38 ICm 2903/2011
č.j.38 ICm 2903/2011-109 KSOS 38 INS 5965/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr.Soňou Walderovou v právní věci žalobce : Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Malá Štěpánská 542/14, 120 00 Praha 2, v řízení právně zastoupeném : JUDr. Miloslavem Kijasem, advokátem se sídlem Jiráskovo nám. 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému : RES insolvence v.o.s., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, IČ 247 38 115, insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., se sídlem Na Drahách 246, 739 25 Sviadnov, IČ 483 93 851, v řízení právně zastoupeném Mgr. Ing. Janem Vavřinou, advokátem, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, o vyloučení obchodního podílu na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí, spol. s r.o., ve výši 561/566 odpovídající vkladu ve výši 11.220.000,-Kč a o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty,

takto:

I. Z majetku dlužníka obchodní společnosti NORMA MB, spol. s r.o., IČ 483 93 851, se sídlem Na drahách 246, Sviadnov, PSČ 739 25 se vylučuje obchodní podíl na společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., IČ 253 87 481, se sídlem Frenštát pod isir.justi ce.cz

Radhoštěm, Martinská čtvrť 1706, PSČ 744 01, ve výši 561/566 odpovídající vkladu ve výši 11.220.000,--Kč.

II. Z majetku dlužníka obchodní společnosti NORMA MB, spol. s r.o., IČ 483 93 851, se sídlem Na drahách 246, Sviadnov, PSČ 739 25 se vylučují nemovitosti:

-pozemek parc. č. St. 112, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. St. 113, zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc. č. 108/2, ostatní plocha, -pozemek parc. č. 111/2, ostatní plocha, -pozemek parc. č. 113/11, ostatní plocha, -pozemek parc. č. 113/12, ostatní plocha, -pozemek parc. č. 113/13, ostatní plocha, -pozemek parc. č. 113/14, ostatní plocha, -stavba č.e. 142 (dříve č.p. 74) stojící na pozemku parc. č. St. 112, vše zapsáno na LV 602 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 26.178,50 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou došlou zdejšímu soudu dne 1.11.2011 se žalobce domáhal vyloučení obchodního podílu na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. ve výši 561/566 odpovídající vkladu ve výši 11.220.000,-Kč a nemovitostí v žalobě specifikovaných z majetkové podstaty dlužníka obchodní společnosti NORMA MB, spol. s r.o. Žalobce žalobu odůvodnil tvrzením, že insolvenční správce přípisem ze dne 4.10.2011 doručeným žalobci 5.10.2011 vyrozuměl žalobce o soupisu obchodního podílu a nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka, a to s odůvodněním, že smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená dne 12.3.1998 mezi žalobcem a dlužníkem a smlouva o převodu obchodního podílu zavřená dne 19.8.2003 jsou absolutně neplatné pro rozpor s § 196a zák.č. 513/1991 Sb. a obchodní podíl tak dle tvrzení žalobce nikdy nepřestal být majetkem dlužníka. Důvodem zápisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka je pak skutečnost, že kupní smlouva uzavřena dne 18.12.1997 mezi dlužníkem a obchodní společností NORMA MB Export Import spol. s r.o., od které žalobce následně měl nabýt nemovitosti, je absolutně neplatná rovněž pro rozpor s ust. § 196a obchodního zákoníku a nemovitosti nikdy nepřestaly být majetkem dlužníka. Žalobce tvrdí, že jak obchodní podíl na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. tak nemovitosti byly do majetkové podstaty úpadce obchodní společnosti NORMA MB zapsány v rozporu s platnou právní úpravou. Insolvenční správce dle tvrzení žalobce neupřesňuje absenci kterého ze zákonných předpokladů platnosti převodu

ICM R majetku ve smyslu ust. § 196 a obchodního zákoníku činí podle něj převody obchodního podílu ze dne 12.3.1998 a 19.8.2003 absolutně neplatnými, když v obou případech rozhodoval o zápisu do obchodního rejstříku příslušný soud a zápisy změn v obchodním rejstříku dle smluv o převodech obchodního podílu byly soudem povoleny a v obou případech soud shledal převod vlastnického práva ke smlouvou dotčeným obchodním podílům za právně bezvadný. V této souvislosti odkázal rovněž na rozhodnutí NS ČR sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, které zmírnilo následky absence podmínek daných ust. § 196a obch.zák. Ve vztahu k zahrnutí nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka pak žalobce tvrdí, že právní předchůdce žalobce obchodní společnost NORMA MB Export Import spol. s r.o. získala předmětné nemovitosti do svého majetku na základě kupní smlouvy uzavřené s dlužníkem dne 18.12.1997. Smlouvou ze dne 30.6.2010, která nabyla účinnosti 19.7.2010, pak společnost NORMA MB Export Import spol. s r.o. převedla vlastnictví k nemovitostem na žalobce. Oběma převodům předcházelo vypracování znaleckých posudků ohledně zjištění hodnoty převáděných nemovitostí. Žalobce považuje zahrnutí předmětných nemovitostí do soupisu majetkové podstaty dlužníka za nezákonné i z důvodu samotného znění ust. § 196a obchodního zákoníku, na který odkazuje insolvenční správce k datu uzavření kupní smlouvy mezi dlužníkem a společností NORMA MB Export Import spol. s r.o., kdy žalobce má za to, že mezi prodávajícím a kupujícím neexistoval žádný vztah, který by bylo možno podřadit pod ust. § 196a odst.3 případně 1 obchodního zákoníku platného ke dni 18.12.1997. Žalobce z důvodu právní jistoty odkázal rovněž na institut vydržení. Tvrdil, že obchodní podíl vydržel s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 1216/2005, když po celou dobu držby byl v dobré víře, a to jak po subjektivní stránce, tak i pro objektivní okolnost a to skutečnost, že zdejší soud jako soud rejstříkový opakovaně při zjišťování předpokladů pro zápis změn do obchodního rejstříku dle ust. § 200a a násl. o.s.ř. zkoumal předpoklady pro zápis změn do obchodního rejstříku a ve smlouvách neshledal žádné nedostatky. Žalobce jak vyplývá z rejstříkového spisu byl po celou dobu držby v dobré víře, že je společníkem společnosti, hlasoval na valných hromadách, byl těchto účasten a jeho účast na společnosti nebyla po celou dobu držby nikým zpochybněna. Rovněž v případě zahrnutí nemovitostí do majetkové podstaty úpadce žalobce poukázal na institut vydržení, když žalobce i právní předchůdce žalobce nemovitosti užívali v oprávněné držbě po dobu minimálně 13 let a jejich vlastnické právo k těmto nemovitostem po celou dobu nebylo zpochybněno.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Ve vztahu k nemovitostem má za to, že smlouva uzavřená v roce 1997 je absolutně neplatná, a to pro rozpor s ust. § 196a obchodního zákoníku v tehdy platném znění, kdy bylo třeba k převodu nemovitostí souhlasu valné hromady a ocenění nemovitostí ke stanovení jejich ceny znalcem a žalobce dle tvrzení žalovaného neprokázal ani jednu z podmínek daných § 196a obchodního zákoníku. Ze stejných důvodů je i neplatný následný převod nemovitostí na žalobce na základě kupní smlouvy ze dne 30.6.2010, kdy rovněž nebyly splněny podmínky dané § 196a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku v tehdy platném znění, kdy bylo třeba stanovit cenu nemovitostí znalcem ustanoveným soudem, což žalobce neprokázal. Pokud je absolutně neplatná kupní smlouva z roku 1997, pak společnost NORMA Export Import, spol s.r.o nemohla platně převést nemovitosti na žalobce, když sama se vlastníkem nestala. Pokud se týká vyloučení obchodního podílu na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. z majetkové podstaty úpadce, pak v této části žalovaný rovněž navrhoval zamítnutí žaloby, když má za to, že jak u smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 12.3.1998, tak u smlouvy z roku 2003

ICM R byl nutný souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu a ustanovení ceny znalcem, u smlouvy z roku 2003 dle znění § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku již znalcem ustanoveným soudem. Žalovaný má přitom za to, že na daný případ nelze aplikovat rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31 Cdo 3986/2009, které zmírnilo absenci podmínek daných ust. § 196a odst.1 a3 obchodního zákoníku a to tak, že s absencí podmínek nadále automaticky nespojuje neplatnost daného právního úkonu, nýbrž NSČR dovodil, že byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku sjednaná tržní ,v daném místně cena obvyklá , popřípadě cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Žalovaný má zato, že dané rozhodnutí nelze na daný případ aplikovat, neboť toto dopadá na jiné znění ust. § 196a, než jaké bylo v době převodu obchodního podílu v roce 1998 a dále poukazuje na to, že smlouvy o převodu obchodního podílu byly uzavřeny 12.3.1998 a 19.8.2003, obchodní podíl byl zahrnut do majetkové podstaty úpadce v září roku 2011, žaloba byla podána 1.11.2011 a dané rozhodnutí vydal Nejvyšší soud ČR 8.2.2012. Strany s ním proto nemohly kalkulovat. V této souvislosti odkázal žalovaný na judikaturu Ústavního soudu ČR např. ústavní nález IV. ÚS 215/94, v němž Ústavní soud ČR podává, že retroaktivita ani výklad právních norem vykládaný rektroaktivně jsou nepřípustné, neboť porušují princip právní jistoty a ochrany důvěry v právo. Ze stejných důvodů nelze rozhodnutí aplikovat ani na tu část žaloby, ve které se žalobce domáhá vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka.Pokud se týká institutu vydržení žalovaný tvrdí, že jak obchodní podíl, tak nemovitosti, nemohly být vydrženy, neboť žalobce nebyl ani nemohl být v dobré víře, že je vlastníkem nemovitostí a obchodního podílu.

Účastníci učinili v řízení nesporným, že dne 8.4.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení s dlužníkem obchodní společností NORMA MB spol. s r. o., že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a že usnesením zdejšího soudu ze dne 28.6.2011 došlo k potvrzení nového insolvenčního správce dlužníka obchodní společnosti RES insolvence v.o.s. Účastníci dále učinili v řízení nesporným, že žalobce byl vyrozuměn o soupisu movitých věci do majetkové podstaty dlužníka.

Soud provedl v řízení důkaz následujícími listinami a zjistil :

Z kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 uzavřené mezi obchodní společností NORMA MB spol. s r.o. a NORMA MB Export Import spol. s r.o., že touto NORMA MB spol. s r.o. převádí nemovitosti zapsány u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku pro obec Frýdlant n. O, k.ú. Nová Ves u Frýdlantu n.O.na LV č. 595, na kupujícího, a to se všemi součástmi , příslušenstvím, právy a povinnostmi za sjednanou kupní cenu ve výši 1.247.890,-Kč a kupující tyto nemovitosti nabývá do svého vlastnictví. Sjednaná kupní cena byla splatná ve čtyřech splátkách, přičemž první splátka ve výši 100.000,-Kč bude zaplacena do 30 dnů po dni, kdy bude kupujícímu doručeno rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí a poslední splátka bude splatná ke dni 31.12.2000. Kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí

Z kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností NORMA MB Export Import spol .s r.o. a žalobcem ze dne 30.6.2010 , že obchodní společnost NORMA MB Export Import spol. s.r.o. jakožto prodávající převádí nemovitosti specifikované v žalobě a zapsané

ICM R na LV č.595, vše v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj na kupujícího, přičemž prodávající se stal vlastníkem nemovitostí na základě kupní smlouvy ze dne 18.12.1997. Kupní cena byla sjednána na základě znaleckého posudku ze dne 10.2.2010 ve výši 850.000,-Kč a je splatná do 15 dnů po vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí. Kupující se stane vlastníkem nemovitostí ke dni vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající prohlašuje, že na prodávaných nemovitostech neváznou věcná břemena, zástavní práva či jiná práva třetích osob a na nemovitostech neváznou žádné dluhy ani jiné právní závady..

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č.602 k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí pak soud zjistil, že žalobce je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitostí tam uvedených a to na základě kupní smlouvy ze dne 30.6.2010.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.7.1998 soud zjistil, že k tomuto dni byla vymazána výše vkladu společníka NORMA MB spol. s r.o. ve společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. ve výši 11.220.000,-Kč a nově byl zapsán obchodní podíl společníka Ing. Jana anonymizovano ve výši 8.000.000,-Kč splaceno 8.000.000,-Kč a u společníka NORMA MB spol. s r.o.obchodní podíl ve výši 3.220.000,-Kč, splaceno 3.220 000,-Kč.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.12.2003 , které nabylo právní moci dne 21.1.2004 soud zjistil, že v obchodním rejstříku společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. se k tomuto dni vymazává společník NORMA MB spol. s r.o. a nově se u společníka Ing. anonymizovano zapisuje výše vkladu 11.220.000,-Kč.

Z vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty ze dne 4.10.2011 soud zjistil, že insolvenční správce dlužníka obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. tímto dopisem vyrozumívá žalobce o soupisu nemovitých věcí v dopise specifikovaných a obchodního podílu do majetkové podstaty dlužníka. Zároveň byl žalobce vyzván a poučen, že se může žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek z majetkové podstaty dlužníka vylučuje, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o.vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 17602, soud zjistil, že obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. vznikla ke dni 18.12.1997, jednatelkou společnosti je od roku 1997 dosud paní Božena Bučková, základní jmění společnosti v období od 18.12.1997 do 21.4.1998 činilo 100.000,-Kč a ode dne 21.4.1998 pak 11,320.000,-Kč. Od 18.12.1997 dosud je společníkem společnosti obchodní společnost NORMA MB Export-Import spol. s r.o. s vkladem 100.000,-Kč. V období od 21.4.1998 do 14.7.1998 byla společníkem obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. s vkladem 11,220.000,-Kč. V období od 14.7.1998 do 21.1.2004 měla obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o.zapsán vklad 3,220.000,-Kč . Společník Ing. Jan anonymizovano , který byl do obchodní rejstříku jako společník zapsán ke dni 14.7.1998, pak měl vklad ve výši 8,000.000,-Kč. Od 21.1.2004 společník Ing. Jan anonymizovano vlastní vklad ve společnosti ve výši 11,220.000,-Kč.

ICM R

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o., vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C,oddíl, vložka 6203, že společnost vznikla ke dni 20.8.1993. V období od 5.6.1997 dosud je jednatelem společnosti pan Slavomír Kajfoš, základní jmění společnost činí od 30.3.1994 částku 150.000,-Kč, přičemž pan Ing. Jan anonymizovano byl do 15.9 2008 2/3 společníkem společnosti s vkladem 100.000,-Kč, v období od 30.3.1994 do 19.2.1999 1/3 podílu na společnosti vlastnila paní Jana Čížková a v období od 19.2.1999 do 15.9.2008 pak paní Monika Moravcová. Od 15.9.2008 vlastní ing. anonymizovano vklad ve výši 100%.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti NORMA MB Export-Import spol. s r.o., vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 23626, že společnost vznikla ke dni 11.10.1993 .Jednatelem společnosti je od jejího vzniku dosud ing. Jan anonymizovano . Od 9.12.1997 činilo základní jmění společnosti 1,100.000,-Kč. Společníkem společnosti je Ing. Jan anonymizovano , od 9.12.1997 s vkladem ve výši 1,070.000,-Kč a paní Jana Čížková s vkladem 30.000,-Kč.. Od 24.9.2008 je ing. Jan anonymizovano společníkem s vkladem ve výši 100%

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.4.1998 soud zjistil, že rejstříkový soud povolil zápis změn v obchodním rejstříku společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., a to tak, že se vymazává základní jmění 100.000,-Kč a zapisuje se základní jmění ve výši 11,320.000,-Kč a dále se zapisuje společník obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. s vkladem ve výši 11,220.000,-Kč s rozsahem splacení 11,220.000,-Kč,

Z návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku došlém Krajskému soudu v Ostravě dne 20.5.1998 soud zjistil, že obchodní společnost NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. navrhuje, aby rejstříkový soud vymazal vklad společníka NORMA MB spol. s r. o. ve výši 11,220.000,-Kč a zapsal nově vklad společníka NORMA MB spol. s r. o. ve výši 3,220.000,-Kč a u Ing. Jana anonymizovano zapsal vklad ve výši 8,000.000,-Kč,

Ze smlouvy o převodu části obchodního podílu uzavřené mezi NORMA MB spol. s r. o. a Ing. Janem anonymizovano dne 12.3.1998 soud zjistil, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r. o. je společníkem obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. s podílem v této společnosti ve výši 99,1166 % na základním jmění společnosti ve výši peněžitého vkladu 11,220.000,-Kč. Převodce smlouvou převádí nabyvateli část svého rozděleného obchodního podílu ve společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o. ve výši 8,000.000,-Kč za sjednanou cenu 8.000.000,-Kč splatnou ve dvou splátkách po 4.000.000,-Kč a nabyvatel tento převod přijímá za kupní cenu 8.000.000,-Kč Zbývající část obchodního podílu ve výši 3,220.000,-Kč zůstává ve vlastnictví společníka NORMA MB spol. s r. o.

Z notářského zápisu N 33/98 NZ 30/98, sepsaného dne 12.3.1998 soud zjistil, že tento osvědčuje průběh valné hromady obchodní společnosti NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o., konané dne 12.3.1998 , na které mimo jiné valná hromada schválila rozdělení a převod obchodního podílu společníka NORMA MB spol. s r. o. na Ing. Jana anonymizovano , a to ve výši 8,000.000,-Kč,

ICM R

Ze smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 19.8.2003 uzavřené mezi NORMA MB spol. s.r.o. a Ing.Janem anonymizovano soud zjistil, že tito uzavírají v souladu s ust. § 115 obchodního zákoníku smlouvu o převodu obchodního podílu, kdy převodce je společníkem ve společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. a vlastníkem obchodního podílu ve výši 28,5% odpovídajícího jeho vkladu ve výši 3.220.000,-Kč ze základního kapitálu společnosti. Převodce touto smlouvou prodává nabyvateli svůj obchodní podíl ve výši 28,5% základního kapitálu společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. a nabyvatel převáděný obchodní podíl přijímá. Obchodní podíl bude převeden za cenu 3.220.000,-Kč splatnou do 30.9.2003 převodem na účet v hotovosti. Valná hromada společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí s.r.o. rozhodla o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu dne 19.8.2003.

Z notářského zápisu N234/2003, Nz 207/2003 ze dne 19.8.2003 a z plné moci ze dne 19.8.2003 soud zjistil, že obchodní společnost NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. přijala rozhodnutí, kterým uděluje souhlas k převodu obchodního podílu stávajícího společníka NORMA MB spol. s.r.o., kterému odpovídá vklad do základního kapitálu obchodní společnosti ve výši 3.220.000,-Kč na společníka Ing.Jana anonymizovano .

Ze zápisu z jednání mimořádné valné hromady společnosti NORMA MB spol. s r.o. ze dne 3.12.1997 pak soud zjistil, že valná hromada projednala na tomto zasedání fungování rekreačního střediska NORMA MB a rozhodla o prodeji nemovitosti tvořících objekt rekreačního střediska v k.ú. Nová Ves, a to za účetní hodnotu těchto nemovitostí za kupní cenu 1.247.890,-Kč společnosti NORMA MB Export Import spol. s r.o.

Ze zápisu z mimořádné valné hromady společnosti NORMA MB Export Import, spol.s r.o. ze dne 14.6.2010 soud zjistil, že valná hromada společnosti NORMA MB Export Import, spol. s.r.o. souhlasí s prodejem nemovitostí objektu č.142 k.ú. Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí, které společnost nabyla na základě kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 Ing.Janu anonymizovano , a to za prodejní cenu 850.000,-Kč.

Ze znaleckého posudku č.569/97 zpracovaného Ing.Milanem Matějem ke dni 27.11.1997 soud zjistil, že tento posudek byl objednán obchodní společností NORMA MB spol. s r.o., a to k ocenění nemovitostí a pozemků včetně příslušenství uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí na LV č. 595 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, kdy znalec tyto nemovitosti ocenil cenou 1.674.630,-Kč.

Ze znaleckého posudku č.5128-4610 zpracovaného Ing.Janem Dvořákem ke dni 2.2.2010 soud zjistil, že posudek byl zadán společností NORMA MB Export Import spol. s r.o. za účelem ocenění nemovitostí, a to objektu evidenční č. 142 a dalších nemovitostí zapsaných na LV č.595 pro k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Znalec nemovitosti ocenil k datu 2.2.2010 částkou 824.520,-Kč.

Ze znaleckého posudku zpracovaného Doc. Ph.D. Ing.Janem Novotným, CS.c. k datu 31.1.2013, soud zjistil, že tento byl zadán na základě objednávky právního zástupce žalobce ke zjištění, zda odpovídala ve smlouvě o převodu části obchodního podílu ze dne 12.3.1998

ICM R obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o smluvní cena převáděné části obchodního podílu její reálné hodnotě a totéž pak k datu 19.8.2003. Znalec ve svém závěru na základě analýz a výpočtů zjistil, že stanovená reálná hodnota obchodního podílu ve výši 70,67%, tj. 8.000.000,-Kč z 11.320.000,-Kč ke dni 31.12.1998 činí 8.001.257,-Kč, smluvní cena pak 8.000.000,-Kč, rozdíl mezi reálnou hodnotou a smluvní cenou je zanedbatelný a smluvní cenu je nutno považovat za cenu tržní, tj. cenu v daném místě a čase obvyklou, shodně tak smluvní cenu sjednanou ve smlouvě o převodu obchodního podílu ze dne 19.8.2003, kdy byl převáděn obchodní podíl ve výši 28,45% (3.220.000,-Kč z 11.320.000,-Kč). I tuto cenu je nutno s ohledem na zanedbatelný rozdíl považovat za cenu tržní.

Z usnesení zdejšího soudu ze dne 18.4.2011 č.j. KSOS 38 INS 5965/2011-A5 soud zjistil, že tímto usnesením byl zjištěn úpadek dlužníka NORMA MB spol. s r.o. a zároveň na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr.Eva Budínová a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Z usnesení zdejšího soudu ze dne 28.6.2011 pak soud potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů ze dne 24.6.2011, kterým byl odvolán dosavadní insolvenční správce Mgr.Eva Budínová a ustanovený nový obchodní společnost REST Insolvence v.o.s.

Z rejstříkového spisu obchodního spisu NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. vedenému zdejším soudem pod sp.zn. C 17602 soud dále zjistil :

-z návrhu ze dne 16.3.1998 soud zjistil, že tímto obchodní společnost NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. navrhuje změnu v obchodním rejstříku společnosti, a to v části výše vkladu společníka a rozsah splacení, přičemž společnost NORMA MB spol. s r.o. bude mít vklad ve výši 3.220.000,-Kč splaceno 3.220.000,-Kč a Ing.Jan anonymizovano vklad 8.000.000,- Kč splaceno 8.000.000,-Kč.

-z návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku došlým zdejšímu soudu dne 18.9.2003 soud zjistil, že společnost NORMA Frýdlant nad Ostravicí s.r.o. navrhuje, a to v části vkladu společníka a rozsahu splacení vymazat společníka NORMA MB spol. s r.o. a zapsat u stávajícího společníka Ing.Jana anonymizovano na místo vkladu ve výši 8.000.000,-Kč vklad ve výši 11.220.000,-Kč, s rozsahem splacení 11.220.000,-Kč. Přílohou zápisu je notářský zápis ze dne 19.8.2003, smlouva o převodu obchodního podílu ze dne 19.8.2003 a úplné znění společenské smlouvy.

-z pozvánky na valnou hromadu obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. pak soud zjistil, že jednatelka společnosti Božena Bučková pozvala společníka obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o., společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. na její valnou hromadu konanou dne 19.8.2003 ve 12:00 hodin v kanceláři JUDr.Hany Ortelové, notářky se sídlem v Olomouci a v prohlášení o převzetí listiny pak soud zjistil, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím svého jednatele Ing.Kajfoše převzala.

ICM R

-z návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku došlým zdejšímu soudu dne 20.10.2003 soud zjistil, že obchodní společnost NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. navrhuje v oddíle předmět podnikání doplnit živnosti kovoobráběčství a klempířství a totéž v oddíle odštěpné závody.

-z pozvánky na valnou hromadu ze dne 7.10.2003 soud zjistil, že jednatelka Božena Bučková pozvala společníky na valnou hromadu konanou dne 7.10.2003 v 11:00 hodin.

-z notářského zápisu N269/2003, Nz 235/2003 a z plné moci soud zjistil, že valná hromada konaná dne 7.10.2003 byla usnášení schopna, když této se účastnil v zastoupení společníka Ing.Jana anonymizovano JUDr.Polách a zástupce společnosti NORMA MB Export Import spol. s r.o. JUDr. Polách, tudíž bylo přítomno 100% hlasů a valná hromada přijala rozhodnutí, kterým se mění čl. II. společenské smlouvy, a to předmět podnikání.

Po provedeném dokazování, kdy soud zhodnotil důkazy jednotlivě a poté všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti zjistil následující skutkový stav :

Na základě zápisu z jednání mimořádné valné hromady ze dne 3.12.1997 a na základě znaleckého posudku zpracovaného Ing. Milanem Matějem ke dni 27.11.1997 došlo dne 18.12.1997 k uzavření kupní smlouvy mezi obchodní společností NORMA MB spol. s r.o. a obchodní společností NORMA MB Export Import spol. s r.o. kterou prodávající NORMA MB spol. s r.o. prodává kupujícímu nemovitosti specifikované ve smlouvě za sjednanou kupní cenu 1.247.890,-Kč splatnou ve čtyřech splátkách. Kupní cena byla odsouhlašena valnou hromadou společnosti NORMA MB spol. s r.o. a byla cenou nižší, než byla cena stanovena posudkem znalce Ing.Milana Matěje, když tato byla stanovena částkou 1.647.630,-Kč. Dne 30.6.2010 pak byla uzavřena kupní smlouva mezi obchodní společností NORMA MB Export Import spol. s r.o. a Ing. Janem anonymizovano na základě které společnost NORMA MB Export Import spol. s.r.o. prodává nemovitosti specifikované ve smlouvě a zapsané v katastru nemovitostí k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí na LV č.595 na Ing.Jana anonymizovano za sjednanou kupní cenu 850.000,-Kč splatnou do 15 dnů po vkladu vlastnického práva kupujícího k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí. Prodej nemovitostí byl projednán na mimořádné valné hromadě společnosti NORMA MB Export Import dne 14.6.2010, kdy valná hromada společnosti NORMA MB Export Import, spol.s r.o. souhlasila s prodejem výše uvedených nemovitostí za prodejní cenu 850.000,-Kč Ing.Janu anonymizovano . Nemovitosti byly oceněny znalcem Ing.Janem Dvořákem, a to ke dni 2.2.2010 cenou 824.520,-Kč. Jak bylo v řízení prokázáno výpisem z katastru nemovitostí k datu 3.10.2013 nemovitosti je jako vlastník zapsán Ing.Jana anonymizovano , a to na základě kupní smlouvy ze dne 30.6.2010 s právními účinky vkladu ke dni 19.7.2010.

Žalovaný v řízení tvrdil, že jak na kupní smlouvu uzavřenou dne 18.12.1997 tak i na kupní smlouvu uzavřenou dne 30.6.2010 se vztahuje ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku ve znění účinném vždy k datu uzavření smlouvy a v důsledku absence podmínek daných ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smluv jsou tyto smlouvy absolutně neplatné. Žalovaný své tvrzení dovozuje ze skutečnosti, že ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku dopadá také na převod majetku mezi společností a osobou blízkou jejímu statutárnímu orgánu. V době uzavření kupní smlouvy ze dne

ICM R

18.12.1997 byl žalobce( jak vyplývá ze struktury společnosti) většinovým společníkem dlužníka, když byl majitelem obchodního podílu ve výši 2/3 základního kapitálu dlužníka a byl zároveň jednatelem společnosti NORMA Export Import,spol. s r.o. a jejím většinovým společníkem. Žalovaný dovozoval , že společník právnické osoby je se samotnou společností spjat mnohem silněji než její statutární orgán, neboť má přímý podíl na zisku společnosti, na valné hromadě rozhoduje o všech podstatných otázkách týkajících se společnosti, může rozhodnout o odvolání členů statutárního orgánu společnosti, kdežto statutární orgán je tak pouze prostředníkem mezi společností a jejími společníky. Žalobce byl dle tvrzení žalovaného zakládajícím společníkem dlužníka s většinovým podílem a musel tak vnímat jakoukoliv újmu dlužníka jako újmu svou vlastní a v době uzavírání kupní smlouvy byli proto žalobce a dlužník navzájem osobami blízkými.

Jak uvedeno výše v době uzavření kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 byla struktura ve společnosti NORMA MB spol. s r.o. taková, že Ing.Jan anonymizovano byl společníkem ve společnosti s vkladem 100.000,-Kč a Jana Čížková společnicí s vkladem 50.000,-Kč. Základní jmění společnosti v té době činilo 150.000,-Kč. Ing.Jan anonymizovano měl tedy 2/3 podíl na společnosti. Jednatelem společnosti od 5.6.1997 dosud je pan Slavomír Kajfoš. Struktura společnosti NORMA Export Import spol. s r.o. k datu 18.12.2007 byla taková, že jednatelem společnosti od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tj. ode dne 11.10.1997 dosud je Ing.Jan anonymizovano , který byl zároveň společníkem společnosti s vkladem 1.070.000,-Kč ve společnosti a dalším společníkem byla k datu 18.12.1997 paní Jana Čížková s výši vkladu 30.000,-Kč. Základní jmění společnosti k datu 18.12.1997 činilo 1.100.000,-Kč, Ing. Jan anonymizovano tak vlastnil téměř 100% hlasovacích práv ve společnosti.

Dle ust. § 196a odst.1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněná jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít nebo osobami jím blízkými, a nebo smlouvou, jejímž obsahem je zajištění závazku těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Dle odst. 3 téhož ustanovení, pokud společnost úplatně nabývá majetek od akcionářů, členů dozorčí rady nebo osob uvedených v odst. 1 a 2 a nebo na ně úplatně majetek převádí a hodnota tohoto majetku přesahuje 1/10 jmění společnosti v průběhu jednoho roku lze jej nabýt nebo zcizit pouze za cenu určenou posudkem znalce a jen se souhlasem valné hromady. To neplatí, jde-li o nabytí majetku ovládanou osobou od ovládající osoby.

V daném případě obchodní společnost NORMA MB Export Import spol. s r.o. úplatně nabývala majetek od společnosti NORMA MB spol. s r.o. Tato společnost není ani akcionářem, ani společníkem, ani členem dozorčí rady tak, jak předpokládá odst. 3 ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 a dle názoru soudu není ani osobou uvedenou v odst. 1 a 2 téhož ustanovení neboť společnost NORMA MB spol. s r.o. není jednatelem, prokuristou ani jinou osobou, která je oprávněná jménem společnosti smlouvu uzavírat nebo osobou těmto osobám, tj. toliko osobám oprávněným jménem společnosti jednat osobou blízkou. Vzhledem ke skutečnosti, že soud dospěl k závěru, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. není osobu uvedenou v § 196a odst.1,2 a 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, pak k uzavření kupní smlouvy ze dne

ICM R

18.12.1997 dle názoru soudu nebylo třeba souhlasu valné hromady ani posudku znalce. Soud má za to, že žalovaného výklad k osobě blízké na daný případ nelze použít, když by se jednalo o zcela extenzivní výklad osob uvedených v § 196a odst.1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, který není přípustný v soukromém právu. Soud má za to, že pojem osoby jim blízké , tak jak je uveden v § 196a odst.1 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000 se vztahuje toliko k jednateli společnosti s ručením omezeným prokuristovi či jiné osobě, která je oprávněná jménem společnosti jednat, tj. toliko k fyzické osobě, nikoli osobě právnické. A rovněž pouze ve vztahu ke statutárnímu orgánu společnosti nikoli společníku. (jak dovozuje žalovaný). Provázanost společníků v jednotlivých společnostech řeší ust. § 66a a obchodního zákoníku, a to při definici osoby ovládané a ovládající.

Soud dospěl k závěru, že obchodní společnost NORMA Export Import spol. s r.o. se na základě platné a účinné kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 stala vlastníkem nemovitostí ve smlouvě specifikovaných. Kupní smlouva ze dne 18.12.1997 obsahuje všechny podstatné náležitosti dané ust. § 588 a násl. OZ je perfektní a byla rovněž vložena do katastru nemovitostí. Obchodní společnost NORMA Export Import spol. s r.o. pak kupní smlouvou ze dne 30.6.2010 nemovitosti převedla na Ing. Jana anonymizovano -žalobce. Struktura společnosti NORMA Export Import spol. s r.o. k datu 30.6.2010 byla taková, že Ing.Jan anonymizovano byl ode dne 24.9.2008 100% společníkem ve společnosti s vkladem ve výši 1.100.000,-Kč a zároveň jednatelem společnosti.

Dle ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 14.7.2011, jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě, a nebo jiné osoby uvedené v odst. 1 téhož ustanovení nebo od osoby jí ovládané, a nebo od osoby se kterou tvoří koncern za protihodnotu ve výši alespoň 1/10 upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku ustanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ust. § 59 odst.3 obchodního zákoníku, jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti musí je schválit valná hromada.

Je zřejmé, že pro převod nemovitostí z obchodní společností NORMA MB Export Import, spol. s.r.o. na žalobce bylo v souladu s ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku nutno ocenit hodnotu převáděného majetku znalcem jmenovaným soudem a k převodu nemovitostí byl rovněž nutný souhlas valné hromady ( na rozdíl od § 196a odst. 1 postačuje souhlas i následný). V řízení bylo prokázáno, že majetek-nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem, nikoli však znalcem jmenovaným soudem. Valná hromada s prodejem nemovitostí panu ing. Janu anonymizovano udělila souhlas dne 14.6.2010 na svém mimořádném zasedání.

K otázce platnosti kupních smluv strany odkázaly na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31Cdo 3986/2009 ze dne 8.2.2012, v němž Nejvyšší soud České republiky dovodil, že byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá cena), popřípadě cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Tímto rozhodnutím se velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky odchýlil od

ICM R závěru formulovaných v usneseních ze dne 10.9.2008 sp. zn. 29Cdo 3300/2008 a ze dne 23.6.2010 sp. zn. 23Cdo 4836/2009 a doplnil, že závěr v těchto rozhodnutích uvedený se beze sporu prosadí vždy, kdy převodem majetku v rozporu s požadavkem ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku na způsob stanovení ceny, byla společnost poškozena, nicméně, byla-li ve smlouvě podléhající ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána cena tržní, ačkoli cena, za níž byl majetek převeden, nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, bylo účelu sledovaného uvedeným zákonem dosaženo a v takovém případě není žádného důvodu dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen mechanismus zabezpečující, aby cena za převod majetku byla sjednána na úkor společnosti. Opačný závěr by totiž dle názoru Nejvyššího soudu České republiky v krajním případě mohl vést i k poškození společnosti, na jejíž ochranu ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku bylo konstruováno (např. bude-li ve smlouvě sjednána cena pro společnost výhodnější než cena tržní).

Soud dospěl k závěru, že v daném případě není nutno ustanovovat znalce jmenovaného soudem, když pro posouzení důvodnosti vylučovací žaloby není otázka platnosti smlouvy ze dne 30.6.2010 ani otázka ocenění hodnoty majetku rozhodná.

Dle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut, protože to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle odst. 2 téhož ustanovení musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

K předpokladům, za kterých může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty úpadce tak patří

1. že určitý majetek (věc právo), nebo jiná majetková hodnota byl insolvenčním správcem příslušného úpadce sepsán do majetkové podstaty, 2. vylučovací žaloba je podána osobou odlišnou od úpadce a došlá soudu nejpozději posledního dne lhůty určené v § 225 odst. 2 lZ, 3. žalovaným je insolvenční správce, 4. v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku z majetkové podstaty, trvají účinky úpadku, 5. osoba, která se domáhá vyloučení věcí z majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že majetek neměl být do soupisu zařazen anebo v něm od určitého okamžiku nadále ponechán, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, svědčí této osobě nebo, že je tu jiný důvod, pro který neměl tento majetek být zahrnut do soupisu.

Soud má za to, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky dané ustanovením § 225 insolvenčního zákona, když bylo v řízení prokázáno, že nemovité věci byly sepsány insolvenčním správcem do majetkové podstaty úpadce obchodní společnosti NORMA MB spol. s r. o. a ke dni rozhodnutí byly v majetkové podstatě ponechány.

ICM R

Vylučovací žaloba byla podána osobou, která tvrdí, že je vlastníkem těchto věcí a žaloba byla podána v 30 denní lhůtě ode dne vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty úpadce, když v řízení bylo prokázáno, že výzva byla sepsána dne 4.10.2011, žalobci doručena dne 5.10.2011 a žaloba byla ke zdejšímu soudu podána 1.11.2011. Ke dni rozhodnutí soudu rovněž trvají účinky konkursu a žalobce prokázal, že majetek, který byl zahrnut do majetkové podstaty úpadce, byl do této zahrnut neoprávněně, když vlastnické právo k těmto nemovitým věcem svědčí třetí osobě, nikoli dlužníku.

Soud má za to, že žalobce prokázal aktivní legitimaci k podání žaloby. Žalobce je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník těchto nemovitostí, zároveň je držitelem těchto nemovitostí. Žalobce zároveň tvrdil, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut, což bylo v řízení jednoznačně prokázáno, když ode dne 18.12.1997 již obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o.-dlužník-není vlastníkem těchto věcí, když tyto platně převedla na obchodní společnost NORMA MB Export Import spol. s r.o. Řízení o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka je určovací žalobou a žalobce dle názoru soudu prokázal naléhavý právní zájem na určení, že nemovitosti mají být z majetkové podstaty dlužníka vyloučeny. Řízení o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka však není řízením o určení vlastnictví k těmto věcem, k vyhovění vylučovací žaloby dle názoru soudu postačí, pokud osoba, která má právo k majetku (nemusí jít vždy o právo vlastnické) prokáže, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje buď právo její a nebo, že je tu jiný důvod pro který tento majetek neměl být zahrnut do majetkové podstaty, což v daném případě prokázáno bylo. Soud proto dále nenavyšoval náklady řízení a neprováděl další dokazování ve vztahu k hodnotě nemovitostí při převodu těchto nemovitostí na základě smlouvy ze dne 30.6.2010, když posouzení této otázky by bylo již ve vztahu k posouzení, zda žalobě vyhovět či nikoli nadbytečné.

Jak uvedeno výše, soud na skutkové a právní závěry tohoto případu neaplikoval rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, když má za to, že ustanovení § 196a odst. 1 a 3 ve znění účinném do 31.12.2000 na převod majetku na základě kupní smlouvy ze dne 18.12.1997 nedopadá, když mezi subjekty převodu není žádný vztah podřaditelný pod toto ustanovení. Považuje však za přiléhavé se k námitce žalovaného, že rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 nelze na daný případ použít, a to s odkazem na Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 215/2004 vyjádřit. Zdejší soud má za to, že dané rozhodnutí by bylo možno ( v případě , že by kupní smlouva podléhala § 196 a odst. 1 a 3 obch. zák. ve znění účinném do 31.12.2000) na daný případ použít, a tos odkazem na Nález Ústavního soudu II. ÚS 2234/2010 ze dne 9.8.2013, který pojednává o důsledcích změny judikatury v průběhu soudního řízení, ve kterém Ústavní soud České republiky vyslovil závazný právní názor, že soudy mají povinnost přistupovat ke změně judikatury nejen opatrně a zdrženlivě, tj. zcela ve výjimečných a nezbytných případech opodstatňujících překročení principu předvídatelnosti, ale též s důkladným odůvodněním takového postupu, jehož součástí musí nezbytně být i přesvědčivé vysvětlení toho, proč vzdor očekávání respektu k dosavadní rozhodovací praxi bylo rozhodnuto jinak. Ústavní soud dále pojednává, že judikatura nemůže být bez vývoje a není vyloučeno, aby, a to i při nezměněné právní úpravě byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, ale i měněna, např.v návaznosti na vývoj sociální reality, techniky apod., s nimiž jsou spjaty změny v hodnotových akcentech společnosti. Ke změně rozhodovací soudní praxe, zvláště, jde-li o

ICM R praxi nejvyšší soudní instance povolané ke sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem třeba přistupovat opatrně, aby nebyl narušen shora uvedený princip předvídatelnosti soudního rozhodnutí a skrze takovou změnu nebyl popřen požadavek na spravedlivé rozhodnutí ve smyslu respektu k základním právům účastníků řízení. Zdejší soud má za to, že rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 reagovalo na ekonomický vývoj ve společnosti, je řádně odůvodněno a je v souladu i s principy právní jistoty. Jak Nejvyšší soud České republiky, tak Ústavní soud České republiky ve svých rozhodnutích opakovaně judikovaly, že právní úkony se mají vždy vykládat ve prospěch jejich platnosti. V tomto duchu vyznívá i rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, které zmírňuje absenci podmínek daných ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31.12.2000, a to tak, že následkem nesplnění těchto podmínek není vždy automaticky absolutní neplatnost smlouvy.

Pokud se týká žaloby v části vyloučení obchodního podílu na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o., pak v této části soud zjistil následující skutkový stav :

Dne 12.3.1998 se konala valná hromada obch. spol. NORMA Frýdlant n. Ostravicí spol. s r.o. jejíž průběh byl osvědčen zápisem sepsaným v notářské kanceláři JUDr. Hany Orletové se sídlem v Olomouci, která na svém zasedání schválila rozdělení a převod obchodního podílu společníka NORMY MB spol. s r.o. na pana Ing.Jana anonymizovano , a to ve výši 8.000.000,-Kč s tím, že zbývající část obchodního podílu po jeho rozdělení ve výši 3.220.000,-Kč zůstává obchodním podílem společníka NORMY MB spol. s r.o. Převod obchodního podílu se uskuteční na základě smlouvy o převodu obchodního podílu. Rozhodnutí bylo přijato oběmi společníky společnosti a to obchodní společností NORMA MB spol. s r.o. a obchodní společností NORMA MB Export Import spol. s .r.o. Valné hromady se za obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. účastnil jednatel pan Slavomír Kajfoš a za obchodní společnost NORMA MB Export Import v zastoupení JUDr. Lubomír Polách. Smlouvou o převodu části obchodního podílu uzavřenou dne 12.3.1998 mezi NORMOU MB spol. s r.o. a Ing.Janem anonymizovano , pak došlo k rozdělení obchodního podílu společníka NORMY MB spol. s r.o. ve společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. a převodu rozděleného obchodního podílu ve výši 8.000.000,-Kč na Ing. Jana anonymizovano . Zbývající část obchodního podílu ve výši 3.220.000,-Kč zůstala ve vlastnictví společníka NORMY MB spol. s r.o., cena za převod obchodního podílu činila 8.000.000,-Kč a byla splatná ve dvou splátkách po 4.000.000,-Kč. Jak bylo prokázáno rejstříkovým spisem obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. vedeným zdejším soudem k návrhu společnosti na zápis změn do obchodního rejstříku došlému zdejšímu soudu dne 16.3.1998 a 20.5.1998 bylo rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 14.7.1998 rozhodnuto o změnách v obchodním rejstříku, a to v části společníků, výše vkladu a rozsahu splacení a to tak, že Ing. anonymizovano je společníkem ve společnosti s vkladem ve výši 8.000.000,-Kč a společnost NORMA MB spol. s r.o. s v kladem ve výši 3.220.000,-Kč. Valná hromada obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. pak dne 19.8.2003 na svém zasedání, o jejíž průběhu byl sepsán notářský zápis N 234/2003, Nz 207/2003 notářkou JUDr.Hanou Orletovou schválila převod obchodního podílu stávajícího společníka NORMA MB spol. s r.o., kterému odpovídá vklad do základního kapitálu obchodní společnosti ve výši 3.220.000,-Kč na společníka Ing.Jana anonymizovano . Pro rozhodnutí hlasovali společníci společnosti, a to Ing.Jan anonymizovano a obchodní společnost NORMA MB Export Import spol.

ICM R s r.o.,. Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 19.8.2003 pak bylo prokázáno, že obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. převedla na Ing. Jana anonymizovano obchodní podíl ve společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. ve výši 28,5% odpovídající vkladu 3.220.000,-Kč za sjednanou cenu 3.220.000,-Kč splatnou do 30.9.2003. K zápisu změn do obchodního rejstříku ve společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. došlo na základě rozhodnutí rejstříkového soudu ze dne 10.12.2003, které nabylo právní moci dne 21.1.2004 a to k návrhu společnosti ze dne 18.9.2003. Struktura společnosti k tomuto datu byla taková, že obchodní společnost NORMA MB Export Import spol. s r.o. vlastnila vklad ve výši 100.000,-Kč a společník Ing.Jan anonymizovano vklad ve výši 11.220.000,-Kč. Struktura ve společnosti NORMA MB spol. s.r.o jako společníka obchodní společnosti NORMA MB Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. ke dni 12.3.1998 i ke dni 19.8.2003 byla taková, že ke dni 12.3.1998 byl 2/3 společníkem obchodní společnosti NORMA MB spol. s r.o. pan Ing. Jan anonymizovano s vkladem ve výši 100.000,-Kč a Jana Čížková ( a v období od 19.2.1999 do 15.9.20008 paní Monika Moravcová )s 1/3 vkladem ve výši 50.000,-Kč, přičemž základní jmění společnosti činilo 150.000,-Kč.

Z dikce ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku je zřejmé, že v daném případě je mezi osobami vztah, který je nutno podřadit pod ust. § 196a odst.3 obchodního zákoníku, a to jak ve znění účinném do 31.12.2000, tak ve znění účinném v době převodu obchodního podílu na základě smlouvy ze dne 19.8.2003, nicméně ani v této části žaloby soud dané ustanovení na zjištěný skutkový stav neaplikoval.

Po právní stránce dospěl soud k závěru, že žalobě je nutno v této části vyhovět, a to s odkazem na institut vydržení obchodního podílu. V této souvislosti odkazuje na rozhodnutí NSČR sp.zn. 29 Cdo 1216/2005 a 29 Cdo 794/2226. Soud má za to, že v řízení bylo listinnými důkazy, a to především listinnými důkazy z rejstříkového spisu obchodní společnosti Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. vedeného zdejším soudem oddílem C, vložka 17602 prokázáno, že žalobce obchodní podíl vydržel. Ing. anonymizovano byl jako společník do společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí s vkladem ve výši 8.000.000,-Kč zapsán rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 14.7.1998, kdy byl povolen zápis změn společníků, rozsahu splacení a výše vkladu do obchodního rejstříku, přičemž smlouva o rozdělení a převodu části obchodního podílu obchodní společnosti NORMA MB spol. s r.o. byla uzavřena již dne 12.3.1998 a téhož dne byl udělen souhlas valné hromady s rozdělením a převodem části obchodního podílu na Ing. Jana anonymizovano a zároveň na valné hromadě bylo rozhodnuto o změně společenské smlouvy obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. Obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. byla do obchodního rejstříku jako společník s výši vkladu 11.220.000,-Kč zapsána na základě usnesení zdejšího soudu ze dne 21.4.1998, nicméně zápis vkladu společníků a rozsah splacení byl do dne 31.12.2000 v souladu s ust. § 145 obch. zák. u společnosti s ručením omezeným deklaratorní a obchodní společnost NORMA MB spol. s r.o. již byla k datu 12.3.1998 společníkem společnosti s výši vkladu 11.220.000,-Kč , což bylo v řízení prokázáno návrhem na zápis změn do obchodního rejstříku došlým soudu dne 25.2.1998 ,jeho doplněním a přílohami k tomuto návrhu.

Dobrou víru žalobce a nepřetržitou držbu obchodního podílu ve výši 11.220.000,-Kč po dobu delší než 3 roky je nutno dovodit z následujících listin.

ICM R

Notářským zápisem N 234/2003, Nz 207/2003, notářským zápisem ze dne 7.10.2003, pozvánkou na valnou hromadu obch. společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o.ze dne 7.10.2003, pozvánkou na valnou hromadu obchodní společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. na den 19.8.2003 . Žalobce byl dle výpisu z obchodního resjtříku společníkem této společnosti a sama společnost s ním jako se společníkem po celou dobu jednala. Jak vyplývá z notářských zápisů z valných hromad společnosti ,žalobce se účastnil valných hromad společnosti od r.1998 a od 2003 s hlasovacím právem ve výši podílu 11.220.000,-Kč, na těchto hlasoval, rozhodoval tak o všech podstatných otázkách týkajících se společnosti a jeho držba byla nepřetržitá. Je třeba dovodit, že žalobce byl po celou dobu držby v dobré víře, když jeho účast na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. nebyla po celou dobu držby zpochybněna jiným společníkem ve společnosti , samotnou společností NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. ani třetí osobou. Žalobci rovněž svědčí tzv. objektivní okolnost, a to skutečnost, že i rejstříkový soud opakovaně při zjišťování předpokladů pro zápis změn do obchodního rejstříku dle § 200 a násl. o.s.ř. zkoumal zákonné podmínky pro zápis změn do obchodního rejstříku i ve vztahu ke změnám týkajících se společníka, výše vkladu obchodních podílů ve společnosti a rozsahu splacení a ve smlouvách neshledal žádné nedostatky a zápisy změn byly rejstříkovým soudem povoleny.

Pojmové vymezení oprávněné držby je významné zejména proto, že pouze oprávněný držitel může nabýt vlastnické právo vydržením. Naproti tomu neoprávněná držba je dána tehdy, kdy držitel vykonává faktické panství nad věcí a má vůli nakládat s touto věcí jako s věcí vlastní, se zřetelem ke všem okolnostem mu však musí být známo, že není vlastníkem věci. Vymezení těchto dvou forem držby bylo zavedeno zákonem č. 509/1991 Sb. Ten navíc zavádí vyvratitelnou právní domněnku existence oprávněné držby. Existenci neoprávněné držby tak musí vždy prokazovat ten, kdo na ni poukazuje. Oprávněným držitelem je v první řadě vlastník věci. Může jím však být (za předpokladu corporis possessionis) i ten, kdo svou držbu opírá o jiný právní titul, jenž může být i domnělý. Hlavním kritériem, který odlišuje obě formy držby-tedy oprávněnou od neoprávněné-je (ne)existence dobré víry. Dobrou víru je vždy nutné posuzovat objektivně ( se zřetelem ke všem okolnostem ), a nikoliv subjektivně (psychologicky), tedy se zřetelem k osobnímu přesvědčení držitele. Podstatné jsou tedy vnější okolnosti, z nichž je možné posoudit, zda má držitel dostatečný důvod domnívat se, že mu určitý objekt právem náleží. Subjektivní držitelova představa v tomto ohledu není rozhodujícím faktorem. Skutkový omyl sám o sobě nevylučuje držitelovu dobrou víru a oprávněnost jeho držby. ( viz rozhodnutí NSČR 28 Cdo 2603/2010)

Soud má zato, že ing. anonymizovano je nutno se zřetelem k okolnostem shora uvedeným považovat za oprávněného držitele obchodního podílu a jeho vlastníka ,od roku 2003 ve výši 11.220 000,-Kč ( a od roku 1998 ve výši 8.000.000,-Kč) na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s.r.o. V řízení nebyla tvrzena žádná relevantní okolnost, pro kterou by žalobci muselo být známo, že mu obchodní podíl nenáleží. Z těchto důvodů se již soud nezabýval námitkami týkajícími se platnosti či neplatnosti smlouvy o převodech obchodních podílů z 12.3.1998 a 19.8.2003 a otázkou ohodnocení převáděného majetku, když takováto zjištění by byla vzhledem ke skutkovému zjištění a právnímu posouzení věci nadbytečná, když žalobě o vyloučení věci-obchodního podílu na společnosti NORMA Frýdlant nad Ostravicí spol. s r.o. lze vyhovět již na základě prokázané skutečnosti, že

ICM R

žalobce resp. právní předchůdce žalobce obchodní podíl vydržel. Účelem institutu vydržení je přitom umožnit nabytí vlastnictví držiteli, který věc dlouhodobě ovládá v dobré víře, že je jejím vlastníkem a uvést do souladu dlouhodobý faktický stav se stavem právním, což bylo v daném případě splněno a účel institutu vydržení byl naplněn. Nelze souhlasit s žalovaným, že žalobce nemohl být po dobu držby v dobré víře, když si musel být vědom porušení podmínek daných ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku ve znění účinném v době uzavření smluv o převodu obchodních podílů. V řízení byl doložen souhlas k převodu obchodního podílu udělen valnou hromadou dne 12.3.1998 a 19.8.2003, nicméně nebyly doloženy znalecké posudku k ocenění hodnoty obchodního podílu ke dni uzavření smluv (byl doložen toliko posudek ke dni 31.1.2013, který neobsahoval doložku dle ust. § 127 a o.s.ř.). Nicméně z tohoto samotného není možno dovodit, že žalobce nemohl být v dobré víře, že je vlastníkem obchodního podílu, když v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31Cdo 3986/2009 samotný fakt absence podmínek daných ust. § 196a odst.1 a 3 obchodního zákoníku nezpůsobuje neplatnost daných smluv. K aplikaci rozhodnutí NS ČR sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 na daný případ soud odkazuje na svůj závěr učiněný v rámci aplikace tohoto rozhodnutí na smlouvy o převodech nemovitostí ( viz čl. 12 rozsudku)

K předpokladům vyhovění žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 225 IZ soud rovněž odkazuje na závěry shora k ust. § 225 IZ, s tím, že v daném případě navrhovatel krom jiného prokázal nejen skutečnost, že majetek neměl být do soupisu zapsán, ale i své tvrzení, že je vlastníkem obchodního podílu ve výši 561/566 odpovídající vkladu ve výši 11.220.000,-Kč ve společnosti NORMA Frýdlant. n.Ostravicí, spol. s.r.o.

Ze shora uvedených důvodů soud žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka NORMA MB spol. s.r.o. v obou jejích částech vyhověl.

Podle § 163 IZ o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst.1 o.s.ř. Žalobce, který byl ve sporu plně úspěšný má plné právo na náhradu nákladů řízení, které účelně vynaložil k uplatnění svého práva. Soud přiznal žalobci na náhradě nákladů řízení celkem částku 26.178,50Kč, přičemž tato částka sestává ze zaplaceného soudního poplatku 7.000,-Kč , z mimosmluvní odměny advokáta za 3 úkony právní služby ve výši 6.300,-Kč při sazbě 2.100,-Kč z tarifní hodnoty 25.000,-Kč za jeden úkon právní služby dle ust. § 9 odst.3 písm.a) ve spojení s § 7 bod 5 a § 11 odst.1 písm.a) a d) vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012 (v souladu s rozhodnutím NS ČR sp. zn. 29 Cdo 2650/2011 ze dne 27.6.2013, ve kterém NS ČR dovodil, že incidenční spor o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka je ve smyslu ust. § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012 sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo) a to za přípravu a převzetí věci, sepis žaloby a sepis podání došlý soudu dne 27.8.2012 , dále za 2 úkony právní služby ve výši 6.200,-Kč při sazbě 3.100,-Kč z tarifní hodnoty 50.000,-Kč za jeden úkon právní služby dle § 9 odst.4

ICM R písm.c) ve spojení s § 7 bod 5 a § 11 odst.1 písm.d) a g) vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 1.1.2013 za sepis podání došlý soudu dne 10.1.2013 a účast u ústního jednání konaného dne 4.10.2013 a z mimosmluvní odměny ve výši 1/2 z částky 3.100,-Kč za účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí dne 9.10.2013 v souladu s § 9 odst.4 písm.c) ve spojení s § 7 bod 5 a § 11 odst.2 písm.f) vyhl.č. 177/1996 ve znění účinném od 1.1.2013 a ze 6 režijních paušálů ve výši 1.800,-Kč (6 x 300,-Kč ) dle ust. § 13 odst.1 a 3 vyhl.č.177/1996 Sb. Soud rovněž přiznal právnímu zástupci žalobce 21% DPH z těchto položek, tj. z částky 15.850,-Kč dle ust. § 137 odst.3 o.s.ř., jelikož právní zástupce žalobce prokázal, že je jejím plátcem. Právnímu zástupci žalobce tak bylo přiznáno celkem 26.178,50 Kč. ( 7.000,-Kč +15.850,-Kč +3.328,50,-Kč )

V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. byla náhrada nákladů řízení účastníku přiznána k rukám jeho právního zástupce a lhůta k plnění je v souladu s ust. §160 odst. 1. o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 9.10.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr.Soňa Walderová, v.r. Romana Lauberová samosoudkyně

ICM R