38 ICm 3410/2014
38 ICm 3410/2014-58 (KSOS 38 INS 29611/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Ing. Mariána anonymizovano , anonymizovano , bytem Leopoldov, Sládkovičova 37, Slovenská republika, zastoupeného JUDr. Petrem Jahelkou, advokátem se sídlem Praha 9, U cukrovaru 713/8, proti žalovanému JUDr. Radimu Kubicovi, MBA, se sídlem Frýdek- Místek, O. Lysohorského 702, insolvenčního správce dlužníka Bohdana anonymizovano , anonymizovano , bytem Třinec, Lyžbice 898, zastoupenému Mgr. Radimem Kalabisem, advokátem se sídlem Frýdek-Místek, O. Lysohorského 702, o určení pravosti popřených pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že žalobcovy pohledávky, a to pohledávka č. 1 ve výši 6.760.357,-Kč, která představuje směnečný peníz 6.100.500,-Kč dle směnky ze dne 08.04.2009, jejíž splatnost nastala dne 01.06.2011, a 6 % úrok p.a. z částky 6.100.500,-Kč ode dne 02.06.2011 do 20.03.2013, a pohledávka č. 2 ve výši 20.335,-Kč, která představuje směnečnou odměnu, a které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 29611/2012 s dlužníkem Bohdanem Sikorou, anonymizovano , přihláškou P2, jsou po právu.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobcovy pohledávky, a to pohledávka č. 3 ve výši 437.224,-Kč a pohledávka č. 4 ve výši 7.962,-Kč, které představují náklady řízení, a které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 29611/2012 s dlužníkem Bohdanem Sikorou, anonymizovano , přihláškou P2, jsou po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 09.10.2014 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávky, a to pohledávka č. 1 ve výši 6.760.357,-Kč, která představuje směnečný peníz 6.100.500,-Kč dle směnky ze dne 08.04.2009, jejíž splatnost nastala dne 01.06.2011, a 6 % úrok p.a. z částky 6.100.500,-Kč ode dne 02.06.2011 do 20.03.2013, pohledávka č. 2 ve výši 20.335,-Kč, která představuje směnečnou odměnu, pohledávka č. 3 ve výši 437.224,-Kč a pohledávka č. 4 ve výši 7.962,-Kč, které odpovídají nákladům řízení, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 29611/2012 s dlužníkem Bohdanem Sikorou, anonymizovano , přihláškou P2, jsou po právu. Přihlášené pohledávky č. 1 a č. 2 vycházejí ze směnky a ze směnečného práva, kdy se společnost V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188, vystavením směnky zavázala uhradit na řad žalobce směnečnou sumu 249.000,-EUR. Dlužník se zavázal přijetím rukojemství za výstavce k zaplacení směnečné pohledávky. Směnka byla vystavena v Třinci dne 08.04.2009 a její splatnost nastala dne 01.06.2011, platebním místem byl stanoven Třinec. Dle ust. § 41 odst. 1 zákona směnečného a šekového platí, že zní-li směnka na měnu, která není v oběhu v platebním místě, lze směnečný peníz zaplatit v tuzemské měně podle hodnoty, kterou má v den splatnosti. Žalobce proto provedl přepočet směnečné sumy z EUR na koruny české, a to dle oficiálního kursu vyhlášeného Českou národní bankou v den splatnosti směnky, který činil ke dni 01.06.2011 částku 24,50 Kč za 1 EURo. Směnečná suma tedy odpovídá ke dni splatnosti částce 6.100.500,-Kč. Na směnku nebylo uhrazeno ničeho, proto žalobce uplatnil své právo ze směnky vůči jejímu výstavci s tím, že Krajský soud v Ostravě směnečným platebním rozkazem ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12 uložil výstavci směnky a dlužníku (avalovi) zaplatit žalobci společně a nerozdílně směnečný peníz ve výši 6.100.500,-Kč a 6% úrok p.a. z této částky ode dne 02.06.2011 do zaplacení spolu se směnečnou odměnou ve výši 20.335,-Kč a náhradou nákladů soudního řízení ve výši 437.224,-Kč. Žalovaní ve věci sp.zn. 17 Cm 253/2011 podali vůči směnečnému platebnímu rozkazu odůvodněné námitky, které byly Krajským soudem v Ostravě projednány a všechny odmítnuty jako neoprávněné rozsudkem ze dne 05.09.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-91, přičemž směnečný platební rozkaz byl výrokem I. tohoto rozsudku ponechán v celém rozsahu v platnosti. K tomuto rozsudku bylo vydáno opravné usnesení, kterým došlo pouze k opravě písařské chyby ve výroku I. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-91 i opravné usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 08.11.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-106 napadli dlužník i výstavce směnky odvoláním; obě rozhodnutí dosud nenabyla právní moci a žalobce proto přihlásil své pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka jako nevykonatelné. Pohledávky č. 3 a č. 4 byly přihlášeny z titulu nákladů řízení (podle směnečného platebního rozkazu a rozsudku ve věci sp. zn. 17 Cm 253/2011).

