38 ICm 238/2012
Č.j.: 38 ICm 238/2012-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Home Credit a.s., se sídlem 602 00 Brno, Moravské náměstí 249/8, IČO 269 78 636, zastoupeného JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Purkyňova 2, proti žalovanému JUDr. Petru M i c h a l o v i , se sídlem 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, insolvenčnímu správci dlužníka Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Štěpánská 2622, o žalobě na určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba žalobce na určení, že pohledávka žalobce ve výši 257 147,58 Kč přihlášená do insolvenčního řízení, vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 38 INS 15270/2011 ve věci dlužníka Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Štěpánská 2622, je po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení, že jeho pohledávka ve výši 257 147,58 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Štěpánská 2622, která byla na přezkumném jednání, konaném dne 5. ledna 2012, popřena insolvenčním správcem částečně co do výše a pravosti z důvodu částečného uhrazení pohledávky a neplatnosti ujednání o rozhodčí doložce, je po právu, s tím, že uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru, dle které měl dlužník zaplatit celkem 84 splátek po 3 192,-Kč, že dlužník řádně a včas zaplatil pouze 6 splátek, a proto byl výše uvedeného dne 5. září 2009 úvěr zesplatněn, kdy dle Všeobecných obchodních podmínek se tak stal celý úvěr splatným najednou a to včetně jistiny a úroku úvěru, a že dle ustanovení Hlavy 13 § 3 VÚP se pak k dluhu připočítává smluvní pokuta a úrok z prodlení z aktuálně dlužné sumy, až do zaplacení, přičemž dlužná suma činila ke dni zesplatnění 236 376,-Kč. Dlužník zaplatil po zesplatnění úvěru celkovou částku 156 218,-Kč, která se započetla na úrok úvěru ve výši 11 357,56 Kč, smluvní pokutu ve výši 52 047,99 Kč, a úrok z prodlení ve výši 92 812,45 Kč. Dle žalobce je přihlášená pohledávka ve výši jistiny 146 100,77 Kč, smluvní pokuty ve výši 26 774,68 Kč, a kapitalizovaného úroku z prodlení ve výši 23 475,13 Kč, v souladu se skutečným stavem dluhu po započtení všech výše uvedených úhrad. K tomu žalobce dodal, že považuje sjednanou rozhodčí doložku za platnou a uzavřenou v souladu s platnými právními předpisy a že rozhodčí nález byl vydán v souladu s platnou právní úpravou, neboť dlužník je osobou plně způsobilou a dobrovolně uzavřel úvěrovou smlouvu, neměl k ní výhrady, mohl si smlouvu přečíst a nechat si čas na rozmyšlení. Žalobce proto nesouhlasí s žalovaným, že ujednání o rozhodčí doložce, sjednané v úvěrové smlouvě, je neplatné. Žalobce je tak přesvědčen o oprávněnosti všech svých v přihlášce uplatněných nároků a pokládá popření pohledávky za nedůvodné a navrhl, aby soud žalobě vyhověl.

Z obsahu insolvenčního spisu soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 15270/2011-A-12 ze dne 4. listopadu 2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Štěpánská 2622, a povoleno oddlužení, že dne 2. prosince 2011 došla soudu přihláška žalobce v celkové výši 257 147,58 Kč do daného insolvenčního řízení, kdy na přezkumném jednání dne 5. ledna 2012 byla insolvenčním správcem a dlužníkem popřena co do výše 181 244,-Kč z důvodu uhrazení částky věřiteli a zaevidována jako pohledávka nevykonatelná, neboť ujednání o rozhodčí doložce, sjednané v úvěrové smlouvě, je insolvenčním správcem považována za neplatné. Dále bylo zjištěno, že dne 27. ledna 2012 byla žalobcem podána žaloba na určení výše a pravosti pohledávky, tedy řádně a včas.

Podle § 192 odst. 1 IZ mohou pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 410 odst. 1 IZ platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202 IZ, není-li dále stanoveno jinak. Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku (§ 410 odst. 2 IZ).

Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Vzhledem k tomu, že průběh insolvenčního řízení, resp. zvolení způsobu řešení úpadku dlužníka, má vliv na aktivní, popř. pasivní legitimaci žaloby na určení popřené pohledávky, zabýval se soud v prvé řadě nejen otázkou oprávněností žalobce podat žalobu na určení popřené pohledávky, ale i otázkou proti komu má žaloba směřovat, tedy pasivní legitimací. Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek jsou incidenčními spory, které se projednají a rozhodnou na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu, přičemž tento návrh má povahu žaloby. Předpokladem pro podání takové žaloby je to, aby probíhalo insolvenční řízení ve věci dlužníka, aby věřitel řádně a včas přihlásil do takového insolvenčního řízení svou pohledávku a aby tato pohledávka byla popřena dlužníkem nebo insolvenčním správcem, ať již z důvodu pravosti, výše či pořadí. V takovém případě pak otázku aktivní a pasivní legitimace řeší ustanovení § 198 a § 199 IZ, kdy v případě nevykonatelné pohledávky podávají žalobu na určení popřené pohledávky věřitelé té dané pohledávky a tato žaloba směřuje proti insolvenčnímu správci. V případě vykonatelné pohledávky je pak oprávněným k podání incidenční žaloby správce a tato žaloba směřuje proti věřiteli popřené pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníkovi. Na základě těchto skutečností není pochyb o aktivní legitimaci žalobce, neboť je přihlášeným věřitelem v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Kamily anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno, Štěpánská 2622, a jeho nevykonatelná pohledávka, neboť jen insolvenční správce rozhoduje o sestavení seznamu přihlášených pohledávek, resp. i o jejich vykonatelnosti, byla popřena insolvenčním správcem i dlužníkem. Určení pasivní legitimace, resp. určení toho, proti komu má žaloba na určení popřené pohledávky směřovat, popře-li nevykonatelnou pohledávku vedle insolvenčního správce i dlužník, což mu umožňuje ustanovení § 192 odst. 1 IZ, řeší insolvenční zákon v ustanovení § 410 odst. 2 IZ, popř. ustanovení § 336 odst. 2 IZ podle toho, zda je řešen úpadek oddlužením, reorganizací či konkursem. Z toho vyplývá závěr, že pokud v oddlužení (reorganizaci) popře vedle insolvenčního správce nevykonatelnou pohledávku věřitele i dlužník, je nezbytné, aby incidenční žaloba byla podána vůči každému z popírajících subjektů. Jinými slovy, v případě popření nevykonatelné pohledávky dlužníkem i insolvenčním správcem, musí určovací žaloba směřovat proti oběma popírajícím, kteří mají z hlediska popření totožné pohledávky v případě schválení oddlužení stejné procesní postavení (postavení nerozlučných společníků), tudíž je nutno, aby o shodném popřeném nároku bylo vůči oběma popírajícím vydáno toliko jedno meritorní rozhodnutí. Protože se žalobce přezkumného jednání nezúčastnil, žalovaný ho o popření pohledávky vyrozuměl podáním, které mu bylo doručeno dne 6. ledna 2012, a kterým ho rovněž poučil, že má právo podat proti němu a dlužníkovi žalobu o určení pravosti pohledávky do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že pokud žalobu nepodá, k popřené pohledávce nebude nadále přihlíženo. I přes toto poučení podal žalobce žalobu jen proti insolvenčnímu správci. Soudu tedy nezbylo nic jiného, než žalobu žalobce z důvodu nedostatku pasivní legitimace, když

žalovaným měl být vedle insolvenčního správce také dlužník, zamítnout, aniž by se zabýval meritem věci.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, když žalobce ve věci nebyl úspěšný a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 19. dubna 2012

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Svobodová Petra