38 ICm 3192/2013
38 ICm 3192/2013-40 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 38 INS 4896/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce www.money24.cz a.s., se sídlem 170 00 Praha 7-Holešovice, Přívozní 1054/2, IČO 287 75 406, zastoupeného JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Na Příkopě 15, proti žalovanému 1) Mgr. Emilu F i s c h e r o v i , se sídlem 147 00 Praha 4, V Podhájí 625/7, insolvenčnímu správci dlužníka Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, t.č. 252 41 Zlatníky, Jesenická 217, 2) Monice Č e r n é , anonymizovano , bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, t.č. 252 41 Zlatníky, Jesenická 217, t.č. 252 41 Zlatníky-Hodkovice, Jesenická 217, o určení pravosti pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 23 242,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 38 INS 4896/2013, j e po právu. -2-

II. Žalobci se náhrada nákladů nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti své pohledávky. Žalobce přihlásil dne 14. června 2013 pohledávku z titulu smlouvy o úvěru do insolvenčního řízení dlužníka Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, t.č. 252 41 Zlatníky, Jesenická 217, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. Zn. KSPH 38 INS 4896/2013, a to v celkové výši 28 042,20 Kč, kdy výši 8 642,20 Kč činila jistina, 14 600,-Kč náklady rozhodčího řízení a 4 800,-Kč náklady exekučního řízení. Vyrozuměním ze dne 23. srpna 2013 byl žalobce informován o popření své pohledávky, a to jak insolvenčním správcem-1. žalovaný, tak i dlužníkem-2. žalovaný. Oba popřeli žalobcovu pohledávku z důvodu, že žalobce neprokázal vznik pohledávky, nedoložil rozhodčí doložku, neprokázal pravomoc rozhodce a že daná pohledávka je promlčená. Žalobce se s názorem žalovaných neztotožňuje a nepovažuje ho za správný. Žalobce přihlásil pohledávku ve výši 28 042,020 Kč z toho v části 23 242,20 Kč jako vykonatelnou, neboť povinnost zaplatiti žalované č. 2 byla uložena rozhodčím nálezem ze dne 16.06.2010, č. j. 50065/2010, rozhodčí nález byl součástí přihlášky. S ohledem na to, že na základě daného rozhodčího nálezu probíhalo exekuční řízení, žalobce nepokládal za nutné dokládat další listiny. Žalobce se v tomto případě domnívá, že jeho pohledávka byla vykonatelná, a v případě popření bylo tedy na insolvenčním správci, aby danou pohledávku žaloval. Přesto ale z procesní opatrnosti žalobce žalobu podal. Žalobce dále uvedl, že pohledávku nelze považovat za promlčenou, neboť ve věci byl vydán rozhodčí nález, na základě kterého probíhalo exekuční řízení a že tedy nemohlo dojít k promlčení dané pohledávky. Na základě shora uvedeného návrhu žalobce, aby soud určil, že má za dlužníkem svou pohledávku ve výši 23 242,20 Kč po právu.

Z uvedeného spisu insolvenčního soudu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 38 INS 4896/2013, vyplývá, že dne 22. února 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem 140 00 Praha 4, K Dolům 919/12, usnesením ze dne 28. května 2013 č. j. KSPH 38 INS 4896/2013-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, zároveň byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Emil Fischer, se sídlem 147 00 Praha 4, V Podhájí 625/7. Dne 27. června 2013 přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 28 042,20 Kč, jako pohledávku vykonatelnou pro částku 23 242,20 Kč na základě rozhodčího nálezu rozhodce Bc. Petra Valenty ze dne 16. června 2010 č. j. 50065/2010. Na přezkumné jednání konaném dne 22. srpna 2013 popřel žalovaný 1) i 2) pohledávku žalobce. Žalovaný 1) zaslal vyrozumění o popření pohledávky žalobci, které bylo doručeno zástupci žalobce dne 26. srpna 2013. Dne 23. září 2013 podal žalobce žalobu na určení pravosti pohledávky, tedy včas.

Soud provedl důkaz smlouvou o úvěru č. 2401021 ze dne 1. března 2010, všeobecnými obchodními podmínkami, ze kterých zjistil, že se strany dohodly, že případní spor bude rozhodovat rozhodce Bc. Petr Valenta, dále pak rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem Bc. Petrem Valentou ze dne 16. června 2010 č. j. 50065/2010. -3-

Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Podle § 114b odst. 5 jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Na základě shora uvedeného, dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Žalobce podal dne 23. září 2013 žalobu na určení pravosti jeho pohledávky, žalovaný 1) a 2) byly soudem řádně vyzváni, aby se k žalobě ve lhůtě 30 dní vyjádřili. Výzva byla žalovanému 1) doručena dne 10. června 2014 a žalované 2) dne 8. srpna 2014. V této výzvě byli žalovaní poučeni o možnosti, že pokud se v určené době nevyjádří, že soud bude mít za to, že nárok, který je žalobou uplatňován uznávají. Žalovaní se k žalobě nevyjádřili. Vzhledem k tomu, že v dané věci lze uzavřít smír a s ohledem na uznání argumentace žalobce, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno shora a určil, že žalobcova pohledávka ve výši 23 424,20 Kč, byla do insolvenčního řízení přihlášená po právu. -4-

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve dvojím vyhotovení. Způsobilým odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 21. října 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová