38 ICm 1827/2014
38 ICm 1827/2014-44 (KSOS 38INS 498/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce RCI Financial Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, IČO 25722328, zastoupeného Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, proti žalovanému JUDr. Pavlu Kortovi, se sídlem Ostrava, Poštovní 2, insolvenčnímu správci dlužníka CentralPOI s.r.o. v likvidaci , se sídlem Olomouc-Nové Sady, Werichova 759/3, IČO 27842088, o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobcova pohledávka ve výši 261.856,-Kč za dlužníkem CentralPOI s.r.o. v likvidaci , se sídlem Olomouc-Nové Sady, Werichova 759/3, IČO 27842088, přihlášena přihláškou P5 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 498/2014, je pohledávkou zajištěnou, se zamítá pro předčasnost.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 30.05.2014 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že žalobcova pohledávka ve výši 261.856,-Kč za dlužníkem CentralPOI s.r.o. v likvidaci , se sídlem Olomouc-Nové Sady, Werichova 759/3, IČO 27842088, přihlášena přihláškou P5 do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 498/2014, je pohledávkou zajištěnou. Tvrdil, že doložil jako přílohu ke své přihlášce veškerou smluvní dokumentaci ke smlouvě o úvěru č. 1321701947. Její součásti byla mimo jiné i smlouva o zajištění závazku převodem práva. Prostřednictvím této smlouvy vzniklo zajištění k nadepsané smlouvě o úvěru a v souvislosti s pohledávkami vyplývajícími z této úvěrové smlouvy má tak žalobce právo na přednostní uspokojení z výtěžku zpeněžení předmětu financování, který je zároveň i předmětem zajištění. Pohledávka žalobce nebyla uhrazena, k zániku zajištění tedy nedošlo. Insolvenční správce v rámci přezkumu pohledávek popřel zajištění žalobce bez uvedení jakéhokoliv důvodu. S existencí zajištění v podobě smlouvy o zajištění závazku se ani podle protokolu o přezkumu a ani podle sdělení zajištěnému věřiteli insolvenční správce žádným způsobem nevypořádal. Seznam přihlášených pohledávek obsahuje vnitřní rozpory, když na straně 8 insolvenční správce uvádí, že pohledávka byla popřena ohledně zajištění a zároveň v závěru obsahuje následující výrok: Výše zajištěných pohledávek: 261.856,-Kč.

Žalovaný navrhoval žalobu zamítnout s argumentací, že žalobce nemůže být uspokojen z předmětu zajištění, neboť právo na uspokojení pohledávky ze zajištění zaniklo nemožností plnění (motorové vozidlo bylo zpeněženo před rozhodnutím o úpadku dlužníka). Dále namítal neplatnost smlouvy o zajištění převodem práva dle ust. § 39 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalobce a jeho zástupce, neboť se nedostavili k jednání, svoji neúčast omluvili a nepožádali z důležitého důvodu o jeho odročení, vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů podle ust. § 7 IZ a ust. § 101 odst. 3 o.s.ř.

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 498/2014 soud zjistil, že: -usnesením ze dne 07.02.2014, č.j. KSOS 38 INS 498/2014-A6, byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Pavel Korta a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz, -přihláškou pohledávky evidovanou soudem jako P5 a doručenou soudu dne 21.02.2014 (v insolvenční věci dlužníka CentralPOI s.r.o. v likvidaci vedené pod sp.zn. KSOS 38 INS 498/2014) žalobce jako věřitel přihlásil nevykonatelnou pohledávku č. 1 za dlužníkem zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka ve výši 261.856,-Kč, když tato částka sestává z dlužné jistiny,

ICM R

přičemž jako důvod vzniku je uvedeno: předčasné ukončení smlouvy o úvěru č. 1321701947 ze dne 31.07.2006 s tím spojené finanční vyrovnání ze dne 30.09.2009, u pohledávky žalobce uplatnil právo na uspokojení ze zajištění, a to na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva k předmětu financování dle smlouvy o zajištění závazku převodem práva č. 1321701947 ze dne 30.05.2011; majetkem tvořícím předmět zajištění bylo: osobní motorové vozidlo značky Renault Laguna Grandtour, VIN: VF1KT390E45416018, s okamžikem vzniku zajištění 30.05.2011, -na přezkumném jednání dne 13.05.2014 (v insolvenční věci dlužníka CentralPOI s.r.o. v likvidaci vedené pod sp.zn. KSOS 38 INS 498/2014) byla podle protokolu o jednání přezkoumána (mimo jiné) přihláška P5, insolvenční správce i dlužník u jednání uvedli, že popírají pořadí (zajištění) u přihlášky č. P5, -v seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P5 (tj. přezkumného listu k přihlášce P5) je uvedeno, že stanovisko dlužníka je: nepopírám pravost, výši, pořadí. Insolvenční správce popřel zajištění, přičemž v seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P5 není uveden žádný důvod popření zajištění pohledávky žalobce; dále je zde zaznamenáno, že výše nezajištěných pohledávek činí 0,-Kč a že výše zajištěných pohledávek činí 261.856,-Kč, -insolvenční správce dle ust. § 197 odst. 2 IZ vyrozuměl žalobce dopisem ze dne 13.05.2014 o tom, že popřel pořadí pohledávky s tím, že podle smlouvy o zajištění závazků převodem práva č. 1321701947 ze dne 30.05.2011 na věřitele nebylo převedeno vlastnické právo k předmětu zajištění, kdy předmět zajištění není zapsán do soupisu majetkové podstaty, současně byl žalobce poučen o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky ve smyslu § 198 IZ vůči insolvenčnímu správci. Vyrozumění bylo žalobci podle dodejky doručeno 15.05.2014, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Další důkazy provedeny nebyly, a to z důvodu nadbytečnosti a hospodárnosti řízení vzhledem k níže provedenému právnímu posouzení věci, které ostatně přítomnému žalovanému soud sdělil při jednání, konaném dne 04.12.2015.

Soud odkazuje na ustálenou judikaturu prezentovanou rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 3829/2010, dle které je popření pohledávky přihlášené do konkursu procesním úkonem, pro nějž (při absenci výslovné úpravy v insolvenčním zákoně) přiměřeně platí ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř. a co do obsahových náležitostí úkonu ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. (Dle ust. § 41 odst. 1 o.s.ř. účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu. Dle odst. 2 každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. Dle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. věta první pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.). Nejvyšší soud ČR již v rozsudku ze dne 24. května 2001, sp. zn. 32 Cdo 1726/98, uveřejněném pod číslem 76/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, formuloval-zabývaje se výkladem ustanovení § 23 a § 24 ZKV-závěr, podle něhož popření pohledávky přihlášené do konkursu je procesním úkonem, pro nějž (při absenci výslovné úpravy v zákoně o konkursu a vyrovnání) přiměřeně platí ustanovení § 41 odst. 2 o.s.ř. a co do obsahových náležitostí úkonu ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. Popírá-li konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty výši pohledávky nebo její pořadí, musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka, popř. jaké pořadí má pohledávka v konkursu mít; jinak popření pohledávky nemůže vyvolat zamýšlené procesní účinky. Tyto závěry se plně uplatní i v insolvenčních poměrech dle zákona č. 182/2006 Sb.

ICM R

Popřít pravost, výši nebo pořadí pohledávky lze i eventuálním procesním úkonem. Pro závěr o tom, zda byla popřena nejen pravost, nýbrž i výše, případně pořadí pohledávky, je určující obsah popření (jeho důvody) v podobě zachycené v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených pohledávek, který tvoří součást tohoto protokolu. Popření pohledávky ze strany insolvenčního správce či dlužníka musí být srozumitelné, odůvodněné a zejména přezkoumatelné. Nestačí, pokud insolvenční správce či dlužník vysloví popěrný úkon, musí jej rovněž zdůvodnit. Odůvodnění popěrného úkonu je totiž zcela zásadní pro obranu věřitele při podání incidenční žaloby. Pouze konkrétní důvod, který byl při popření pohledávky věřitele uveden, totiž může být předmětem řízení o incidenční žalobě u insolvenčního soudu, a jen proti jednoznačně vymezenému důvodu popření pohledávky může následně věřitel podat "kvalifikovanou" žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí popřené pohledávky. Jen důvod, pro který insolvenční správce či dlužník pohledávku popřel, tak může být předmětem posouzení ze strany insolvenčního soudu.

Pro závěr o tom, z jakých důvodů byla pohledávka popřena, je přitom určující obsah popření (důvod popření) v podobě zachycené v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených pohledávek, který tvoří součást tohoto protokolu (viz zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.05.2001, sp. zn. 32 Cdo 1726/98). Jak soud zjistil z obsahu protokolu z přezkumného jednání ze dne 13.05.2014 a ze seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P5, nejsou zde uvedeny žádné důvody popření pořadí pohledávky žalobce, přičemž uvedení těchto důvodů ve vyrozumění insolvenčního správce, tj. nikoli v protokole o přezkumném jednání, popř. v seznamu přihlášených pohledávek, je irelevantní. Navíc seznam přihlášených pohledávek obsahuje vnitřní rozpory, když na jedné straně je v něm zachyceno, že pohledávka byla popřena ohledně zajištění a na druhé straně je v něm zaznamenáno, že výše nezajištěných pohledávek činí 0,-Kč a výše zajištěných pohledávek činí 261.856,-Kč. V daném případě se jedná o vadu, která není zhojitelná v incidenčním sporu. S ohledem na uvedené soudu nezbylo, než žalobu pro předčasnost zamítnout. Teprve poté, co insolvenční soud přezkoumá přihlášenou pohledávku žalobce v rámci přihlášky P5 podle správcem řádně zpracovaného listu přihlášené pohledávky a tato pohledávka bude případně v rámci nového přezkumného jednání některým z oprávněných subjektů popřena, a to řádným způsobem, může se domáhat žalobce incidenční žalobou určení oprávněnosti své pohledávky.

Pokud jde o náklady řízení ve vztahu mezi účastníky, soud aplikoval ust. § 150 o.s.ř. a nepřiznal úspěšnému žalovanému náhradu nákladů řízení s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem tohoto incidenčního sporu, k jehož vyvolání přispěla výzva insolvenčního správce učiněná přesto, že popěrný úkon nebyl perfektní (nebyl odůvodněný). V tomto konkrétním případě má soud za to, že sankcionování žalobce jako účastníka řízení by bylo nepřiměřeně tvrdé.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 04.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R