38 ICm 3082/2013
38 ICm 3082/2013-73 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 38 INS 3657/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Pepa Development CZ, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Karlova 455/48, IČO 281 75 204, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Karlovo náměstí 24, proti žalovanému Mgr. Tomáši Z a h u m e n s k é m u, se sídlem 160 00 Praha 6, Tychonova 44/3, insolvenčnímu správci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, zastoupen Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem 160 00 Praha 6, Tychonova 44/3, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 102 913,20 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 38 INS 3657/2013, z titulu dlužného nájemného, j e po právu.

II. Soud řízení co do částky 718,80 Kč z a s t a v u j e . -2-

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti své pohledávky, když dne 6. května 2013 přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 3657/2013, a to v celkové výši 103. 632,-Kč, přičemž žalovaný dne 22. srpna 2013 na přezkumném jednání popřel pohledávku žalobce. Dopisem ze dne 30. srpna 2013 vyrozuměl žalovaný žalobce o popření jeho pohledávky. Žalobce má za dlužníkem neuhrazenou pohledávku z titulu dlužného nájemného, úhrad za dodávku elektrické energie a smluvní pokuty s příslušenstvím, v podobě úroku z prodlení vzniklou na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 1. června 2008 mezi žalobcem jako pronajímatelem a dlužníkem jako nájemcem. Dlužník žalobci v rozporu s nájemní smlouvou nezaplatil žalobci nájemné a úhradu za dodávku elektrické energie za měsíc červenec 2010 ve výši 21. 246,-Kč, za měsíc srpen 2010 ve výši 25. 195,-Kč, celkem tedy dluh činí 46. 441,-Kč. Žalobce dále uplatnil dle nájemní smlouvy smluvní pokutu ve výši 47. 179,-Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 10. 012,-Kč. Co se týče tvrzení dlužníka, že dne 20. července 2010 poskytl žalobci částku v hotovosti ve výši 45. 000,-Kč, tak tato částka byla žalobcem zohledněna při provedeném vyčíslení, neboť toto plnění bylo zaúčtováno na dříve splatné nároky žalobce vůči dlužníkovi, které nejsou předmětem sporu. S ohledem na výše uvedené žalobce navrhuje, aby soud určil, že má přihlášenou pohledávku do insolvenčního řízení po právu.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že nárok uplatňovaný žalobou neuznává, neboť přihlášené pohledávky žalobce zanikly úhradou, resp. že nevznikly, neboť bylo doloženo potvrzení o úhradě částky 45. 000,-Kč ze dne 20. července 2010. Žalovaný dále uvedl, že dlužník popřel, že by měl za žalobcem jakoukoliv pohledávku z dlužného nájemného, před doložením potvrzení ze dne 20. července 2010 žalobce odmítal, že by došlo k úhradě tvrzené částky 45. 000,-Kč, že způsob úhrad jednotlivých nároků žalobce se jeví jako nestandartní, neboť úhrada ze dne 20. července 2010 byla použita na úhradu tří dílčích pohledávek, a to na nájemné za měsíce květen, červen a červenec 2010, kdy tyto platby jsou evidovány až dne 23. července 2010 ( tedy s odlišným datem) a ve výši 90. 000,-Kč, kdy je velmi nepravděpodobné, že by ke stejnému dni byly složeny dvě úhrady ve výši 45. 000,-Kč. S ohledem na výše uvedené žalovaný má za to, že úhrada ze dne 20. července 2010 není zahrnuta v úhradách a tedy tato částka sloužila k úhradě nájemného v rozsahu přihlášené pohledávky žalobcem. Dále žalovaný namítl, že žalobce účtuje vyšší nájemné, než bylo sjednáno ve smlouvě. S ohledem na výše uvedené navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout.

Z uvedeného spisu insolvenčního soudu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 38 INS 3657/2013, vyplývá, že dne 12. února 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, usnesením ze dne 26. dubna 2013 č. j. KSPH 38 INS 3657/2013-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Zároveň byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Tomáš Zahumenský, se sídlem 160 00 Praha 6, Tychonova 44/3. Dne 14. května 2013 přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši -3-

103 632,-Kč jako pohledávku nevykonatelnou. Žalovaný zaslal vyrozumění o popření pohledávky žalobci, které bylo doručeno žalobci dne 2. září 2013. Dne 17. září 2013 podal žalobce žalobu na určení pravosti pohledávky, tedy včas.

Účastníci učinili nesporným tvrzení o skutečnostech, že dne 26.4.2013 usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 3657/2013-17 byl zjištěn úpadek dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, a na jeho majetek prohlášen konkurs, že dne 6.5.2013 žalobce podal řádně přihlášku do tohoto řízení, že dne 22.8.2013 byla na přezkumném jednání přihlášená pohledávka žalobce insolvenčním správcem popřena co do pravosti s tím, že tato byla uhrazena, že dne 30.8.2014 vyrozuměl insolvenční správce žalobce o popření přihlášené pohledávky a dne 17.9.2014 žalobce podal u Krajského soudu v Praze incidenční žalobu, tedy včas, že mezi žalobcem a dlužníkem Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, byla dne 1. června 2008 uzavřena nájemní smlouva ohledně budovy označené jako hala č. 20 o celkové podlahové ploše 465 m2 s tím, že nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 15. 500,-Kč měsíčně plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši a dále, že se dlužník zavázal platit úhradu za služby v celkové výši 400,-Kč měsíčně plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši a to vždy nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce a to na základě faktur, že dle čl. 5 nájemní smlouvy se dlužník zavázal k placení smluvní pokuty v případě, že bude v prodlení s platbou nájemného nebo úhrad za služby nebo jejich části, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení platby až do zaplacení, že na základě čl. 8 nájemní smlouvy činilo nájemné v roce 2010 částku 20. 596,-Kč + DPH, tedy 24. 715,-Kč a částka za elektřinu 400,-Kč + DPH, tedy 480,-Kč.

