38 Cm 8/2009
Číslo jednací: 38Cm 8/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou ve věci žalobce: Restrukturalizace a refinancování s.r.o., IČ: 285 67 625, Gutova 145/2, 100 00 Praha 10, proti žalovanému: Ing. Jiří Hanák, Erbenova 29, 703 00 Ostrava-Vítkovice, insolvenční správce dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek -Místek, IČ: 451 93 371, zast. Mgr. Piotrem Adamczykem, advokátem, Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, o určení existence pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek a.s., Na Příkopě 1221, 738 15 Frýdek-Místek, IČ: 451 93 371, pohledávku ve výši 3.002.595,-Kč, popřenou v tomto rozsahu insolvenčním správcem dlužníka na přezkumném jednání dne 26.02.2009.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 27.03.2009 se žalobce domáhal určení existence pohledávky za dlužníkem specifikované ve výroku I. tohoto rozhodnutí. V žalobě tvrdí, že uplatnil mj. svoji pohledávku vůči dlužníku ve výši 10.064.330,-Kč přihláškou vedenou pod č. P85, a to pohledávku č. 1, přičemž důvod této pohledávky je nezaplacené dodané zboží vyfakturované fakturami č. 951700373 a č. 951700383 s příslušnými úroky z prodlení. Nedoplatek na fa. č. 951700373 činí 2.784.332,-Kč, nedoplatek na fa. č. 951700383 činí 5.822.188,-Kč, jistina celkem 8.606.520,-Kč, úroky z prodlení z obou faktur činí 1.457.810,-Kč, tedy vše celkem 10.064.330,-Kč. Žalovaný dodání zboží fakturované výše uvedenými fakturami nepopírá, v průběhu doby docházelo k částečnému plnění z těchto faktur. Dne 10.03.2008 dlužník uznal písemně svůj závazek vůči žalobci v celkové výši jistiny 23.689.594,-Kč, přičemž v této částce jsou zahrnuty i fa č. 951700373 ve výši 6.577.071,-Kč i fa č. 951700383 ve výši 5.832.542,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 26.02.2009 byla pohledávka žalobce v rozsahu 3.002.595,-Kč popřena. Popření pohledávky se zřejmě týká tzv. reklamace dlužníka, která byla sepsána dne 19.09.2008 s tím, že v rámci vyčíslených ztrát 2.958.710,35 Kč se započítává částka ztrát 2.958.710,35 Kč oproti pohledávce žalobce ve výši 2.140.000,-Kč částka 2.140.000,-Kč, a dále se uplatňuje částka zbývající, tj. 818.710,35 Kč. Poslední částka měla být započtena oproti jiné pohledávce žalobce za dlužníkem. Faktura na náhradu škody č. 3040188 v částce 2.958.710,-Kč byla vystavena dne 23.10.2008, splatnost byla 30.10.2008. Dne 18.11.2008 správce konkursní podstaty TEXLEN, a.s. odpověděl dlužníku tak, že se vrací faktura č. 3040188, kterou je fakturovaná náhrada škody na základě uplatněné reklamace ve výši 2.958.710,-Kč s tím, že nebylo ukončeno odborné prověření reklamace, včetně právního posouzení oprávněnosti reklamace a rovněž nemohou být správcem konkursní podstaty akceptovány zápočty s odkazem na ust. § 14 odst. 1 písm. i) zák č. 328/91 Sb.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním doručeným soudu 23.03.2011, ve kterém uvedl, že pohledávka žalobce přihlášená přihláškou č. 85 v částce 10.064.330,-Kč, byla žalovaným co do částky 3.002.595,-Kč popřena z důvodu zániku této pohledávky v popřené části. Žalovaný měl za žalobcem pohledávku z titulu nároku na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku dodání vadného zboží ze strany žalobce. Tato škoda vznikla v souvislosti s dodávkami textilního zboží v období od 01.05.2007 do 30.09.2007, když toto zboží bylo žalovaným dále dodáváno jeho obchodním partnerům, přičemž ze strany těchto obchodních partnerů bylo zboží následně reklamováno. Vady byly u žalobce uplatněny v dopise ze dne 19.09.2008 a v příloze k tomuto dopisu bylo podrobně specifikováno vadné zboží, které žalovaný ve vyjádření konkretizuje. Celkem tedy v souvislosti s výše uvedenými dodávkami vadného zboží vznikla žalovanému škoda v částce 2.958.710,-Kč, která byla žalobci vyúčtována fakturou č. 3040188 ze dne 23.10.2008, splatnou dne 30.10.2008. Na základě oznámení o jednostranném započtení ze dne 03.11.2008 byla pohledávka z titulu náhrady škody započtena v částce 2.784.332,-Kč proti pohledávce žalobce za dlužníkem na úhradu kupní ceny vyúčtované fakturou č. 951700373, splatnou dne 30.09.2008, a v částce 174.378,-Kč na pohledávku na úhrady kupní ceny vyúčtovanou fakturou č. 951700383, splatnou dne 31.10.2008. Žalovaný se pak domnívá, že závazek dlužníka v důsledku započtení v uvedené výši zanikl, což bylo důvodem k popření pohledávek žalobce. Částka 43.885,-Kč odpovídá vyčísleným úrokům z prodlení, na které žalovanému vznikl nárok v souvislosti s prodlením žalobce s úhradou faktury č. 3040188 ze dne 23.10.2008, a které žalovaný rovněž započetl proti pohledávkám žalobce uplatněným v žalobě. Z uvedených důvodů žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby.

