38 Cm 9/2009
Číslo jednací: 38Cm 9/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobkyně: DAMOVO Česká republika s.r.o., se sídlem Golčova 1/2, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Evou Novákovou, advokátkou se sídlem Divadelní 24, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Ing. Jiří Hanák, Erbenova 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice, insolvenční správce dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek-Místek, IČ 451 93 371, zast. Mgr. Piotrem Adamczykem, advokátem, Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, o určení výše pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem SLEZAN Frýdek- Místek a.s., se sídlem Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek-Místek, IČ 451 93 371 pohledávku v celé výši 21.623,50 Kč, tak, jak ji žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS 4953/2008, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 30.03.2009 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek a.s. pohledávku v celé výši 21.623,50 Kč, jak ji přihlásil do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. 38 INS 4953/2008. Žalobu odůvodnil tím, že v návaznosti na usnesení zdejšího soudu ze dne 23.12.2008, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka, řádně a včas přihlásil vůči dlužníkovi do předmětného insolvenčního řízení svou pohledávku v celkové výši 21.623,50 Kč. Při přezkumném jednání dne 26.02.2009 byla pohledávka žalobce žalovaným popřena co do výše a popření bylo odůvodněno tak,že žalobci se nepodařilo prokázat pohledávku ve výši 10.710,-Kč, neboť jím uváděná faktura č. 26780 na uvedenou částku není v evidenci dlužníka. Žalobce tvrdí, že s dlužníkem dne 23.01.2001 uzavřeli Servisní smlouvu. Žalobce se dle článku I. této smlouvy zavázal dlužníkovi poskytovat servis pobočkové telefonní ústředny BP250. Cena za servis ústředny byla stanovena dohodou smluvních stran v článku II. odstavec 1 smlouvy paušální částkou ve výši 9.000,-Kč čtvrtletně, tj. 3.000,-Kč měsíčně (bez DPH). Dle článku II. odstavec 2 smlouvy je úhrada za servis ústředny splatná do 15. dne druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí po předložení faktury, která musí být zákazníkovi doručena nejpozději 10 dní před tímto datem. Žalobce v souladu se smlouvou prováděl fakturaci za každé kalendářní čtvrtletí a pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení v celkové výši 21.623,50 Kč vznikla z důvodu neuhrazení faktury 26067 RI vystavené žalobcem dne 06.10.2008 na částku 10.710,-Kč včetně DPH za poskytování služeb v období od 01.10.2008 do 31.12.2008 a faktury č. 26780 RI vystavené dne 06.01.2009 na částku 10.710,-Kč včetně DPH za poskytování služeb v období od 01.01.2009 do 31.03.2009. Dle smluvních ujednání žalobce rovněž v přihlášce pohledávky uplatnil i sjednaný poplatek z prodlení v celkové výši 203,50 Kč. Pokud jde o fakturu č. 26780 RI ze dne 06.01.2009 za poskytování služeb od 01.01.2009 do 31.03.2009 ve výši 10.710,-Kč včetně DPH, tato faktura byla žalobcem dne 07.01.2009 řádně odeslána dlužníkovi doporučenou poštou. Zásilka se žalobci nevrátila jako nedoručená, tudíž dlužník tuto doporučenou zásilku musel převzít a faktura byla dlužníkovi řádně doručena. Servisní smlouva je stále platná a účinná, tudíž žalobce je oprávněn za servis ústředny požadovat po dlužníkovi cenu sjednanou dle servisní smlouvy.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu dne 23.03.2011 a uvedl, že nepopírá, že mezi dlužníkem a žalobcem byla dne 23.01.2001 uzavřena servisní smlouva o poskytování služeb, jak uvedl žalobce, s tím, že cena za tyto služby měla činit 9.000,-Kč čtvrtletně bez DPH. Dle tvrzení žalobce měla být faktura, která se týkala úhrady ceny služeb za období od 01.01.2009 do 31.03.2009, vystavená dne 06.01.2009, splatná dne 20.01.2009 znějící na částku 10.710,-Kč, dlužníkovi řádně doručena a v návaznosti na uvedené mu tedy vznikl nárok na zaplacení této částky. K tomu žalovaný uvádí, že výše specifikovaná faktura se nenachází v evidenci dlužníka, proto se důvodně domnívá, že předmětná faktura nebyla dlužníkovi vůbec doručena. S ohledem na uvedené je žalovaný názoru, že v důsledku nedoručení faktury dlužníkovi nenastala splatnost ceny za služby poskytnuté na základě smlouvy. Vedle uvedeného žalovaný poukazuje rovněž na datum splatnosti faktury č. 26780, kdy tato dle této faktury byla stanovena na 21.01.2009, dle výše zmíněného ustanovení článku II. odstavec 2 však splatnost ceny za poskytnuté služby měla nastat až 15.02.2009, doba splatnosti na faktuře tudíž není v souladu s ujednáním ve smlouvě. V návaznosti na výše uvedené žalobce navrhuje zamítnutí žaloby.

Na vyjádření žalovaného reagoval žalobce podáním doručeným soudu 22.04.2011, ve kterém mimo jiné uvedl, že žalovaný nepopírá, že by žalobce poskytl stanovené služby a že mu tudíž vzniklo právo na odměnu ve stanovené výši. Jediné, co žalovaný popírá, je splatnost uvedené odměny. I kdyby podle tvrzení žalovaného nebyla předmětná faktura původně doručena a nastala její splatnost v původně stanoveném termínu, nic to nemění na tom, že dlužník má vůči žalobci uvedený dluh, neboť mu byly služby podle smlouvy poskytnuty. Podle zákona č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, jakož i podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jednoznačně vyplývá, že přihlásit lze i pohledávky, které ještě nejsou splatné, a že prohlášením konkurzu se nesplatné pohledávky stávají splatnými.

Ve věci bylo soudem rozhodnuto v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši nebo pořadí do insolvenčního řízení přihlášené a insolvenčním správcem popřené pohledávky, vždy musí být závěr o splnění předpokladů, za nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou vůbec zabývat.

Za tím účelem soud prováděl skutková zjištění z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 38 INS 4953/2008.

Usnesením ze dne 23.12.2008 ve znění opravného usnesení ze dne 06.01.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., IČ 451 93 371, Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Ing. Jiří Hanák. Usnesením ze dne 29.02.2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz.

Z přihlášky pohledávky ze dne 21.01.2009 došlé soudu dne 23.01.2009 soud zjistil, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 21.623,50 Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 10.913,50 Kč (10.710,-Kč jistina a 203,50 Kč příslušenství) s odůvodněním, že mezi dlužníkem a věřitelem byla dne 23.01.2001 uzavřena servisní smlouva, jejímž předmětem je poskytování servisu pobočkové telefonní ústředny dodané věřitelem dlužníkovi. Dle článku II. odstavec 1 smlouvy je cena za servis stanovena paušálně částkou ve výši 9.000,-Kč (bez DPH) čtvrtletně. Věřitelem vystavená faktura č. 26067 RI na částku 10.710,-Kč za čtvrté čtvrtletí roku 2008 nebyla dlužníkem uhrazena. Dle článku II. odstavec 2 smlouvy je dlužník od 16.11.2008 v prodlení a od tohoto data uplatňuje věřitel nárok na poplatek z prodlení dle článku II. odstavec 3 smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 10.710,-Kč se stejným odůvodněním jako pohledávka č. 1 s tím, že se jedná o neuhrazenou cenu dle výše uvedené smlouvy za první čtvrtletí roku 2009, když věřitelem vystavená faktura č. 26780 RI na částku 10.710,-Kč za první čtvrtletí roku 2009 dosud nebyla dlužníkem uhrazena.

Z fotokopie servisní smlouvy uzavřené dne 23.01.2001 mezi žalobcem (tehdy pod názvem Ericsson Business Systems spol. s r.o.) a dlužníkem bylo zjištěno, že žalobce se dle článku I zavázal dlužníkovi poskytovat servis pobočkové telefonní ústředny BP 250. Cena za servis ústředny byla stanovena dohodou smluvních stran v článku II. odstavec 1 smlouvy paušální částkou ve výši 9.000,-Kč čtvrtletně, tj. 3.000,-Kč měsíčně (bez DPH). Dle článku II. odstavec 2 smlouvy je úhrada za servis ústředny splatná do 15. dne druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí po předložení faktury, která musí být zákazníkovi doručena nejpozději 10 dní před tímto datem. Dle článku VI. smlouvy tato byla uzavřena na dobu neurčitou.

Z faktury 26780 RI vystavené žalobcem dne 06.01.2009 bylo zjištěno, že žalobce vyfakturoval dlužníkovi částku 10.710,-Kč včetně DPH za servis telefonní ústředny BP 250 za období 01.01.2009 do 31.03.2009. Faktura byla splatná 20.01.2009.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 26.02.2009 bylo zjištěno, že pohledávky žalobce evidované pod č. P 209 byly insolvenčním správcem a dlužníkem částečně popřeny ve výši 10.710,-Kč.

Ze seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu k přihlášce žalobce evidované pod č. P 209 bylo zjištěno, že insolvenční správce zapsal do seznamu přihlášených pohledávek pohledávku č. 1 ve výši 10.913,50 Kč s právním důvodem vzniku pohledávky-poskytování servisu ústředny, fa 26067 RI, která byla uznána a dále pohledávku č. 2 ve výši 10.710,-Kč, s právním důvodem vzniku pohledávky-poskytování servisu tel. ústředny, fa 26780 RI, která byla popřena.

Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky vyhotoveného dne 11.03.2009 insolvenčním správcem bylo zjištěno, že tento vyrozuměl žalobce, že při přezkumném jednání dne 26.02.2009 byla věřitelem přihlášená pohledávka ve výši 10.710,-Kč popřena co do výše, neboť věřitelem uváděná faktura č. 26780 na uvedenou částku není v evidenci dlužníka a věřitel byl zároveň upozorněn na možnost uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 16.03.2009.

Podle ust. § 168 odst. 2 písm. g) zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními povolila, jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními oprávněními nevypověděla. Podle ustanovení odstavce 3 tohoto zák. ustanovení, není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle ust. § 203 IZ pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím postavené na roveň se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem (odstavec 1). Neuspokojí-li insolvenční správce pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci; nejde o incidenční spor (odstavec 4).

Podle ust. § 189 odst. 1 IZ insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon.

Podle ust. § 190 odst. 1 IZ přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem.

Podle ust. § 191 IZ přezkoumání pohledávek na přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených pohledávek.

Jednou ze základních podmínek pro to, aby se soud mohl zabývat pravostí, výší či pořadím popřené pohledávky, je její řádné přihlášení a přezkoumání. Ze shora uvedených skutkových zjištění, která mezi účastníky nebyla sporná, vyplývá, že mezi žalobcem a dlužníkem byla dne 23.01.2001 uzavřena servisní smlouva, na základě které žalobce dlužníkovi poskytoval služby spočívající v servisu pobočkové telefonní ústředny BP 250. Dle článku II. odstavec 1 smlouvy byla cena za služby stanovena dohodou ve výši 9.000,-Kč čtvrtletně, tj. 3.000,-Kč měsíčně bez DPH. Dle článku II. odstavec 2 smlouvy měla být cena za služby splatná do 15. dne druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí po předložení faktury, která musela být doručena nejpozději 10 dní před tímto datem. Žalobce v přihlášce do insolvenčního řízení uplatnil dvě pohledávky z titulu neuhrazené ceny služeb poskytnuté dlužníkovi dle výše uvedené servisní smlouvy, a to pohledávku č. 1 ve výši 10.913,50 Kč včetně DPH představující neuhrazenou cenu za služby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 spolu s poplatkem z prodlení a pohledávku č. 2 ve výši 10.710,-Kč včetně DPH představující neuhrazenou cenu za služby za první čtvrtletí roku 2009. Obě pohledávky dle přihlášky byly správcem přezkoumány a zařazeny do seznamu přihlášených pohledávek předložených správcem insolvenčnímu soudu k přezkumnému jednání. Na přezkumném jednání byla pohledávka č. 1 v plné výši zjištěna, neboť ji insolvenční správce nepopřel a pohledávka č. 2 byla insolvenčním správcem popřena a žalobce byl o popření insolvenčním správcem vyrozuměn dopisem ze dne 11.03.2009 obsahujícím poučení o možnosti podání určovací žaloby. Vzhledem k tomu, že úpadek dlužníka byl zjištěn dne 23.12.2008, jedná se dle názoru soudu v případě žalobcem dle přihlášky uplatněné pohledávky č. 2, představující neuhrazenou cenu služby za první čtvrtletí roku 2009, o pohledávku za majetkovou podstatou dle ust. § 168 odst. 2 písm. g) IZ. Tato pohledávka za majetkovou podstatou však nebyla žalobcem řádně přihlášena vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by správce v ní byl dlužníkem a následně byla vadně přezkoumána insolvenčním správcem a nesprávně zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a předložena k přezkumu na přezkumném jednání.

S ohledem na výše uvedené závěry nezbylo soudu, než žalobu na určení přihlášených pohledávek ve výši 21.623,50 Kč zamítnout, neboť pohledávka č. 1 ve výši 10.913,50 Kč byla řádně zjištěna a v tomto rozsahu, ve kterém pohledávka nebyla popřena, nemá spor věcné opodstatnění, a pohledávka č. 2 ve výši 10.710,-Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou, která byla žalobcem nesprávně přihlášena a následně žalovaným nesprávně přezkoumána a případný spor o takovou pohledávku není incidenčním sporem.

Při výroku o náhradě nákladů řízení soud vycházel z toho, že žalobce a žalovaný byli přibližně stejně úspěšní, resp. neúspěšní, neboť žaloba v rozsahu určení pohledávky č. 1 ve výši 10.913,50 Kč byla žalobci zamítnuta pro věcnou neopodstatněnost sporu a v rozsahu určení pohledávky č. 2 ve výši 10.710,-Kč byla žaloba zamítnuta především z důvodu nesprávného přezkumu této pohledávky insolvenčním správcem. Proto soud rozhodl dle § 142 odst. 2 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.04.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce