38 ICm 2973/2011
Jednací číslo: 38 ICm 2973/2011-91 Sp.zn. insolvenčního řízení: KSOS 38 INS 5965/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZS UDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v právní věci žalobce NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., se sídlem Martinská čtvrť 1706, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 253 87 481, v řízení právně zastoupeném JUDr. Lubomírem Poláchem, advokátem, se sídlem Zámecké nám. 42, 738 01 Frýdek-Místek, proti žalovanému RES insolvence v.o.s., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, IČ 247 38 115, insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., se sídlem Na Drahách 246, 739 25 Sviadnov, IČ 483 93 851, v řízení právně zastoupeném Mgr. Ing. Janem Vavřinou, advokátem, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o.

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB, spol. s r. o., se sídlem Na Drahách 246, 739 25 Sviadnov, IČ 483 93 851 s e v y l u č u j e 41 ks movitých věcí:

-Stavební výtah NOV 650 D-inv. Č. 1405, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 35

-Polév. stroj DEM 500-inv. Č. 1031, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 36 -Mořící linka-inv. č. 1261, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č.37 -Transformátor 1 MVA-inv. č. 1083, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 38 -Ultrazvukový průtokoměr-inv. č. 1849, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 39 -Svařovací lis-inv. č. 1941, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 40 -Výměníková stanice-inv. č. 1933, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 41 -Svařovací lis neum.-inv. č. 1581, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 42 -Technologické zařízení-inv. č. 1337, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 43 -Kompenzační rozvaděč-inv. č. 1948, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 44 -El. rozvaděč velký kompresorovna-inv. č. 1852, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 45 -El. rozvaděč velký kompresorov.-inv. č. 1853, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 46 -El. rozvaděč válcovací stroj RE-inv. č. 1850, označené v Doplně ní soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 47 -Trubkový chladič vzduchu-inv.č . 1099, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 48 -Mikrochladič-inv. č. 1443, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 49 -Svařovací přípravek objímka-inv.č . 1960, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 50 -Střižný nástroj podpě ra 30-inv. č. 1964, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 51 -Střižný nástroj podpěra 30, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 52 -Ohýbací nástroj ucho mlékovaru-inv. č. 1961, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 53, -Ohýbací nástroj tělo podpěry-inv.č. 1966, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 54 -Střižný nástroj tělo podpěry 30-inv. č. 1968, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 55 -Střižný nástroj pekáč 40-inv. č. 1870, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 56 -Lemovací nástroj pekáč 40-inv.č. 1871, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 57 -Kombinovaný nástroj podložka-inv. č. 1909, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 58

ICM R

-Ohýbací nástroj objímka-inv. č. 1910, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 59 -Ohýbací nástroj objímka-inv. č. 1911, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 60 -Ohýbací nástroj ucho poklice 40-inv. č. 1876, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 61 -Tvarovací stroj na ne rez kroužky-inv. č. 1280, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 62 -Svařovací stroj na nere z kroužky-inv. č. 1279, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 63 -Dělící stroj na nerez pásky-inv. č. 1281, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 64 -Filtrační lis-inv. č. 1341, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 65 -Tažný nástroj dře z nere z 360x330-inv. č. 1887, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 66 -Udírna-inv. č. 1922, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 67 -Tažný nástroj dřez 38x38/575-inv. č. 1971, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 68 -Střiž. nástroj odk. deska 1/1-inv. č. 1882, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 69 -Tvarov. nástroj dřez 38x38/575-inv. č. 1972, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 70 -Vysokozdvižný vozík FG70-inv. č. 1775, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 71 -Výtah-inv. č. 1260, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 72 -Vakuová narážečka REPAS-inv. č. 1925, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 73 -Svařovací lis-inv. č. 1940, označené v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 74 -Druhý ohyb těla podpě ry-inv. č. 1967, označené v Doplnění soupis u majetkové podstaty ze dne 17.1.2013 pod ev. č. 75

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 14.826,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Od ůvo d ně n í:

Incidenční žalobou, došlou zdejšímu soudu dne 2.11.2011, doplněnou o podání, došlé soudu dne 5.9.2013, se žalobce domáhal vyloučení movitých věcí v žalobě specifikovaných

ICM R z majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. s odůvodněním, že žalobce nabyl movité věci na základě kupní smlouvy uzavřené dne 2.3.1998 mezi ním jako kupujícím a obchodní společností NORMA MB spol. s r. o. jako prodávajícím za sjednanou kupní cenu ve výši 14,457.197,-Kč. Dne 8.4.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka NORMA MB spol. s r. o. a následně byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Dopisem ze dne 4.10.2011 nazvaným Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty sdělil žalovaný jako insolvenční správce dlužníka, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka zapsal movité věci v žalobě specifikované, když má za to, že tyto jsou ve vlastnictví dlužníka, neboť insolvenční správce považuje kupní smlouvu uzavřenou dne 2.3.1998 za neplatnou, a to pro rozpor s ustanovením § 196 a) obchodního zákoníku v tehdy platném znění. Žalobce má za to, že kupní smlouva uzavřená dne 2.3.1998 je perfektní a ustanovení § 196 a) obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 na daný případ nedopadá, a to z důvodu, že se nejedná o okruh osob vymezených tímto ustanovením v době převodu. Dle tvrzení žalobce obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. nepřeváděla movité věci ani na akcionáře, ani na společníka, člena dozorčí rady, ani na osoby uvedené v § 196a odst. 1, 2 obchodního zákoníku. Nemohlo tedy dojít k porušení daného ustanovení obchodního zákoníku a k absolutní neplatnosti smlouvy, jak tvrdí žalovaný. V této souvislosti odkázal rovněž na rozhodnutí NS ČR sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, které zmírnilo následky absence podmínek daných ust. § 196 a) obch. Zák. Žalobce dále z důvodu právní jistoty tvrdil, že i kdyby byla kupní smlouva uzavřená dne 2.3.1998, neplatná, žalobce drží a užívá předmětné movité věci po dobu nejméně 13 let a v souladu s ustanovením § 134 odst. 1 občanského zákoníku a §§ 129 a 130 občanského zákoníku movité věci vydržel, neboť byl po celou dobu držby v dobré víře, že je vlastníkem movitých věcí a věci užíval nepřetržitě po dobu delší než 13 let.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby neboť má za to, že movité věci byly zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka po právu a smlouva ze dne 2.3.1998 je pro rozpor s ustanovením § 196 a) odst. 3 obchodního zákoníku, či minimálně pro jeho obcházení absolutně neplatná, protože dlužník byl ke dni 2.3.1998 společníkem žalobce a společnost NORMA Frýdlant n. Ostravicí, spol. s r.o. tak nabývala majetek od společníka. Dle tvrzení žalovaného skutečnost, že dlužník se stal společníkem žalobce byla do obchodního rejstříku zapsána až ke dni 21.4.1998, nicméně z rejstříkového spisu obch. spol. NORMA Frýdlant n. Ostravicí spol. s r.o. vyplývá, že dlužník se již 30.1.1998 zavázal splatit nepeněžitý vklad do společnosti žalobce a stát se tak jejím společníkem a ke dni 18.2.1998, tj. ještě před uzavřením kupní smlouvy, dlužník splatil svůj nepeněžitý vklad do společnosti žalobce a k okamžiku splacení vkladu se v souladu s tehdy platnou právní úpravou stal společníkem žalobce. V případě, že se na převod majetku uplatní ust. § 196 a) obch. zák., musely být v době uzavření kupní smlouvy pro platnost právního úkonu splněny dvě podmínky a to stanovení ceny posudkem znalce a souhlas valné hromady dotčené společnosti. Žalobce netvrdí, že tyto podmínky byly splněny a jejich nesplnění mělo za následek dle tehdy ustálené judikatury absolutní neplatnost dotčeného právního úkonu. Dále žalovaný tvrdil, že na straně žalobce nemohlo ani platně dojít k vydržení movitých věcí, když žalobce nemohl být v dobré víře, že mu věci patří, když si musel být vědom obcházení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Dále žalovaný uvedl, že má za to, že na daný případ nelze použít průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu spisové značky 31 Cdo 3986/2009, které zmírnilo následky absence podmínek daných ustanovením § 196 a odst. 3 obchodního zákoníku

ICM R a na které žalobce odkázal, když kupní smlouva byla uzavřená dne 2.3.1998, movité věci byly zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka v září roku 2011, žaloba byla podána dne 2.11.2011 a Nejvyšší soud České republiky vydal dané rozhodnutí dne 8.2.2012, takže smluvní strany ani insolvenční správce nemohli s tímto rozhodnutím kalkulovat. V této souvislosti odkázal žalovaný na konstantní judikaturu Ústavního soudu České republiky, např. Ústavní nález IV. ÚS 215/1994, v němž Ústavní soud České republiky podává, že retroaktivita ani výklad právních norem vykládaný retroaktivně nejsou přípustné, neboť porušují princip právní jistoty a ochrany důvěry v právo.

Účastníci učinili v řízení nesporným, že dne 8.4.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a že usnesením zdejšího soudu ze dne 28.6.2011 došlo k potvrzení nového insolvenčního správce dlužníka obchodní společnosti RES insolvence v.o.s. Účastníci dále učinili v řízení nesporným, že žalobce byl vyrozuměn o soupisu movitých věci do majetkové podstaty dlužníka.

Dle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a incidenční spory použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Soud provedl dokazování listinami, ze kterých zjistil:

-z kupní smlouvy uzavřené mezi NORMA MB spol. s r. o. jako prodávajícím a NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. jako kupujícím ze dne 2.3.1998 a z přílohy č. 1 k této smlouvě, že prodávající touto prodává kupujícímu movité věci specifikované v příloze č. 1, 2 a 3, přičemž kupní cena za movité věci specifikované v příloze č. 1 činí 14,057.197,-Kč a kupní cena za movité věci specifikované v příloze č. 2 a 3 činí částku 400.000,-Kč (movité věci z přílohy č. 2 a 3 nejsou předmětem vylučovací žaloby). Celková kupní cena za movité věci tak činí částku 14,457.197,-Kč + DPH a dle čl. III. smlouvy je splatná ve 4 splátkách, přičemž první splátka je splatná do 30.5.1998 a poslední ke dni 31.1.2001. Dle čl. IV. pak vlastnické právo k prodávaným věcem přechází na kupujícího dnem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. -z dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 2.3.1998 ze dne 6.3.1998, že v příloze č. 1 se u základních prostředků-motorových vozidel doplňují dodatkem č. 1 SPZ těchto vozidel, a to tak, jak v dodatku č. 1 uvedeno. Ostatní ustanovení kupní smlouvy ze dne 2.3.1998 zůstávají nezměněna. -z vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty ze dne 4.10.2011, že insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. tímto dopisem vyrozumívá obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. o soupisu movitých věcí v dopise specifikovaných do majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. s odůvodněním, že kupní smlouva ze dne 2.3.1998 je absolutně neplatná pro rozpor s ustanovením § 196 a) obchodního zákoníku a movité věci tak nikdy nepřestaly být majetkem dlužníka. Zároveň byla obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. vyzvána a poučena, že se může žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento

ICM R

majetek z majetkové podstaty dlužníka vylučuje, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty. -z dopisu ze dne 26.10.2011 sepsaného právním zástupcem žalobce, že obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. považuje zařazení movitých věcí do soupisu majetkové podstaty dlužníka za nedůvodné a v rozporu s platnými právními předpisy, když žalobce se považuje za vlastníka těchto věcí. V tomto dopise žalobce rovněž upozorňuje insolvenčního správce na skutečnost, že má za to, že užívá předmětné movité věci nepřetržitě po dobu nejméně 13 let a do dne doručení vyrozumění o soupisu těchto věcí do majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. jeho vlastnické právo nikdo nezpochybnil a dále uvádí, že ve vyrozumění movitých věcí do soupisu majetkové podstaty dlužníka žalovaný blíže skutkově ani právně nevymezil, v čem spatřuje důvod neplatnosti předmětné kupní smlouvy. -z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17602, že obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. vznikla ke dni 18.12.1997, v době sepisu kupní smlouvy, tj. ke dni 2.3.1998, byla jednatelkou společnosti paní Božena Bučková, základní jmění společnosti v období od 18.12.1997 do 21.4.1998 činilo 100.000,-Kč a ode dne 21.4.1998 pak 11,320.000,-Kč. Od 18.12.1997 dosud je společníkem společnosti obchodní společnost NORMA MB Export-Import spol. s r.o. s vkladem 100.000,-Kč. V období od 21.4.1998 do 14.7.1998 byla společníkem žalobce obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. s vkladem 11,220.000,-Kč. V období od 14.7.1998 do 21.1.2004 měla obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. vklad 3,220.000,-Kč a společník Ing. Jan Melecký, který byl do obchodní rejstříku jako společník zapsán 14.7.1998, pak měl vklad 8,000.000,-Kč. Od 21.1.2004 pak společník Ing. Jan Melecký vlastní vklad ve společnosti ve výši 11,220.000,-Kč. -z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti NORMA MB spol. s r. o., vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6203, že společnost vznikla ke dni 20.8.1993. V období od 5.6.1997 dosud je jednatelem společnosti pan Slavomír Kajfoš, základní jmění společnosti ke dni 2.3.1998 činilo částku 150.000,-Kč, přičemž pan Ing. Jan Melecký byl k datu 2.3.1198 společníkem společnosti s vkladem 100.000,-Kč a paní Jana Čížková s vkladem 50.000,-Kč. -z úplného výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA MB Export-Import spol. s r.o., vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 23626, že společnost vznikla ke dni 11.10.1993 a ke dni 2.3.1998 činilo základní jmění společnosti 1,100.000,-Kč. Ke dni uzavření smlouvy byl společníkem společnosti Ing. Jan Melecký se vkladem ve výši 1,070.000,-Kč a paní Jana Čížková se vkladem 30.000,-Kč.

K tvrzení žalovaného, že dlužník-obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. byl ke dni podpisu kupní smlouvy, tj. ke dni 2.3.1998, společníkem žalobce a z tohoto důvodu se na kupní smlouvu uzavřenou dne 2.3.1998 musejí uplatnit podmínky dané ustanovením § 196a obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, pak soud provedl k důkazu následující listiny a z těchto zjistil:

ICM R

-z prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu ze dne 30.1.1998 , že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. ke dni 30.1.1998 prohlašuje, že přebírá závazek k novému vkladu ve výši 11,220.000,-Kč do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., tzn. že vkládá jako nový nepeněžitý vklad do společnosti nemovitosti v prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu specifikované s tím, že nepeněžitý vklad do společnosti byl oceněn znaleckými posudky. Obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. zároveň přistoupila ke společenské smlouvě obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ze dne 20.11.1997. -z prohlášení o splácení vkladu ze dne 18.2.1998 , že správce vkladu paní Božena Bučková prohlásila, že nový nepeněžitý vklad nového přistoupivšího společníka do společnosti, tj. nepeněžitý vklad vkladatele obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., vyplývající z prohlášení vkladatele o převzetí závazku k novému vkladu ze dne 30.1.1998 a dále z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady byl ke dni 18.2.1998 předán a tímto splacen.

Soud dále z ostatních listinných důkazů zjistil:

-z rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 3.2.1998, že obchodní společnost NORMA MB Export-Import spol. s r.o. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na základě níž koupí společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. od společnosti NORMA MB spol. s r. o. movité věci dle přílohy k tomuto rozhodnutí za celkovou kupní cenu 14,057.197,-Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena ve splátkách tak, aby první splátka byla splatná nejdříve ke dni 30.5.1998 a poslední ke dni 31.1.2001, -ze zápisu z jednání mimořádné valné hromady společnosti NORMA MB spol. s r. o. ze dne 22.12.1997 , že valná hromada obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. projednala možnost kapitálového vstupu do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. s tím, že byl vysloven souhlas s kapitálovým vstupem do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o.. Vstup proběhne formou navýšení základního jmění společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. nepeněžitým vkladem ze strany obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., a to nemovitostmi, které nejsou zatíženy věcnými právy třetích osob, -ze zápisu z jednání mimořádné valné hromady společnosti NORMA MB spol. s r. o. ze dne 25.2.1998, že valná hromada v návaznosti na valnou hromadu ze dne 22.12.1997 vyslovila souhlas s prodejem movitých věcí dle přílohy č. 1 k tomuto zápisu za celkovou kupní cenu ve výši 14,057.197,-Kč + DPH. Kupujícím bude společnost Norma Frýdlant n. Ostravicí, spol. s.r.o. -z usnesení zdejšího soudu ze dne 18.4.2011 č. j. KSOS 38 INS 5965/2011-A5, že byl zjištěn úpadek dlužníka NORMA MB spol. s r. o. a zároveň byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. -z usnesení zdejšího soudu ze dne 28.6.2011, že soud potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 24.6.2011, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce Mgr. Eva Budínová a ustanoven nový, obchodní společnost RES insolvence v.o.s.

ICM R

Z rejstříkového spisu obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. pak soud zjistil:

-z návrhu na zápis změn a doplnění zápisu v obchodním rejstříku došlém zdejšímu soudu dne 25.2.1998, že navrhovatel obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. navrhuje rejstříkovému soudu zapsat do obchodním rejstříku změny, a to v části výše vkladu každého společníka a rozsahu splacení, přičemž do obch. rejstříku má být zapsán nový společník-společnost NORMA MB spol. s r. o. s vkladem ve výši 11,220.000,-Kč a splaceno 11,220.000,-Kč. Stávající zápis u společníka NORMA MB Export-Import spol. s r.o. zůstává beze změny . Zvyšuje se základní jmění společnosti, a to z 100.000,-Kč na 11,320.000,-Kč. Součástí návrhu na zápis změn je prohlášení o splacení vkladu ze dne 18.2.1998, prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. ze dne 30.1.1998 a znalecký posudek, který ocenil nemovitosti-nepeněžitý vklad, který společnost NORMA MB spol. s r. o. vložila do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. -z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.4.1998, že rejstříkový soud povolil zápis změn v obchodním rejstříku společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., a to tak, že se vymazává základní jmění 100.000,-Kč a zapisuje se základní jmění ve výši 11,320.000,-Kč a dále se zapisuje společník obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. s vkladem ve výši 11,220.000,-Kč s rozsahem splacení 11,220.000,-Kč, -z návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku došlém Krajskému soudu v Ostravě dne 20.5.1998, že obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. navrhuje, aby rejstříkový soud vymazal vklad společníka NORMA MB spol. s r. o. ve výši 11,220.000,-Kč a zapsal nově vklad společníka NORMA MB spol. s r. o. ve výši 3,220.000,-Kč a u Ing. Jana Meleckého zapsal vklad ve výši 8,000.000,-Kč, -ze smlouvy o převodu části obchodního podílu uzavřené mezi NORMA MB spol. s r. o. a Ing. Janem Meleckým dne 12.3.1998, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. je společníkem obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. s podílem v této společnosti ve výši 99,1166 % na základním jmění společnosti ve výši peněžitého vkladu 11,220.000,-Kč. Převodce smlouvou převádí nabyvateli část svého rozděleného obchodního podílu ve společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ve výši 8,000.000,-Kč a nabyvatel tento převod přijímá za koupní cenu 8.000.000,-Kč Zbývající část obchodního podílu ve výši 3,220.000,-Kč zůstává ve vlastnictví společníka NORMA MB spol. s r. o. -z notářského zápisu N 33/98 NZ 30/98, sepsaného dne 12.3.1998, že tento osvědčuje průběh valné hromady obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., konané dne 12.3.1998, na které mimo jiné valná hromada schválila rozdělení a převod obchodního podílu společníka NORMA MB spol. s r. o. na Ing. Jana Meleckého, a to ve výši 8,000.000,-Kč.

Po provedeném dokazování, kdy soud hodnotil důkazy jednotlivě a poté všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, zjistil následující skutkový stav:

ICM R

Prohlášením o převzetí závazku k novému vkladu ze dne 30.1.1998 obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. prohlásila, že přebírá závazek k novému vkladu ve výši 11,220.000,-Kč do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., tzn. že vkládá jako nový nepeněžitý vklad do společnosti nemovitosti, jichž je vlastníkem, a které jsou specifikovány v prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu s tím, že tyto nemovitosti byly oceněny dvěma znaleckými posudky. Zároveň společnost NORMA MB spol. s r. o. přistoupila ke společenské smlouvě obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ze dne 20.11.1997. Dne 18.2.1998 pak správce vkladu paní Božena Bučková prohlásila, že nový nepeněžitý vklad nového přistoupivšího společníka do společnosti, tj. nepeněžitý vklad vkladatele NORMA MB spol. s r. o., vyplývající z prohlášení vkladatele o převzetí závazku k novému vkladu ze dne 30.1.1998 a dále z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady učiněné formou prohlášení o rozhodnutí o zvýšení základního jmění obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. byl předán a tímto splacen. Dne 25.2.1998 podala obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. návrh na zápis změn a doplnění do obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., a to v části týkající se výše vkladu společníka a rozsahu splacení, kdy na základě návrhu společnosti měl být do obchodního rejstříku zapsán nový společník obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. s výší vkladu 11,220.000,-Kč s rozsahem splacení 11,220.000,-Kč, a základní jmění bylo navýšeno z původních 100.000,-Kč na 11,320.000,-Kč. Dne 2.3.1998 pak byla uzavřena mezi obchodní společností NORMA MB spol. s r. o. a NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. kupní smlouva, na základě které prodávající NORMA MB spol. s r. o. prodává kupujícímu movité věci specifikované v příloze č. 1,2 a 3 kupní smlouvy za sjednanou kupní cenu ve výši 14,457.197,-Kč+ DPH, která je tvořena součtem kupních cen movitých věcí dle přílohy č. 1, 2 a 3, přičemž kupní cena za movité věci specifikované v příloze č. 1 (tj. za movité věci, z nichž část je předmětem vylučovací žaloby) činí částku 14,057.197,-Kč. Celková kupní cena pak byla splatná ve 4 splátkách; první do 30.5.1998 a poslední ke dni 31.1.2001. Vlastnické právo k prodávaným věcem přešlo na kupujícího dnem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. Dodatkem č. 1 ze dne 6.3.1998 pak došlo k doplnění SPZ motorových vozidel uvedených v příloze č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 2.3.1998. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.4.1998 pak byl povolen zápis změn do obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., na základě kterého bylo vymazáno základní jmění společnosti ve výši 100.000,-Kč a zapsáno základní jmění ve výši 11,320.000,-Kč a byl nově zapsán společník obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. s výší vkladu 11,220.000,-Kč, splaceno 11,220.000,-Kč. Dne 12.3.1998 se souhlasem valné hromady společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. pak obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. jako společník obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. převedla na nabyvatele Ing. Jana Meleckého část svého obchodního podílu ve společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ve výši 8,000.000,-Kč. Zbývající část obchodního podílu ve výši 3,220.000,-Kč zůstala ve vlastnictví společníka NORMA MB spol. s r. o. Tato změna byla v obchodním rejstříku zapsána na základě návrhu společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ze dne 20.5.1998 usnesením zdejšího soudu ze dne 14.7.1998.

Ze zápisu z jednání mimořádné valné hromady obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. ze dne 22.12.1997 a dne 25.2.1998 pak bylo prokázáno, že valná hromada této

ICM R společnosti odsouhlasila prodej movitých věcí specifikovaných v příloze č. 1 třetí osobě za kupní cenu ve výši 14,057.197,-Kč + DPH. Kupní cena bude splatná ve 4 splátkách; první k 30.5.1998 a poslední ke dni 30.1.2001. Kupujícím bude společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o.

Dne 8.4.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. Dne 18.4.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Eva Budínová. Dne 28.6.2011 pak zdejší soud usnesením potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 24.6.2011, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce a ustanoven nový obchodní společnost RES insolvence v.o.s. Dne 4.10.2011 pak nový insolvenční správce-žalovaný sepsal do majetkové podstaty dlužníka movité věci, které jsou v soupisu majetkové podstaty uvedeny pod č. 35-75. Téhož dne zaslal obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. insolvenční správce vyrozumění o soupisu movitých věcí do majetkové podstaty úpadce, na což reagoval žalobce v zastoupení svého advokáta dopisem ze dne 26.10.2011, ve kterém považuje soupis movitých věcí do majetkové podstaty úpadce za nedůvodný a v rozporu s právními předpisy, když má za to, že žalobce je vlastníkem věcí, a to na základě kupní smlouvy ze dne 2.3.1998, popřípadě se vlastníkem movitých věcí stal na základě institutu vydržení , když věci nepřetržitě po dobu 13 let užíval v dobré víře. V souladu s vyrozuměním insolvenčního správce pak žalobce podal ke zdejšímu soudu dne 2.11.2011 žalobu o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty úpadce obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o.

V dané věci bylo pro právní posouzení věci rozhodující vyřešit otázku, zda obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. byla společníkem obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., či nikoli, a to ke dni uzavření smlouvy, tj. ke dni 2.3.1998, dále pak vyřešit otázku, zda ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, ve znění účinném v době uzavření smlouvy a podmínky v tomto paragrafu vymezené, se vztahují i na uzavření kupní smlouvy ze dne 2.3.1998 a konečně vyřešit otázku, zda zápis změn společníka a výše vkladu a výše základního jmění společnosti do obchodního rejstříku bylo v rozhodném období deklaratorní, či konstitutivní.

Dle ustanovení § 196a odst. 1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce se členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo o smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazku těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Dle odst. 3 téhož ustanovení pokud společnost úplatně nabývá majetek od akcionářů, členů dozorčí rady nebo osob uvedených v odst. 1, 2, nebo na něj úplatně majetek převádí a hodnota tohoto majetku přesahuje jednu desetinu základního jmění společnosti v průběhu jednoho roku, lze jej nabýt nebo zcizit pouze za cenu určenou posudkem znalce a jen se souhlasem valné hromady. To neplatí, jde-li o nabytí majetku ovládanou osobou od ovládající osoby. Ustanovení tohoto zákona o zvyšování a snižování základního jmění zůstávají nedotčena.

ICM R

Dle ustanovení § 135 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, ustanovení § 193 odst. 2, § 194 odst. 2 věta prvá, odst. 4-7 a ustanovení § 196a se použijí obdobně.

V řízení bylo prohlášením o převzetí závazku k novému vkladu obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. ze dne 30.1.1998 prokázáno, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. k tomuto datu převzala závazek k novému vkladu ve výši 11,220.000,-Kč do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. a téhož dne přistoupila k zakladatelské smlouvě ze dne 20.11.1997. Prohlášením o splacení vkladu ze dne 18.2.1998 pak bylo prokázáno, že nepeněžitý vklad nového přistoupivšího společníka obchodní společnosti NORMA MB spol. sr. o. do obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. O str. , spol. s r.o. byl ke dni 18.2.1998 předán a tímto splacen.

Dle ustanovení § 143 odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 závazek k novému vkladu se přebírá písemným prohlášením, ve kterém zájemce musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, pokud není společníkem; podpis zájemce musí být úředně ověřen. Dle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat správci vkladu písemné prohlášení podle odst. 1 téhož ustanovení před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti správci vkladu je vklad splacen. Tím není dotčeno ustanovení § 59 odst. 2.

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. se stala společníkem obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. nejpozději ke dni 18.2.1998, tj. ke dni, kdy byl předán a tím splacen vklad společnosti NORMA MB spol. s r. o. (jako nového společníka) do společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., neboť v souladu s ustanovením § 145 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 je zápis zvýšení základního jmění a zápis vkladu nového společníka do společnosti deklaratorní. Z dikce ustanovení § 145 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 ani z jiných ustanovení obchodního zákoníku v tomto znění nelze jednoznačně a nesporně pro všechny případy dovodit, že zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným má konstitutivní charakter. Proto soud s odvoláním na článek II. odst. 3 Ústavy České republiky se přiklání k deklaratorní povaze tohoto zápisu, neboť má za to, že mlčení zákona má za následek deklaratorní povahu rozhodnutí soudu o povolení zápisu zvýšení základního jmění, když jeho konstitutivnost je nutno dovodit přímo ze zákona tak, jak tomu bylo u akciové společnosti v § 202 odst. 5 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, ve kterém byla konstitutivnost zápisu zvýšení základního jmění daná zákonem. Konstitutivnost zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným a zápisu výše vkladu jednotlivých společníků zavedla do obchodního zákoníku, až tzn. technická novela obchodního zákoníku účinná ke dni 1.1.2001, a to v § 145.

Obchodní společnost NORMA MB spol. sr. o. se nejpozději ke dni 18.2.1998 stala společníkem obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. Z dikce ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 pak vyplývá, že na zkoumaný právní úkon, tj. na kupní smlouvu uzavřenou mezi obchodní společností

ICM R

NORMA MB spol. sr. o. jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím dopadá ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, neboť společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. úplatně nabývala kupní smlouvu uzavřenou dne 2.3.1998 majetek od společníka (akcionáře).

Dle ustanovení § 66a odst. 1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 ovládanou osobou je společnost, v níž má určitá osoba většinový podíl na hlasovacích právech proto, že má podíl na společnosti nebo akcie společnosti, s nimiž je spojena většina hlasovacích práv, nebo že na základě dohody s jinými oprávněnými osobami může vykonávat většinu hlasovacích práv bez ohledu na platnost nebo neplatnost takové dohody. Dle odst. 2 téhož ustanovení ovládající osobou je osoba, která má v ovládané osobě postavení podle odst. 1.

Ze struktury společnosti NORMA MB spol. sr. o. ke dni 2.3.1998 a společnosti NORMA Frýdlant n. O str., spol. s r.o., jak vyplývá z úplného výpisu z obchodního rejstříku obou společností, je zřejmé, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o., byla, jak uvedeno shora, ke dni 2.3.1998, většinovým společníkem společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. s obchodním podílem 99,1166% na základním jmění společnosti ve výši 11,220.000,-Kč (byť tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána až na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.4.1998). NORMA MB spol. sr. o. je proto osobou ovládající obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., která je tak v souladu s dikcí ustanovení § 66a obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 osobou ovládanou. Obchodní společnost NORMA MB spol. sr. o. měla ke dni 2.3.1998 99,1166% podíl na hlasovacích právech ve společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. Až dne 12.3.1998 tato společnost převedla část svého obchodního podílu ve výši 8,000.000,-Kč na Ing. Meleckého, jak vyplývá ze smlouvy o převodu části obchodního podílu a z rozhodnutí valné hromady ze dne 12.3.1998.

Z dikce ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 vyplývá, že nabývá-li ovládaná osoba majetek od osoby ovládající, neplatí podmínky dané § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000. Jinými slovy, na právní úkon, tj. kupní smlouvu ze dne 2.3.1998, ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 dopadá, ale vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě nabývala majetek NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. jako ovládaná společnost od osoby ovládající-obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., podmínky dané ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 k platnosti a účinnosti tohoto právního úkonu dle názoru soudu nebyly potřeba. Výjimka z podmínek daných ustanovením §196 a 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 vyplývá dle názoru soudu z toho, že ovládaná osoba není ve vztahu k ovládající osobě v postavení umožňujícím zneužití práva a právě na ochranu společnosti před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny činit za společnost právní úkony, bylo ustanovení § 196 a do obchodního zákoníku implementováno. Skutečnost, že ovládaná osoba není ve vztahu k ovládající v postavení umožňujícím zneužití práva, vyplývá rovněž z toho, že tyto osoby jsou majetkově a účetně propojeny a újma jedné společnosti by byla zároveň újmou druhé.

Vzhledem k výše uvedenému právnímu závěru se soud dále již nezabýval dalšími

ICM R námitkami žalovaného vznesenými v průběhu řízení. Rovněž neprovedl důkaz navrhovaným znaleckým posudkem k ocenění movitých věcí k datu 2.3.1998, když jeho provedení by toliko zvyšovalo náklady řízení a provedení tohoto znaleckého posudku je pro skutkové i právní hodnocení věci nadbytečné. Nad rámec soud uvádí, že obě strany argumentovaly průlomovým rozhodnutím v této otázce, a to rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3lCdo 3986/2009 ze dne 8.2.20012, v němž Nejvyšší soud České republiky dovodil, že byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá cena), popřípadě cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Tímto rozhodnutím se velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky odchýlil od závěru formulovaných v usneseních ze dne 10.9.2008 sp. zn. 29Cdo 3300/2008 a ze dne 23.6.2010 sp. zn. 23Cdo 4836/2009 a doplnil, že závěr v těchto rozhodnutích uvedený se beze sporu prosadí vždy, kdy převodem majetku v rozporu s požadavkem ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku na způsob stanovení ceny, byla společnost poškozena, nicméně, byla-li ve smlouvě podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána cena tržní, ačkoli cena, za níž byl majetek převeden, nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, bylo účelu sledovaného uvedeným zákonem dosaženo a v takovém případě není žádného důvodu dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen mechanismus zabezpečující, aby cena za převod majetku byla sjednána na úkor společnosti. Opačný závěr by totiž dle názoru Nejvyššího soudu České republiky v krajním případě mohl vést i k poškození společnosti, na jejíž ochranu ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku bylo konstruováno (např. bude-li ve smlouvě sjednána cena pro společnost výhodnější než cena tržní).

Jak uvedeno výše, soud dané rozhodnutí na skutkové a právní závěry tohoto případu neaplikoval, když má za to, že uzavření kupní smlouvy ze dne 2.3.1998, podléhá výjimce dané ustanovením § 196a odst. 3 věta druhá obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000. Považuje však za přiléhavé se k námitce žalovaného, že rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 nelze na daný případ použít, a to s odkazem na Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 215/2004 vyjádřit. Zdejší soud má za to, že dané rozhodnutí by bylo možno ( v případě , že by kupní smlouva nepodléhala výjimce dané § 196 a odst. 3 obch. zák. ve znění účinném do 31.12.2000) na daný případ použít, a to s odkazem na Nález Ústavního soudu II. ÚS 2234/2010 ze dne 9.8.2013, který pojednává o důsledcích změny judikatury v průběhu soudního řízení, ve kterém Ústavní soud České republiky vyslovil závazný právní názor, že soudy mají povinnost přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě, tj. zcela ve výjimečných a nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti, ale též s důkladným odůvodněním takového postupu, jehož součástí musí nezbytně být i přesvědčivé vysvětlení toho, proč vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi bylo rozhodnuto jinak. Ústavní soud dále pojednává, že judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby, a to i při nezměněné právní úpravě byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna, např. v návaznosti na vývoj v sociální reality techniky apod., s nimiž jsou spjaty změny v hodnotových akcentech společnosti. Ke změně rozhodovací soudní praxe, zvláště, jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané ke sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem třeba přistupovat opatrně, aby nebyl narušen shora uvedený princip předvídatelnosti soudního rozhodnutí a skrze takovou změnu nebyl popřen požadavek na spravedlivé

ICM R rozhodnutí ve smyslu respektu k základním právům účastníků řízení. Zdejší soud má za to, že rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 reagovalo na ekonomický vývoj ve společnosti, je řádně odůvodněno a je v souladu i s principy právní jistoty. Jak Nejvyšší soud České republiky, tak Ústavní soud České republiky ve svých rozhodnutích opakovaně judikovaly, že právní úkony se mají vždy vykládat ve prospěch jejich platnosti. V tomto duchu vyznívá i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, které zmírňuje absenci podmínek daných ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, a to tak, že následkem nesplnění těchto podmínek není vždy automaticky absolutní neplatnost smlouvy.

Soud smlouvu uzavřenou mezi obchodní společností NORMA MB spol. s r. o. a NORMA Frýdlant n. O str., spol. s r.o. dne 2.3.1998 vyhodnotil jako smlouvu platnou a účinnou, když na danou smlouvu aplikoval ustanovení § 409a násl. obchodního zákoníku ve znění uzavření této smlouvy. Smlouva obsahuje všechny zákonné náležitosti, je tedy platná a účinná. Jak soud dovodil výše, nepodléhala podmínkám ustanovení § 196a odst. 3 věta prvá obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000. Dle názoru zdejšího soudu tak byly movité věci specifikované ve výroku I. tohoto rozsudku platně převedeny na obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., která tak je od roku 1998 jejich vlastníkem.

Dle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut, protože to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle odst. 2 téhož ustanovení musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

K předpokladům, za kterých může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty úpadce tak patří

1. že určitý majetek (věc právo), nebo jiná majetková hodnota byl insolvenčním správcem příslušného úpadce sepsán do majetkové podstaty, 2. vylučovací žaloba je podána osobou odlišnou od úpadce a došlá soudu nejpozději posledního dne lhůty určené v § 225 odst. 2 IZ, 3. žalovaným je insolvenční správce, 4. v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku z majetkové podstaty, trvají účinky úpadku, 5. osoba, která se domáhá vyloučení věcí z majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že majetek neměl být do soupisu zařazen anebo v něm od určitého okamžiku nadále ponechán, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí této osobě nebo, že je tu jiný důvod, pro který neměl tento majetek být zahrnut do soupisu.

Soud má za to, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky dané ustanovením § 225 insolvenčního zákona, když bylo v řízení prokázáno, že movité věci byly

ICM R sepsány insolvenčním správcem do majetkové podstaty úpadce obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. a ke dni rozhodnutí byly v majetkové podstatě ponechány. Vylučovací žaloba byla podána osobou, která tvrdí, že je vlastníkem těchto věcí a žaloba byla podána v 30 denní lhůtě ode dne vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty úpadce, když v řízení bylo prokázáno, že výzva byla sepsána dne 4.10.2011 a na tuto žalobce reagoval přípisem ze dne 26.10.2011 a rovněž byla tato skutečnost mezi účastníky nesporná. Ke dni rozhodnutí soudu rovněž trvají účinky konkursu a žalobce prokázal, že majetek, který byl zahrnut do majetkové podstaty úpadce, byl do této zahrnut neoprávněně, když vlastnické právo k těmto movitým věcem svědčí žalobci, a to na základě kupní smlouvy ze dne 2.3.1998. Z výše uvedených důvodů pak soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

O náhradě nákladů řízení pak bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona. Žalobci, který měl ve věci plný úspěch, přináleží plné právo na náhradu nákladů řízení, které účelně vynaložil k uplatnění svého práva. Soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení, a to v celkové výši 14.826,-Kč, sestávající ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč a z nákladů právního zastoupení ve výši 12.826,-Kč. Advokátu žalobce přísluší za 3 úkony právní služby po 2.100,-Kč, celkem 6.300,-Kč, když tyto byly přiznány v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 písmo a) a § 7 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012 (v souladu s rozhodnutím NS ČR sp. zn. 29 Cdo 2650/2011 ze dne 27.6.2013, ve kterém NS ČR dovodil, že incidenční spor o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka je ve smyslu ust. § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012 sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo), a to za přípravu a převzetí věci, sepis žaloby a sepis podání došlý soudu dne 4.9.2012, dále pak za 1 úkon právní služby po 3.100,-Kč, v souladu ust. § 9 odst. 4 písmo c) ve spojení s § 7 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 1.1.2013, a to za účast u ústního jednání konaného dne 4.10.2013. Podání došlé soudu dne 5.9.2013 nazvané doplnění žaloby o bližší specifikaci movitých věcí soud jako další úkon právní služby žalobci nepřiznal, když přesné označení movitých věcí již mělo být součástí žaloby. Soud přiznal advokátu dále 4 režijní paušály po 300,-Kč, celkem ve výši 1.200,-Kč v souladu s § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., to vše včetně 21 % DPH z částky 10.600,-Kč dle ustanovení § 137 odst. 3 občanského soudního řádu, jelikož právní zástupce žalobce prokázal, že je jejím plátcem. Právnímu zástupci žalobce tak bylo přiznáno celkem 14.826,-Kč (2.000,-+ 10.600,-+ 2.226,-Kč DPH).

V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 občanského soudního řádu byla náhrada nákladů řízení účastníku přiznána k rukám jeho právního zástupce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně dvojmo.

ICM R

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 4. října 2013

Za správnost vyhotovení : Mgr. Soňa Walderová, v.r. Nataša Kalendová samosoudkyně

ICM R