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s tím, že nárok žalobce neuznává. Na směnce je provedeno přeškrtnutí původní, ve slovenském jazyce uvedené, směnečné sumy. Toto přeškrtnutí bylo na směnce provedeno poté, co směnku dlužník podepsal. Dle § 69 zákona směnečného a šekového je dlužník Bohdan Sikora vázán stavem směnky před škrtnutím. Platí tedy vyjádření směnečné sumy ve slovenském jazyce. Jazyk směnky a vyjádření směnečné sumy musí být jednotné, pokud nejsou, jako v tomto případě, směnka je neplatná.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ve věci bylo provedeno dokazování listinami ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 38 INS 29611/2012 a listinami ze spisu, ze kterých soud zjistil:

-z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.03.2014, č.j. KSOS 38 INS 29611/2012-A28, že byl zjištěn úpadek dlužníka Bohdana anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Radim Kubica, návrh na povolení oddlužení dlužníka byl odmítnut a na majetek dlužníka Bohdana anonymizovano byl prohlášen konkurs, -z usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.05.2014, č.j. 2 VSOL 371/2014- A40, že odvolání dlužníka proti výroku o zjištění úpadku bylo odmítnuto a usnesení ve výrocích o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlášení konkursu bylo potvrzeno, -z přihlášky pohledávky č. P2 doručené insolvenčnímu soudu 21.03.2013, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dílčí nevykonatelnou pohledávku č. 1 ve výši 6.760.357,-Kč, jako směnečný peníz ve výši 6.100.500,-Kč dle směnky ze dne 08.04.2009, jejíž splatnost nastala dne 01.06.2011, a 6 % úrok p.a. z částky 6.100.500,-Kč ode dne 02.06.2011 do 20.03.2013, nevykonatelnou pohledávku č. 2 ve výši 20.335,-Kč, která představuje směnečnou odměnu, nevykonatelnou pohledávku č. 3 ve výši 437.224,-Kč z titulu náhrady nákladů řízení dle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12 a nevykonatelnou pohledávku č. 4 ve výši 7.962,-Kč, odpovídající nákladům řízení dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-91, -z protokolu z přezkumného jednání ze dne 03.09.2014, včetně seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P2, že insolvenční správce popřel žalobcovy nevykonatelné dílčí pohledávky č. 1 až 4 co do pravosti z důvodu, že na směnce je provedeno přeškrtnutí původní, ve slovenském jazyce uvedené směnečné sumy. Dle prohlášení dlužníka bylo škrtnutí na směnce provedeno poté, co dlužník směnku podepsal. Dle § 69 zákona směnečného a šekového je vázán dlužník stavem směnky před škrtnutím. Platí tedy vyjádření směnečné sumy ve slovenském jazyce. Jazyk směnky a vyjádření sumy musí být jednotné, pokud nejsou, směnka je neplatná. Dlužník pohledávky popřel shodně s insolvenčním správcem, -z vyrozumění o popření pohledávky dle § 197 insolvenčního zákona ze dne 18.09.2014, včetně doručenky, že insolvenční správce vyrozuměl žalobce (věřitele Ing. Mariána anonymizovano ), že insolvenční správce i dlužník popřeli jeho dílčí nevykonatelné pohledávky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 co do pravosti a poučil věřitele o možnosti podat žalobu na určení popřených pohledávek, vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 26.09.2014, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno, -z prohlášení dlužníka ze dne 04.07.2014 (čl. 45 incidenčního spisu), že dlužník uvedl, že na směnce ze dne 08.04.2009 vystavené V.I.T. GROUP, s.r.o. ve prospěch Ing. Mariána anonymizovano , nebylo při jeho podpisu této směnky jako avalisty na směnce ničeho škrtáno, -z kopie směnky ze dne 08.04.2009, vystavené V.I.T. GROUP, s.r.o., avalované dlužníkem Bohdanem Sikorou (přílohový obal incidenčního spisu), že se jedná o směnku vlastní, vystavenou v Třinci 08.04.2009, splatnou 01.06.2011, na částku

