38 ICm 100/2010
Jednací číslo: 38 ICm 100/2010-47 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 38 INS 6565/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v právní věci žalobkyně Terezy Natálie M r o č k o v é, nar. 16. 7. 1987, bytem ve Fulneku, Stachovice č. p. 155, zastoupené JUDr. Richardem Pustějovským, advokátem se sídlem v Ostravě, Matiční 730/3, proti žalovanému Mgr. Lukáši S t o č k o v i , advokátu se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 18, insolvenčnímu správci dlužníka VVM plus s. r. o., IČ: 25860429, se sídlem Fulnek, Masarykova 428, o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, aby z majetkové podstaty úpadce VVM plus s. r. o., se sídlem Fulnek, Masarykova 428, IČ: 25860429, byly vyloučeny budova č. p. 428-prům. obj. na pozemku parc. č. 1407/1, pozemek parc. č. 1407/1 o výměře 4997 m2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1406/2 o výměře 154 m2 ostatní plocha a

pozemek parc. č. 1696 o výměře 444 m2 ostatní plocha, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 2212 pro katastrální území Fulnek, obec Fulnek, okres Nový Jičín, se zamítá.

II. Žalobkyně j e p o v i n n a zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 830,- Kč od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 12. 4. 2010 se žalobkyně domáhala, aby z majetkové podstaty úpadce VVM plus s. r. o. byly vyloučeny nemovitosti ve výroku tohoto rozsudku označené. Svou žalobu odůvodnila tím, že je vlastníkem předmětných nemovitostí, které nabyla darovací smlouvou, uzavřenou se svým otcem Romanem Mročkem dne 21. 8. 2009. Přípisem ze dne 25. 2. 2010 byla vyrozuměna insolvenčním správcem o provedení soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty úpadce VVM plus s. r. o. s odůvodněním, že jsou dány důvody pro soupis, spočívající v porušení ustanovení § 196a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. S tím žalobkyně nesouhlasí. K nabytí vlastnického práva k předmětným nemovitostem došlo v rámci vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Nemovitost nabyla zatíženou zástavním právem ve prospěch Komerční banky bez jakékoliv vazby na společnost VVM plus s. r. o.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s poukazem na skutečnost, že do majetkové podstaty úpadce sepsal nemovitosti z důvodu, že kupní smlouva ze dne 6. 3. 2009, na základě které právní předchůdce žalobkyně, její otec Roman Mroček, měl nemovitosti do svého vlastnictví od dlužníka nabýt, je absolutně neplatná, přičemž absolutní neplatnost smlouvy spatřuje žalovaný v porušení ustanovení § 196a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Bylo totiž povinností dlužníka nechat ocenit převáděné nemovitosti znalcem ustanoveným soudem, neboť jediným jednatelem a společníkem dlužníka je Roman Mroček, tedy kupující a hodnota nemovitostí je vyšší než 1/10 základního kapitálu dlužníka. Dlužník má základní kapitál 200.000,-Kč, kupní cena byla 5.238.000,-Kč. Znalecký posudek presumovaný ustanovením § 196a obchodního zákoníku nebyl vyhotoven. Nikdo nepožádal soud, aby jmenoval znalce ke stanovení hodnoty nemovitostí. Insolvenční správce považuje prodej nemovitostí z majetku úpadce uskutečněný jen z důvodu, aby nemovitosti byly vyvedeny z majetku dlužníka a byla krácena možnost uspokojení věřitelů, přičemž prodejem nebyly získány žádné prostředky, neboť kupní cena byla uhrazena zápočtem. Za situace, kdy na Romana Mročka nepřešlo vlastnické právo, nemohlo pak přejít vlastnické právo na žalobkyni.

Účastníci učinili nesporným, že žalobkyně nabyla darovací smlouvou uzavřenou se svým otcem Romanem Mročkem nemovitosti, a to budovu č. p. 428 na pozemku parc. č. 1407/1 a pozemek parc. č. 1407/1, zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Fulnek a obec Fulnek, přičemž zbylé dva pozemky, které jsou předmětem tohoto řízení,

OL ICM B nebyly na žalobkyni převáděny. Dále učinili nesporným, že Roman Mroček nabyl předmětné nemovitosti kupní smlouvou od VVM plus s. r. o. ze dne 6. 3. 2009. Kupní smlouva byla uzavřena, aniž byl vyhotoven znalecký posudek na cenu převáděných nemovitostí a základní jmění VVM plus s. r. o. činí 200.000,-Kč.

Kupní smlouvou ze dne 6. 3. 2009 vzal soud za prokázáno, že VVM plus s. r. o. a Roman Mroček uzavřeli kupní smlouvy, jíž VVM plus s. r. o. prodala Romanu Mročkovi nemovitosti, a to budovu č. p. 428 postavenou na parc. č. 1407/1, pozemek parc. č. 1407/1 o výměře 4997 m2, pozemek parc. č. 1696 o výměře 444 m2 a pozemek parc. č. 1406/2 o výměře 154 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 1384 pro katastrální území Fulnek, obec Fulnek, okres Nový Jičín, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.238.000 Kč, přičemž vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 17. 3. 2009 s právními účinky vkladu ke dni 6. 3. 2009.

Výpisem z katastru nemovitostí, listem vlastnictví 2212, vedeného pro katastrální území Fulnek, obec Fulnek, okres Nový Jičín, vzal soud za prokázáno, že jako vlastník nemovitostí-budovy č. p. 428 na parcele č. 1407/1 a parcely č. 1407/1 zastavěné plochy a nádvoří je v katastru nemovitostí evidována žalobkyně.

Darovací smlouvou ze dne 21. 8. 2009 vzal soud za prokázáno, že Roman Mroček jako dárce a žalobkyně jako obdarovaná uzavřeli darovací smlouvu, předmětem byly nemovitosti budova č. p. 359 průmyslový objekt na parcele č. 1407/2, budova č. p. 428 průmyslový objekt na parc. č. 1407/1, pozemek parc. č. 1407/1 o výměře 4997 m2 a pozemek parc. č. 1644/8 o výměře 3023 m2, vše zapsáno na LV č. 1252 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Novém Jičíně, pro katastrální území Fulnek, obec Fulnek, okres Nový Jičín. Vklad práva byl zapsán v katastru nemovitostí dne 28. 8. 2009 s účinky ke dni 21. 8. 2009.

Oznámením o zápisu do soupisu majetkové podstaty vzal soud za prokázáno, že dne 25. 2. 2010 uvědomil žalovaný žalobkyni o tom, že nemovitosti, které jsou předmětem tohoto řízení, byly zapsány do majetkové podstaty dlužníka VVM plus s. r. o., a to z toho důvodu, že kupní smlouva ze dne 6. 3. 2009, podle níž byly předmětné nemovitosti převedeny z dlužníka na Romana Mročka, je neplatná pro porušení § 196a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku, přičemž neplatnost je absolutní a vztahuje se na právní nástupce kupujícího. Poučil současně žalobkyni o tom, že má možnost do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno toto vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje své právo, podat žalobu proti insolvenčnímu správci na vyloučení majetku z majetkové podstaty. Uvedená výzva byla doručena žalobkyni dne 12. 3. 2010.

Další žalovanou navrhované důkazy soud pro jejich nadbytečnost neprováděl.

Provedeným dokazováním byl zjištěn následující skutkový stav. Dne 6. 3. 2009 uzavřel dlužník VVM plus s. r. o. kupní smlouvu s Romanem Mročkem, podle níž se vlastnická práva k nemovitostem-budova č. p. 428, pozemek parc. č. 1407/1, pozemek parc. č. 1696 a pozemek parc. č. 1406/2, vše v katastrálním území Fulnek a obci Fulnek-stala předmětem převodu na Romana Mročka za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.238.000,-Kč. Tento obchod se uskutečnil mezi společností a jejím jednatelem. Základní jmění společnosti činilo 200.000,-Kč. Kupní cena nebyla stanovena znalcem. Účastníci této kupní smlouvy

OL ICM B nepožádal soud o ustanovení znalce za účelem stanovení obecné ceny převáděných nemovitostí. Budova č. p. 428 a pozemek parc. č. 1407/1 se pak stal předmětem darovací smlouvy, kterou Roman Mroček převedl tyto nemovitosti darem žalobkyni. V insolvenčním řízení dlužníka VVM plus s. r. o. pak žalovaný jako insolvenční správce zahrnul budovu č. p. 428 a pozemek parc. č. 1407/1 do majetkové podstaty úpadce VVM plus s. r. o. O zápisu do soupisu majetkové podstaty žalovaný žalobkyni uvědomil a žalobkyně včas podala žalobu na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty.

Klíčové pro posouzení nároku žalobkyně v dané věci je posoudit právní otázku, zda prodej nemovitostí dlužníkem svému jednateli bez toho, aby kupní cenu určil soudem stanovený znalec, je platný či neplatný. Tuto otázku již judikatorně řešil i Nejvyšší soud ČR. Například v rozhodnutí 29Cdo 1460/2008 Nejvyšší soud judikoval, že nedodržení požadavku § 196a odst. 3 obchodního zákoníku na to, aby cenu předváděného majetku určil znalec, způsobuje absolutní neplatnost smlouvy o takovém převodu ve smyslu § 39 občanského zákoníku. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud odkázal na svou dřívější judikaturu, např. rozhodnutí 29Cdo 3300/2008, 29Odo 780/2006 či 29Cdo 1807/2007 a konstatoval, že je zřejmé, že toto právní ustanovení neslouží pouze k ochraně společníků, ale zejména k ochraně společnosti před zneužitím postavení jejich orgánů, společníků a dalších osob oprávněných společnost zavazovat či vykonávat ve společnosti určitý vliv. Navazujícím účelem pak je i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti. V případech, kdy společnost úplatně nabývá majetek v rozsahu dle ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku od osob v tomto ustanovení uvedených nebo na tyto osoby takový majetek převádí, k dosažení tohoto účelu slouží zejména požadavek, podle něhož lze zmíněné majetkové dispozice provádět pouze za cenu určenou posudkem znalce. Zákon tím sleduje, aby cena převáděného majetku nebyla závislá jen na vůli smluvních stran, jež může být deformována právě postavením osoby, se kterou společnost příslušnou smlouvu uzavírá, nýbrž hodnota byla stanovena způsobem, jenž v dostatečné míře zaručuje, že bude odpovídat jeho reálné hodnotě.

Podle § 196a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do tří let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

V daném případě je tak nepochybné, že společnost převedla na svého jednatele nemovitosti za kupní cenu ve výši 5.238.000,-Kč, aniž byla hodnota tohoto převáděného majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Kupní cena přitom je několikanásobně vyšší, než kolik činí hodnota upsaného základního kapitálu společnosti-200.000,-Kč. Při aplikaci výše citovaného zákonného ustanovení, které je potřeba

OL ICM B interpretovat ve světle stávající judikatury je na smlouvu nutno pohlížet jako na neplatnou. Soud totiž neshledal v daném případě žádnou skutkovou odlišnost oproti případům, z nichž judikatura NS ČR vychází. Za situace, kdy se Roman Mroček nestal v důsledku neplatnosti kupní smlouvy vlastníkem předmětných nemovitostí, nedisponoval tedy následně oprávněním dále tyto nemovitosti převést darovací smlouvou na žalobkyni. Z těchto důvodů proto ve vztahu k nemovitostem-budova č. p. 428 a pozemek parc. č. 1407/1-byla žaloba o vyloučení z majetkové podstaty zamítnuta. Ohledně zbývajících nemovitostí, tj. pozemku parc. č. 1406/2 a pozemku parc. č. 1696, bylo nutno zamítnout žalobu již jen z toho důvodu, že žalobkyni nesvědčí vlastnické právo ani formálně, neboť tyto nemovitosti nejsou v katastru nemovitostí na žalobkyni evidovány a sama žalobkyně v průběhu řízení připustila, že vlastníkem těchto nemovitostí není.

Výrok o nákladech řízení byl vydán v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř. V řízení byl plně procesně úspěšný žalovaný, proto mu soud přiznal právo na náhradu těchto nákladů vůči neúspěšné žalobkyni. Náklady řízení činí 830,-Kč, jakožto náklady cestovného za cestu žalovaného ze svého sídla k soudu a zpět (z Nového Jičína do Olomouce), při délce jedné cesty 64 km, celkem tedy 128 km, průměrné spotřebě paliva 8,8 litrů na 100 km, benzínu Natural 95, při vyhláškové ceně 31,60 Kč a paušální sazbě za 1 km 3,70 Kč. Náklady na benzín tak činí 356,-Kč a paušální náklady 474,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e m o ž n o podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, m ů ž e se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

V Olomouci dne 27. 4. 2011

Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Alena Hlochová

OL ICM B