38 ICm 115/2014
38 ICm 115/2014-20 (KSOS 38 INS 31777/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Zuzanou Melšovou ve věci žalobce JUDr. Kamila Andree, se sídlem Olomouc, Dolní náměstí 43/22, insolvenčního správce dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladeč 28, proti žalovanému Františku anonymizovano , nar. 03.02.1963, bytem Mladeč 28, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 03.06.2011 dlužnicí Marií anonymizovano a synem Františkem Smékalem, kdy předmětem převodu a předmětem zřízení věcného břemene doživotního bezplatného spoluužívání byl podíl ideální1/2 k-stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, pozemku parcelní č. 194/2 ostatní plocha, pozemku parcelní č. 650 zahrada se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc, je jako celek neúčinným právním úkonem, se zamítá.

II. Žaloba, aby byla žalovanému uložena povinnost ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku vydat do majetkové podstaty dlužnice poskytnuté plnění-podíl ideální 1/2 k-stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, pozemku parcelní isir.justi ce.cz

č. 194/2 ostatní plocha, pozemku parcelní č. 650 zahrada se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 14.01.2014 domáhal se žalobce, aby bylo určeno, že darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 03.06.2011 dlužnicí Marií anonymizovano a synem Františkem Smékalem, kdy předmětem převodu a předmětem zřízení věcného břemene doživotního bezplatného spoluužívání byl podíl ideální 1/2 k-stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, pozemku parcelní č. 194/2 ostatní plocha, pozemku parcelní č. 650 zahrada se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc, je jako celek neúčinným právním úkonem, a dále, aby žalovanému byla uložena povinnost ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku vydat do majetkové podstaty dlužnice poskytnuté plnění-podíl ideální 1/2 k-stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, pozemku parcelní č. 194/2 ostatní plocha, pozemku parcelní č. 650 zahrada se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc. V žalobě tvrdil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.01.2013, č.j. KSOS 38 INS 31777/2012-A6, byl zjištěn úpadek dlužnice Marie anonymizovano , a zároveň bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Usnesení o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 14.01.2013. Dne 03.06.2011 uzavřela dlužnice Marie anonymizovano se svým synem Františkem Smékalem darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, kdy předmětem převodu a zřízení věcného břemene bezúplatného doživotního spoluužívání byl: podíl ideální jedné poloviny k: -stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, -pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, -pozemku parcelní č. 194/2 ostatní plocha, -pozemku parcelní č. 650 zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc. Podle insolvenčního správce se jedná o neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění dle § 240 insolvenčního zákona, neboť dlužnice poskytla plnění bezúplatně a právní úkon byl učiněn dne 03.06.2011, tedy v době, kdy již byla dlužnice v úpadku, tzn. ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona měla více věřitelů, měla peněžité závazky po dobu delší, než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neplnila je po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, což dokládají přihlášky věřitelů do insolvenčního řízení dlužnice, konkrétně přihlášky věřitele PANGEA MINERALS DEVELOPMENT Ltd. P8 (v žalobě chybně označeno P9), věřitele ESSOX

ICM R s.r.o. P12 a věřitele Provident Financial s.r.o. P14. Právní úkon byl učiněn ve prospěch osoby blízké ve lhůtě 3 let před zahájením insolvenčního řízení, které bylo zahájeno vyhláškou Krajského soudu v Ostravě dne 17.12.2012.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

V rámci přípravy jednání soud usnesením ze dne 21.12.2015 vyzval žalobce, aby písemně doplnil svá tvrzení obsažená v žalobě o následujících skutečnostech: jak konkrétně (v jakém rozsahu) tvrzeným neúčinným právním úkonem dlužnice zkrátila možnost uspokojení ostatních věřitelů, a dále aby písemně označil důkazy k prokázání těchto svých tvrzení. Žalobce poté doplnil (písemným podáním ze dne 10.02.2016), že dlužnice tvrzeným neúčinným právním úkonem vyvedla majetek, který měl sloužit k uspokojení všech věřitelů. Toto zkrácení je v rozsahu jejich pohledávek, přihlášených do insolvenčního řízení. Pokud by k převodu majetku nedošlo, měli by věřitelé možnost rozhodnout o formě oddlužení prodejem majetkové podstaty, což by pro ně znamenalo rychlejší a jistější uspokojení. Právním úkonem převodu jim tuto možnost dlužnice zmařila. K důkazu označil insolvenční spis.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, k prvnímu jednání ve věci dne 05.04.2016 se nedostavil, svoji neúčast telefonicky omluvil z důvodu závady na automobilu, a jelikož nepožádal o odročení jednání, soud za splnění podmínek dle ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti, vycházeje přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Pokud jde o tvrzení, jak konkrétně dlužnice právním úkonem zkrátila možnost uspokojení ostatních věřitelů, žalobce u prvního jednání dne 05.04.2016 zcela odkázal na své písemné podání ze dne 10.02.2016, současně uvedl, že dlužnice řádně plní splátkový kalendář, přičemž očekávané uspokojení věřitelů bylo v listopadu 2015 vykázáno ve výši 123,77 %, přičemž míra uspokojení věřitelů byla 61,89 % (viz zpráva o plnění oddlužení, která je v insolvenčním spise).

Z listin ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 31777/2012 soud zjistil, že: -dne 17.12.2012 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na povolení oddlužení dlužnice Marie anonymizovano , ve kterém bylo uvedeno, že nevlastní žádný majetek, pobírá starobní důchod ve výši 11.952,-Kč měsíčně, má 4 závazky vůči třem věřitelům (ČEZ Prodej s.r.o. ve výši 18.233,-Kč, ESSOX s.r.o. ve výši 21.527,-Kč a ve výši 21.186,-Kč, Proficredit Czech a.s. ve výši 143.016,-Kč), -insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2012, -usnesením ze dne 11.01.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice Marie anonymizovano , insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce-JUDr. Kamil Andree a soud povolil

ICM R

řešení úpadku oddlužením, toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno 14.01.2013, -usnesením ze dne 30.04.2013 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, -insolvenční řízení nebylo dosud skončeno.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dne 14.01.2014 byla podána včasná odpůrčí žaloba (když účinky usnesení o úpadku nastaly zveřejněním dne 14.01.2013) věcně aktivně legitimovaným žalobcem proti pasivně legitimovanému žalovanému a jsou tak splněny formální předpoklady projednatelnosti incidenční odpůrčí žaloby dle ust. § 239 IZ, dle kterého odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor (odst. 1) a insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3).

Po věcné stránce soud po provedeném dokazování dospěl k následujícím zjištěním:

Z přihlášky pohledávky P8 věřitele PANGEA MINERALS DEVELOPMENT Ltd. soud zjistil, že tento věřitel přihlásil dne 31.01.2013 svou pohledávku ve výši 2.500,34 Kč jako neuhrazenou částku za poskytnuté telekomunikační služby dle smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi dlužnicí a společností MobilKom, a.s., která byla vyúčtována fakturou č. 4001438330, v dalších okolnostech byla uvedena smluvní pokuta dle čl. 5.8 všeobecných podmínek. Pohledávka byla splatná 06.09.2009.

Z přihlášky pohledávky P12 věřitele ESSOX s.r.o. soud zjistil, že tento věřitel přihlásil dne 05.02.2013 svou vykonatelnou pohledávku č. 1 celkem ve výši 3.914,-Kč z titulu úvěrové smlouvy č. 9701677795 (sestávající z jistiny 1.916,-Kč a úroků z prodlení 1998,-Kč). Pohledávka byla splatná 25.05.2011. Dále pak vykonatelnou pohledávku č. 2 celkem ve výši 3.216,-Kč podle úvěrové smlouvy č. 9700916686 (sestávající z jistiny 1.535,-Kč a úroků z prodlení 1.681,-Kč). Pohledávka byla splatná 15.06.2011.

Z přihlášky pohledávky P14 věřitele Provident Financial s.r.o. soud zjistil, že tento věřitel přihlásil dne 08.02.2013 svoji pohledávku celkem ve výši 3.730,-Kč představující nedoplatek jistiny podle smlouvy o půjčce č. 380404612. Pohledávka byla splatná v částce 960,-Kč 01.07.2009 a v částce 960,-Kč 08.07.2009.

Z darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi dlužnicí Marií anonymizovano , jako dárkyní a oprávněnou na straně jedné a Františkem Smékalem, jako obdarovaným a povinným na straně druhé, ze dne 03.06.2011 soud zjistil, že paní Marie anonymizovano , která měla ve svém vlastnictví ideální1/2 těchto nemovitostí: objektu bydlení č.p. 28, část obce Mladeč, na pozemku parc.č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku par.č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 18/1 zahrada, parc.č. 18/3 zahrada, parc.č. 194/2 ostatní plocha/neplodná, a parc.č. 650 zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, zejména stodolou, vedlejšími stavbami, studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše v katastrálním území Mladeč, obec Mladeč, okres Olomouc, které do svého vlastnictví nabyla na základě odstupní smlouvy ze dne 10.02.1970 a má je zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc na LV č. 115, tyto darovala do

ICM R výlučného vlastnictví svého syna Františka Smékala, který tento dar do svého výlučného vlastnictví přijal (čl. I. a II. smlouvy). Pan František Smékal jako nový vlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 115 v k.ú. Mladeč, zřídil ve prospěch své matky Marie anonymizovano věcné břemeno bezúplatného doživotního spoluužívání celého objektu bydlení č.p. 28, část obce Mladeč, na pozemku parc.č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc.č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 18/1 zahrada, parc.č. 18/3 zahrada, parc.č. 194/2 ostatní plocha/neplodná a parc.č. 650 zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v katastrálním území Mladeč. Paní Marie anonymizovano toto oprávnění přijala a pan František Smékal se zavázal výkon věcného břemene strpět (čl. IV. smlouvy). Smlouva se stala platnou a účinnou podpisem smluvních stran, poté měla být předložena ke vkladu do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc. Po provedení vkladu údajů o právních vztazích do katastru na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy mu byt tento návrh doručen, měly přejít na účastníky smlouvy veškerá práva a povinnosti s vlastnictvím nemovitostí a věcným břemenem k nim zřízeným spojeným. Smlouva obsahuje podpisy smluvních stran Františka Smékala a Marie anonymizovano .

Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení č. 5-B ze dne 30.11.2015 (z insolvenčního spisu) soud zjistil, že v listopadu 2015 byli věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení dlužnice Marie anonymizovano s celkovým objemem pohledávek 162.180,62 Kč uspokojeni v rozsahu 100.368,82 Kč, tj. z 61,89 %. Celkové očekávané uspokojení přihlášených věřitelů bylo vykázáno ve výši 123,77 %.

Po takto provedeném dokazování v souladu se zásadou koncentrace řízení (§ 118b odst. 1 o.s.ř.) soud dospěl k následujícímu skutkovému závěru. Mezi dlužnicí Marií anonymizovano a jejím synem Františkem Smékalem byla uzavřena dne 03.06.2011 darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene, kdy předmětem převodu a zřízení věcného břemene bezúplatného doživotního spoluužívání byl: podíl ideální jedné poloviny k: -stavbě č.p. 28 na pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parcelní č. st. 6 zastavěná plocha a nádvoří, -pozemku parcelní č. 18/1 zahrada, -pozemku parcelní č. 18/3 zahrada, -pozemku parcelní č. 194/2 ostatní plocha, -pozemku parcelní č. 650 zahrada, se vším příslušenstvím a součástmi, vše v k.ú. Mladeč, obec Mladeč, zapsáno na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc. Dlužnice poskytla plnění bezúplatně (soud zjistil ze smlouvy ze dne 03.06.2011). Právní úkon byl učiněn v době, kdy dlužnice měla (vzal soud za prokázáno z přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení, kterými bylo provedeno dokazování) dva peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a neplnila je po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti (přihláška P8 a P14). Právní úkon byl učiněn ve lhůtě 3 let před zahájením insolvenčního řízení vyhláškou Krajského soudu v Ostravě dne 17.12.2012. V měsíci listopadu 2015 byla míra uspokojení přihlášených věřitelů 61,89 % (z celkového objemu pohledávek 162.180,62 Kč byly uspokojeny pohledávky ve výši 100.368,82 Kč). Očekávané uspokojení přihlášených věřitelů (dle zprávy insolvenčního správce) se předpokládá ve výši 123,77 %.

ICM R

Podle ust. § 235 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Dle ust. § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (odst. 1). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 3).

Předmětem tohoto řízení je žalobcem tvrzená neúčinnost darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 03.06.2011. Žalobce přitom tvrdí, že se jedná o neúčinný právní úkon, resp. neúčinné právní úkony bez přiměřeného protiplnění v souladu s ust. § 240 IZ, který byl učiněn ve prospěch osoby dlužnici blízké.

Při hodnocení neúčinnosti právního úkonu je nutno vzít v úvahu to, že skutková podstata neúčinného právního úkonu vymezená v § 240 IZ navazuje na obecnou definici neúčinnosti právního úkonu uvedenou v § 235 IZ. Úvahy vedoucí k závěru o neúčinnosti právního úkonu podle § 240 musí být proto vedeny tak, zda je naplněna skutková podstata neúčinného úkonu vymezená v § 235 odst. 1 IZ, zda jsou současně splněny všechny její pozitivní stránky formulované v § 240 odst. 1 a 2 IZ, zda úkon byl učiněn ve lhůtě určené v § 240 odst. 3 IZ a zda není zahrnut v § 240 odst. 4 IZ. Dále je třeba zdůraznit, že právní úkon vymezený v § 240 IZ jako neúčinný nevyžaduje úmysl dlužníka. Nutno vzít v úvahu také právní úpravu ve vztahu k osobám blízkým a osobám tvořícím s dlužníkem koncern. U osob blízkých a osob tvořících s dlužníkem koncern je v § 240 odst. 2 IZ stanovena vyvratitelná právní domněnka existence úpadku dlužníka.

Po právní stránce soud vyhodnotil věc dle shora uvedených ustanovení a dospěl k závěru, že odpůrčí žaloba není důvodná. Soud přitom posoudil žalobou napadený právní úkon-darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene ze dne 03.06.2011 jako platný, neboť obsahuje podstatné náležitosti tohoto typu smluv. Neúčinným právním úkonem může být jen takový úkon, kterým dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných (§ 235 odst. 1 IZ). V daném případě tento předpoklad nebyl naplněn, neboť z insolvenčního spisu, konkrétně z poslední zprávy insolvenčního správce o průběhu oddlužení Marie anonymizovano je zřejmé, že věřitelé této dlužnice budou v insolvenčním řízení zcela uspokojeni, když Marie anonymizovano řádně plní splátkový kalendář a míra jejich uspokojení se předpokládá ve výši 123,77 %. Jen pro úplnost soud dodává, že důkazní břemeno a břemeno tvrzení o splnění uvedených obecných předpokladů neúčinnosti právních úkonů ve smyslu § 235 odst. 1 IZ tížilo žalobce (ust. § 7 IZ a § 101 odst. 1 písm. a) a § 120 o.s.ř.).

ICM R

Za výše uvedené situace bylo pak irelevantní, že žalovaný v řízení nevyvrátil právní domněnku, že dlužnice úkon učinila v době, kdy byla v úpadku (§ 240 odst. 2 věta druhá IZ).

Jestliže podmínka zkrácení možnosti upokojení věřitelů ve smyslu ust. § 235 odst. 1 IZ nebyla splněna, dospěl soud k závěru, že žalobě na vyslovení neúčinnosti právního úkonu podle ust. § 240 IZ vyhovět nelze. Soud proto žalobu v celém rozsahu, tedy včetně žaloby na plnění, zamítl.

Pokud jde o náklady řízení, žádnému z účastníků přiznána náhrada nákladů nebyla s odkazem na ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když úspěšnému žalovanému doposud dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 05.04.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Zuzana Melšová, v. r. Martina Navrátilová samosoudkyně

ICM R