249.000,-EUR, bez protestu, ve prospěch Ing. Mariána anonymizovano , anonymizovano . Výstavcem směnky je společnost V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188, jednající Ing. Halinou Sikorovou v postavení jednatele společnosti a avalem je Bohdan Sikora, anonymizovano , bytem Třinec, Lyžbice 898, ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12 (přílohový obal incidenčního spisu), že soud rozhodoval ve věci žalobce Ing. Mariána anonymizovano , anonymizovano proti žalovanému 1) V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188 a žalovanému 2) Bohdanu Sikorovi, anonymizovano , bytem Třinec, Lyžbice 898, přičemž soud uložil žalovanému 1) a žalovanému 2), aby do 3 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu zaplatili společně a nerozdílně žalobci částku 6.100.500,-Kč s 6% úroky od 02.06.2011 do zaplacení, dále směnečnou odměnu ve výši 20.335,-Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 437.224,-Kč, -z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-91 (přílohový obal incidenčního spisu), že soud rozhodl ve věci žalobce Ing. Mariána anonymizovano , anonymizovano proti žalovanému 1) V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec- Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188, a žalovanému 2) Bohdanu Sikorovi, anonymizovano , bytem Třinec, Lyžbice 898, tak, že směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 23/2011-12, ponechává v platnosti a současně žalované zavázal společně a nerozdílně k náhradě nákladů řízení ve výši 7.962,-Kč. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, -z opravného usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 08.11.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-106 (přílohový obal incidenčního spisu), že byl opraven výrok rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-91, co do písařské chyby následovně: Směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Ostravě dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12, se ponechává v platnosti. -z usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.01.2013, č.j. 7 Cmo 24/2013-120, (přílohový obal incidenčního spisu), že Vrchní soud v Olomouci potvrdil opravné usnesení soudu prvního stupně ze dne 08.11.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-106, -ze smlouvy o oprávnění vyplnit a uplatnit ručitelskou bianco směnku ze dne 08.04.2009, včetně připojených příloh (listiny v přihlášce č. P2), že tato byla uzavřena mezi výstavcem V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188, dlužníkem jako avalistou a žalobcem jako remitentem s tím, že se dohodli, že remitent jako účastník sdružení DAMA-Siváčková Dana sdružení Dana Siváčková a Ing. Marián Ajpek uzavřeli v červnu 2007 s JUDr. Vladimírem Češkem ústní smlouvu o přepravě zboží. Z titulu uvedené smlouvy byly dlužníkovi JUDr. Vladimíru Češkovi vyúčtovány faktury dle přílohy č. 1 k této smlouvě, kdy celková výše pohledávek vůči dlužníkovi činí částku 249.000,-EUR s tím, že výstavce i avalista jsou s obsahem i výši pohledávek seznámeni. Dále došlo k dohodě, že je k zajištění možné budoucí pohledávky vystavil výstavce a předal remitentovi ručitelskou nepřevoditelnou bianco směnku vlastní bez protestu, ve prospěch remitenta, avalovanou avalistou bez vyplnění data splatnosti a směnečné sumy s tím, že k vyplnění bianco směnky je oprávněn třetí účastník, jako směnečný věřitel, doplnit datum splatnosti a směnečnou sumu.