Ve věci bylo soudem rozhodnuto v souladu s ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání.

Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 38 INS 4953/2008 soud zjistil, že usnesením ze dne 23.12.2008 ve znění opravného usnesení ze dne 06.01.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek a.s., IČ: 451 93 371, Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek místek a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný Ing. Jiří Hanák. Usnesením ze dne 29.02.2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Věřitel JUDr. Josef Oubrecht, správce konkursní podstaty úpadce TEXLEN, a.s., IČ: 150 37 045, Trutnov, Horská 52, evidovaný pod č. 85 (právní předchůdce žalobce) mj. přihlásil přihláškou ze dne 14.01.2009 doručenou soudu 19.01.2009 pohledávku vůči dlužníku SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. ve výši 1.064.330,-Kč. Tato pohledávka sestává z jistiny ve výši 8.606.520,-Kč s uvedením právního důvodu vzniku-nezaplacené (resp. pouze částečně uhrazené) faktury za dodání zboží a úroky z prodlení ve výši 1.457.810,-Kč. Jako další okolnosti žalobce v přihlášce uvedl, že proti pohledávce byl uplatňován zápočet-dopis ze dne 03.11.2008, který nebyl uznán-dopis ze dne 18.11.2008.

Z protokolu o přezkumném jednání a zápisu z první schůze věřitelů konaných u krajského soudu dne 26.02.2009 bylo zjištěno, že předmětná pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem i dlužníkem částečně popřena v rozsahu 3.002.595,-Kč. Na přezkumném jednání byl žalobce-věřitel č. 85 osobně přítomen a na tomto jednání byli věřitelé popřených nevykonatelných pohledávek dle § 198 IZ soudem poučeni, že mohou své právo uplatnit žalobou na určení u insolvenčního soudu ve lhůtě 30-ti dnů od konání přezkumného jednání.

Ze seznamu přihlášených pohledávek-přezkumného listu k přihlášce č. P85 soud zjistil, že výše uvedená pohledávka žalobce je sepsána jako pohledávka č. 1 s právním důvodem vzniku pohledávky dodání zboží (fa 951700373, 951700383). Tato pohledávka byla popřena insolvenčním správcem ve výši 3.002.595,-Kč s tím, že v poznámce je správcem uvedeno, že u pohledávky č. 1 byl proveden zápočet.

Z výpisu z Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 115 ze dne 15.01.2009 bylo zjištěno, že na majetek obchodní společnosti TEXLEN, a.s., IČ: 150 37 045 Trutnov, Horská 52 byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.03.2007 č.j. 41 K 12/2007-456 prohlášen konkurs a správcem konkursní podstaty byl ustanoven JUDr. Josef Oubrecht, Hradec Králové, Střelecká 672. Účinky konkursu nastaly dne 15.3.2007.

Z usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 4953/2008-P85-9 ze dne 12.10.2010 bylo zjištěno, že krajský soud připustil, aby do řízení na místo dosavadního věřitele č. 85 JUDr. Josefa Oubrechta, správce konkursní podstaty úpadce TEXLEN, a.s. s přihláškou pohledávky P85 ve výši 4.606.714,55 Kč vstoupil věřitel Restrukturalizace a refinancování s.r.o., IČ: 285 67 625, Gutova 145/2, Praha 10. Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 17.9.2010 mezi JUDr. Josefem Oubrechtem, správcem konkursní podstaty úpadce TEXLEN, a.s. jako postupitelem a společností Restrukturalizace a refinancování s.r.o. jako postupníkem bylo zjištěno, že touto smlouvou byly postupitelem na postupníka postoupeny pohledávky za dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. v celkové výši 4.606.714,55 Kč a součástí postoupených pohledávek jsou rovněž pohledávky, které jsou předmětem této žaloby.

Z uznání závazku vyhotoveného dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. dne 29.02.2008 bylo zjištěno, že dlužník písemně uznal, co do důvodu i výše svůj závazek vůči žalobci v celkové výši 23.689.594,-Kč, přičemž v této částce je zahrnuto i odebrané a nezaplacené zboží vyúčtované fakturou č. 951700373 ve výši 6.577.071,-Kč a fakturou č. 951700383 ve výši 5.832.542,-Kč.

Z dopisu dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. ze dne 19.09.2008 adresovaného JUDr. Josefu Oubrechtovi, správci konkursní podstaty úpadce TEXLEN, a.s.. bylo zjištěno, že dlužník u správce reklamoval dodávky nekvalitního zboží-celkem 7 položek, za období od 01.05.2007 do 30.09.2007, v důsledku čehož mu vznikla celková ztráta ve výši 2.958.710,35 Kč. Zároveň správci sdělil, že uplatňuje finanční náhradu za takto vzniklé škody, bez DPH, které si započítá proti existujícímu finančnímu závazku a to 2.140.000,-Kč k 30.09.2008 a zbývají částku 818.710,35 Kč k 31.10.2008.

Z faktury č. 3040188 vystavené dlužníkem SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. dne 23.10.2008 bylo zjištěno, že dlužník vyúčtoval TEXLEN, a.s. částku 2.958.710,-Kč, jakožto náhradu škody na základě uplatnění reklamace ze dne 19.09.2008 z důvodu dodávek nekvalitních textilních výrobků z obdobní od 01.05.2007 do 30.09.2007. Faktura byla splatná dne 30.10.2008.

Z Oznámení o jednostranném započtení pohledávek ze dne 03.11.2008 adresovaného JUDr. Josefu Oubrechtovi-správci konkursní podstaty TEXLEN, a.s. bylo zjištěno, že dlužník SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. jednostranně započetl svoji pohledávku-fakturu č. 3040188 ve výši 2.958.710,-Kč splatnou 30.10.2008 proti svému závazku na fakturu č. 951700373 na částku 2.784.3332,-Kč (část faktury) splatnou 30.09.2008, fakturu č. 951700383 na částku 174.378,-Kč (část faktury) splatnou 31.10.2008 dle schváleného splátkového kalendáře ze dne 11.01.2008. Zápočet byl proveden k datu 31.10.2008.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 věta první zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání.

Podle ust. § 432 odst. 1 IZ, pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy, tedy zák. č. 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění účinném ke dni 31.12.2007 (dále jen ZKV).

Ustanovení § 14 odst. 1 ZKV vymezuje účinky prohlášení konkursu. Dle písm. i) tohoto zák. ust. započtení na majetek patřící do podstaty není přípustné; to se nevztahuje na závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

Po vyhodnocení uvedených důkazů, a to jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, posoudil soud zjištěný skutkový stav po právní stránce dle výše cit. zák. ustanovení a dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Soud nejprve konstatuje, že podaná incidenční žaloba je z hlediska ust. § 198 odst. 1 IZ žalobou včasnou, když tato byla u soudu podána dne 27.03.2009, tj. ve stanové 30-ti denní lhůtě od přezkumného jednání, které se uskutečnilo dne 26.02.2009.

Mezi účastníky v tomto řízení bylo sporné, zda pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. v částce 10.064.330,-Kč a popřená žalovaným insolvenčním správcem na přezkumném jednání co do částky 3.002.595,-Kč, v rozsahu tohoto popření, tj. ve výši 3.002.595,-Kč zanikla z důvodu jejího započtení s pohledávkou dlužníka ve výši 2.958.710,-Kč z titulu náhrady škody, a to na základě oznámení dlužníka SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. o jednostranném započtení ze dne 03.11.2008, či nikoliv.

S ohledem na výše uvedené se soud proto ve svém hodnocení především zabýval námitkou žalobce o nepřípustnosti započtení pohledávek žalovaného proti pohledávkám žalobce s poukazem na ust. § 14 odst. 1 písm. 1) ZKV, a po jejím vyhodnocení s ohledem na zjištěný skutkový stav dospěl k závěru, že tato je důvodná. V řízení bylo prokázáno, že na majetek dlužníka TEXLEN, a.s., IČ: 150 37 045, byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové dne 15.03.2007 prohlášen konkurs a tímto dnem nastaly účinky prohlášení konkursu. V takovém případě s ohledem na výše cit. ust. § 14 odst. 1 písm. i) ZKV ve znění účinném do 31.12.2007, ode dne 15.03.2007 bylo nepřípustné započtení pohledávek na majetek podstaty, a to bez ohledu na to, zda jde o jednostranné zápočty nebo o dvoustranné zápočty. Smyslem nepřípustnosti zápočtů dle uvedeného zák. ustanovení bylo zabránit uspokojení některých věřitelů mimo konkurs a tím některé věřitele zvýhodnit (event. znevýhodnit) a narušit tak vlastní cíl konkursu, tj. dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku podstaty dle ust. § 2 odst. 3 ZKV. Vzhledem k výše uvedenému proto nemohlo dojít k zániku pohledávky žalobce, která je předmětem této žaloby, z důvodu jejího započtení dle oznámení o jednostranném započtení pohledávek ze dne 03.11.2008, neboť toto nebylo přípustné. Z uvedených důvodů bylo žalobě žalobce soudem vyhověno a tento se již pro nadbytečnost nezabýval dalšími tvrzeními účastníků o případné oprávněnosti reklamace, resp. nároků na náhrady škody z této reklamace.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne18.05.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce