38 ICm 1516/2011
Jednací číslo: 38 ICm 1516/2011-34 (KSOS 38 INS 4663/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce Mgr. et Mgr. Radima Dostala, se sídlem Vsetín, Palackého 168-Na Rybárně, insolvenčního správce dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 27797244, proti žalovanému Mgr. Antonínu Jurečkovi, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 714, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69605394, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1695, zastoupenému JUDr. Milanem Matulou, advokátem se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 561, o určení neúčinnosti právních úkonů,

takto:

I. Žaloba, aby žalovaný byl povinen vydat žalobci do majetkové podstaty dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 27797244, částku 3.925.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, se zamítá pro předčasnost.

II. Určuje se, že právní úkony dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., se sídlem Vigantice 103, IČ: 27797244, na základě kterých byly vyplaceny žalovanému částky 2.200.000,-Kč dne 25.08.2008, 240.000,-Kč dne 04.03.2009, 250.000,-Kč dne 04.03.2009, 460.000,-Kč dne 04.03.2009, 750.000,-Kč dne 04.03.2009 a 25.000,-Kč dne 06.03.2009, jsou vůči věřitelům dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., se kterým je vedeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenční řízení pod sp.zn. KSOS 38 INS 4663/2010, neúčinné.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 15.06.2011 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že právní úkony dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., jimiž byly vyplaceny Ing. Jaroslavu Camfrlovi částky 2.200.000,-Kč dne 25.08.2008, 240.000,-Kč dne 04.03.2009, 250.000,-Kč dne 04.03.2009, 460.000,-Kč dne 04.03.2009, 750.000,-Kč dne 04.03.2009 a 25.000,-Kč dne 06.03.2009, jsou neúčinné. V žalobě uvedl, že byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.06.2010 ustanoven insolvenčním správcem dlužníka, na kterého byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.08.2010 prohlášen konkurz. Dlužník prostřednictvím svého jednatele Ing. Jaroslava anonymizovano z úvěrových zdrojů, které obdržel formou vrácení nadměrného odpočtu DPH ze stavebních prací, bez existence jakékoliv písemné smlouvy o půjčce, vyplatil Ing. Jaroslavu Camfrlovi v žalobě uvedené částky, které označil jako vratky půjček. Celkem se jednalo o 3.925.000,-Kč. Právní úkony, jimiž byly vyplaceny peněžní prostředky Ing. Jaroslavu Camfrlovi, lze považovat za neúčinné podle ust. § 235 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, tedy za právní úkony zkracující uspokojení věřitelů, resp. zvýhodňující některé věřitele na úkor jiných podle ust. § 241 citovaného zákona, když Ing. Jaroslav Camfrla těmito úkony dosáhl většího uspokojení svých pohledávek, než jaké by mu jinak náleželo v konkurzu (v době kdy byly Ing. Jaroslavu Camfrlovi vráceny tvrzené půjčky, měl dlužník další splatné závazky vůči dalším věřitelům, např. společnosti PRODECOM s.r.o.) a podle ust. § 242 citovaného zákona se rovněž tyto úkony považují za úmyslně zkracující.

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že usnesením ze dne 13.10.2011, č.j. KSOS 39 INS 15345/2011-A-20, Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek žalovaného Ing. Jaroslava anonymizovano , na jeho majetek byl prohlášen konkurz a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Antonín Jurečka se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 714.

Žalobce podáním, doručeným soudu dne 27.09.2012, navrhl pokračování v konkurzem přerušeném řízení podle ust. § 265 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ). Soud proto pokračoval v řízení s procesním nástupcem žalovaného-Mgr. Antonínem Jurečkou.

Žalobce na žalobě na určení neúčinnosti právních úkonů a na povinnosti žalovaného vydat do majetkové podstaty žalobce částku 3.925.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku setrval.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby s argumentací, že dlužník Bydlení Vodárna s.r.o. nebyl v době vrácení plnění poskytnutých Ing. Jaroslavem Camfrlou v úpadku a jeho majetek postačoval k úhradě jeho závazků. V tomto směru odkázal na obsah insolvenčního spisu, ze kterého vyplývá, že ke vzniku největší z pohledávek došlo až zesplatněním úvěru dne 26.03.2010 u Československé obchodní banky a.s. Rovněž tak se staly splatnými až v pozdější době pohledávky insolvenčního navrhovatele Reticulum a.s. a dalších věřitelů. Jediným věřitelem v té době s neuhrazenými platbami byla PRODECOM s.r.o., jejíž pohledávka z důvodu spornosti nároků nebyla dlužníkem uznávána. Tvrdil, že dlužník disponoval majetkem, jehož realizační cena by postačovala na úhradu závazků. Toto tvrzení

ICM R hodlal prokázat potvrzením ČSOB k předpokládané ceně bytových jednotek ve vlastnictví dlužníka-Bydlení Vodárna s.r.o. k 06.03.2009, výslechem Ing. Jaroslava anonymizovano a kupní smlouvou uzavřenou mezi dlužníkem a PROFID s.r.o dne 11.04.2008. Dále uvedl, že plnění poskytnuté dlužníkem Bydlení Vodárna s.r.o. Ing. Jaroslavu Camfrlovi je vydáním bezdůvodného obohacení a nejde tedy o právní úkon, učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern. Půjčky, které poskytl Ing. Jaroslav Camfrla dlužníku Bydlení Vodárna s.r.o. byly uzavřeny v ústní formě a nebyl k nim udělen souhlas valné hromady společnosti dlužníka podle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku. Jelikož poskytnutí půjčky Ing. Jaroslavem Camfrlou-dlužníku bylo tedy pouze faktickým úkonem, nelze ani vydání bezdůvodného obohacení, tedy vrácení takto získaných finančních prostředků z neplatného právního úkonu, posuzovat jako právní úkon neúčinný ve smyslu insolvenčního zákona.

Žalobce v replice na vyjádření žalovaného uvedl, že jelikož k půjčkám mezi Bydlení Vodárna s.r.o. a Ing. Jaroslavem Camfrlou nedohledal žádné doklady, může jednoznačně tvrdit pouze, že došlo k deklarovaným platbám. Platby označil jako vratky půjček toliko dlužník, mezi dlužníkem a Ing. Jaroslavem Camfrlou tedy žádná smlouva o půjčce uzavřena nebyla. V daném případě platbami dlužník realizoval zkracující úkony spočívající v plnění bez právního důvodu.

Z listin ze spisu KSOS 38 INS 4663/2010 soud zjistil, že:

-dne 03.05.2010 byl ve věci dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o. doručen insolvenční návrh, kterým se insolvenční navrhovatel Reticulum a.s. domáhal zahájení insolvenčního řízení dlužníka a vydání rozhodnutí o úpadku s odůvodněním, že eviduje za dlužníkem splatnou pohledávku za nezaplacené služby daňového poradenství (zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008), když tato pohledávka byla na navrhovatele postoupena smlouvou ze dne 16.03.2009. Zároveň označil další věřitele dlužníka s peněžitými pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, -usnesením ze dne 15.06.2010 č.j. KSOS 38 INS 4663/2010-A19 byl zjištěn úpadek dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. et Mgr. Radim Dostal. V odůvodnění soud uvedl, že rozhodl na základě insolvenčního návrhu věřitele Reticulum a.s., kdy dne 11.05.2010 přistoupil do řízení věřitel Československá obchodní banka a.s. S ohledem na to, že dlužník insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 13.05.2010 a jeho přílohami osvědčil svůj úpadek, rozhodl soud dle ust. § 136 odst. 1 IZ, -usnesením ze dne 30.08.2010 byl na dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o. prohlášen konkurz, -insolvenční řízení není dosud skončeno.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52089 soud zjistil, že Ing. Jaroslav Camfrla, anonymizovano byl zapsán jako statutární orgán-jednatel společnosti Bydlení Vodárna s.r.o. dne 18.04.2007 a je jím až dosud.

Z výpisu z účtu dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o. soud zjistil, že tento provedl bezhotovostní platby ze svého účtu vedeného u Komerční banky a.s. ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano vedeného rovněž u Komerční banky a.s., a to konkrétně 2.200.000,-Kč dne

ICM R

25.08.2008, 240.000,-Kč dne 04.03.2009, 250.000,-Kč dne 04.03.2009, 460.000,-Kč dne 04.03.2009, 750.000,-Kč dne 04.03.2009 a 25.000,-Kč dne 06.03.2009.

Z listin ze spisu KSOS 39 INS 15345/2011 soud zjistil:

-z usnesení ze dne 13.10.2011, že byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , a na jeho majetek byl prohlášen konkurz, -z přihlášky pohledávky P2 doručené insolvenčnímu soudu dne 19.10.2011, že žalobce Mgr. et Mgr. Radim Dostal přihlásil do insolvenčního řízení s dlužníkem Jaroslavem Camfrlou nevykonatelnou pohledávku ve výši 3.925.000,-Kč, jako důvod vzniku je uvedeno, že se jedná o vydání plnění z neúčinných právních úkonů společnosti Bydlení Vodárna s.r.o., které byly učiněny ve prospěch dlužníka ve výši 2.200.000,- Kč dne 25.08.2008, 240.000,-Kč dne 04.03.2009, 250.000,-Kč dne 04.03.2009, 460.000,-Kč dne 04.03.2009, 750.000,-Kč dne 04.03.2009 a 25.000,-Kč dne 06.03.2009, a dále uvedl, že společnost Bydlení Vodárna s.r.o. prostřednictvím svého jednatele Ing. Jaroslava Camfry (tedy dlužníka v tomto insolvenčním řízení) vyplatila z úvěrových zdrojů, které obdržela formou vráceného nadměrného odpočtu DPH dlužníkovi výše uvedené částky, jako vratky půjček bez existence jakékoliv smlouvy o půjčce, ačkoliv v té době již měla společnost Bydlení Vodárna s.r.o. více věřitelů, kteří tak byli zkráceni, resp. dlužníkovi Ing. Jaroslavu Camfrlovi se dostalo většího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkurzu. Pohledávka byla přihlášena jako podmíněná s tím, že podmínka je vázána na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci podané žaloby na určení neúčinnosti právních úkonů vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn., -z protokolu o přezkumném jednání dne 10.01.2012 a seznamu přihlášených pohledávek, že pohledávka přihlášena pod č. P2 v celkové výši 3.925.000,-Kč byla popřena toliko dlužníkem Ing. Jaroslavem Camfrlou bez jakéhokoliv odůvodnění, insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka pohledávku uznal v celé výši a v protokolu o přezkumném jednání je zaznamenáno vyhlášené usnesení, že pohledávka věřitele č. 2 je zjištěna.

K obsahové správnosti provedených listinných důkazů neměli účastníci řízení žádné připomínky a námitky.

Návrh žalovaného na provedení důkazů, a to přihláškami pohledávek ze spisu KSOS 38 INS 4663/2010, výslechem Ing. Jaroslava anonymizovano , vyjádřením ČSOB ze dne 14.01.2008 a kupní smlouvou ze dne 11.04.2008 byl zamítnut pro nadbytečnost, když soud vyšel z toho, že dalšího dokazování není zapotřebí, jelikož insolvenční správce dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano pohledávku přihlášenou Mgr. et Mgr. Radimem Dostalem pod evidenčním číslem P2 nepopřel a tato pohledávka byla, jak plyne z protokolu o přezkumném jednání ze dne 10.01.2012, usnesením zjištěna.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Pokud byly uzavřeny mezi dlužníkem Bydlení Vodárna s.r.o. a Ing. Jaroslavem Camfrlou smlouvy o půjčkách, nebyl k těmto právním úkonům udělen předchozí souhlas valné hromady (je nesporné). Platby dle výpisu z účtu dlužníka byly dne 25.08.2008, 4x 04.03.2009 a 06.03.2009, v celkové výši 3.925.000,-Kč převedeny na účet Ing. Jaroslava anonymizovano (je nesporné a vyplývá z výpisu z účtu dlužníka). Ing. Jaroslav Camfrla jako příjemce plateb byl

ICM R a je jednatelem dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o. (je nesporné a vyplývá z obchodního rejstříku).

Žaloba podaná dne 15.06.2011 je žalobou včasnou ve vztahu k okamžiku rozhodnutí o úpadku dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o. jako podmínka dle ust. § 239 odst. 3 IZ. Soud se tedy zabýval její materiální podstatou.

Jelikož společností Bydlení Vodárna s.r.o. k deklarovaným půjčkám nebyl udělen souhlas valné hromady společnosti tohoto dlužníka dle ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku, který byl nezbytný, neboť Ing. Jaroslav Camfrla byl a dosud je jednatelem dlužníka a absence souhlasu valné hromady způsobila neplatnost případných ústních smluv o půjčkách, zabýval se soud tím, zda úkony dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., kterými provedl ve prospěch účtu Ing. Jaroslava anonymizovano platby dne 25.08.2008, 4x 04.03.2009 a 06.03.2009, celkem ve výši 3.925.000,-Kč, jsou neúčinné právní úkony.

Za neúčinný lze podle ust. § 235 odst. 1 IZ považovat každý právní úkon dlužníka, který vede ke zkrácení uspokojení pohledávky některého z věřitelů, např. i takové jeho jednání nebo opomenutí, jimiž by dlužník založil např. závazkový vztah z titulu bezdůvodného obohacení.

Podle odstavce prvého a druhého ustanovení § 241 IZ platí, že zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleženo v konkurzu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Z uvedeného vyplývá, že pokud zvýhodňující úkon dlužník učinil vůči osobě blízké, nastává právní domněnka, že dlužník úkon učinil v době, kdy byl v úpadku (§ 241 odst. 2 věta druhá IZ). Je na osobě, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo která z něho měla prospěch, aby tvrdila a prokázala, že dlužník v úpadku nebyl. V tomto ohledu procesní nástupce Ing. Jaroslava anonymizovano -insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka sice důkazy označil, soud je však pro nadbytečnost neprováděl vzhledem k tomu, že v řízení bylo jednoznačně prokázáno, že žalovaný insolvenční správce Mgr. Antonín Jurečka, který je procesním nástupcem Ing. Jaroslava Camfry, pohledávku P2 přihlášenou do insolvenčního řízení KSOS 38 INS 4663/2010 Mgr. et Mgr. Radimem Dostalem ve výši 3.925.000,-Kč, jejíž neúčinnost je předmětem tohoto incidenčního sporu, uznal. Pohledávka byla usnesením zjištěna a za této situace je insolvenční soud zjištěním pohledávky vázán.

S ohledem ke všem zjištěným okolnostem dospěl soud k závěru, že jednání dlužníka Bydlení Vodárna s.r.o., kterými provedl ze svého účtu vedeného u Komerční banky ve prospěch účtu Ing. Jaroslava Camfry vedeného rovněž u Komerční banky platby specifikované ve výroku II. tohoto rozsudku, založily závazkový vztah z titulu bezdůvodného obohacení (není přitom podstatné, zda se jednalo o plnění bez právního důvodu v případě, že nebyla smlouva o půjčce uzavřena či zda se jedná o plnění z neplatného právního úkonu, pokud byla smlouva o půjčce uzavřena, avšak neplatně), kterým získal Ing. Jaroslav Camfrla bezdůvodné obohacení. V důsledku vyvedení finančních prostředků ve výši 3.925.000,-Kč Ing. Jaroslav Camfrla dosáhl většího uspokojení svých pohledávek, než jaké by mu jinak

ICM R náleželo v konkurzu a nelze než konstatovat, že v insolvenční podstatě dlužníka se proto nenachází dostatečný majetek k upokojení nároků jiných věřitelů a je tím naplněna skutková podstata ust. § 235 IZ a § 241 IZ. Taktéž podmínka učinění úkonu v době úpadku dlužníka byla splněna, neboť za situace, kdy platby byly provedeny ve prospěch Ing. Jaroslava anonymizovano , jednatele dlužníka, tedy osoby dlužníku blízké, je zde dána právní fikce, že se jedná o úkony, které dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. A jelikož poslední podmínka-učinění úkonu ve lhůtě 3 let před zahájením insolvenčního řízení (když platil režim osoby blízké) byla rovněž splněna, soud žalobě na určení, že v žalobě specifikované právní úkony jsou neúčinné, vyhověl (II. rozsudku).

Žaloba na vydání plnění do majetkové podstaty (výrok I. rozsudku) byla zamítnuta jednak proto, že teprve pravomocným rozhodnutím, kterým insolvenční soud vyhoví odpůrčí žalobě, se zakládá neúčinnost dlužníkova právního úkonu a dnem právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu náleží dlužníkovo plnění do majetkové podstaty (§ 239 odst. 4 IZ) a zejména byla zamítnuta proto, že v případě úspěšnosti žaloby na vyslovení neúčinnosti právního úkonu a uznání přihlášené pohledávky insolvenčním správcem v insolvenčním řízení vedeném s Ing. Jaroslavem Camfrlou požadavek žalobce na úhradu toho, co plněním ušlo z majetkové podstaty nemůže obstát, neboť uspokojení žalobce musí proběhnout v souladu s ust. § 165 insolvenčního zákona, tj. rozvrhem při konkurzu.

Pokud jde o náklady řízení, žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů nebyla s odkazem na ust. § 142 odst. 2 o.s.ř., jelikož úspěch žalobce a žalovaného byl stejný, tedy z 50 %.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 27.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Marcela Šurabová samosoudkyně

ICM R