38 ICm 3636/2012
Jednací číslo: 38 ICm 3636/2012-12 Sp.zn. KSOS 38 INS 18013/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Mgr. Radoslav Lavička, se sídlem Járy da Cimrmana 735/8, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužnice Anny anonymizovano , zastoupen Mgr. Zuzanou Mackovou, advokátkou se sídlem Havlíčkova 43, 796 01 Prostějov, proti žalované: Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc-Hodolany, o neúčinnosti právního úkonu, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že Dohoda o převodu členských práv a povinností uzavřená dne 21.6.2012 mezi Annou anonymizovano , r anonymizovano , tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc- Hodolany a Jiřím anonymizovano , anonymizovano , tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc Sp.zn. KSOS 38 INS 18013/2012

-Hodolany jako převodci a Petrou anonymizovano , anonymizovano , tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc-Hodolany jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod členských práv spojených s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu Olomouc, IČ: 000 90 816, se sídlem v Olomouci, U Kovárny 540/44, PSČ 779 00, a tedy i práva k družstevnímu bytu č. 28 na adrese tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc- Hodolany, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 38 INS 18013/2012 neúčinná.

II. Žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužnice Anny anonymizovano , r anonymizovano , tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc-Hodolany členská práva spojená s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu Olomouc, IČ: 000 90 816, se sídlem v Olomouci, U Kovárny 540/44, PSČ 779 00, a tedy i práva k družstevnímu bytu č. 28 na adrese tř. Kosmonautů 1032/17, 779 00 Olomouc-Hodolany.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 10.600,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, přičemž náklady řízení je žalovaná povinna zaplatit k rukám zástupce žalobce.

IV. Žalovaná je povinna na náhradě nákladů řízení zaplatit České republice částku 2.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet Krajského soudu v Ostravě č. účtu: 19-4123761/0710, VS 3842363612.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 10.12.2012 se žalobce-insolvenční správce domáhal určení neúčinnosti ve výroku označené Dohody o převodu členských práv a povinností ze dne 21.6.2012 (dále jen Dohoda ) s poukazem na § 240 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Žalobce má za to, že uzavření Dohody je neúčinným právním úkonem, poněvadž: a) Dohoda byla uzavřena cca 1 měsíc před podáním insolvenčního návrhu dlužnice Anny anonymizovano , b) Dohodou žalovaná nabyla majetek a dlužnice podstatně snížila svá aktiva, čímž zkrátila Sp.zn. KSOS 38 INS 18013/2012 možnost uspokojení věřitelů, c) právní úkon byl sjednán bez přiměřeného protiplnění, když členská práva k bytu byla převedena na žalovanou bezúplatně, d) žalovaná je dcerou dlužnice, tedy osobou blízkou, e) z přihlášených pohledávek i ze samotné výpovědi dlužnice v insolvenčním řízení vyplývá, že v době uzavření Dohody byla již dlužnice v úpadku a z postavení žalované jako osoby blízké plyne, že žalovaná o tomto stavu dlužnice věděla.

Žalovaná písemným podáním doručeným soudu dne 27.2.2013 plně uznala nárok žalobce. Dále uvedla, že je momentálně na rodičovské dovolené a vzhledem k tomu, že pobírá pouze rodičovský příspěvek, tak není v jejich silách uhradit náklady soudního řízení.

Podle ust. § 153a odst. 1 věta první občanského soudního řádu uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, když vydání rozsudku pro uznání nebrání ani povaha věci ani rozpor s právními předpisy (§ 153a odst. 2, § 99 odst. 1 občanského soudního řádu). Podle ust. § 153a odst. 4 občanského soudního řádu jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Podle ust. § 157 odst. 3 občanského soudního řádu v odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo rozsudkem pro zmeškání.

Podle ust. § 239 odst. 1 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat. Podle odst. 3 téhož ustanovení insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Podle ust. § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci, kdy předmětem řízení je určení neúčinnosti Dohody o převodu členských práv a povinností ze dne 21.6.2012, žalovaná podáním doručeným soudu dne 27.2.2013 nárok žalobce v celém rozsahu uznala a protože se nejedná o věc, v níž by nebylo možné uzavřít a schválit smír, rozhodl soud podle výše citovaného § 153a občanského soudního řádu a žalobě rozsudkem pro uznání v celém rozsahu vyhověl. Jednání ve věci nebylo nařízeno, když podle ust. § 153a odst. 4 občanského soudního řádu jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy procesně neúspěšnému žalovanému bylo uloženo zaplatit ve věci úspěšnému žalobci na nákladech řízení celkem částku 10.600,-Kč. Tyto náklady tvoří náklady právního zastoupení. Žalobce byl v řízení zastoupen advokátem, jemuž přísluší odměna za zastupování účastníka dle Sp.zn. KSOS 38 INS 18013/2012 vyhlášky č. 484/2000 Sb. Sazba odměny za zastupování činí 10.000,-Kč (dle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění účinném od 1.3.2012), dále mu náleží náhrada hotových výdajů za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a vyhotovení žaloby) v paušální částce 300,-Kč dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (ust. § 13 odst. 3), tzn. 600,-Kč. Soud neshledal důvody pro částečné či úplné nepřiznání náhrady nákladů řízení. Podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaný povinen zaplatit přiznanou náhradu nákladů řízení advokátce žalobce.

O povinnosti žalovaného zaplatit státu na náhradě nákladů řízení dle ust. § 148 odst. 1 o.s.ř. soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (položka 13 bod 1 písm. d) Sazebníku poplatků) soud rozhodl v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kdy na žalovanou přešla poplatková povinnost, neboť plně úspěšný žalobce byl v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. r) téhož zákona od placení soudního poplatku osvobozen.

P o u č e n í: Proti výroku I. a II. tohoto rozhodnutí lze podat odvolání jen z důvodů, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud, rozhodnutí vydal vyloučený soudce nebo soud byl nesprávně obsazen. Odvolacím důvodem jsou dále skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (§ 153 a) o.s.ř.).

Proti výrokům III. a IV. tohoto rozhodnutí je možno podat odvolání bez tohoto omezení.

Odvolání lze podat do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Ostravě dne 21.03.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v. r. Gabriela Skupinová samosoudce