38 ICm 2397/2015
Číslo jednací: (73) 38 ICm 2397/2015-130 KSBR 38 INS 29131/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou v právní věci

žalobce Mgr. Lukáš Stoček, IČ: 662 50 099, se sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, insolvenční správce dlužníka ALGOMAN, s.r.o., IČ: 253 80 117, se sídlem Hlavní 316, 747 81 Otice právně zastoupen Mgr. Viktorem Procházkou, advokátem se sídlem Jana Uhra 171/13, Brno proti žalovanému Insolvency Project v.o.s., IČ: 288 60 993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o., IČ: 255 87 927, Čs. armády 1173, 684 01 Slavkov u Brna právně zastoupen JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové

o určení pravosti pohledávky

takto: I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 1 891 264,90 Kč a tato pohledávka se považuje za zjištěnou, s e z a m í t á . II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 21 038 Kč k rukám právního zástupce žalovaného do 3 dnů od právní moci rozsudku. isir.justi ce.cz

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice částku 2 245 Kč na účet Krajského soudu v Brně č. účtu 19-5720621/0710, variabilní symbol 3843239715, vedeného u České národní banky do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 15. 6. 2015, doručenou soudu dne 17. 6. 2015, se dlužník ALGOMAN, s.r.o. domáhal určení, že má pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. ve výši 1 891 264,90 Kč.

2. Dlužník ALGOMAN, s.r.o. v žalobě uvedl, že jeho pohledávka započtením nezanikla, protože pro zápočet nebyly splněny zákonné podmínky, neboť dlužník Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. neměl a nemá za dlužníkem ALGOMAN, s.r.o. pohledávku způsobilou k započtení. Dlužník ALGOMAN, s.r.o. jako zhotovitel uzavřel s dlužníkem Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. jako objednatelem dne 23. 6. 2011 Smlouvu o dílo na akci Výstavba Hrázského rybníku , jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nové vodní plochy na stavbě s termínem plnění do 31. 8. 2011. Dne 30. 8. 2011 uzavřel dlužník ALGOMAN, s.r.o. s dlužníkem Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým byla lhůta plnění posunuta na den 18. 9. 2011 do 15.00 hodin. Dlužník ALGOMAN, s.r.o. předal dlužníkovi Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. dílo bez vad a nedodělků řádně a včas, kdy předání potvrdil dlužník v Zápise o předání a převzetí dokončeného stavebního díla označeném datem 12. 10. 2011 s termínem ukončení stavby ke dni 18. 9. 2011. Dne 13. 9. 2011 vystavil dlužník ALGOMAN, s.r.o. fakturu č. 20110813 na částku 2 394 052,50 Kč s datem splatnosti 22. 11. 2011, na kterou dlužník uhradil dne 30. 11. 2011 částku 200 000 Kč, dne 5. 1. 2012 částku 1 000 000 Kč a dne 13. 2. 2012 částku 500 000 Kč, zbývá tedy k úhradě 694 052,50 Kč. Paušalizovaný úrok z prodlení ve výši 457 552,61 Kč je v souladu s čl. 6 Smlouvy o dílo ve výši 0,05% denně z částky 2 394 052,50 Kč za dobu od 23. 11. 2011 do 30. 11. 2011, ve výši 0,05% denně z částky 2 194 052,50 Kč za dobu od 1. 12. 2011 do 5. 1. 2012, ve výši 0,05% denně z částky 1 194 052,50 Kč za dobu od 6. 1. 2012 do 13. 2. 2012, ve výši 0,05% denně z částky 694 052,50 Kč za dobu od 14. 2. 2012 do 27. 2. 2015. Dne 30. 9. 2011 vystavil dlužník ALGOMAN, s.r.o. dlužníkovi Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. fakturu č. 200110907 na částku 466 877,50 Kč s datem splatnosti 10. 12. 2011. Dlužník Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. tuto fakturu dosud neuhradil. Úrok z prodlení dle čl. 6 Smlouvy o dílo ve výši 0,05% denně z částky 466 877,50 Kč za dobu od 11. 12. 2011 do 27. 2. 2015 činí 274 290,83 Kč.

3. Dále dlužník ALGOMAN, s.r.o. v žalobě uvedl, že v zápise ze stavebního deníku ze dne 18. 9. 2011 jednatel dlužníka pan Petr Luža uvedl, že Dne 18. 9. 2011 byly práce na stavbě ukončeny, což obě strany stvrdily svým podpisem. Shodně v Zápise o předání a převzetí dokončeného stavebního díla je jako termín ukončení stavby uvedeno datum 18. 9. 2011. Tento zápis byl stranami sepsán a podepsán až dne 12. 10. 2011 z důvodů ležících na straně dlužníka Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o., neboť v den dokončení díla u sebe jednatel dlužníka neměl příslušný formulář. Protokolární převzetí díla však bylo čistě formálním úkonem, dlužník Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. dílo od 18. 9. 2011 užíval.

4. Nakonec dlužník ALGOMAN, s.r.o. v žalobě uvedl, že výše smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká a navrhuje, aby soud výši smluvní pokuty snížil, neboť dlužníkovi Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. v této souvislosti žádná škoda nevznikla.

5. Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 24. 5. 2017. V tomto podání žalovaný uvedl, že považuje za nesporné uzavření smlouvy o dílo mezi žalobcem (resp. společností ALGOMAN, s.r.o.) jako zhotovitelem a žalovaným (resp. společností Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o.) jako objednatelem ze dne 23. 6. 2011 (dále též SoD ) ve znění dodatku ze dne 30. 8. 2011 (dále též Dodatek ). Dle čl. 3 Dodatku byla ujednána lhůta k plnění díla nejpozději do dne 18. 9. 2011 do 15:00 hodin. Lhůta k plnění byla definována jako doba ode dne podpisu SoD do Termínu dokončení. Termín dokončení pak byl definován v Dodatku jako den, v němž Zhotovitel písemně předá Objednateli dokončené dílo Hrázského rybníka definované v SoD. Termín dokončení díla nebyl závislý na součinnosti Objednatele s tím, že Zhotovitel ani žádnou součinnost v rámci realizace předmětu díla nevyžaduje. Zhotovitel se však zavázal dílo v dohodnutém termínu dokončit a předat příslušné atesty a zkoušky. Nad rámec změny lhůty k plnění díla v Dodatku zůstaly ostatní články SoD v platnosti, včetně čl. 11. SoD, který stanovil v rámci dohodnuté organizace předání díla povinnost přejímacího řízení, o jehož průběhu byla stanovena povinnost pořídit zápis (protokol). Ze Zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla (dále též protokol ) plyne, že přejímací řízení bylo zahájeno dne 12. 10. 2011. Z uvedeného je zřejmé, že dílo bylo žalobcem žalovanému předáno až dne 12. 10. 2011. Poukaz žalobce na zápis ve stavebním deníku ze dne 18. 9. 2011 je ve vztahu k předání díla a tím i dokončení díla bez právní relevance. Nad rámec těchto skutečností žalovaný k námitce o důvodech sepsání a podepsání protokolu až dne 12. 10. 2011 spořívajících v absenci formuláře u jednatele objednatele p. Luži v den dokončení díla, uvádí žalovaný, že takovéto tvrzení je zřejmě nesprávné a účelové, což plyne již ze samotné (podezřele dlouhé na to, že by jedinou příčinou měla být absence jednoho formuláře) délky mezidobí (18. 9. až 12. 10. 2011), dále z toho, že dne 18. 9. 2011 byla neděle a p. Luža se na stavbě vůbec nenacházel, nemohl tak mít logicky ani žádný formulář k protokolárnímu předání, kdy ani neměl informaci, že by se zhotovitel chystal dílo předat (ačkoliv ten tak byl povinen písemně učinit dle čl. 11 SoD ve lhůtě 5 dnů předem), kdy toto se dozvěděl až dne 19. 9. 2011. Skutečným důvodem prodlevy s řádným protokolárním předáním a převzetím díla byla naopak absence požadovaných atestů na straně zhotovitele, bez nichž nebylo možno dílo převzít. Vzhledem k prodlení žalobce s Lhůtou k plnění (popsáno viz výše) vyúčtoval žalovaný v souladu s čl. 6 SoD smluvní pokutu za období od 19. 9. 2011 do 10. 10. 2011 (tedy jen za 22 dnů) ve výši 80 000 Kč za každý z uvedených 22 dnů prodlení, tedy celkem ve výši 1 760 000 Kč. K úhradě takového nároku žalovaného vůči žalobci však nedošlo. Žalovaný z důvodu právní jistoty přípisem ze dne 19. 6. 2012, který byl doručen žalobci dne 20. 6. 2012, započetl část takové své pohledávky i na pohledávky žalobcem uplatňované v insolvenčním řízení a tyto tak zanikly nejpozději ke dni 20. 6. 2012, tj. v okamžiku jejich uplatnění přihláškou (26. 3. 2015) již neexistovaly. Nad rámec výše uvedeného k požadavku na moderaci smluvní pokuty soudem ze strany žalobce, žalovaný upozorňuje, že takovýto postup již není možný. Nejvyšší soud ve své konstantní rozhodovací praxi dovozuje, že soud nemůže nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit, pokud pohledávka na zaplacení smluvní pokuty zanikla započtením ještě před zahájením soudního sporu (například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2006, sp. zn. 32 Odo 1007/2006). Rozsudkem ze dne 30. září 2013, sp. zn. 23 Cdo 2400/2012 pak Nejvyšší soud tuto svou předchozí rozhodovací praxi doplnil, když dovodil, že moderace smluvní pokuty je nepřípustná rovněž v případě, kdy k započtení došlo až v průběhu soudního sporu.

6. Za účelem projednání žaloby soud nařídil první jednání, které se konalo dne 6. 9. 2017. Při tomto jednání žalobce dále uvedl, že s vyjádřením žalovaného nesouhlasí, má za to, že vůle stran byla předat dílo k 18. 9. 2011, kdy tuto vůli projevil jednatel dlužníka v zápise o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Žalobce má za to, že užíváním bylo dílo řádně předáno, kdyby nebylo, žalovaný by dílo nepřevzal. Při jednání se vyjádřil také žalovaný, který uvedl, že dílo dne 18. 9. 2011 být předáno nemohlo, neboť pan Luža, jako jednatel dlužníka, se na stavbě nenacházel, což vyplývá z knihy jízd, kterou dlužník vedl.

7. Druhé jednání se konalo dne 13. 12. 2017. Při tomto jednání žalobce ve své závěrečné řeči uvedl, že má po právu přihlášenou pohledávku, zápočet neměl právní důvod, prodlení při předání stavby nevzniklo, stavba byla hotová, připravená, nebyla potřeba součinnost objednatele. Zvyklostí u těchto staveb je, že se dokumenty dodávají až po předání stavby investorovi. Věřitel dokumenty zajistil, aby byly k dispozici. Předávací protokol byl navíc podepsán až po výzvě objednatele. Žalovaný ve své závěrečné řeči uvedl, že v dodatku č. 1 je stanoveno, že dílo se předá do 18. 9. 2011 do 15:00 hod. včetně atestů, úklidu a vyklizení staveniště. V tomto článku je požadováno písemné předání. Finální dokončení díla bylo 12. 10. 2011. Z dokazování vyplynulo, že dílo se nestíhalo, že na atesty je nutné čekat a že není možné, aby atesty byly předány v den dokončení díla. Zhotovitel se v zásadě mohl za objednatelem dostavit kdykoliv a nemusel čekat, až jej vyzve k předání díla. Máme za to, že dílo bylo dokončeno pozdě, nároku na smluvní pokutu vznikl, tato byla oproti pohledávce žalobce započtena platně.

8. Soud při jednání dne 13. 12. 2017 provedl listinné důkazy a vyslechl svědky Josefa Pinďáka a Marka Valentu.

9. Soud vyšel při svém rozhodování především těchto listin: -na čl. A-11 spisu 38 INS 29131/2014 ze dne 25. 2. 2015 usnesení o prohlášení úpadku -na čl. B-5 spisu 38 INS 29131/2014 protokol z přezkumného jednání ze dne 21. 5. 2015 -Přihláška pohledávky č. 9 -Přezkumný list přihlášky pohledávky č. 9 -Smlouva o dílo ze dne 23. 6. 2011 -Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2011 -Zápis o předání a převzetí dokončeného stavebního díla ze dne 12. 10. 2011 -Faktura č. 20110813 -Faktura č. 20110907 -Stavební deník dlužníka ALGOMAN, s.r.o.

10. Dále soud vyšel při svém rozhodování ze svědecké výpovědi pana Josefa Pinďáka, který uvedl, že byl vyslán dlužníkem ALGOMAN, s.r.o. do Dobré u Kladna na stavbu rybníka. Pracoval zde jako mistr od 1. 7. 2011. Předmětem jeho činnosti bylo zhotovení požeráku a vývaru s bezpečnostním přelivem. Jednalo se o betonáž a kamenné zdivo. Ze stavby odjel 15. 9. 2011, dne 13. 9. 2011 vlakem posílali stavební mechanizmy. Dne 14. 9. 2011 pak kamion odvezl kontejner. Svědek psal stavební deník, po ukončení stavby jej odevzdal dlužníkovi ALGOMAN, s.r.o.. O předání atestů nic nevěděl, protože ty byly zasílány přímo dlužníkovi ALGOMAN, s.r.o.. Svědkovi je známo, že se dělal atest na beton, ten laboratoř vydá do 28 dní ode dne, kdy odebere vzorky z domíchávače. Poslední velkou betonáž dělal v sobotu 27. 8. 2011 pan Ladislav Tocauer, který byl druhým mistrem na stavbě. Dále svědek uvedl, že dne 15. 9. 2011 už nikdo ze zaměstnanců dlužníka ALGOMAN, s.r.o. na stavbě nepracoval. Dlužník Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. zhotovoval zemní práce a terénní a břehové úpravy. Kdo byl objednatelem celé stavby svědek neví, nikdo další tam nebyl. Když odjel, asi se ještě dělalo přemostění nad vývarem. Někteří zaměstnanci dlužníka Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. tam ještě zůstali. O předání díla nic neví. Nakonec svědek uvedl, že do stavebního deníku zapisoval počasí, počet pracovníků a popis práce. Na betonáž základové desky i stěn byla použita stejná třída betonu. S atestem to funguje tak, že po určité kubatuře se musí odebrat vzorky, to dělala sama betonárka, poslala si laboratoř. Stavební deník podepisoval svědek osobně.

11. Nakonec soud vyšel při svém rozhodování ze svědecké výpovědi pana Marka Valenty. Svědek uvedl, že jej jako zaměstnance dlužníka ALGOMAN, s.r.o. v létě oslovil pan Jedlička, zástupce dlužníka Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o., chtěli u Kladna postavit část rybníku. Svědek, sdělil, že pracovníci dlužníka ALGOMAN, s.r.o. k tomu z počátku přistoupili trochu laxně, nestíhali termín, pak nasadili všechno možné a stihli to v řádném termínu. Svědek pak dal výpověď, takže neví, co bylo dál. U díla to obvykle probíhá tak, že ho dokončíte fyzicky, dohrabete poslední trávu a pak čekáte, až doběhnou papíry. Atesty se nikdy nenosí na stavbu, doplní se později. Když pracuje jako subdodavatel, tak to taky funguje tak, že je předána část stavby, ale až investor převezme celé dílo, převezme dodavatel naši část díla. Na této stavbě se dělal atest na kámen, železo a beton. Je běžné, že se atesty dodávají později, ještě se svědkovi nestalo, že by to bylo ten den, kdy se dokončila samotná stavba. Svědek byl u písemného předání, ví, že to nebylo na stavbě ale neví který to bylo den. S panem Jedličkou jeli do Slavkova, myslí si, že čekali, až je Stavební stroje vyzvou, aby přijeli, že je celé dílo předané. Výhrady ke kvalitě nebyly, neví, že by při předání objednatel něco reklamoval.

12. Soud neprovedl k důkazu stavební deník na celou stavbu a výslech jednatele dlužníka ALGOMAN, s.r.o. pana Luži, neboť tyto důkazy nemohly vyvrátit již prokázanou skutečnost, že dílo bylo písemně předáno dne 12. 10. 2011 a atesty nemohly být dne 18. 9. 2011 hotové.

13. Soud má za prokázané, že dne 26. 3. 2015 dlužník ALGOMAN, s.r.o. včas a řádně přihlásil svou nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 1 891 264,90 Kč do insolvenčního řízení na majetek dlužníka jako věřitel č. 9 (PP č. 9).

14. Pohledávka dlužníka ALGOMAN, s.r.o. byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti při přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2015. Žalovaný popřel pohledávku dlužníka ALGOMAN, s.r.o. z důvodu, že zanikla započtením.

15. Z provedeného dokazování a ze shodných tvrzení účastníků má soud především za prokázané, že dlužník ALGOMAN, s.r.o. jako zhotovitel uzavřel s dlužníkem Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. jako objednatelem dne 23. 6. 2011 Smlouvu o dílo na akci Výstavba Hrázského rybníku , jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nové vodní plochy na stavbě s termínem plnění do 31. 8. 2011. Dne 30. 8. 2011 uzavřel dlužník ALGOMAN, s.r.o. s dlužníkem Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým byla lhůta plnění posunuta na den 18. 9. 2011 do 15.00 hodin. Dlužník ALGOMAN, s.r.o. předal dlužníkovi Stavební stroje Slavkov u Brna, s.r.o. dílo, kdy předání potvrdil dlužník v Zápise o předání a převzetí dokončeného stavebního díla označeném datem 12. 10. 2011 s termínem ukončení stavby ke dni 18. 9. 2011. Dne 13. 9. 2011 vystavil dlužník ALGOMAN, s.r.o. fakturu č. 20110813 na částku 2 394 052,50 Kč s datem splatnosti 22. 11. 2011, na kterou dlužník uhradil dne 30. 11. 2011 částku 200 000 Kč, dne 5. 1. 2012 částku 1 000 000 Kč a dne 13. 2. 2012 částku 500 000 Kč. Skutečnost, že fyzicky byla stavba dokončena dne 18. 9. 2011 nic nemění na skutečnosti, že v souladu s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo byla písemně dokončená stavba předána objednateli včetně příslušných atestů a zkoušek až dne 12. 10.

2011. Že předání díla včetně atestů a zkoušek nebylo dříve možné, vyplývá i ze svědeckých výpovědí pana Josefa Pinďáka a pana Marka Valenty, kteří shodně uvedli, že atesty se dodávají až s určitou časovou prodlevou po fyzickém dokončení stavby. Vzhledem k prodlení dlužníka ALGOMAN, s.r.o. s plněním vyúčtoval žalovaný v souladu s čl. 6 Smlouvy o dílo smluvní pokutu za období od 19. 9. 2011 do 10. 10. 2011 (tedy jen za 22 dnů) ve výši 80 000 Kč za každý z uvedených 22 dnů prodlení, tedy celkem ve výši 1 760 000 Kč. K úhradě takového nároku žalovaného vůči žalobci nedošlo a žalovaný z důvodu právní jistoty přípisem ze dne 19. 6. 2012, který byl doručen žalobci dne 20. 6. 2012, započetl část takové své pohledávky i na pohledávky žalobcem uplatňované v insolvenčním řízení a tyto tak zanikly nejpozději ke dni 20. 6. 2012.

16. Soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané incidenční žaloby. Dále se soud zabýval otázkou aktivní a pasivní legitimace v tomto incidenčním sporu.

17. Podle § 198 odst. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

18. Řízení o incidenční žalobě bylo u insolvenčního soudu zahájeno 17. 6. 2015. Přezkumné jednání se konalo dne 21. 5. 2015. Incidenční žalobu je tedy třeba hodnotit jako včasnou, když byla podána ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání.

19. Pohledávka žalobce byla přihlášena a přezkoumána jako nevykonatelná. Žaloba byla současně podána přihlášeným věřitelem. Žalobce je tedy aktivně legitimován k podání předmětné žaloby. Žalobce žalobu správně podal proti popírajícímu insolvenčnímu správci; také v otázce pasivní legitimace nelze tedy mít proti podané žalobě žádných výhrad.

20. Dále se soud zabýval otázkou, zda byla pohledávka žalobce popřena důvodně, přičemž se zabýval skutečností, zda zanikla započtením.

21. Po právní stránce soud posoudil vztah účastníků tak, že na projednávanou věc je třeba aplikovat ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ustanovení zákona č. 513/1996 Sb., obchodní zákoník.

22. Podle ustanovení § 544 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Podle ustanovení § 544 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

23. Podle ustanovení § 301 zákona č. 513/1996 Sb., obchodního zákoníku, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty podle § 373 a násl..

24. Podle ustanovení § 580 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

25. Podle ustanovení § 301 zákona č. 513/1996 Sb., obchodního zákoníku, k započtení jsou způsobilé pohledávky, které lze uplatnit u soudu. Započtení však nebrání, jestliže pohledávka je promlčena, avšak promlčení nastalo teprve po době, kdy se pohledávky staly způsobilými k započtení.

26. Soud má za to, že pohledávka žalobce byla žalovaným popřena důvodně, když pohledávka žalobce zanikla započtením. Moderace výše smluvní pokuty není možná z důvodu, že byla započítána na splatnou pohledávku žalobce, jejíž existenci nikdo nerozporoval.

27. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení mezi žalobcem a žalovaným postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšnému žalovanému.

28. Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem určené podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ). 29. V dané věci žalovanému náleží mimosmluvní odměna za čtyři úkony právní služby (přípravu a převzetí věci, sepis vyjádření žalovaného a účast u jednání dne 6. 9. 2017 a dne 13. 12. 2017). 30. Spor o určení popřené pohledávky v incidenčním řízení je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c/ advokátního tarifu sporem ve věci rozhodované v insolvenčním řízení, u kterého se považuje za tarifní hodnotu částka 50 000 Kč. Tomu odpovídá (dle § 7 bodu 5. advokátního tarifu) mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč za 1 úkon právní služby (celkem 12 400 Kč). 31. Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za 1 úkon právní služby (1 200 Kč) jde o částku 13 600 Kč, a spolu s náhradou hotových výdajů právního zástupce žalovaného za cestovné za cestu na jednání dne 6. 9. 2017 z Hradce Králové do Brna, Husova 15 a zpět v délce 288 km automobilem ŠKODA OCTAVIA, kombinovaná spotřeba auta 3,8 l/100 km, sazba základní náhrady za 1 km jízdy 3,90 Kč, při průměrné ceně za 1 l paliva motorová nafta ve výši 28,60 Kč (1 436 Kč), za cestovné za cestu na jednání dne 13. 12. 2017 z Hradce Králové do Brna, Husova 15 a zpět vlakem (350 Kč), náhrada za promeškaný čas dne 6. 9. 2017 10 půlhodin á 100 Kč, náhrada za promeškaný čas dne 13. 12. 2017 10 půlhodin á 100 Kč, 21% DPH (3 651,06 Kč) jde o částku 21 038 Kč, kterou je žalobce povinen zaplatit k rukám zástupce žalovaného.

32. O povinnosti žalobce uhradit státu náklady svědečného rozhodl soud v souladu s ustanovením § 148 odst. 1 občanského soudního řádu, kdy soud přiznal svědečné svědkovi Josefovi Pinďákovi ve výši 461 Kč a svědečné svědkovi Markovi Valentovi ve výši 1 784 Kč.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovanému bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 13. 12. 2017

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Veselá