Před jednáním vzal žalobce částečně zpět žalobu ve výši 718,80 Kč, předmětem sporu zůstává nadále sporná pohledávka ve výši 102. 913,20 Kč. Soud řízení co do částky 718,80 Kč, proto dle § 96 odst. l,2,3 občanského soudního řádu zastavil.

Z nájemní smlouvy ze dne 1. června 2008, soud zjistil, že se dlužník jako nájemce zavázal žalobci jako pronajímateli platit nájemné za užívání předmětu nájmu ve výši 15. 500,-Kč spolu s energie ve výši 400,-Kč plus příslušné DPH, dále ze smlouvy vyplývají podmínky, za jakých může pronajímatel jednostranně zvyšovat výši nájemného. Z vystavených faktur č. 20100103 a 20100119 na částky 25. 195,-Kč, výzvy k zaplacení ze dne 15. června 2012 zaslanou dlužníkovi, příjmovým pokladním dokladem na částku 45. 000,-Kč, přehledem fakturace nájmu a nesporných tvrzení účastníků řízení soud zjistil, že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o nájmu, přičemž výše nájmu v roce 2010 činila měsíčně 25. 195,-Kč, že dlužník nájemné v roce 2012 řádně neplnil, z výpisu z účtu dlužníka pak byla v roce 2010 prokázána pouze jedna platba nájemného, částka ve výši 45. 000,-Kč byla žalobcem zaúčtována na nájemné za měsíc květen, červen a ve výši 3. 949,-Kč na měsíc červenec 2010, přičemž sám dlužník mimo jedné platby v roce 2010 z účtu a částky 45. 000,-Kč v měsíci červenci jiné platby na nájemné neprokázal. Na dokladu o zaplacení částky 45. 000,-Kč soud neshledal a sám žalovaný to ani netvrdil, že by tyto platby byly určeny na nájemné za měsíc červenec, popř. na jiné měsíce, neboť na dokladu se nic takového nenachází.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých -4-to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Na základě shora uvedeného, dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Žalobce podal dne 17. září 2013 žalobu na určení pravosti jeho pohledávky, kdy soudu předložil důkazy na podporu svých tvrzení, kdy bylo prokázáno, že mezi dlužníkem a žalobcem vznikl smluvní vztah na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 1. června 2008, což ostatně žádný z účastníků nerozporoval. Sporné mezi stranami zůstalo pouze to, zda dlužník uhradil nájemné za část měsíce července 2010 a za měsíc srpen 2010. K tvrzení žalovaného, že dlužník uhradil dlužné nájemné za měsíce červenec a srpen 2010 v hotovosti ve výši 45. 000,-Kč, tak z příjmové pokladního dokladu nevyplývá, za jaké časové období se tento nájem hradí, pouze že je tato částka určena na úhradu nájemného, a protože tedy dlužník neurčil na úhradu, ač to bylo jeho právo, za jaké období by se tato částka měla započíst, žalobce tuto částku započítal na úhradu nejdříve splatného nájemného tedy částku 15. 856,-Kč na měsíc květen 2010, částku 25. 195,-Kč na měsíc červen 2010 a částku 3. 949,-Kč na měsíc červenec 2010. Dle závěrů Nejvyššího soudu České republiky, vyjádřených např. v rozhodnutí ze dne 7. července 2014 sp. zn. 21 Cdo 326/2004, započetl žalobce částku 45. 000,-Kč, dle názoru soudu správně na nejdříve splatné pohledávky v souladu se zásadou priority. ,,Při úvaze, který z dluhů byl za této situace vyrovnán, pak lze vycházet-obecně vzato-buď ze zásady priority (přednostního vyrovnání některého z více dluhů, založeného například na době jejich splatnosti, na úrovni jejich zajištění, na jejich povaze apod.). viz sp. zn. 21 Cdo 326/2004. Vzhledem k tomu, že žalovaný tvrdil, že dlužník předmětné nájemné uhradil, bylo na něm, aby svoje tvrzení také dokázal, a předložil potřebné doklady o zaplacení nájemného. Toto se však nestalo, když sám žalovaný netvrdil, že by dlužník mimo uvedenou částku 45. 000,-Kč na nájemné za dobu od května do srpna 2010 něco zaplatil a soud má proto za to, že žalovaný neunesl důkazní břemeno, kdy neprokázal své tvrzení, že nájemné za část měsíce července 2010 a za měsíc srpen 2010 bylo uhrazeno, když i z bankovních účtů mimo zjištěného nic jiného nevyplynulo. Proto soud rozhodl jak je uvedena shora, když určil, že žalobce má přihlášenou pohledávku do insolvenčního řízení po právu, když přiznal nejen dlužné nájemné, ale i smluvní pokutu a zákonné úroky z prodlení, tak jak byly sjednány v nájemní smlouvě a tyto sami ve své výši pak žalobce vůbec nebyly rozporovány.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. -5-

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 18. září 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava