38 ICm 3238/2011
Jednací číslo: 38 ICm 3238/2011-65 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 38 INS 12213/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobkyně Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 1596, PSČ 708 00, zastoupené Mgr. Gabrielou Nejedlíkovou, advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, proti žalovanému Mgr. Romanu Krakovkovi, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 1249/18, PSČ 710 00, insolvenčnímu správci dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Dubina, Fr. Formana 254/16, PSČ 700 30, o vyloučení nemovitých věcí

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem Františka Formana 16, 700 30 Ostrava, s e v y l u č u j í nemovitosti v k. ú. a obci Krmelín, a to: -rodinný dům č.p. Rodinný dům č.p. 526 v části obce Krmelín stojící na pozemku parc.č. 328/51-zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc.č. 328/51-zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc.č. 328/43-orná půda, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 783 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

II. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 17.600,-Kč k rukám právní zástupkyně žalobkyně, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku

Odůvodnění

Žalobou ze dne 6.12.2011 došlou soudu téhož dne a doplněnou podáním ze dne 6.4.2012 domáhala se žalobkyně vydání rozhodnutí, kterým by byly vyloučeny nemovitosti specifikované ve výroku I. tohoto rozsudku (dále jen nemovitosti ) z majetkové podstaty dlužnice.

Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaný dne 14.11.2011 vyrozuměl žalobkyni o zahrnutí nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice, přičemž uvedl, že nemovitosti měly být předmětem prodeje dle kupní smlouvy uzavřené dne 15.10.2001 mezi prodávající Karlou anonymizovano (dále také dlužnice) a kupujícím Petrem Nevludem. Ze svědeckých výpovědí obsažených v trestním spisu vedeném u Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 1T 158/2006 je však zřejmé, že kupní smlouva byla uzavřena pod záminkou zajištění půjčky a tedy se jedná o tzv. propadnou zástavu, kdy takováto smlouva je absolutně neplatná. Dle názoru žalovaného je pak neplatná rovněž darovací smlouva uzavřena mezi žalobkyní a Petrem Nevludem dne 5.2.2008. Žalobkyně nesouhlasí se zahrnutím nemovitostí do majetkové podstaty. Uvedla, že je výlučnou vlastnicí nemovitostí , které nabyla platně na základě uzavřené darovací smlouvy dne 5.2.2008. Darovací smlouvu uzavřela v dobré víře, že nemovitosti nabývá od jejich vlastníka. V podání ze dne 1.12.2012 žalobkyně dále uvedla další skutečnosti, ze kterých vyplývá, že žalovaný sepsal nemovitosti do majetkové podstaty neoprávněně. 1) V trestním řízení vedeném Okresním soudem ve Frýdku-Místku sp. zn. 1T 158/2006 byla povolena obnova řízení a v obnoveném řízení byl rozsudkem č.j. 1 T 158/2006-1004 Petr Nevlud zcela zproštěn od obžaloby Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku. Zprošťující rozsudek nabyl právní moci dne 21.2.2012. Petr Nevlud se tedy nedopustil žádného trestného činu v souvislosti s předmětnými nemovitostmi . 2) Dlužnice Karla anonymizovano se již dříve domáhala v civilním soudním řízení vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že je vlastníkem předmětných nemovitostí . Řízení bylo vedeno Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn, 8 C 56/2004 a Okresní soud ve Frýdku-Místku svým rozsudkem ze dne 16.5.2006, č.j. 8 C 56/2004-69 její žalobu zamítl. 3) Dlužnice se proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku odvolala a o jejím odvolání rozhodl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23.10.2006, č.j. 42 Co 606/2005-132 tak, že rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku potvrdil. 4) Před zahájením insolvenčního řízení tak zcela jednoznačně bylo rozhodnuto vůči dlužnici o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není. Tento rozsudek, tj. rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 8 C 56/2004-69, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Co 606/2005-132, je závazný ve smyslu § 159a odst. 1 o.s.ř. také pro insolvenčního správce. 5) Žalovanému je existence obou rozsudků, kterými bylo rozhodnuto o žalobě dlužnice na určení jejího vlastnického práva, známa. To totiž vyplývá z toho, že žalovaný vstoupil na místo dlužnice Karly anonymizovano do řízení vedeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 312/2008. 6) V řízení vedeném Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 312/2008 byl

ICM R projednáván návrh dlužnice Karly anonymizovano na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 56/2004 (původní žaloba dlužnice na určení jejího vlastnického práva k nemovitostem). 7) Žalovaný se v průběhu řízení o obnovu původního řízení vyjadřoval shodně s důvody, pro které sepsal nemovitosti do majetkové podstaty. 8) Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem č.j. 17 C 312/2008-237 ze dne 14.7.2011 návrh na obnovu řízení zamítl. Žalobkyně tak důvodnost žaloby spatřovala zejména v tom, že -soudem již byl v jiném řízení vydán rozsudek, kterým byla pravomocně zamítnuta žaloba dlužnice na určení jejího vlastnického práva k předmětným nemovitostem a který byl vydán ještě před zahájením insolvenčního řízení, -soud zamítl rozsudkem návrh na obnovu řízení ve věci určení, že je dlužnice vlastníkem předmětných nemovitostí (žalovaný v tomto řízení vystupoval namísto dlužnice), -soud zprostil Petra Nevluda v obnoveném trestním řízení vedeném Okresním soudem ve Frýdku-Místku zcela od obžaloby. Žalobkyně dále poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 124/2008 ze dne 30.11.2009, v němž bylo judikováno, že pravomocný rozsudek, jímž bylo před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka rozhodnuto vůči dlužníku o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem, je ve smyslu ust. § 159a odst. 1 o.s.ř. závazný i pro správce konkurzní podstaty. Žalobkyně má za to, že tento rozsudek je plně uplatnitelný i v rámci řízení insolvenčního, a to zejména s ohledem na znění ust. § 232 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Žalovaný v písemném procesním stanovisku uvedl, že nemovitosti byly předmětem prodeje dle kupní smlouvy uzavřené dne 15.10.2001 mezi prodávající dlužnicí a kupujícím Petrem Nevludem, přičemž z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 24.9.2007 č.j. 1T 158/2006 je zřejmé, že tato kupní smlouva byla uzavřena pod záminkou zajištění půjčky a tedy jedná se o propadnou zástavu, kdy takováto smlouva je absolutně neplatná. Petr Nevlud uzavřel kupní smlouvu pod záminkou zajištění půjčky finanční hotovosti ve výši 1.500.000,-Kč s uvedením kupní ceny ve výši 1.800.000,-Kč, kdy částka 300.000,-Kč měla představovat úrok za půjčku. Kupní smlouva ze dne 15.10.2001 je absolutně neplatná jednak z toho důvodu, že obchází zákon (propadná zástava) a jednak z důvodu neurčitosti právního úkonu vyplývající z neexistence souladu projevu vůle účastníků ve vztahu k výši kupní ceny uvedené v kupní smlouvě a skutečnou vůli účastníků při uzavírání kupní smlouvy. K zprošťujícímu rozsudku žalovaný pak uvedl, že z tohoto rozsudku lze toliko dovodit, že nebylo prokázáno, že se Petr Nevlud dopustil trestného činu vydírání. Tento rozsudek však nic nemění ve vztahu k okolnostem uzavírání kupní smlouvy. Pokud se jedná o obnovu řízení, konstatoval, že v tomto řízení se řešila pouze otázka povolení obnovy řízení a nikoli právní základ sporu související s posouzením právní otázky propadné zástavy. Ve vztahu k řízením o určení vlastnictví k nemovitostem uvedl, že v těchto řízeních dlužnice stavěla existenci svého vlastnictví na nesprávných právních závěrech, kdy namítala neplatnost kupní smlouvy z důvodu jejího uzavření v tísni za západně nevýhodných podmínek a že se jedná o lichevní smlouvu. K rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR uvedl, že toto rozhodnutí se na projednávaný případ nevztahuje, protože řeší situaci, kdy v předcházejícím řízení bylo pozitivním rozhodnutím rozhodnuto, že žalobce je vlastníkem věci. Insolvenční správce tak není vázán rozhodnutím soudu, kterým byla zamítnuta žaloba dlužníka na určení vlastnictví.

ICM R

U ústního jednání účastníci řízení setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobkyně dále uvedla, že v řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem nebylo prokázáno, že by se jednalo o propadnou zástavu. Žalovaný uvedl, že zejména v trestním řízení vyplynulo, že dlužnice měla vůli uzavřít smlouvu o půjčce.

Účastníci řízení prohlásili, že mezi nimi není sporu ohledně skutečností -zahájení insolvenčního řízení dne 19.10.2010 -zjištění úpadku dne 27.1.2011 -ustanovení žalovaného insolvenčním správcem -prohlášení konkurzu na majetek dlužnice dne 25.3.2011 -včasnost podání vylučovací žaloby -uzavření kupní smlouvy dne 15.10.2001 a darovací smlouvy ze dne 5.2.2008. -že jako vlastník sporných nemovitostí je v katastru nemovitostí zapsána žalobkyně, jako nabývací titul je uvedena darovací smlouva ze dne 5.2.2008.

V dané věci byla sporná skutečnost -platnost kupní smlouvy z důvodu sjednání propadné zástavy a s ohledem na neplatnost této smlouvy rovněž neplatnost darovací smlouvy -závaznost rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 8 C 56/2004-69 ze dne 16.5.2005 o určení vlastnického práva pro insolvenční řízení.

K předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení věci ze soupisu majetku konkurzní podstaty, patří, že: 1) věc byla SKP příslušného úpadce vskutku pojata do soupisu majetku konkurzní podstaty; 2) vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od úpadce, došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurz prohlásil; 3) žalovaný je SKP; 4) v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkurzu a věc je nadále sepsána v konkurzní podstatě; 5) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že věc neměla (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetku konkurzní podstaty, svědčí jí (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR uveřejněný pod č. 58/1998, 27/2003, 9/2005 Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro výsledek řízení bylo určující, zda je dána poslední z vypočtených podmínek, když o splnění zbývajících podmínek soud, ani účastníci neměli pochybnosti.

Kupní smlouvou ze dne 15.10.2001 dlužnice jako prodávající převedla Petru anonymizovano jako kupujícímu nemovitosti za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.800.000,-Kč. Smluvní strany výslovně prohlásily, že smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, s jejím obsahem zcela souhlasí, což stvrdily svými podpisy.

Darovací smlouvou ze dne 05.02.2008 Petr Nevlud jako dárce daroval nemovitosti Věře anonymizovano jako obdarované. Právní účinky vkladu vznikly dnem 06.02.2008.

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16.05.2005 č.j. 8 C 56/2004-69, jenž nabyl právní moci dne 13.12.2006, bylo rozhodnuto ve věci dlužnice jako žalobkyně proti žalovanému Petru anonymizovano o určení vlastnického práva tak, že žaloba, že vlastníkem

ICM R

nemovitostí je dlužnice, byla zmítnuta. Soud se zabýval otázkou platnosti kupní smlouvy uzavřené mezi účastníky dne 15.10.2001 ve vztahu k ust. § 37 odst. 1 obč. zák. a 39 obč. zák. Soud neshledal žádný důvod neplatnosti kupní smlouvy ze dne 15.10.2001.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.10.2006 č.j. 42 Co 606/2005-132 byl rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16.5.2005 č.j. 8 C 56/2004-69 potvrzen. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.12.2006, přičemž odvolací soud se ztotožnil jak se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, tak s právním posouzením věci soudem prvního stupně.

Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 17 C .312/2008-237 ze dne 14.07.2011, které nabylo právní moci dne 27.08.2011, bylo rozhodnuto ve věci žalobce Mgr. Romana Krakovky, insolvenčního správce dlužnice proti žalovanému Petru anonymizovano o obnově řízení tak, že návrh na povolení obnovy řízení, vedeného u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 56/2004, byl zamítnut. Žaloba na obnovu řízení byla podána jednak opožděně, avšak i pro případ, že by byla podána včas, by důvod uplatněný pro obnovu řízení nebyl dán.

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13.01.2002 č.j. 1 T 158/2003-1004, jenž nabyl právní moci dne 21.02.2012, byl Petr Nevlud zproštěn od obžaloby Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku sp. zn. 1 ZT 143/2003 ze dne 20.11.2006, pro skutek spočívající v tom, že poté, kdy dne 15.10.2001 ve Frýdku-Místku, na pracovišti Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, pod záminkou zajištění půjčky finanční hotovosti ve výši 1.500.000,-Kč, uzavřel s Karlou anonymizovano , jako prodávající, kupní smlouvu na rodinný dům na adrese Krmelín, ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, s uvedením kupní ceny ve výši 1.800.000,-Kč, tedy s navýšením fakticky předané finanční částky při podpisu ve výši 1.500.000,-Kč o 300.000,-Kč, což měl být úrok za půjčku s tím, že pokud finanční částka ve výši 1.800.000,-Kč bude Karlou anonymizovano předána do dvou let, zavázal se odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu závad na nemovitosti, a přestože mu Jánem Jakabem, otcem Karly anonymizovano , v lednu 2002 v Krmelíně, na ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, byla předána finanční částka ve výši 1.500.000,-Kč a v dubnu 2002 v Krmelíně, na ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, pak finanční částka ve výši 500.000,-Kč, odmítl odstoupit od kupní smlouvy dle předchozí dohody a počátkem července 2002 v Krmelíně, na ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, pod vyhrůžkou vystěhování rodiny anonymizovano z domu a popření původní dohody, požadoval po Karle a Jánu anonymizovano jako úhradu dalšího úroku za půjčku zaplacení finanční částky ve výši 500.000,-Kč, kterou mu na stejném místě v červenci 2002 zaplatili, dále v říjnu 2002 v Krmelíně, na ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, pod vyhrůžkou vystěhování rodiny anonymizovano z domu, požadoval jako úhradu dalšího úroku za půjčku zaplacení finanční částky ve výši 550.000,-Kč, přičemž na stejném místě v říjnu 2002 mu předal Ján Jakab finanční částku ve výši 350.000,-Kč, dále v měsíci listopadu 2002 pod vyhrůžkou vystěhování rodiny anonymizovano z domu požadoval po Jánu anonymizovano jako úhradu dalšího úroku za půjčku zaplacení další finanční částky, a proto mu v prosinci 2002 prostřednictvím Jindřicha Koláčka Ján Jakab předal finanční částku ve výši nejméně 200.000,-Kč a dále v době do února 2003 pod vyhrůžkou vystěhování rodiny anonymizovano z domu prostřednictvím Jindřicha Koláčka a Andreje Holčíka požadoval jako úhradu dalšího úroku za půjčku zaplacení další finanční částky, a proto v únoru 2003 v Krmelíně, na ul. Školní čp. 526, okres Frýdek-Místek, mu předal Ján Jakab finanční částku

ICM R ve výši nejméně 300.000,-Kč, a když mu další požadované částky přes učiněné vyhrůžky nebyly vyplaceny, dne 31.03.2003 podal u Okresního soudu ve Frýdku-Místku žalobu o vyklizení předmětné nemovitosti, přičemž nad rámce původní dohody mu tak v důsledku výhrůžky vystěhováním bylo vyplaceno nejméně 1.550.000,-Kč, čímž měl jiného pohrůžkou jiné běžné újmy nutit, aby něco konal a způsobit takovým činem značnou škodu, tím měl spáchat trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb. účinného do 31.12.2009, neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro něj je obžalovaný stíhán.

Pro právní posouzení věci jsou rozhodné především skutkové závěry, podle kterých dlužnice jako prodávající a Petr Nevlud jako kupující uzavřeli dne 15.10.2001 kupní smlouvu, dle které dlužnice převedla na Petra Nevluda nemovitosti za kupní cenu 1.800.000,-Kč. Petr Nevlud jako dárce a žalobkyně jako obdarovaná dále dne 5.2.2008 uzavřeli darovací smlouvu ohledně nemovitosti , na základě které bylo vlastnické právo k nemovitostem zapsáno v katastru nemovitostí.

Výše uvedený skutkový stav soud právně posoudil dle ust, § 588 obč. zák. o kupní smlouvě a dále dle ust. § 628 obč. zák. o darovací smlouvě. Na základě darovací smlouvy se žalobkyně stala vlastníkem nemovitostí ve spojení s ust. § 133 odst. 2 obč. zák. a ohledně nároku na vyloučení těchto nemovitostí žalobkyně tak prokázala splnění výše uvedených předpokladů, a to že nemovitosti neměly být do soupisu zařazeny a že právo, které vylučuje zařazení nemovitostí do soupisu svědčí jí.

V dané věci tato otázka vlastnického práva k nemovitostem byla závazným způsobem vyřešena a nemůže již být v později vedeném řízení o vylučovací žalobě znovu posuzována. Otázkou, zda je dlužnice vlastníkem nemovitostí se již zabývaly soudy v jiném řízení, přičemž z uvedených rozsudků je zřejmé, že vlastníkem nemovitostí byl Petr Nevlud a kupní smlouva byla shledána platnou. Soud tedy proto nemůže vycházet z jiného závěru o existenci či neexistenci nároku mezi týmiž účastníky, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto a tuto otázku nemůže sám v jiném řízení znovu posuzovat ani jako otázku předběžnou.

Námitka, že citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR na danou věc nedopadá, jelikož v nalézacím řízení bylo rozhodnuto pozitivně, je nedůvodná. Z právní věty judikátu 29 Cdo 124/2008 jednoznačně plyne, že jde o závaznost pravomocného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto, zda tu právo je či není. Pravomocný rozsudek, jímž bylo před prohlášením konkurzu na majetek dlužníka rozhodnuto vůči dlužníku o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem (§ 80 písm. c/ o.s.ř.) nebo jímž bylo vůči dlužníku rozhodováno o vindikační žalobě ve smyslu § 126 obč. zák., je ve smyslu § 159a odst. 1 o.s.ř. závazný i pro správce konkurzní podstaty, na kterého přešlo prohlášením konkurzu podle zákona č. 328/1991 Sb., oprávnění nakládat s majetkem konkurzní podstaty (§ 14 odst. 1 písm. a/ uvedeného zákona). Tedy judikát dopadá nejen na případy, kdy je rozhodnuto pozitivně o určení, zda tu právní vztah je, ale rovněž na případy, kdy je vlastnické právo vyřešeno jako předběžná otázka. Rovněž má soud za to, že citovaný judikát je uplatnitelný i v rámci insolvenčního řízení, a to rovněž i s ohledem na ust. § 232 IZ. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 19.10.2010 a rozsudek, kterým bylo vyřešeno vlastnické právo k nemovitostem , nabyl právní moci dne 13.12.2006. Rozsudek je tak závazný i pro insolvenčního správce. Navíc byl Petr Nevlud obžaloby v souvislosti s uzavřením kupní

ICM R smlouvy zproštěn. Avšak i jak se podává z odůvodnění usnesení, kterým byla zamítnuta obnova řízení i případné pravomocné odsouzení pro trestný čin vydírání, samo o sobě nemá za následek neplatnost kupní smlouvy.

S ohledem, že otázka vlastnického práva k nemovitostem byla zákonným způsobem vyřešena, se soud nezabýval dalšími tvrzenými důvody neplatnosti kupní smlouvy.

Soud v dané věci vyslechl k okolnostem uzavření kupní smlouvy dlužnici, avšak v písemném vyhotovení však neuvedl zjištění učiněná z její výpovědi. Tato svědkyně byla vyslechnuta pouze pro případ odlišného názoru Vrchního soudu v Olomouci ohledně závaznosti pravomocného rozsudku vydaného před zahájením insolvenčního řízení v případě odvolání, a to vzhledem k avizované dlouhodobé nepřítomnosti svědkyně v České republice.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení zcela procesně úspěšné žalobkyně se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000, Kč, z odměny za zastupování advokátem dle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve zněn pozdějších předpisů. Sazba odměny činí 9.000,-Kč (ust. § 8). Advokátce žalobkyně dále náleží za 5 úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, 2x doplnění k žalobě a účast u jednání) náhrada hotových výdajů v paušální částce 300,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). K těmto nákladům patří náhrada za daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o.s.ř.) ve výši 20 %, to je 2.100,-Kč. Náklady řízení tak představují částku 17.600,-Kč, kterou je žalovaný povinen zaplatit k rukám advokátky žalobkyně ve smyslu ust. § 149 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ostravě dne 24.10.2012

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová

ICM R