Další důkazy navržené žalovaným k jeho obraně (výslech dlužníka a jeho manželky Ing. Haliny Sikorové) soud neprovedl veden úvahou o jejich nadbytečnosti (v daném případě se jednalo o bianco směnku, kdy je nepochybné, že byla podepsána ještě před tím, než byla vyplněna, a tedy i slovenský text škrtnutý).

Posuzovaný spor je sporem incidenčním, jehož věcné projednání je podmíněno splněním podmínek vyplývajících z insolvenčního zákona. S ohledem na zjištění z insolvenčního spisu soud uzavírá, že žalobce včas uplatnil své právo žalobou u soudu ve lhůtě 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky podle ust. § 198 odst. 1 IZ (vyrozumění bylo doručeno žalobci dne 26.09.2014 a žaloba byla soudu doručena dne 09.10.2014). Žalobce jako věřitel popřených nevykonatelných pohledávek je aktivně legitimován k podání určovací žaloby dle § 198 odst. 1 IZ a incidenční žaloba (za situace, kdy na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs) směřuje správně jen proti insolvenčnímu správci, který pohledávku žalobce popřel. Soud se proto mohl zabývat vlastním nárokem žalobce na určení pravosti popřené pohledávky.

V daném případě žalobce přihlásil přihláškou č. P2 do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 1 ve výši 6.760.357,-Kč, jako směnečný peníz ve výši 6.100.500,-Kč dle směnky ze dne 08.04.2009, jejíž splatnost nastala dne 01.06.2011, a 6 % úrok p.a. z částky 6.100.500,-Kč ode dne 02.06.2011 do 20.03.2013, nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 ve výši 20.335,-Kč, která představuje směnečnou odměnu, nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 3 ve výši 437.224,-Kč z titulu náhrady nákladů řízení dle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12, a nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 4 ve výši 7.962,-Kč, odpovídající nákladům řízení dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-91. Při přezkumném jednání dne 03.09.2014 insolvenční správce popřel všechny pohledávky co do pravosti z důvodu, že na směnce je provedeno přeškrtnutí původní, ve slovenském jazyce vedené, směnečné sumy. Toto škrtnutí mělo být na směnce provedeno poté, co dlužník jako aval směnku podepsal. Jazyk směnky a vyjádření směnečné sumy není jednotný a směnka je proto neplatná.

Dlužník popřel dílčí pohledávky žalobce shodně jako insolvenční správce. Pokud jde o dlužníka, jeho popěrný úkon se prosazuje (ve stejném rozsahu jako při popření insolvenčním správcem) jen za trvání reorganizace nebo při oddlužení (což není tento případ). Jinak nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění. Účinkem popření pohledávky dlužníkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem (ust. § 192 odst. 3 IZ).

K povaze dílčích pohledávek č. 1 a č. 2, vyplývajících ze směnečných práv žalobce, soud uvádí následující:

Směnka, o jejímž zaplacení bylo rozhodnuto směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12, je směnkou vlastní, vystavenou společností V.I.T. GROUP, s.r.o., se sídlem Třinec-Lyžbice, Lidická 1264, IČO 25888188, ve prospěch žalobce Ing. Mariána anonymizovano , znějící na směnečnou sumu 249.000,-EUR, s doložkou bez protestu, avalovanou dlužníkem Bohdanem Sikorou. Předmětná listina byla emitována jako bianco směnka, přičemž bylo ujednáno právo tuto listinu vyplnit. Původně byl na místo, na němž je vyjádřena směnečná suma slovy, vyplněn údaj ve znění ve slovenském jazyce, vyjadřující výši směnečné sumy, a tento údaj byl pak přeškrtnut a nad něj uveden tentýž údaj v jazyce českém. Rozsudkem ze dne 05.09.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-91, ve znění opravného usnesení ze dne 08.11.2012, č.j. 17 Cm 253/2011-106, rozhodl Krajský soud k Ostravě k námitkám žalovaných (tedy i dlužníka) tak, že směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti, rozhodnutí však nenabylo právní moci, neboť po odvolání žalovaných bylo odvolací řízení přerušeno v důsledku prohlášení konkursu na majetek insolvenčního dlužníka Bohdana anonymizovano . Krajský soud se v odůvodnění tohoto nepravomocného rozsudku vypořádal s námitkami dlužníka (shodně uplatněnými i v tomto řízení) a výstavce směnky, společností V.I.T. GROUP, s.r.o., kteří tvrdili, že vyplňovací právo bylo zkonzumováno doplněním textu ve slovenském jazyce do textu směnky. Následný zásah, kdy došlo k přeškrtnutí a doplnění nového textu v jazyce českém, pak lze hodnotit jen jako změnu textu směnky, která je neoprávněná. S ohledem na to pak žalovaní namítali, že směnka je neplatná, neboť je vícejazyčná. Soud tuto námitku posoudil jako nedůvodnou, když zákon nevylučuje škrtání na směnce, pokud je údaj přeškrtnut a přepsán nový údaj, má se za to, že se jednalo o opravu chybně vypsané směnky, která však nezpůsobuje neplatnost.

Předmětem incidenčního sporu bylo shodně jako ve sporu vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 253/2011 posouzení platnosti směnky ze dne 08.04.2009.

Podle čl. I. § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

Judikatura Nejvyššího soudu ČR je ustálena na závěru, podle něhož bianco směnka, tj. směnka vydaná záměrně v neúplné podobě s tím, že chybějící údaje budou doplněny v souladu s uděleným vyplněným prohlášením, se stává skutečnou směnkou (za předpokladu, že listina po vyplnění bílých míst má kvalitu směnky) až vyplněním, a to s účinky ex tunc (k tomu srov. např. důvody v rozsudku ze dne 22.04.2009, sp. zn. 29 Cdo 2605/2007, uveřejněného pod č. 19/2010 Sb. rozh. obč., jakož i rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 09.12.2015, sp. zn. 31 Cdo 4087/2013). V projednávané věci pak není pochyb o tom (bylo nesporné), že směnka, o jejíž úhradě bylo rozhodnuto směnečným platebním rozkazem, byla původně bianco směnkou, tj. směnkou neúplnou, účastníky od počátku vnímanou jako budoucí směnka, neobsahující (záměrně) některé údaje, které měly být doplněny v souladu s dohodou obsaženou ve vyplňovacím prohlášení směnečném.

S odkazem na ustanovení čl. I § 75 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového soud došel k závěru, že směnka splňuje všechny náležitosti, jelikož nelze mít žádné pochybnosti o její platnosti, když vyjádření měny směnečné sumy bylo přeškrtnuto a nadepsáno vyjádřením novým, přičemž není zakázáno provádět škrty a opravy směnečné listiny a tomu, kdo směnku doplnil, nic nebrání původní nesprávně napsaný údaj škrtnout a nahradit jej správným údajem novým. Jelikož se jednalo o bianco směnku, je z její povahy patrné, že na počátku byla neúplná, což je předpokládaným záměrem účastníků a podepsána byla (dlužníkem jako avalem) ještě vyplněním směnečné sumy. Námitka, že směnka je neplatná, neboť je vícejazyčná, je dle názoru soudu také nedůvodná, když směnečná suma uvedena ve slovenském jazyce byla přeškrtnuta a opravena do jazyka českého. Zjištění, zda na směnku byl nejprve vypsán údaj ve slovenském jazyce a poté v českém, není rozhodující, když dle názoru soudu vyplněním směnky, poté přeškrtnutím tohoto údaje vepsaný novým, vyplňovací právo zkonzumováno není, když směnka byla předložena k placení až poté, co došlo k této opravě a vyplňovací právo je tedy zkonzumováno až předložením směnky k placení. Námitka, že směnka je tedy neplatná, neboť je vícejazyčná, je dle názoru soudu nedůvodná, když směnka je vyplněna v jednom jazyce. Pokud měl žalovaný na mysli změnu textu dle § 69 zákona směnečného a šekového, tak soud má za to, že se jedná rovněž o námitku nedůvodnou, když pod změnou textu směnky je nutno si představit všechny možné případy, kdy je do textu směnky později zasahováno, tedy kdy je text již na směnce vyznačený, upravován. O změně podle tohoto ustanovení nejde tehdy, jestliže jsou zaplňována bílá místa na směnce, a to i v případě, kdy někdo připojuje na směnku další doložky neoprávněně.

Z uvedených důvodů soud proto žalobě na určení pravosti pohledávky č. 1 ve výši 6.760.357,-Kč, která představuje směnečný peníz 6.100.500,-Kč dle směnky ze dne 08.04.2009, jejíž splatnost nastala dne 01.06.2011, a 6 % úrok p.a. z částky 6.100.500,-Kč ode dne 02.06.2011 do 20.03.2013, a určení pravosti pohledávky č. 2 ve výši 20.335,-Kč, která představuje směnečnou odměnu, vyhověl (výrok I.)

K dílčím pohledávkám č. 3 a č. 4 přihlášeným do insolvenčního řízení z titulu náhrady nákladů řízení dle směnečného platebního rozkazu a nepravomocného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byl směnečný platební rozkaz ponechán v platnosti, soud uvádí, že v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR, zejména pak s rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 238/2007 a s R 146/2011, je nárok na náhradu nákladů řízení nárokem, jenž má základ v procesním právu, a jehož vznik je vázán až na okamžik nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je přiznáváno právo na náhradu nákladů řízení. Uvedená rozhodnutí a právní závěry v nich obsažené mají obecnou platnost a neváží se na způsob řešení dlužníkova úpadku. Charakter pohledávky z titulu náhrady nákladů řízení a okamžik jejího vzniku je vždy stejný, bez ohledu na to, zda dlužníkův úpadek je řešen konkursem nebo oddlužením. Pohledávku spočívající v nároku na náhradu nákladů nalézacího řízení tak lze přihlásit do insolvenčního řízení, jen byla-li věřiteli náhrada nákladů řízení pravomocně přiznána ke dni rozhodnutí o úpadku, nejpozději však ke dni přihlášení provedeného v propadné lhůtě vymezené rozhodnutím o úpadku. Nejvyšší soud se svým aktuálním rozhodnutím ze dne 31.03.2015, sp. zn. 29 ICdo 62/2014, vypořádal i s pokusem o výkladový průlom u podmíněně přihlášené pohledávky (dle ust. § 173 odst. 3 IZ) na případu věřitele, který si do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka u insolvenčního soudu přihlásil podmíněnou pohledávku z titulu náhrady nákladů řízení vázanou na (odkládací) podmínku (budoucího) úspěšného pravomocného ukončení nalézacího řízení vedeného před soudem 1. stupně. Na nastolenou otázku, zda lze pohledávku z titulu práva na náhradu nákladů nalézacího řízení přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka jako příslušenství pohledávky uplatněné v nalézacím řízení před právní mocí rozhodnutí, jímž soud věřiteli přiznal náhradu nákladů řízení, nebo dokonce před vydáním takového rozhodnutí, odpověděl Nejvyšší soud záporně. Tím jasně deklaroval, že nárok na přísudek, který bez právní moci neexistuje, byť byl (nepravomocně) účastníkovi nalézacího řízení přisouzen, nemůže být do insolvenčního řízení přihlášen ani jako podmíněná pohledávka s odkládací podmínkou vázanou na hypotetickou možnost, že soudní rozhodnutí o přiznání přísudku účastníkovi soudního sporu nabude právní moci v budoucnu po uplynutí propadné přihlašovací lhůty dle § 136 IZ.

Soud proto žalobu na určení pravosti pohledávky č. 3 ve výši 437.224,-Kč z titulu náhrady nepravomocných nákladů řízení dle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.07.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-12 a pohledávky č. 4 ve výši 7.962,-Kč, odpovídající nepravomocným nákladům řízení dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 05.09.2011, č.j. 17 Cm 253/2011-91, z výše uvedených důvodů zamítl (výrok II.).

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, nutno konstatovat, že procesně úspěšnější žalobce by měl podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. právo na poměrnou část účelně vynaložených nákladů řízení, tyto mu však přiznány nebyly, a to pro nákladovou imunitu

žalovaného insolvenčního správce s odkazem na ust. § 202 odst. 1 IZ, když podmínky pro aplikaci ust. § 202 odst. 2 IZ shledány nebyly. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 21.12.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně