38 ICm 1114/2010
38 ICm 1114/2010-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce D.S. Leasing, a.s., se sídlem 639 00 Brno, Londýnské nám.2, IČO 489 09 238, zastoupeného Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem 627 00 Brno, Tuřanka 574/34, proti žalovanému Mgr. Radanu M e l k o v i , se sídlem 120 00 Praha 2, Trojanova 18, insolvenčnímu správci dlužníka APT CZECH s.r.o., se sídlem 268 01 Hořovice, Pod Nádražím 654, IČO 250 04 263, zastoupenému Mgr. Janem Zachariášem, advokátem se sídlem 120 00 Praha 2, Trojanova 18, o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 381 652,-Kč, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení dlužníka APT CZECH s.r.o., se sídlem 268 01 Hořovice, Pod Nádražím 654, IČO 250 04 263, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 38 INS 8864/2009, je po p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení, že jeho pohledávka ve výši 381 652,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka APT CZECH s.r.o., se sídlem 268 01 Hořovice,

Pod Nádražím 654, IČO 250 04 263, popřená insolvenčním správcem i dlužníkem na přezkumném jednání, konaném dne 19. července 2010, co do pravosti, je po právu s tím, že jde o pohledávku ze smlouvy o leasingu. Žalobce uvedl, že uzavřel dne 20.12.2004 s dlužníkem Leasingovou smlouvu č. 30788/04 na finanční pronájem zařízení servisu, že k předání předmětu leasingu mezi dodavatelem ELORA CZ, SK s.r.o., IČO 250 04 263 (nyní dlužník) a nájemcem došlo ke dni 20.12.2004, a že součástí leasingové smlouvy byl i splátkový kalendář ze dne 20.12.2004, dle kterého měl úpadce povinnost hradit žalobci leasingové splátky v termínech stanovených splátkovým kalendářem. Vzhledem k tomu, že se dlužník dostal do prodlení s placením leasingových splátek, vypověděl žalobce dne 16.4.2007 leasingovou smlouvu. Dlužník tak byl v prodlení s leasingovou splátkou ve výši 117 755,-Kč. Žalobce poté, co dlužník nezaplatil dlužnou částku ve stanovené lhůtě, provedl vyúčtování leasingové smlouvy, na základě něhož zjistil, že dlužník má povinnost uhradit žalobci částku ve výši 381 652,-Kč, a proto tuto pohledávku také žalobce přihlásil do insolvenčního řízení. Žalobce nesouhlasil s popřením žalovaného s tím, že doložil vznik a existenci své pohledávky, tedy její pravost a výši. Na základě těchto skutečností má žalobce za to, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 322 226,-Kč.

Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že řádně přezkoumal přihlášenou pohledávku žalobce a že pro pochybnosti o její pravosti ji popřel, když při získávání podkladů od dlužníka mu bylo sděleno, že tento přihlášenou pohledávku neuznává a že mu předá podklady a dokumenty prokazující neexistenci přihlášené pohledávky. Ačkoli dlužník slíbil, nepředal mu všechny potřebné dokumenty, dokládající neexistenci této pohledávky. Pohledávku popřel z důvodu pochybností o správnosti výpočtu vyúčtování leasingové smlouvy č. 30788/04, neboť cena leasingu neodpovídá s cenou leasingu uvedenou v leasingové smlouvě, poukázal na započtení na základě dohody ze dne 28.2.2007. Navrhl zamítnutí žaloby s tím, že pohledávka byla uhrazena v plném rozsahu, avšak doklady o tom nemůže soudu předložit, neboť mu je dlužník nepředal.

Účastníci učinili nespornými tvrzení o skutečnostech, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2010 č. j. KSPH 38 INS 8864/2010-A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka APT CZECH s.r.o., se sídlem 268 01 Hořovice, Pod Nádražím 654, IČO 250 04 263 a na jeho majetek prohlášen konkurs, že žalobce, pokud jde o pohledávku ve výši 381 652,-Kč, řádně podal přihlášku do tohoto insolvenčního řízení, že přihlášená pohledávka byla insolvenčním správcem i dlužníkem popřena co do pravosti přihlášené pohledávky, že dne 23.8.2010 byla žalobci doručena výzva k podání incidenční žaloby, která byla podána dne 2.9.2010, tedy včas.

Soud z provedeného dokazování, zejména ze smlouvy o leasingu č. 30788/04 ze dne 20.12.2004, zjistil, že žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvu, jejímž předmětem byl finanční pronájem s následnou koupí pronajaté věci, kdy po skončení platnosti pronájmu přechází za podmínek daných touto leasingovou smlouvou předmět leasing do vlastnictví nájemce, že předmětem tohoto leasingu bylo vybavení servisu, které bylo specifikováno v příloze smlouvy, kdy jde o nůžkový zvedák TEXO Magic PSB 3 (3ks), myčku kol WULKAN 300, hydraulický zvedák + ramena ke zvedáku, elektromechanický zvedák dvousloup.+ ramena ke zvedáku, elektrický utahovák kol na nákladní auta, vyvažovačka kol FC 310, vyvažovačka kol FC 350, zouvačka kol CM 330 GT, zouvačka kol CM 100 GT, zouvačka kol CM 50, geometrie CM 1640, vyvažovačka kol na nákladní kola CM 56 CE, geometrie CM 1850, geometrie CM 1500 Truck a příslušenství k zouvačkám (3ks), celkem v hodnotě 1 990 540,52 Kč, že celková cena leasingu činila částku 2 190 918,-Kč, tj 2 597 431,-Kč včetně DPH, a že tato byla složena z 0. navýšené splátky ve výši 1 184 371,-Kč včetně

DPH (50% z pořizovací ceny) a z 1.-12. splátky ve výši 117 755,-Kč. Z předávacího protokolu k leasingové smlouvě č. 30788/04 ze dne 20.12.2004 bylo zjištěno, že k předání tohoto předmětu leasingu došlo dne 20.12.2004. Ze splátkového kalendáře ze dne 20.12.2004 vyplývá, že nultá splátka byla ve výši 1 184 371,-Kč včetně DPH, 1. až 12. splátka ve výši 117 755,-Kč včetně DPH, tedy celkem 2 597 431,-Kč včetně DPH. Z výpovědi leasingové smlouvy č. 30788/04 ze dne 16.4.2007 bylo zjištěno, že dlužník neuhradil svůj závazek vůči žalobci a že byl v prodlení se zaplacením pohledávky ve výši 117 755,-Kč, a proto žalobce vypověděl leasingovou smlouvu a vyzval dlužníka k předání předmětu leasingu s příslušenstvím a veškerými doklady do 5-ti kalendářních dnů a k zaplacení dlužné částky. Tato výpověď byla dlužníkovi doručena dne 24.4.2007. Z předložených faktur č. FV1103PU10/0303/1 ze dne 20.5.2010, FV1120SO07/0196/1 ze dne 3.5.2007, FV1109UP07/0484/1 ze dne 16.4.2007 a FV110PO00405/1 ze dne 20.5.2010 vyplývá, že byly dlužníku vyúčtovány náklady spojené s předčasným ukončením leasingové smlouvy ve výši 6 000,-Kč a smluvní pokuta dle všeobecných smluvních podmínek č. VIII odst. 8, poplatek za výpověď smlouvy a pojištění předmětu leasingu za období od 6.12.2007 do 20.5.2010 v celkové výši 57 619,-Kč.

Podle § 192 IZ mohou dlužník a insolvenční správce popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek; jednotliví věřitelé toto právo nemají. Stanovisko, které insolvenční správce zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek, může při přezkumném jednání změnit.

Podle § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění dle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ může žalobce v žalobě uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že jediným sporným mezi stranami zůstalo, zda došlo k zániku výše uvedené pohledávky zaplacením, když nebylo pochyb o platnosti výše uzavřené leasingové smlouvy, jakož i splátkového kalendáře a výpovědi leasingové smlouvy žalobcem pro prodlení dlužníka s placením leasingových splátek. V průběhu řízení bylo jednoznačně prokázáno, že žalobci vznikla pohledávka vyplývající z ukončené leasingové smlouvy č. 30788/04 ze dne 20.12.2004, a to ve výši 381 652,-Kč, jež byla stanovena na základě vyúčtování leasingové smlouvy, avšak ohledně jejího zániku nebyly soudu ze strany žalovaného předloženy žádné relevantní důkazy. Vzhledem k tomu, že se jedná o sporné řízení, které je ovládáno zásadou projednací, jež spočívá v tom, že tvrzení skutečností a navrhování důkazů je prokazujících je zásadně věcí účastníků řízení, ukládá proto občanský soudní řád účastníku povinnost tvrdit všechny potřebné skutečnosti, tzv. povinnost tvrzení, a povinnost označit potřebné důkazy, tzv. povinnost důkazní. Mezi těmito povinnostmi je úzká vzájemná vazba, neboť předpokladem důkazní povinnosti je tvrzení skutečností účastníkem, tedy pokud účastník nesplní svou povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti, nemůže splnit ani povinnost důkazní. V daném případě je tedy na žalobci, aby prokázal vznik pohledávky vůči žalovanému, resp. vůči dlužníkovi a na žalovaném, chce-li se úspěšně bránit, že pohledávka byla zaplacena, popř. že zanikla jiným zákonem stanoveným způsobem, a o svém tvrzení nabídnout důkazy. Soud nemá pochybnosti o tom, žalobce splnil svou povinnost tvrzení a povinnost důkazní, když prokázal, že mezi ním a dlužníkem vznikl vztah vyplývající z leasingové smlouvy, která následně byla ukončena výpovědí žalobce pro prodlení dlužníka s placením leasingových splátek, z čehož vyplývá i uplatňovaná výše přihlášené, resp. žalované pohledávky, a že žalovaný naopak neunesl důkazní břemeno, které je institutem procesního práva a stíhá toho z účastníků, v jehož zájmu je, aby určitá skutečnost, rozhodná podle hmotného práva a účastníkem tvrzená, byla v řízení prokázána, když soudu nepředložil žádný důkaz prokazující zánik žalobcem uplatněné pohledávky, tj. pohledávky ve výši 381 652,-Kč a to ani přes řádné poučení soudem. Žalovaný sice tvrdil, že pohledávka zanikla v plné výši, a to zaplacením, avšak toto žádným způsobem neprokázal, a proto nese nepříznivé rozhodnutí ve věci, které vychází ze skutkového stavu zjištěného na základě ostatních provedených důkazů.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 21. února 2011

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marie Křížová