhledem k tomuto ustanovení soud uložil žalovanému uhradit poplatek za toto řízení dle položky 13 odst. 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků ve výši 5 000 Kč, když žalobce je dle § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích, v tomto řízení osvobozen.

23. Žalovaný je povinen uložené povinnosti splnit do 3 dnů od právní moci rozsudku (§ 160 odst. l o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních.

Pravomocný rozsudek vydaný v incidenčním sporu je závazný pro všechny procesní subjekty (§ 164 IZ).

Brno dne 25. ledna 2018

Mgr. Klára Vašáková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková.