38 ICm 285/2012
38 ICm 285/2012-37

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce NEMOKREDIT a. s., Ondříčkova 39/580, 130 11 Praha 3, IČO 250 57 111, zastoupeného Mgr. Martinem Štuksou, advokátem se sídlem 140 00 Praha 4, Kaplička 12, proti žalované Ing. Jaroslavě D l a b o l o v é , se sídlem 100 00 Praha 10, Révová 3242/3, insolvenčního správce dlužníka Pavla Havláska, IČO 693 49 681, bytem 285 76 Chotusice 94, zastoupené Mgr. Janem Baladou, advokátem se sídlem 110 00 Praha 10, Klimentská 10, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Soud řízení co do částky 397 197,-Kč z a s t a v u j e .

II. Žaloba žalobce na určení, že pohledávka žalobce ve výši 496 207,88 Kč, včetně zajištění zástavním právem vzniklým ke dni 10.1.2008 k pozemku č. parc. 493/39 v k.ú. Těptín, přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 28/2011, ve věci dlužníka Pavla Havláska, IČO 693 49 681, bytem 285 76 Chotusice 94, s e z a m í t á .

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 13 080,-Kč, k rukám Mgr. Jana Balady, advokáta se sídlem 110 00 Praha 10, Klimentská 10, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti jeho pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení dlužníka Pavla Havláska, IČO 693 49 681, bytem 285 76 Chotusice 94, když oprávněnost své žaloby dovozoval ze smlouvy o půjčce na částku 370 000,-Kč zvýšenou o úrok z půjčky a smluvní pokutu s tím, že obě pohledávky jsou vykonatelné na základě exekutorského zápisu JUDr. Aleše Bayera č. 03/08 ze dne 15.1.2008 a byly zajištěny zástavním právem k pozemku č. parc. 493/39 v k.ú. Těptín, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 10.1.2008.

Žalovaná ve svém vyjádření vyslovila nesouhlas s právním názorem žalobce a z toho důvodu navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout s tím, že uznala pohledávku žalobce ve výši 453 383,19 Kč přestavující jistinu ve výši 370 000,-Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 83 383,19 Kč. Pokud jde o úroky, pak tyto posuzovala jako úrok z prodlení, pokud jde o sjednaný úrok z půjčky ve výši 2,9% měsíčně, pak tento byl sjednán jako sankce pro případ prodlení dlužníka s vrácením půjčky žalobci, důkazem čehož je i sjednaný počátek vzniku nároku věřitele na zaplacení tohoto úroku, tj. datum splatnosti půjčky 10.7.2008. Poukázala i na rozpor s původně uzavřeným úrokem z půjčky ve výši 70 000,-Kč za celou dobu půjčky. Rovněž neuznala pohledávku vyplývající z ujednání o smluvní pokutě, jejíž výše je v rozporu s dobrými mravy.

Vzhledem k tomu, že žalobce vzal žalobu na určení pravosti pohledávky ve výši 397 197,-Kč zpět. Soud řízení podle § 96 odst. 1,3 o.s.ř. zastavil a nadále proto bylo jednáno pouze o výši pravosti pohledávky, která byla žalovanou popřena.

Účastníci učinili v průběhu řízení nesporným tvrzení o skutečnostech, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 28/2011-A-10 ze dne 1. února 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla Havláska nar. 28.2.1978, bytem 285 76 Chotusice 260/23 a na jeho majetek prohlášen konkurs, že žalobce podal do tohoto řízení řádně přihlášku, že dne 12. ledna 2012 byla přihlášená pohledávka žalobce uznána insolvenčním správcem a to pokud jde o pohledávku č. 1 ve výši 370 000,-Kč, pohledávka č. 1,1 uznána částečně ve výši 83 383,19 Kč, částečně popřena co do výše 251 392,81 Kč, pohledávka 2 a 2.1. popřeny zcela včetně zajištění, že žalobci bylo vyplaceno z titulu zajištění pohledávky č. 1 397 197,-Kč, že dlužník uzavřel s žalobcem smlouvu o půjčce dne 10.1.2008 ve znění dodatku č. 4 ze dne 27.6.2008, kterou žalobce půjčil dlužníkovi částku 370 000,-Kč, kterou se dlužník zavázal vrátit do 10.7.2008, což do zjištění úpadku na jeho osobu neučinil, že předmětem tohoto řízení jsou popřené pohledávky v celkové výši 496 207,88 Kč, že žalobce podal incidenční žalobu včas. Dále soud provedl důkaz Smlouva o půjčce ze dne 10.1.2008 ve znění dodatku č. 4 ze dne 27.6.2008 a exekutorským zápisem č. 03/08 ze dne 15.1.2008 JUDr. Aleše Bayera, ze kterých soud zjistil, že exekutorským zápisem uznal dlužník Pavel Havlásek pohledávku

žalobce z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10.1.2008 ve výši 370 000,-Kč splatnou do 10.3.2008 s tím, že pokud nevrátí dlužnou částku do tohoto termínu, je povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč a dále, že v případě prodlení se splacením jistiny se zavazuje uhradit zvýšený úrok z půjčky ve výši 2,9% měsíčně z dlužné částky od 10.3.2008, až do úplného vyrovnání tohoto závazku věřiteli, přičemž následně pak dodatky byla doba vrácení posunuta do 10.7.2008.

S ohledem na učiněné nesporné skutečnosti a konstatované důkazy pak skutkový stav věci je nesporný, kdy je jednoznačné, že dlužník Pavel Havlásek uzavřel s žalobcem dne 10.1.2008 smlouvu o půjčce a následně došlo k sepsání exekutorského zápisu č. 03/08 JUDr. Alešem Bayerem, spornou zůstala především otázka platnosti exekutorského zápisu JUDr. Aleše Bayera č. 03/08 ze dne 15.1.2008, přičemž posouzení tohoto právního stavu je pak výchozí i pro rozhodnutí o oprávněnosti žalovaných nároků žalobce.

Podle § 192 odst. 1 IZ mohou pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nejde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 79 odst. l z.č. 120/2001 Sb., exekutorský zápis musí obsahovat a) místo, den, měsíc a rok úkonu, b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo, c) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, d) prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, e) údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků, f) obsah úkonu, g) údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, h) podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, i) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis. (2) Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) musí též obsahovat a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku, (osoby povinné), b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny, (osoby oprávněné), c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, d) předmět plnění, e) dobu plnění, f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce není opodstatněná. Přitom vycházel z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, mimo jiné i usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 20 Cdo 3564/2007, ze dne 21.4.2009, a rozhodnutí ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1972/2007, ze kterých vyplývá, že předpokladem toho, aby exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti podle § 78 písm. a) mohl být exekučním titulem ve výkonu rozhodnutí či exekuci, je jeho obsahová úplnost. Takový exekutorský zápis musí obsahovat dohodu zahrnující všechny náležitosti uvedené v § 78 písm. a), které jsou konkretizovány v § 79 odst. 2 a 4, popř. v § 79 odst. 3 a musí také obsahovat náležitosti kladené § 79 odst. 1 na obsah každého exekutorského zápisu, tedy i toho, kterým exekutor osvědčuje skutkové děje podle § 77. Jenom za předpokladu, že exekutorský zápis obsahuje všechny uvedené náležitosti, stává se nejenom veřejnou listinou podle § 79 odst. 7 exekutorského řádu, ale i exekučním titulem a tedy pohledávkou vykonatelnou dle § 40 odst. 1 písm. d) exekutorského řádu nebo § 274 písm. h) o.s.ř.. Nedostatky exekutorského zápisu nemohou být nahrazovány postupem podle § 40 odst. 2 a 3 exekutorského řádu. Prvotní proto je otázka, zda je exekutorský zápis sepsán tak, aby se mohl stát veřejnou listinou vedoucí k vykonatelnosti tam sepsané pohledávky a její oprávněnosti, k čemuž patří především prokázání totožnosti účastníků exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, kdy nemůže být dostačující takový údaj, který neodpovídá žádnému ze způsobů uvedených v ustanovení § 80 zákona č. 120/2001 Sb. Proto by soud mohl vzít jako platný tento exekutorský zápis, pokud by tato kritéria splňoval. Podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb. je exekučním titulem, tedy vykonatelnou pohledávkou exekutorský zápis podle § 78 písm. a), tj. zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem, jestliže splňuje formální náležitosti stanovené pro sepisování exekutorských zápisů (§ 79 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.) a materiální (věcné) náležitosti (§ 78 písm. a/, § 79 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.). S exekutorským zápisem, který neobsahuje některou z formálních náležitostí, nejenže nelze spojovat vlastnost přímé vykonatelnosti (oprávněná osoba přichází o výhodu vymoci na jeho podkladě splnění povinnosti bez předcházejícího nalézacího řízení), ale takový zápis není ani veřejnou listinou ve smyslu § 79 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. což vyplývá i z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1232/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1012/2000. Podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb. musí exekutorský zápis obsahovat údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků. Podle ustanovení § 80 zákona č. 120/2001 Sb., nezná-li exekutor účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti; nezná-li exekutor tyto svědky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem. Ustanovení § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb. předpokládá, že v exekutorském zápisu musí být výslovně uveden některý ze způsobů, jímž se podle ustanovení § 80 uvedeného zákona pro účely sepisu exekutorského zápisu prokazuje totožnost účastníků a jímž byla soudnímu exekutorovi skutečně prokázána. V daném případě bylo v exekutorském zápisu sepsaném dne 15.1.2008, č 03/08, JUDr. Aleše Bayera, soudního exekutora, uvedeno, že osobní totožnost přítomných prokázali zákonným způsobem. S ohledem na výše uvedené takový údaj o prokázání totožnosti účastníků exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti nemůže být dostačující, neboť neodpovídá žádnému ze způsobů uvedených v ustanovení § 80 zákona č. 120/2001 Sb. Soudní exekutor se průkazy, jimiž byla prokázána totožnost účastníků, vůbec nezabýval a uvedl jen, že prokázali svoji osobní totožnost zákonným způsobem, což je naprosto nedostačující. Z tohoto je proto jednoznačné, že tento exekuční zápis nemůže být podkladem pro vymahatelnost pohledávky a tím ani vykonatelnou pohledávkou, proto postup žalované při přezkumném jednání byl zcela zákonný, když předmětnou pohledávku posoudila jako nevykonatelnou. Protože exekutorský zápis nemá náležitosti veřejné listiny, nelze na tuto v tomto směru pohlížet a nelze se ztotožnit ani s jejím obsahem. Je možno proto vycházet jen ze smlouvy o půjčce ze dne 10.1.2008, kde však úroky v žalobcem požadované a přihlášené výši nejsou zakotveny a proto nemohou být žalobci ani přiznány. To se týká i smluvní pokuty, která ve smlouvě o půjčce ze dne 10.1.2008 nebyla ujednána a proto ani na přiznání této žalobci nevznikl ze shora uvedených důvodů týkajících se exekutorského zápisu nárok. Dále pak se soud zabýval oprávněností přihlášených nároků žalobce, které jsou předmětem tohoto řízení a s ohledem na shora uvedené je pak jednoznačné, že tyto nemohly oprávněně vzniknout a z tohoto důvodu nezbylo soudu, než žalobu zamítnout. Nelze však nezmínit tu skutečnost, že i pokud by soud dospěl k oprávněnosti přihlášené pohledávky žalobce, pak by musel zamítnout jeho nárok ze zajištění, když předmětný pozemek již byl prodán a tudíž zástavní právo k této nemovitosti zaniklo ve smyslu § 299 odst. 2 IZ.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně úspěšnému žalovanému vznikly náklady za právní zastoupení advokátem spočívající v odměně 10.000,-Kč dle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. a náhradě hotových výdajů za 3 úkony právní pomoci dle § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 900,-Kč, celkem 10.900,-Kč + DPH, tedy 13 080,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 20. srpna 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Pohanková